Cập nhật:  GMT+7
MWxhOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhu6pt4burw7Thu4M3MuG7hsOibTjDqm3hu4nhu7E4TOG7huG7kuG7gDjhu6vDsuG7k2w44burbcOt4bunOMOA4but4bq/OOG6v+G7tzjhu6vGsG044burw6JtOGzhu7HhuqDhu4vhu5M4TMOiOEzhu5nhurUxL2xhMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p0zhu4Phurfhu4E3MuG7kmvhurXhuqA4w6AvxINbOOG6v+G6s+G6vzjhu4fDom04w6pt4buJ4buxOEzhu4bhu5Lhu4A44burw7Lhu5NsOMO1bOG7sThB4bu14bq/OGzhu7HhuqDhu4vhu5M4TMOiOEzhu5fhurc44bq/4buv4buTazjhur/hurPhur844buHw6JtOMOqbeG7ieG7sThM4buG4buS4buAOGzhu7HhuqDhu4vhu5M44buH4bqnOOG6v+G7lTjDquG7sXFtOOG7q23DreG7pzjDgOG7reG6vzjhur/hu7c44burxrBtOOG6v+G6s+G6vzjDgOG6p3s44buQbeG7k2w44bq+4bujbVs4QOG6reG7kzjDlOG6t+G7k2tbOMOK4bqr4buTazhLbeG6p1s4w5Thurfhu5NrOOG7qHPhu5NbOOG7kG3hu5NsOEzDouG6vzhB4bq1OOG7q2zDszjhu6vGsGXhu5M4TMOiOEzhu5nhurU44burxrB5dOG6vzjDlcODOGzGoeG7pzjhu6tsw7044buo4bqz4buxOC04TOG7huG7kuG7gDjhu6vDsuG7k2w4w7Vs4buV4bq3OD1NPThB4bq1OMOVw4M4bMah4bunOOG7q2zDvTjhu6rhurPhu5FbOEzhu4bhu5Lhu4A4bOG7seG6oOG7i+G7kzjDtWzhu5Xhurc4PT1dMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq+4bq34bun4burbeG7meG7kzcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjdt4bq+4buD4buT4bur4buDxrA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDgW3hu4Hhu6tsezhhOTk54bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OMOjw6HhurHhu6fDgH03OOG7qcaw4bq/LjcvL+G6v13DquG6t+G7meG7p2zhu7Hhu6ts4buZXUHhu5Mv4buB4buD4bupw7Xhu6vhu5nhu6cv4buT4buDw4Hhu6kvw6HDoMOhxIMvYWFh4buBYWHDoeG6o8Ogw6Bh4burw6HDo8Ohw6DDtOG6oy3DoOG6o+G6oWHhuqPhuq/huqFhxIMt4bqx4bqjw6A54bqxw6DDo+G6seG6o+G6sV3hu4/hu6drNzjhurfDtOG7qy434buGw6JtOMOqbeG7ieG7sThM4buG4buS4buAOOG7q8Oy4buTbDjhu6ttw63hu6c4w4Dhu63hur844bq/4bu3OOG7q8awbTjhu6vDom04bOG7seG6oOG7i+G7kzhMw6I4TOG7meG6tTc4w4Ft4buB4burbC43YTk5OTc4bOG7g21rbOG7qy43w6PDoeG6sTc4LzIxL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhur7hurfhu6fhu6tt4buZ4buTNzLhu4bDom04w6pt4buJ4buxOEzhu4bhu5Lhu4A44burw7Lhu5NsOOG7qsaww7Phu5NsOOG7qmzDrTjhu6rGsOG7seG6oMOs4buTWzhLbeG6s+G7kTjhu4fhu5/hur844buow7k4w5XDrThs4buZw6Lhur9sOC044buGw6nhu7E44bureThrbeG6pW044buH4bqz4bunOOG6ojjDtW3DreG7kzjhur934bq3OOG6v+G7tzjhu6vGsG1dMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qsOibThs4bq3bTjhu4dt4buJ4buROOG7q23DreG7pzjDgOG7reG6vzjhur/hu7c44burxrBtOMO5OMOA4bqnOOG7kG3hu5NsOOG6vuG7o204QeG6tTjDgOG6pzjDlOG6t+G7k2s44buoc+G7k1s44bq/4bqz4bq/OOG7h8OibTjDqm3hu4nhu7E4TOG7huG7kuG7gDjhu6vDsuG7k2xbOGzhu7HhuqDhu4vhu5M44buH4bqnOOG7q2zhu6Phu5NrOOG7q23hu5M44burdG044bq/4bu3OOG7q8awbTjhu4Hhu7U4w7Vtw63hu5M44buTcG044buB4bux4buTa1s44bq/bHlz4buTazjhu6vGsG/hu5NsOMOVw4M4bMah4bunOOG7q2zDvTjhu6jhurPhu7E4TOG7huG7kuG7gDjhu6vDsuG7k2w4QeG6tTjDlcODOGzGoeG7pzjhu6tsw7044buq4bqz4buROEzhu4bhu5Lhu4A4bOG7seG6oOG7i+G7k3044burbOG7o+G7k2s4w6rhurPhu5k4w7Vs4bqzbTjFqeG7seG6s+G7qzhBw6w44burb+G7k2w4bG/hu5NsOOG7p2zhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOMO1beG7k2w44burw604LTjDgOG6pzhscG044burxrBp4buTOOG7h8Oz4bq3OMOq4bq14buTOOG7q8Oy4buTbDhB4bq1OGzhu7HhuqDhu4vhu5M4TMOiOEzhu5nhurU44bup4bqz4buxOOG7q2zhurPhu5NrOOG7h8Op4buxOOG7k+G6reG7kVs44bunbHlz4buTazhseXThu5NrWzjhu5NsbeG7i+G7kThBdjjhu6vGsMah4buTazjhu6vEkeG7kTjhu6nhurPhu7E44burbOG6s+G7k2s44bq/4bux4bufbTjhu5Phuq3hu5E4w6E5w6HDoF0xL+G7pzIx4bunOOG6v8O04bq34bup4bupLjfhu6fhur7hurfhu6fhu6tt4buZ4buTNzIxbeG7kWs44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN23hur7hu4Phu5Phu6vhu4PGsDc44bup4bur4bqgw7Thu4MuN8OBbeG7geG7q2x7OGE5OTnhu6fDgH04bOG7g21rbOG7q3s44bqj4bqj4bqj4bunw4B9Nzjhu6nGsOG6vy43Ly/hur9dw6rhurfhu5nhu6ds4bux4burbOG7mV1B4buTL+G7geG7g+G7qcO14bur4buZ4bunL+G7k+G7g8OB4bupL8Ohw6DDocSDL2FhYeG7gWFhw6HhuqPDoOG6o+G6seG7q+G6scOh4bqx4bqhw7Q5LcOg4bqj4bqjOeG6oeG6seG6oeG6r2Et4bqxw6PEg8Ogw6Bh4bqhw6HEg+G6sV3hu4/hu6drNzjhurfDtOG7qy434buGw6JtOMOqbeG7ieG7sThM4buG4buS4buAOOG7q8Oy4buTbDjhu6ttw63hu6c4w4Dhu63hur844bq/4bu3OOG7q8awbTjhu6vDom04bOG7seG6oOG7i+G7kzhMw6I4TOG7meG6tTc4w4Ft4buB4burbC43YTk5OTc4bOG7g21rbOG7qy434bqj4bqj4bqjNzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6vuG6t+G7p+G7q23hu5nhu5M3MsOK4buxcW044burbcOt4bunOMOA4but4bq/OOG6v+G7tzjhu6vGsG044burw6JtOMOA4bqnOOG7kG3hu5NsOOG6vuG7o21dMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG6vuG7tzjhu6vGsG04bOG7seG6oOG7i+G7kzhMw6I4TOG7meG6tTjDquG6teG6oDjhu6vhu5s44bup4bu1OOG7q23hu5M44burecO54buTa1s44bunbGXhu5M4w7Vsw7ltOOG7q8aweXThur844buTbOG7ueG7k2s4w7XDreG7qzjFqeG7seG6pTjhu4fDouG7qzjhu4d5w7rhur844burxrDhu5nhu5NrOOG7p2zhurPhu6s44burxrBt4buJ4buTOMO1beG7k2w44burw604LTjDgOG6pzhscG044bq/d+G6tzjhu6vDsuG7k2xdOOG7huG7oeG7k2s44burbHVtWzjhu4fDrDjhu5NrbMOzOOG6v+G6s+G6vzjhur9l4bunWzjhu5Nr4bq14buTbDjDgOG7g+G7kTjDgOG7heG7qzjhur/hurPhur84QWXhu5M44buHw6x7OEDDrDjDtcOoOMOqdTjhu5Nr4buXbThLbeG6teG7k2w4IOG7geG6tW044bqhw7Xhu5E4w7k4w7Vs4buxOOG6oVs4w4Dhuqc44buQbeG7k2w44bq+4bujbTA44buH4buJOOG7p2zhu5fhu5NrOOG6v2zhu5/hu5NrOOG7qcOi4burOMO0w7k4QeG6tTjhu4fhuqXhu5E4w6rhuqXhu5k44bq34buTOOG7q+G7meG6teG7kzjhu6tu4buTbDjhu5HDouG7k2s4QeG6tTjhu6vhurVtOOG7qeG6peG7kzjhur9s4buZOOG7k2t5dW044buBxJHhu5N9OOG7q+G6reG7k2s44bq/eXXhu5NrOGtt4bqz4buROOG7qeG6s+G7qzjFqeG7seG6szjhu6vGsG/hu5NsOMOA4bqlOOG7q2zhuqVtOOG6v3fhurc44bq/4bqz4bq/OOG7q8aw4bq34buTazjhu6vGsMOibTjhur9s4bqt4buTOOG7k+G7seG7o2044bq/4buVOMWp4bux4bqgOOG7keG7ozjDtHThu5M44burxrBp4buTOOG7h8Oz4bq3OMOq4bq14buTOOG7h+G7iTjhur/hu5U4w6pt4buL4buTOOG7p2zhurPhu6c4w4Dhu7c4w7ThuqI4w7XDs+G7pzjhu6tsdW1bOOG7h+G6peG7kTjDquG6peG7mTjhu5Hhu6NtOOG7q8aweXXhu5Nr4oCmMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq+4bq34bun4burbeG7meG7kzcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjdt4bq+4buD4buT4bur4buDxrA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDgW3hu4Hhu6tsezhhOTk54bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OMOjYeG6oeG7p8OAfTc44bupxrDhur8uNy8v4bq/XcOq4bq34buZ4bunbOG7seG7q2zhu5ldQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DocOgw6HEgy9hYWHhu4FhYcOh4bqj4bqhYeG6seG7q+G6ocSD4bqj4bqhw7ThuqMtw6DhuqPhuqHhuqPDoMOjYeG6r+G6oS1hw6PhuqPDoGHEg+G6r8Oj4bqx4bqvXeG7j+G7p2s3OOG6t8O04burLjfhu4bDom04w6pt4buJ4buxOEzhu4bhu5Lhu4A44burw7Lhu5NsOOG7q23DreG7pzjDgOG7reG6vzjhur/hu7c44burxrBtOOG7q8OibThs4bux4bqg4buL4buTOEzDojhM4buZ4bq1NzjDgW3hu4Hhu6tsLjdhOTk5Nzhs4buDbWts4burLjfDo2HhuqE3OC8yMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq+4bq34bun4burbeG7meG7kzcy4bq+4bu3OOG7q8awbTjDgOG6pzjhu5Bt4buTbDjhur7hu6NtOMOq4bq14bqgOOG7q+G7mzjhuqI4w7Vtw63hu5M44burw6JtOMOq4buxcW044burbcOt4bunOMOA4but4bq/OOG6v+G7tzjhu6vGsG1dMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG6vuG7tzjhu6vGsG044bq/4bqz4bq/OMOA4bqnOMOU4bq34buTazjhu6hz4buTWzjhu5Bt4buTbDhMw6Lhur84QeG6tTjhu6tsw7M44burxrBl4buTOEzDojhM4buZ4bq1OOG7h8OsOOG7k2tsw7M44bq/4bqz4bq/OOG7k2vhurXhu5NsOOG6v2zDveG6vzjhu5Phuq3hu5NrOOG7q+G6reG7k2s44bq/eXXhu5NrOOG6v+G7o+G7k2s44bur4bqz4bq/OMO1beG7ieG7kTjhu6vGsOG6tzhB4bq1OMOA4bu3OMO04bqiOOG7k2tsbWnhu5E44buTbOG7ueG7k2s4QW044bunbMOi4buROMO0ZeG7kzjhur9sbcOt4buROGzhurXhu5NsOMO04bq34buTazjhurfhu5M44bur4buZ4bq14buTOGtt4bq34buZOOG7q2zhu6Phu5NrOOG7q8awaeG7kzjhur/hurPhur844bur4bux4bqgw63hu5M44buHeXXhu5NrfTjhu5NrbG1p4buTOOG6v8O94buxOGxyOOG7q8aww7o44buHw6nhu7E4xrDhurc44bq/bOG7mTjhu6nhuqXhu5M44bunbOG6u+G7kTjhur9s4bqt4buTOOG7k+G7seG7o21bOOG7qeG6peG7kzjhu6ds4bq74buROOG7q23hu4nhu7E44burbHc44bq/4buj4buTazjhu5NrbG3hu4vhu6c44burxrBp4buTOOG7h8Oz4bq3OMOq4bq14buTfThrbeG6pW04xanhu7HhuqDDreG7qzjhu6tv4buTbDjhu6vGsMOi4buTazjhu5Ns4bq1OEDhuq3hu5M4bOG7leG6tzjDtWzhu7E44buBxJHhu5M44bq/eTjhu4Hhu6NtOOG7gXk44bup4bq34buxOOG7qeG6s+G7pzjhu5Ns4bq54bunfTjhu6vhuq3hu5NrOOG7p2x2OOG6v2Xhu6c44bq/d+G6tzjhur/hurPhu5M4w6pwOMOq4bqz4buTOOG6v2zhu7HhuqBp4buTOOG7q8aw4bqz4bq/bDjDuTjhur9zOOG7qcO54oCmMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bun4bq+4bq34bun4burbeG7meG7kzcyMW3hu5FrOOG6v8O04bq34bup4bupLjdt4bq+4buD4buT4bur4buDxrA3OOG7qeG7q+G6oMO04buDLjfDgW3hu4Hhu6tsezhhOTk54bunw4B9OGzhu4Nta2zhu6t7OOG6o+G6o+G6seG7p8OAfTc44bupxrDhur8uNy8v4bq/XcOq4bq34buZ4bunbOG7seG7q2zhu5ldQeG7ky/hu4Hhu4Phu6nDteG7q+G7meG7py/hu5Phu4PDgeG7qS/DocOgw6HEgy9hYWHhu4FhYcOh4bqj4bqhw6DDo+G7q8Oj4bqjxIPDo8O0xIMtw6DhuqPhuqHDocOgw6HDo8SD4bqjLWHhuqE5w6Fh4bqj4bqx4bqvw6PEg13hu4/hu6drNzjhurfDtOG7qy434buGw6JtOMOqbeG7ieG7sThM4buG4buS4buAOOG7q8Oy4buTbDjhu6ttw63hu6c4w4Dhu63hur844bq/4bu3OOG7q8awbTjhu6vDom04bOG7seG6oOG7i+G7kzhMw6I4TOG7meG6tTc4w4Ft4buB4burbC43YTk5OTc4bOG7g21rbOG7qy434bqj4bqj4bqxNzgvMjEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6vuG6t+G7p+G7q23hu5nhu5M3MuG7qnE44buHw6JtOMOqbeG7ieG7sThM4buG4buS4buAOOG7q8Oy4buTbDjDtWzhu7E4QeG7teG6vzhs4bux4bqg4buL4buTOEzDojhM4buZ4bq1OGzGoeG7p1s44burceG7k2s4bMO64bunOOG6ojjDtW3DreG7kzjhur/hu7c44burxrBtXTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p8OK4buZ4buB4bqgNzLhu6rDom04w6rhu7FxbTjhu6ttw63hu6c4w4Dhu63hur9bOOG6v+G6s+G6vzjhu4fDom04w6pt4buJ4buxOEzhu4bhu5Lhu4A44burw7Lhu5NsOOG7h+G6pzhrbeG6pW044burbG7hur9sOEHhurU4w7ThurXhu5E4xrDhu5044buRcOG7qzjhu6nhu5844buTcG044buB4bux4buTazjhu6ts4buxcOG6vzjhu6ts4bq74buROMWp4bux4bqgw6zhu5NdOOG7huG7oeG7k2s44burbHVtWzhrbeG6t+G7mTjhur9sbuG7k2w4xanhu7HhuqDDrOG7kzjhu4fDs+G6tzjhu6dseXPhu5NrOEHhurU44bq/czjhu6nDuTjDtWzhurvhu5M44burxrB5c+G7k2s4xrDhurU44bup4buZ4bqz4burWzjDtcOz4bunOOG7q2x1bThrbeG6pW04xanhu7HhuqDDreG7qzjhu5Fw4burOOG7qeG7nzjhuqI4w7Vtw63hu5NbOOG7k2vhu7HhuqDhu4vhu5M4Qcah4buTazjhur9sbuG7k2w44buH4bqz4buTazjhur934bq3OOG7k2zEkeG7kzjhu4HEkeG7k1044buG4bufbThBdG044bq/4bqz4bq/OMO1bcOt4buTOOG7k2tsw7M4w7Vs4buj4buTazjhu6ts4buxcOG6vzjhu6ts4bq74buROMWp4bux4bqgw6zhu5NbOOG6v+G6s+G6vzjhu4fDom04w6pt4buJ4buxOOG7qWg44burceG7k2s4bMO64bunOOG7q8awb+G7k2w44burw6JtOMOVw4M4bMah4bunOOG7q2zDvTjhu6jhurPhu7E4LThM4buG4buS4buAOOG7q8Oy4buTbDjDtWzhu5Xhurc4PU09OOG7q8Oy4buTbDjDgOG7g+G7kTjDgOG7heG7q1s4a23huqVtOMWp4bux4bqgw63hu6tdMS/hu6cyMeG7pzjhur/DtOG6t+G7qeG7qS434bunw4rhu5nhu4HhuqA3MuG7qOG6t+G7sTjDquG7sXFtOOG7q23DreG7pzjDgOG7reG6vzjhur/hu7c44burxrBtWzjhu6pxOOG7h8OibTjDqm3hu4nhu7E4TOG7huG7kuG7gDjhu6vDsuG7k2w4w7Vs4buxOEHhu7Xhur84bOG7seG6oOG7i+G7kzhMw6I4TOG7meG6tTjhur/hu6/hu5NrOOG6v+G6s+G6vzjhu4fDom04w6pt4buJ4buxOEzhu4bhu5Lhu4A4bOG7seG6oOG7i+G7kzjhu4fhuqc44burbcOt4buTOGzhurXhu5NsOGzGoeG7p1s44burceG7k2s4bMO64bunOOG6ojjDtW3DreG7kzjhur934bq3OOG6v+G7tzjhu6vGsG1dOOG7huG7oeG7k2s44burbHVtWzjhu6ts4buf4buTazjhu5NsZeG7qzjhur/hurPhur844buTcG044buB4bux4buTazjhu6ds4bqz4burOMOqbeG7ieG7sTjhu6ts4bql4buZOMO04bux4bq54buTWzjhu6vGsG/hu5NsOMOq4bq14bqgOEHhurU44bq/bGXhu6s4QWXhu5M44burw6JtOMOVw4M4bMah4bunOOG7q2zDvTjhu6jhurPhu7E4LThM4buG4buS4buAOOG7q8Oy4buTbDjDtWzhu5Xhurc4PU09XTEv4bunMjHhu6c44bq/w7Thurfhu6nhu6kuN+G7p+G6tuG7seG7q2zhu5nGsDcyxajhu7Hhu5/hur844buGw6JtMS/hu6cy

Quốc Đại

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Khê

Tiếp xúc cử tri tại huyện Cẩm Khê
2024-07-18 14:26:00

baophutho.vn Ngày 18/7, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Cẩm Khê đã có...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long