Cập nhật:  GMT+7
w73Dk+G6osOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6rDssOSVuG7lEjDgeG7s8Oh4bqow5LDgOG7gsOSTFfDgOG6rcOh4bq9YcOAVsOUxqDDk8OAVsOSxKjhu6rDgCZY4buEw4Dhu4Q9w4BW4busw5LDgFbhuqjDksOAw5NXP0vGoMOAbcOTWcOA4bq9w5LGoMOTw70vw5PhuqLhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7s8O9w5Lhu5ZPw4Dhu67hu6zhu4Thu6XDgS8v4buEduG7guG6pOG7muG7qsOTV1bDk+G7mnYlxqAvRkjhu67hu5hW4bua4buqL8agSCrhu64vw4PhuqLhurDhuqIv4bqi4bqi4bqiRsSC4bqixILhuqLDg+G6oOG6oFbhuqLhurThuqLhurLhurDDguG7lOG6onbhu5Lhu6pPw4HDgC/hu7PDvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7s8OyVcOAR+G6qMOSw4Dhu4LDkkxXw4Dhuq3DoeG6vWHDgFbDlMagw5PDgOG7mMOTV8OAJSPhu4TDgMOTVz9LxqDDgG3Dk1nDgOG6vcOSxqDDk8OAVsOSxKjhu6rDgCZY4buEw4Dhu4Q9w4BW4busw5LDgFbhuqjDksOAJkLDgOG6reG6qMOA4bqnw5Lhuqbhu6p2w70v4buq4buzw73hu6rDgOG7hOG7lOG6pOG7ruG7ruG7pcOB4buq4bqtSOG6pEbDgeG7s+G6vU/huqw/w4DDg8ODL+G6osOD4buvw4BWVcOAR+G6qMOSw4Dhu4LDkkxXw4Dhuq3DoeG6vWHDgFbDlMagw5PDgOG7mMOTV8OAJSPhu4TDgMOTVz9LxqDDgG3Dk1nDgOG6vcOSxqDDk8OAT1Phu5bDgOG7hOG6puG7hMOAR1PGoE/DgOG7hMOT4buM4buxw4Dhur1PVz9NxqDDgMOyw5PDlcOAw7JSw4Dhu40/4buIxqDDgC3DgMOy4buN4buj4buvw4A44buMw4BWw5Phu7bDgOG6rVc/S8agw4Dhu7I/4buvw4A5w5Phu7LDgFbDleG7hMOTw4Dhuq3DoeG6vWHDgMOTVz9LxqDDgG3Dk1nDgOG6vcOSxqDDk+G7r8OA4bq9T1c/Tcagw4Dhu6NDxqDDgOG6u+G6qMagw5PDgOKAk8OAw7Lhu43hu6Phu6/DgOG6p8OS4bqm4buWw4BHUuG7hMOAw7PGr8OA4bqnw5Lhuqbhu5rDgEbDneG7hMOAJeG6rMOAw6Hhuqzhu5rDgFbhuqjhu5rDgCXhuqzDgOG7hOG6puG7hMOAR+G6qMOSw4Dhu4LDkkxXw4Dhuq3DoeG6vWHDgMOTVz9LxqDDgEdCw4Dhu4Thu5zDgOG7gldVw5LDgFbDksSo4buqw4AmWOG7hMOA4buEPcOAVuG7rMOSw4Dhu67huqRXw4Dhu5g7w4DDk+G7nuG7qsOAVsOT4bu4w4A44bqk4buvw4Dhuq3DoeG6vWHDgFbDlMagw5PDgOG7mMOT4buc4bqkw4Dhu6Hhuqnhu6Hhu6/DgMagw5PDkkvhu5bDgOG7mDvDgMOD4bqgw4PhuqItw4PhuqDDg+G6tsOAVuG6qMOSw4DDk+G6pMOSw4BHw5JM4buW4buxw4DDssOTw5XDgFbhu6zhurzGoMOAbcOT4buaxqBPw4A5w5PhurpXw4B4T1Phu5bDgOG7hD3DgFbhu6zDksOAVsOTw5XDgFbhu6zhurzGoMOAbcOT4buaxqBPw4A5w5PhurpX4buvw4Dhu4Thuqbhu4TDgCZCw4Btw5NZw4Dhur3Dksagw5Phu6/DgCjGoMOAw6Hhuqjhu5p54butw4AmQsOA4bqt4bqow4DhuqfDkuG6puG7qsOAeE9T4buWw4Dhu4Q9w4BW4busw5LDgOG7hOG6puG7hMOAJkLDgOG6reG6qMOA4bqnw5Lhuqbhu6rhu6/DgMOy4busw5XDgG5X4bq+xqDhu6/DgDjhuqrhu5rDgMOyw5PhuqTGoMOT4buvw4DDssOS4buIxqDDgGFXeXbDvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7s8Oy4bqow5LDgMOTVMOSw4DGoE/Dk8OV4buvw4Dhu4Thuqbhu4TDgOG7hD3DgFbhu6zDksOAR0LDgEfhu7bFqOG7hMOAxqBPw5NIw4Dhu5jEqFbDgOG7sFfhuqrDgOG7mDvDgMOT4bue4buqw4BWw5Phu7jDgDjhuqThu6/DgOG6rcOh4bq9YcOAVsOUxqDDk8OA4buYw5Phu5zhuqTDgOG7oeG6qeG7oeG7rcOAVuG7jsagw5PDgMOT4buOxqDDk8OAVsOTI+G7hMOAw5PDkkvGoMOAxqDDk8OSS+G7lsOAJcOdw4Dhu6rDk+G6plbDgFbhu6zDkkzGoMOA4buYw5LGoMOTw4BWxKjDgC3DgCZCw4DDk1TDksOAxqBD4buWw4DDg+G6oMOD4bqi4buvw4Dhu6rDk+G7tsOZxqBPw4DDk+G7tuG7pMagT+G7r8OAxqDDk8OSS+G7lsOAJcOdw4DGoEPhu5bDgMOD4bqgw4PDg8OA4buE4buy4bqkw4BWw5TGoMOT4butw4Dhu6rDk1XDgOG7gsOSxKjGoMOAxqBUw5LDgEZXxqBPw4Dhu4TDk+G7ssOAP8SoV8OA4buE4bqm4buEw4Dhur1Pw5PDlcOA4buwVz/EqFbDgEdCw4BH4bu2xajhu4TDgOG6rcOh4bq9YcOAVsOUxqDDk8OAVsOTUcagT8OA4buwV+G6pMOAVuG6qMOSw4Dhu5g7w4DDk+G7nuG7quG7rcOA4buC4bqm4buaw4Dhu4Thuqbhu5rDgOG7mMSoVsOA4buwV+G6qsOAT8OS4bqqw5LDgOG7sFc/xKhWw4Dhu4Thuqbhu4TDgDrDgOG7mMOSxKjGoOG7r8OA4buYw5LEqMagw4DGoE/Dk8OVw4Dhu4Thu7LhuqTDgOG7hD3DgFbhu6zDksOAVuG6qMOSw4Dhu4Thuqbhu4TDgOG7hFdU4buEw4BWw5LEqOG7qsOAJljhu4TDgFbhu6zhu7bhu6Thu4TDgCXhuqzDgOG7ruG6pFfDgOG7mDvDgMOT4bue4buqw4BWw5Phu7jDgOG6reG6pMOS4buvw4Dhuq3DoeG6vWHDgFbDlMagw5PDgOG7mMOT4bua4bqmw4Dhu6Hhuqnhu6HigKbDvS/hu6rhu7PDveG7qsOA4buE4buU4bqk4buu4buu4bulw4Hhu6o44buaRj/DgeG7szk9w4BW4busw5LDgMOTVz9LxqDDgG3Dk1nDgOG6vcOSxqDDk8OA4buC4bqsP8OAVuG7oMOA4buuI8OAJVfDksOA4buWQMagT+G7r8OA4buqw5PhurzGoMOA4buYw5PGr8OSw4BW4bus4bu24buk4buEw4DGoMOTJMagT8OA4buYxKhWw4Dhu7BX4bqqw4Dhu4Thu7LhuqTDgOG7mDvDgMOT4bue4buqw4Dhu4Thu7TGoE/DgMagw5Phu7bDgMagw5MkxqBPw4Dhu5jEqFbDgOG7sFfhuqrDgFbhu6zhu5rGoE/DgOG7qsOT4bqmVsOAVuG7rMOSTMagw4Dhu5jDksagw5PDgFbEqMOALcOAJkLDgMOTVMOSw4DGoEPhu5bDgMOD4bqgw4PhuqLDgOG7luG6rMOAVsOUxqDDk8OAR0LDgEfhuqhWw4BH4bu2xajhu4R2w4A5PcOAVuG7rMOSw4Dhu5bhu5rGoE/DgOG7lldSxqDDgOG7hOG6puG7hMOA4buqw5Phu7bDmcagT8OAw5Phu7bhu6TGoE/hu6/DgE/DkuG6qsOSw4Dhu6rDk+G6puG7qsOA4buW4bqsw4Dhuq3DoeG6vWHDgFbDlMagw5PDgEdKw4Dhu6zhuqTDgOG7hOG7tMagT8OAxqDDk+G7tsOAxqDDkyTGoE/DgOG6vU/Dk8OVw4Dhu7BXP8SoVsOAR+G7tsWo4buEw4BWw5NRxqBPw4Dhu7BX4bqkw4BW4bqow5LDgOG7mDvDgMOT4bue4buqw4Dhu67hu4rDgOG7ruG7pOG7lsOAR8OSw4Al4bqs4buaw4Dhu4RXVOG7hMOA4buuUsagT+G7r8OAVsOSxKjhu6rDgFbDneG7hMOAVsOTWOG7hMOAR+G7gD/DgOG7qsOT4bqmVsOAVuG7rMOSTMagw4Dhu5jDksagw5PDgFbEqMOALcOAJkLDgMOTVMOS4buvw4DGoOG6usagT8OA4buE4bqk4buaw4BH4bumw5LDgOG7rlLGoE/DgMagT+G7tuG7psOSw4BG4bq6xqDDgFbhu6zhu4jGoMOAR8OV4bqkw4Dhu4LhuqzGoMOAw5NXP0vGoMOAJeG6rMOAVuG7muG6rMagw4BWw5TGoMOTdsOAw6FTxqBPw4BWw5Phu6bDkuG7r8OA4buEPcOAVuG7rMOSw4DDk1c/S8agw4Btw5NZw4Dhur3Dksagw5PDgOG7hOG7tMagT8OA4buYw5LEqMagw4DGoE/Dk8OVw4Dhu5ZUVsOA4buuUsOAxqBUw5LDgEZXxqBPw4DGoMOT4bu24buxw4BuV+G6pMagw4BW4bq64buWw4DDk8Oaw4BW4busxajDgEfDilfDgFbhu7bDgCbhuro/w4BGI8agT8OA4buWVFbDgOG7rlLDgFZXP8SoxqDDgEfhu7bhu6bGoE/DgE/DkuG6pOG7msOAVsOTUcagT8OAxqBRxqBPw4BWw5NRxqDDgMOTw5JLxqDDgMag4bqkP8OAR0LDgCZXUsagT8OA4buE4bq84buqw4DGoE/Dk8OS4buI4buWw4BW4bus4buexqBP4buvw4BP4bq6P8OA4buYw5Phu5zDgOG7mMOTQ8agw4Dhu4TDk+G7msOAJcOSS+G7hMOAR8OSw4Dhu5ThuqjDksOA4buE4buy4bqkw4DGoMOT4bq6xqDDgEbhurrGoOG7rcOAxqDhurrGoE/DgOG7hOG6vOG7qsOA4buEVFbDgCXhuqzDgEfhu7bhu6bGoE/DgEbhuro/w4DDk+G6qMOAVsOTxKjDgE/huro/w4Dhu5bhurxWw4DhuqTGoMOAVuG7muG6rMag4butw4BHSsOAxqBPw5PDlcOAOVHGoE/DgFY/w4DDsuG6veG6reG6rcOA4bq9w5PhuqzDgMag4bu24buk4buEw4Dhu5ZUVsOAVsOT4bqsxqDDk8OAJcOS4buIxqDDgOG7mMOT4bqkw5LDgFbDk+G6puG7hMOA4buEUcagT8OAVuG7rOG7jsagw5PDgFbDk+G7sj/DgOG7lMWow5LDgG3Dk1jDgMOyw5Phu57DgMag4bq6xqBPw4Dhu4Thurzhu6rhu6/DgOG7hOG6qsOSw4BW4bqo4bua4buvw4DGoOG6qOG7msOAJUlWw4Dhu4Thuqbhu4TDgMOTS8OAVsOTUsagT8OA4buY4buIxqDDk+G7r8OA4buW4bu2w5nGoE/DgOG7qsOT4bqkw5LDgFbhu7bhu6TDksOAVsOS4buIV8OA4buEw5Phu5rDgMagw5PhurrGoMOARuG6usagw4BH4bqq4buWw4Dhu4Lhuqrhu5rDgE/Dkkjhu5rDgOG7hOG6vD/DgEdYxqBPw4BWw5Phu6bDksOAJcOddsO9L+G7quG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qjjhu5pGP8OB4buzw7LhuqjDksOA4buCV1XDksOAVsOSxKjhu6rDgCZY4buE4buvw4Dhu4Thuqbhu4TDgEfhuqjDksOA4buCw5JMV8OA4bqtw6Hhur1hw4BWw5TGoMOT4buvw4DDk1c/S8agw4Btw5NZw4Dhur3Dksagw5PDgOG7hOG6quG7lsOAw5nGoMOA4buE4bqm4buEw4A6w4Dhu5jDksSoxqDDgFbhu6zhuqbhu4TDk8OAxqDDk8OSS+G7luG7r8OAVuG6uuG7lsOAw5NXP8SoVsOA4buE4buy4bqkw4Dhu4Q9w4BW4busw5Lhu6/DgE/DkuG6qsOSw4BW4bus4buOxqDDk8OA4buWVFbDgOG7rlLDgMagVMOSw4BGV8agT8OAVsOTV1Thu4TDgFbDk+G7gOG7lsOA4buwVz9KxqB2w4Dhu6Phu6TDksOAxqDDkyTGoE/DgDrDgOG7mMOSxKjGoOG7r8OAR0rDgCZX4bq8VsOA4buYw5NRxqBPw4BWw5NXVOG7hMOAVsOT4buA4buWw4Dhu7BXP0rGoOG7r8OA4buE4bqm4buEw4BH4bqow5LDgOG7gsOSTFfDgOG7ruG7isOAVlXGoE/DgMOTxajhu6rDgEdMw4Dhu4TDk1c/TMagw4BHxKjGoMOA4bqtw6Hhur1hw4BWw5TGoMOTw4Al4bqsw4Dhu4TDmcOA4buwV+G6pMagw4Dhu4TDk+G7uOG7hMOAxqBDxqBPw4BWw5LEqOG7qsOAVsOd4buEw4AmSOG7lsOAJklW4buvw4BPw5LhuqrDksOA4buwVz/EqFbDgFbhu6zhu5rGoE/DgFbDk+G7psOSw4BPw5LhuqTGoMOAVuG7pMOSdsO9L+G7quG7s8O94buqw4Dhu4Thu5ThuqThu67hu67hu6XDgeG7qihXVsOT4bua4busw4Hhu7Phuq3hu5rhuqzGoE/DgOG6reG7tsOZxqBPw70v4buq4buz

Hoàng Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện Thanh Ba khoá XX

Kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện Thanh Ba khoá XX
2021-12-21 12:25:00

baophutho.vn Ngày 21/12, HĐND huyện Thanh Ba tổ chức Kỳ họp thứ Ba, HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát...

Kiểm điểm cần thực chất

Kiểm điểm cần thực chất
2021-12-16 08:05:00

baophutho.vn Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, cấp ủy tổ chức Đảng, đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng, cần...

Thảo luận, giải trình tại hội trường

Thảo luận, giải trình tại hội trường
2021-12-07 19:12:00

baophutho.vn Chiều 7/12 - ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XIX, dưới sự điều hành của các đồng chí Chủ tọa kỳ họp: Bùi Minh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long