Cập nhật:  GMT+7
UDThu6bDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhur414bq/4bqhKcOaUcO6w501w5k04bqtNcOZKDUw4bqjw5l54bqtNcOZ4bqgeeG6uMODw5kuKuG6ucOZLmLDmcOqZVAvNOG7plFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlFQNeG6ozPDmcOq4bq9LsOVw5ovLy7hu5wsV8SD4bq5NOG7geG6vzTEg+G7nMSpw6MvISnDqsOg4bq/xIPhurkvw6MpasOqL8Wo4bum4bukxq8v4buoViHhu6bhu6bhu6zhu6Thu6rhu6Thu6jhur/hu6bhu6zhu6hW4buoVuG6oeG7puG7nMOh4bq5M8Oaw5kvUVAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUeG6oOG7tMOjNMOZKMOdxIPDmXnhuq01w5nhuqB54bq4w4PDmeG6vznDozTDmeG6vyPDozPDmTTEg1fDmS404buHLsOZ4bqjw63DozPDmSjDnTXDmTThuq01UC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXkpVyHDmlHhurjhur7DuuG6vsOZLcOZw4MzWWzDmeG7puG7ri/hu6bhu5rDmXnhuq01w5nhuqB54bq4w4PDmeG6vzQ4w5nhur/hur0qw6PDmeG6uDTEg8OjM8OZdDQl4buB4buaw5k04buBbCDDo8OZ4bq4NOG7g8OZw4M1w6M0w5nhur/huqnDmS40aS7DmSjDnTXDmTThuq01w5kow501w5ksNTDhu4HDmeG6oSbDo8OZ4bq/NGnDmcO9S8OZw6M0NSDhuqPDmcOgbsOZxajhu6TFqOG7pi3FqOG7pMWo4buw4bucw5nDuiVsw5nhuqFZw5koYsOjw5nEqTjDmShoxJEuw5l54bqtNcOZ4bqgeeG6uMODw5nhur85w6M0w5kuNOG6t8Ojw5nhuqFZ4bqjw5koNTDhuqPDmS40OcOZKMOdxIPDmSjDnTXDmTThuq01w5kuKuG6ucOZLmLDmcOqZeG7nFAv4bq5UVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurlzxIMhbMOaUXXDrMOZKMOdNcOZNOG6rTXDmS7huq/DmeG6oeG7tMOjNMOZKMOdxIPDmXnhuq01w5nhuqB54bq4w4PDmeG6vznDozThu5rDmeG6oeG7tMOjNMOZKMOdxIPDmXnhu4FsIMOjw5nhu4HDs+G7msOZ4buAc8ODdcOZNOG7gWwgw6PDmeG6uDThu4PDmcODNcOjNMOZLuG7g8OjM8OZ4buu4busw5kow501w5ksNTDhu4HDmSjDnTXDmSE1IMOjw5nhur/hur1bw6PDmcWo4bucxajhu6Thu6TDmTThuq01w5nEqTVbw6Phu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlHhur7hur3Eg8OjM8OZw6M0NSDhuqPDmcOgbsOZ4bq74buBV+G7msOZeeG6rTXDmeG6oHnhurjDg8OZ4bq/NDjDmeG6v+G6vSrDo8OZKOG7tMOZLjRmw5ko4bqtw6Mz4buaw5nDqljDozPDmeG6v8OdxIPhu5rDmcOgNMOiw6Mzw5nDozPDrcOjM8OZKOG6qTXDmeG6o2M1w5nDo+G6rTXDmSHhu4HDozPhu5rDmeG6uTRoYsOjM8OZ4bq/NGkuw5k0xIPDneG6v8OZKOG6rcOjM+G7msOZNGhjw6Mzw5nEqSLDmS40NcOZNOG6rTXhu5rDmeG6uTRY4bq/w5nhur/hur01MMOjw5kuWC7DmeG6o8Oiw5k0N8OjNMOZ4bqjYzXDmeG6o1fDozPDmeG6vzbDozTDmSgjLsOZ4bq/NOG7g+G7nMOZecSDw53hur/DmSjhuq3DozPDmTThuqvDmeG6v+G6vcSRw5nhurk04buFw5nDo+G7icOZ4bq5NFjhur/DmeG6v+G6vTUww6PDmcOgNcOjNMOZ4bq/XeG7msOZayVsw5khw6zDozPDmTM1V8OZKDfDozTDmTTDncOjNMOZ4bq5NOG7hy7DmShoxJEuw5nhur80w6wuw5k0NSDDo8OZw6MzWWzDmS5Zw6Mzw5ku4bqvw5kuNDUi4buBw5nDqiXhu4HDmcSpWcOZ4bq/NDVd4bq/w5nhur80w6wu4bucw5nhur7DrcOZLlguw5nDozPhu4HhuqfDo8OZxKnhuqXDo8OZNOG6q8OZ4bq/4bq9xJHDmSjhu7TDmS7huq/DmeG7quG7puG7rMOZ4bqhaMSR4bq/w5k04bqtw5koaMSRLsOZxKlXbMOZxKnhuqXDo8OZxKljNcOZ4bq/4bqpw6Mzw5nDquG6pcOZ4bq/NSLDo8OZMybDo8OZ4bumxajDmeG6v8Ozw5ko4bqnw6MzxqDDmS7huq/DmcWo4busw5k04bqtw5nhur80xINY4bq/w5nDozM0w6jEg8OZLCLDo8OZxKnhu4nDozPhu5zDmeG6vjVd4bq5w5nhur/hu4Uuw5nhur/hu4Fsw5nhur/hur03w5nhuqPDosOZNDfDozTDmeKAnMO6xIPDncOjw5koaGTDozPDmSHEg8OZ4bq5NOG7hcOZw6Phu4nDmeG6v8Osw5nhurvhu4Hhu7LDo+KAneG7msOZ4bq/4bq94bqnw6Mzw5nhuqNjNcOZ4buow6DhuqPDmShoZMOjM8OZNMSDV+G7msOZ4bum4buow5l04bqgc8OZMzVXw5koN8OjNMOZNMOdw6M0w5nhurk04buHLuG7nMOZ4bq+4bqpw5kuNGkuw5k04bqtNcOZKGjEkS7DmS5mw6Mzw5ku4bql4buaw5nhurk0WOG6v8OZ4bq/4bq9NTDDo+G7msOZNOG6rTXDmcSpNVvDo8OZ4bq/4bu2w6Mzw5ku4buyw5nEqSLDmcOq4bqlw5nhuqFoxJHDozPhu5rDmS40KuG6v8OZ4bqhaMSRw6Mz4buaw5nhur/Ds8OZ4bqhIMOZ4bq/NOG7gcOZNOG7h+G6v8OZ4buu4bus4buQw5nhu57hur/hu7bDozPDmeG7puG7muG7quG7kMOZw6rEg8OZxKljNcOZKCbhu4HDmcOjNDUg4bqjw5nDoG7hu6Dhu5zDmXRYLsOZNMSDw53hur/DmSjhuq3DozPDmS5mV8OZNOG6rTXDmSjhu7TDmSjhuq/DozPDmTPhuq/hurnDmTQ1IOG7gcOZ4bq74buB4buyw5nEqVnEg8OZxKk1IC7DmeG6vzTDrC7DmTQ1IMOjw5kuWC7DmcOjNDUg4bqjw5nEqeG7hcOZ4bq5NFjhur/DmeG6v+G6vTUww6PDmcOgNcOjNMOZ4bq/XeG7msOZxKnhu7bDo8OZNMSDWOG7msOZa+G7tMOZNOG6rTXDmeG6v+G6vVvDo8OZKDhXw5ksWcOj4buaw5kz4bqv4bq5w5nhurk0JsOjw5lrJWzDmSHDrMOjM8OZw7rhu7LDozPhu5rDmS40NsOjNMOZ4bq74buBbCLDo8OZ4bq/4bq9xIPDozPDmcOqw50uNOG7msOZxKnhu4nDozPDmeG6o8Odw6M04bucUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pR4bq+w501w5kow501w5k04bqtNeG7msOZLlguw5kow501w5ksNTDhu4HDmSjhu7TDmeG6vzThu7LEg8OZ4bqh4buBP8Oj4buaw5koIsOZ4bq9V8OZ4bq5NGhiw6Mzw5k0aGPDozPDmcOjNDUg4bqjw5nEqeG7hcOZ4bq/4bq9xIPDozPDmcOjNDUg4bqjw5nDoG7DmcWo4bukxajhu6Ytxajhu6TFqOG7sMagw5ksJuG7gcOZxajhu6rDmSjhuqfDozPDmS40NsOZxKlZxIPDmXN0ecOZeeG6rTXDmeG6oHnhurjDg8OZ4bq/NDjDmeG6v+G6vSrDo8OZw6M0NSDhuqPDmcOgbsOZxajhu6TFqOG7pi3FqOG7pMWo4buw4buaw5ksJuG7gcOZKMSDWcOjw5kow501w5ksNTDhu4HDmSHDrMOZKMOdNcOZNOG6rTXDmS4q4bq5w5nhur/hur1bw6Phu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq54buN4buB4bq/NMSD4bq9w5pR4bq+NOG7gcOZeVlQL+G6uVE=

Thu Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh

Thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh
2021-01-15 15:01:30

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2021, sáng 15/1, Đoàn công tác của Tập đoàn Mường Thanh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết cho 30 thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long