Cập nhật:  GMT+7
4buiMcOaVDph4bus4bq54bq5w5JTxJHhuroy4bq7YS5T4bue4bq6w6kyXcOgVDkx4busMlQ64bq3w6AwVOG6u+G7rjpUYeG7rOG6oVQsw6LDoDDhu5RUw6Aw4buF4bqrMlQ64bqjVDrhurfDoDBUw6xWVOG7iVlUMcOiMlTDoMOdw6FUw5lVw5nDmuG7oi8xw5rhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57hu6Iyw6EwVOG6ucOpOsOSUy8vOuG7lj/hu6zhuqHEkTHhur3hursx4bqh4buWw6zDoC87LuG6uTnhurvhuqHEkS/DoC7hu4vhurkvw5nDmlXhu6Qv4bum4buwO8Oaw5rFqMWo4buqVeG7quG6u8Oa4buo4bum4buw4bumxq9hw5rhu5Y4xJEwU1Qv4bue4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4buexJAx4bqjVHEx4buHVOG6uzU6MVThurxww4ByVOG6uzbDoDFUduG6tVRzVzJUcuG7g8OgMFThurvhu7bDoDBUceG6q1ThursxMlQs4bq94bus4buUVDvhu6zDoDFUMTJb4bq9VOG6uiXEkVThursxXVRB4bus4bqhVCzDosOgMFThu4nhur094bq7VOG6ueG7sjrhu5RUcOG7tMOgMFQ5MS7DoFQ6MeG6oVQ64buuOlThurslxJFU4bq7MV3hu5RUOuG7rlTDoDEjw6Dhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57EkOG6unPhurpULVTDgDBWxKlUw5rhu6ovw5pU4bq4Y1RB4bus4bqhVCzDosOgMOG7lFThurox4buF4bqtw6AwVD8yw6AxVMOsVlThu4hZVDHDojJU4buaQXPhu5Thurpww5Thu4h24bucVOG6u+G6pVQ6MWY6VHbDojJUw6AwMTVU4bq74bqlw6AwVDl74bq7VDrhurfDoDBU4bq74buuOlRh4bus4bqhVCzDosOgMOG7lFTDoDDhu4XhuqsyVDrhuqNUOuG6t8OgMFTDrFZU4buJWVQxw6IyVMOgw53DoVTDmVXDmVXhu5RU4bq7w6kyXcOgVDkx4busMlTDoDEyW8OhVMOs4buBVMOgw53DoVTDmVXDmcOa4buWVHPhurXDoDBUOjEzVHbhurVUc1cyVHLhu4PDoDBULVThu4bEqVTDrDI+w6BUcOG6usOMVOG6ujbDoDFU4buHxKnhu5RUxJAx4bqjVHEx4buHVOG6uzU6MVThurxww4ByVOG6uzbDoDFUO2hUw6xWVDoxNlQsV+G6oVQxw6IyVMOgMDE14buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4buew4DDncOhVMOZVcOZVeG7lFQ7NToxVD9bw6AxVHHhuqDDjHdyLcOa4buwVDAjxKlUWMOgMVQx4buFY8OgMFTDoOG7tsOgMFTDoH1ULHvDoFTDrDJbOlQ64buuOlRhN8OgMVTDrGg6VDkyw6AxVOG6u3tULVThu4lZVDHDojLhu5RULOG7tjpUPzJb4bq7VGFWVOG6uzE1VOG6u8Op4buF4bqrw6AwVGHhu6zhuqFULMOiw6Aw4buWVOG6ujFoOlQxMlvDoFQ6MTZULFfhuqFUOuG7h+G7rFThurs2w6Ax4buUVOG6uGNUQXPhu5Thurpww5Thu4h2VCxZVMSRMeG6szJUMWLEkVTDrOG6qTJUOuG7rjpUMeG6vcSpW8Og4buUVOG6uzFWw6Ax4buUVOG6uzE1VMOpVlThurnhuqHhu67hurvhu5RULH1Uw6AwMTVUMeG6p1ThurvDqWJUOjHhuqFU4bum4buWxq/hu6hVVMOgMOG7heG6qzJUYeG7rOG6oVQsw6LDoDDhu5RUMcOiVDkyw6AxVDvhuqHhu6zDoDFUw6xWVDvhuqHhu6zDoDFUw6AwMTJbxJFUMOG7tsSRVDkx4bqjVDkxw53DoFQ74bqhVDs1OjFUP1vDoDFUw6zhuqkyVOG6ueG6s1ThursyfcOgVOG6u8OpPsOgVOG7puG7lMavVOG6u21ULOG6tcOgMOG7llRz4bq1w6AwVOG6uzHhuqsy4buUVOG6u8Odw6AwVDrhu4XhuqvDoDBUMeG6oVfhurtULMOiw6AwVDl74bq7VMOg4bqzMlThursx4bq3w6AwVOG6uzLDoFThursxNVThurvDqeG7heG6q8OgMFRh4bus4bqhVCzDosOgMOG7lFTDoCPDoDBUOuG7rOG6oVQxMlvhur1UZeG6vVhUMeG6oVfhurtULMOiw6AwVOG6u+G7hVTDrD3DoOG7lFQwMuG6qTJU4bq7MTJb4bq9VMOsMls6VGFWw6Hhu5ZUcuG6oVQs4bqj4buUVOG6u8Op4bqhw6AwVMOgw53DoVTDmVXDmVXhu5RU4bq54bqzVGHhu6zhuqFULMOiw6AwVDrhuqNUw6wyWzpUYVbDoVThurvDncOgMFThursxPsOhVOG6u8OpPsOgVMOaxajhu5ZVVVVUw6Aw4buF4bqrMuG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nkE3w6AxVMOsaDpUMDLhu67huqFUO+G7gTpUw6AwMX1Uw6AwMTJbxJFU4bq7MnvEkVThurvhu4E6VCzhu4ViOlQ64buHw6AwVDrhurPhu5RU4bq54buyxJFU4buJe8SR4buUVCzhuqUyVMOh4bqpMlTDrFZUw6Ajw6AwVDrhu6zhuqFUOjE94bq7VGHhu4Viw6AwVDHhuqFX4bq7VCzDosOgMOG7llThurrDqeG6ocOgMFTDoMOdw6FUw5lVw5lV4buUVOG6u+G6pcOgMFThurvhur3EqV3DoFThurkyw6AxVOG6u1cyVDrhu646VDrhuq1U4bq5Y1QwMuG7ruG6oVQ74buBOlTDoDAxfVTDoDAxMlvEkVQsV+G6u1QwJMOgVOG7pMOZ4buWVVVVVMOgMOG7heG6qzLhu5hU4bq74bqlVDoxZjpULFbhuqFU4bq7V+G6oVQ6MeG6oVThurvDqT7DoFTDmeG7llVVVVRh4bus4bqhVCzDosOgMFTDoOG6t8OgMFThursx4bq3w6BU4bq7MS7huqFUc31U4buuw6BUw5rhu7DFqMav4buWVHN7w6BUw6Dhu6zEqeG7lFThurttVGFbVGHhu6zhuqFULMOiw6AwVGXhur3hu6xULFbhuqFU4bq7V+G6oVTDrFZU4bq7w6nhur3EqX3DoFTDoDAxfVQsV+G6u1Thu6hV4buO4buUVOG6u8Op4bqhw6AwVCzhuqNUYeG7rOG6oVQsw6LDoDBUZeG6veG7rFQsVuG6oVThurtX4bqhVDrhuqNUOjFmw6AwVDoxNuG7lFQ/4bu0w6AwVDo9xJFULFfhurtUw5nhu6rhu47hu5hU4bq7bVRhW1ThursxPeG6u1TDoDAxMlvEkVQ5MeG6vVTDrGg6VOG6uzFWw6AxVOG6uzE1VMOhZjpU4buk4buUxajhu47hu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu55x4bq3w6AwVOG6u+G7rjpUw6lWVOG6ueG6oeG7ruG6u1Qxw6JUw6AwMcOo4bqh4buUVDHDolQ6JcOgVMOgMDHDqOG6oVQs4buFYjpU4bq7w6kyXcOgVDkx4busMlQsWMOhVD9Y4bqhVDrhurfDoDBUOTHhu6wy4buUVCzDqsOgMFQs4bqzMlThurvhu4Viw6Aw4buYVOG6u21UYVtUMcOiVMOgMDHDqOG6oVThurvhuqFWw6BU4bq7NsOgMVQwMljDoVQ6w6PDoFThu6bhu5Thu6Thu6bhu47hu5ZU4bq4Y1RBc+G7lOG6unDDlOG7iHZULFlUMeG7heG6qcOgMFQ7JsOgVOG6uzFoOlQxMlvDoFRyaFThu67DoFTDoDEjw6BUw6nDosOgMFTDoeG6t1QxNMOgMVQwMljDoVTDoDAxw6jhuqFUw6DDncOhVMOZVcOZVVThurtXMlQ64buuOlQx4bq9xKlbw6BU4bq6MeG7rMOgMVThurjhuq3DoOG7lFTEqD7DoFRBJcSR4buUVHZXVHbDo+G7rOG7lFRxKsOhVOG7uTE+4buUVOG6ujHhu6zDoDFUcOG7rOG7lFRz4bqh4busw6BUduG6v8OgMOG7lFThurox4busw6AxVOG6ujHhu4fEqeG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nsOMMls6VOG6uzFoOlQxMlvDoFQ64buuOlQ6MXtULMOi4buUVDoxM8OgMVThurnhu646MVQs4bqzMlTDrOG6qTJUw6Aw4buF4bqrMlQ64bqjVDrhurfDoDBUw6zhuqkyVDrhu646MVTDoVfDoDBULOG7hWI6VOG6uzFoOlQxMlvDoFQsJMSpVCzhu4fhu5RUOTXEkVThursx4bqrMuG7llRx4bq3w6AwVOG6u+G7rjpU4buJWVQxw6IyVDHhuqPhu6xUOjHDncOhVOG6ueG6ozpUw6Aw4buF4bqrMlQ64bqjVDrhurfDoDDhu5RUxJEx4bqhw6AwVOG6u8OpVuG6oVThu4kjxKlUO2jDoDBUReG6vW5U4oCcc33DoFThuq3DoFQs4buuxJFUw6AwMTfhu6zigJ1ULOG7hWI6VCwqxKlUw6FXw6Ax4buYVOG6u8Op4bqhw6AwVMOgw53DoVQsWVThursye8SRVMOgMSXDoOG7lFThursxKsOhVCw1w6AxVMOsVlQwMlgyVGXhur3EqXvhurtU4bq7w6k+w6BUxajhu5ZVVVVUMeG6tVThurnhuq1ULH1Uw6AwMTVUMDJYMlRl4bq9xKl74bq7VDoxe1Qsw6JULOG6szJUw6zhuqkyVMOgMOG7heG6qzJUOuG6o1Q64bq3w6AwVMOsVlQwMuG7rFQsNMOgMVTDoDDhu4XhuqsyVDrhuqNUOuG6t8OgMFTDrOG6qTJUOuG7rjoxVMOhV8OgMOKApuG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nsSQMeG7ruG6u1Q/Ml3hur1UOjE2VCxX4bqhVDHDojJUw6AwMTXhu5RULOG6tcOgMFQ6MTNUxJAx4bqjVHEx4buHVOG6uzU6MVThurxww4ByVOG6uzbDoDFUduG6tVRzVzJUcuG7g8OgMFQwMTJUw6AxJcOgVMOsVlQs4buuw6AxVDAy4buuVDrhu6zhuqFUw6Axw63DoDBUOXvhurtUZeG6vVhUw6FWVMOgMFbDoDFUQXPhu5Thurpww5Thu4h2VCxZVCxX4bq7VCzhu4ViOlThurvDqeG6ocOgMFTDoMOdw6FUZeG6veG7rOG7llRz4bq1w6AwVDoxM1TEqT7hur1UOiThur3hu5JUw4DDncOhVMOZVcOZw5rhu5RUOuG7rsOgVD/DouG7lFQ64bq3w6AwVDoxZjrhu5RUw6wyPsOgVDoxZjpU4bq74bqhVsOgVMOgMFbDoDFUOiTDoFThursye8SRVOG6u+G7gTpULOG6pTJUw6HhuqkyVOG6u+G7hVQ74bq9xKnhu5RUOjHhu4dULMOiw6Aw4buUVOG6ueG7rsOgMFThurtX4bqh4buUVDkx4bqh4busVDHEgzpU4bq7w6nhuqHDoDBU4bq7MWg6VOG6uzEyVDrhurfDoDBUw6zhu4FULF1UMeG6oVbDoFThursxVsOgMVThurvhurPhurtUw6AxMlvDoVTDrOG7gVQs4buFYjpUMDLhu6zhuqHhu5ZUw4HhuqcyVMOgMOG7heG6qzJUOuG7rsOgVD/DolTEkTFYMlQs4bu24bq7VMOhNMOgMVTDrFbhuqFUw6w1VOG6u8OpM1Q64buH4busVMOgMcOtw6AwVMOgMOG7heG6qzJUw6AwMcOo4bqh4buUVMOgMOG7heG6qzJUxKl74bq9VOG6uzF74oCmVCxdVDAyWDJUZeG6vcSpe+G6u1QsJMSpVCzhu4dUOuG7rjpUOjF7VCzDouG7lFQ6MTPDoDFU4bq54buuOjFU4busw6BU4bq5MsOgMVThu4lZVDHDojLhu5RU4bq7w6nhu67DoDFU4bq74buFVDvhur3EqVTigJwxVsOgMVQ6MTPDoDFUMeG6o+G7rOKAneG7llRz4bq1w6AwVOG6uzHhuqsy4buUVDokw6BUw6lWVOG6ueG6oeG7ruG6u1Q5blRh4buFZMOgMOG7lFQ64bq3w6AwVDkx4busMuG7lFTDoTLDoDFUP1c6MVQsXVQsWMOhVD9Y4bqhVDrhu646VDoxe1Qsw6Lhu5RUOjEzw6AxVOG6ueG7rjoxVDrhu4fhu6xUw4AxVlTDoOG7heG6qTpULHvDoFQsw6rDoDBUw6Aw4buF4bqrMuG7lFQsw6rDoDBULOG6szJU4bq74buFYsOgMOG7lFQ5MeG6t8OgMFQsXVThu4lYxKlUw6nhu6xU4bq7NMOgMVThurvDqVfDoDBU4bq7w6nhu4E6VGFiMlQ6MTPDoDFU4bq54buuOjHhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57hurrDqeG6ocOgMFTDoMOdw6FU4bq74bqpMuG7lFThurhjVEFzLeG6unDDlOG7iHZU4bq7NsOgMVQ6JMOgVOG6uyXEkVThurvDqeG6vcOgMFTDqVZU4bq54bqh4buu4bq7VGFXMlThurs94bq7VDpYVDrhu646VDrhuq1U4bq5Y1QwMuG7ruG6oVQ74buBOlTDoDAxfVTDoDAxMlvEkVThurvDqT7DoFQsNeG7rFQ/VsOgVDvhuqFUOuG7rjpUcMOiVGXhur1Yw6BUYWpULF1U4bq7MeG7rMOhVMOh4buF4bq94buUVOG6ueG7ssSRVOG7iXvEkVRhVzLhu5RULFjDoVQ/WOG6oVQx4bqhV+G6u1Qsw6LDoDBUMTJb4bq9VGXhur1YVDHhuq3DoOG7mFThurvDncOgMFQ64buF4bqrw6AwVDl74bq7VMOg4bqzMlThursx4bq3w6AwVOG6uzLDoFThursxNVThurvDqeG7heG6q8OgMFRh4bus4bqhVCzDosOgMFQsXVTDoCPDoDBUOuG7rOG6oVQ6MT3hurtUYeG7hWLDoDBUMeG6oVfhurtULMOiw6AwVOG6u+G7hVTDrD3DoOG7lFQwMuG6qTJU4bq7MTJb4bq9VMOsMls6VGFWw6FUOjHhuqFUw6Aw4buF4bqrMlRh4bus4bqhVCzDosOgMOG7llThurrDqeG7heG6qTpUw6Hhu7Lhurvhu5RU4bq4Y1RBcy3hurpww5Thu4h2VMOsVlQ64buuOlQsNeG7rFTEkTHhu4Xhuq3DoDBUOiTDoFRhVsOhVOG6u+G6s+G6u1Q64buuOlQ6MTPDoDFU4bq54buuOjFUOjHDncOhVGHhuqFULF1Uw6Aw4buF4bqrMlQ7I8OgVCzhuqPDoFThurp74bq7VMOAMOG6vcSpPsOgVCzhu67DoFQsJMOhVD3DoeG7lFTEqT7DoFTDrOG6vTLhu5RULFjDoVQ/WOG6oVTDocSDMlTDoDDhu4Xhuqsy4buUVMOhxIMyVMOgMVZULH3hur1UOuG6o1Thurp74bq74buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4bq6VzJUMcOiMlTDoDAxNeG7lFQs4bq1w6AwVDoxM1TEkDHhuqNUcTHhu4dU4bq7NToxVOG6vHDDgHJU4bq7NsOgMVR24bq1VHNXMlRy4buDw6AwVCxZVOG6u+G7tsOgMFRx4bqrVOG6uzEyVCzhur3hu6xUOuG7h+G7rFRxMeG7h1Thurs1OjFU4bq8cMOAclThurs2w6AxVDox4bqhVMOaVOG6uyXEkVThursxXeG7mFThurvhu7bDoDBUO+G7rMOgMVQxMlvhur1U4bq6JcSRVOG6uzFdVEHhu6zhuqFULMOiw6AwVOG7ieG6vT3hurtU4bq54buyOlQ6MeG6oVTGr1ThurslxJFU4bq7MV1Uw6xWVOG6u+G7tsOgMFRw4bu0w6AwVDkxLsOgVDrhu4fhu6xUcTHhu4dU4bq7NToxVOG6vHDDgHJU4bq7NsOgMVQ6MeG6oVTDmVThurslxJFU4bq7MV1Uw6xWVMOZVDrhu65Uw6AxI8OgVDrhuqNU4bq7MVbDoDFU4bq7MzoxVOG7ieG6vT3hurtU4bq54buyOlThurvDqeG6ocOgMFQ64bq3w6AwVOG6u+G7rjpUw6DDncOhVMOZVcOZVeG7llTDgDEyfeG6vVThurslxJFU4bq7MV1Uw6xWVDrhu65Uw6AxI8OgVDrhuqNU4bq7MVbDoDFU4bq7MzoxVOG7ieG6vT3hurtU4bq54buyOlQ64buDw6AwVCxZVCzhu4ViOlRww6JUQXPhu5Thurpww5Thu4h24buUVOG6uGNUQXPhu5Thurpww5Thu4h2VDkxLsOgVOG6uzHhu4Vjw6Aw4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkW/hur3hursx4bqhw6lT4bueQT5UduG6oVbDoDDhu6IvxJHhu54=

Lê Hoàng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh

Thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh
2021-01-15 15:01:30

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2021, sáng 15/1, Đoàn công tác của Tập đoàn Mường Thanh đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà tết cho 30 thương, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều...

Nhọc nhằn mưu sinh

Nhọc nhằn mưu sinh
2021-01-14 21:11:36

PTĐT- Những ngày qua, nhiệt độ ở miền Bắc giảm sâu khiến thời tiết chìm trong giá rét. Dự báo trong những ngày tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường, vì vậy ai cũng muốn tìm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long