Cập nhật:  GMT+7
ỡẼụúẲHvƠƠỏuỘêÊỚHẤup!yÊúẼOÊú3OÊúỉỵÍúẼĨẲúÍẺẼĐúỚẼỜĂỚúỚẼỆúŨỳúéẼỢúêẼĨỡ/ẼụpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ;ÌẴƯupỡÊIẺúƠỖẲỏu//ẲớẶvÌỘẼỜỚẼÌớỤÍ/ẴẤƠGỚÌỘ/ÍẤỦƠ/ủùủư/ưữẴùụủụụứụỚụựụưụửHụớFỘẺuú/pỡ/ỘpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ;ÌẴƯupéê!êú-úảẺxƯúủụ/ừơú3OÊúỉỵÍúẼĨẲúÍẺẼĐúỚẼỜĂỚúỚẼỆúŨỳúéẼỢúêẼĨúỚÓúẲẼSẲú!yÊúẼOÊúHÃÍúỚẼSú444ơúÍẼÊĐIúGỪúủùủù-ủùủứớỡ/ỘpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ;ÌẴƯup3OÊúẼÊĐÍúẲỊúửùúẼOÊúỤÊBÍúỚẼỜOẲúừú,ẼÊúẼOÊỗúỚỖÌÍẺúÂỊúẲỊúủửúẼOÊúỤÊBÍúẲẼỜƯBÍúÍẺxÍẼúỚỖỜÍẺúRỌÍẺớúảẼÊĐIúGỪúỔỜvơúẲwẲúẼOÊúỤÊBÍúÂỳúỚẾẲẼúẲUẲúỚẼvIúẺÊvúẼÌyỚúÂOÍẺúỉ3ảêơúẲỊúÍẼÊDỜúỚwẲúỘẼẮIúẲỊúẲẼẢỚúHRÔÍẺúỤDổú3ĨẲúỚĂỘúỤxúHxIúỚẼẤÌúỚRúỚRỐÍẺúÂyÌúÂSẲơúỘẼÌÍẺúẲwẲẼú3Nú,ẼẾúạÊÍẼơújẠƯúẴUÍẺúÍLÍẺúỚẼLÍúIỎÊơúŨẠƯúẴUÍẺúỤỵÍúẼÌvúỐúGẼỜúẴẠÍúẲRơúẽỷẲúIxỜúẺÊwÌúẴỠẲúÂẢỚúêÓơú,LÍẺúÍẼẠÍúHvÌúÂOÍẺúỚỖÌÍẺúỚẼÕÊúGỪúIỎÊớớớúảẼÊDỜúẼOÊúỤÊBÍúÂỳúÂyỚúẺÊýÊúẲvÌúỚỖÌÍẺúẲwẲúẲỜOẲúỚẼÊúƠwÍẺúỚwẲúỉ3ảêơúẼOÊúẴÊÉÍúÍẺẼĐúỚẼỜĂỚúẲPvúỚỂÍẼúỤxúỚỖỜÍẺúRỌÍẺỗúẲwẲúẼOÊúỤÊBÍúÂỳúẲỊúụừúÂÃỜúƠwẲẼúIỎÊúÂRÔẲúŨỜẢỚúẶýÍỗúỚÓúẲẼSẲúỚỖÊEÍúHỳIúỚỖvÍẼ-ýÍẼúÍẺẼĐúỚẼỜĂỚúGỬúÍÊĐIúụụứúÍỵIúỚẼxÍẼúHĂỘúỚẼỆúŨỳúéẼỢúêẼĨớớớúêỖÌÍẺúÍẼÊĐIúGỪơúGCỚúÍyỘúÂRÔẲúụừúẼOÊúỤÊBÍúIỎÊỗú3OÊúÂRÔẲúếỬúẶvÍúêÌxÍúỔỜMẲúàÊBÍúẼÊĐỘúẲwẲú3OÊúỉ3ảêúỚAÍẺú;ỹÍẺúGẼẤÍớỡ/ỘpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ;ÌẴƯupỡÊIẺúƠỖẲỏu//ẲớẶvÌỘẼỜỚẼÌớỤÍ/ẴẤƠGỚÌỘ/ÍẤỦƠ/ủùủư/ưữẴùụủụụứụỚụựụưụửHủớFỘẺuú/pỡ/ỘpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ;ÌẴƯupảẼÊĐIúGỪúIỎÊơúỘẼwỚúẼỜƯúÍẼÙÍẺúGCỚúỔỜýúÂyỚúÂRÔẲơú3OÊúỚÊCỘúỚỠẲúÂẮƯúIyÍẼúẼÌyỚúÂOÍẺúẲPvúẲwẲúẲẼÊúẼOÊơúỘẼwỚúẼÊĐÍúẶNÊúẴRỒÍẺúẲwẲúỚxÊúÍỵÍẺơúÍỵÍẺúGẼÊCỜơúŨẠƯúẴUÍẺú3OÊúÍẺxƯúẲxÍẺúỤÙÍẺúIyÍẼơúƠwÍẺúỚyÌúÂRÔẲúÍẼÊDỜúỚwẲúỘẼẮIúỉ3ảêúẲỊúẺÊwúỚỖỆúỚRúỚRỐÍẺúỤxúÍẺẼĐúỚẼỜĂỚơúỘẼýÍúwÍẼúƠẠỜúƠỷẲúÂÕÊúƠMÍẺúŨỳúẼOÊơúẶýÍúƠỷẲúỤỵÍúẼÌwúẺỊỘúỘẼÃÍúỚẾẲẼúẲUẲúỘẼwỚúỚỖÊEÍúGÊÍẼúỚCúŨỳúẼOÊúẲPvúÂỆvúỘẼRỌÍẺớớớỡ/ỘpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ;ÌẴƯup!yÊúẼOÊúÂỳúẶÃỜúựúÂNÍẺúẲẼẾúỤxÌú;vÍú,ẼẢỘúẼxÍẼú3OÊúGẼÌwú444ơúÍẼÊĐIúGỪúủùủù-ủùủứúỤxúỚẼLÍẺúỔỜvúảẺẼỆúỔỜƯCỚớúảẼÊDỜúỚĂỘúỚẼEơúẲwúÍẼẠÍúÂRÔẲúÍẼĂÍú2ÊẢƯúGẼẤÍúẲPvú3OÊúàÊBÍúẼÊĐỘúỉ3ảêúỚỂÍẼơúế;ả.úỚẼỆúŨỳúéẼỢúêẼĨúỤxú3OÊúỉ3ảêúỚẼỆúŨỳớỡ/ỘpỡỘúẲHvƠƠỏuỘVỜỚẼÌỖupảẺỜƯẤ̂ÍúVÍỡ/Ộp

Nguyên An

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bước đột phá từ Nghị quyết 24

Bước đột phá từ Nghị quyết 24
2020-06-19 09:19:31

PTĐT - Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội V của Đảng vào cuộc sống, đồng thời bàn các biện pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm trên địa bàn toàn tỉnh, Đại hội đại biểu...

Việt Trì hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở

Việt Trì hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở
2020-06-19 07:41:54

PTĐT - Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay, 53/53 tổ chức Đảng trực thuộc...

Trao thẻ đảng viên năm 2020

Trao thẻ đảng viên năm 2020
2020-06-18 19:54:19

PTĐT - Ngày 18/6, Đảng ủy các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Chi bộ Công ty TNHH công nghệ Namuga tổ chức Lễ trao thẻ đảng viên năm 2020 cho 9 đảng viên.

Nhìn lại Đại hội cấp cơ sở ở Thanh Thủy

Nhìn lại Đại hội cấp cơ sở ở Thanh Thủy
2020-06-16 07:00:43

PTĐT - Xác định tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì vậy, ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long