Cập nhật:  GMT+7
%E1%BB%9F%E1%BA%BA%C3%B9u%E1%BA%B6G%E1%BB%AF%E1%BB%96%E1%BB%96%E1%BB%8Dt%E1%BB%92%E1%BA%BD%E1%BA%BC%C6%A0G%C3%82t%E1%BB%A1.x%E1%BA%BCu%E1%BA%BAN%E1%BA%BCu.yI%E1%BA%B8u%E1%BA%B0Nu%3BKI%E1%BA%B8u%C6%A0%C5%A8u%3BOu%E1%BB%92%E1%BA%BA%E1%BA%A2Iu%3B%E1%BA%A0%E1%BB%92uIQ%E1%BB%8C%E1%BA%B6ue%E1%BA%BA%E1%BB%9Cu%E1%BA%BD%E1%BA%BA%E1%BB%88%E1%BB%9F%2F%E1%BA%BA%C3%B9%E1%BB%A1%E1%BB%9F%E1%BB%92u%E1%BA%B6G%E1%BB%AF%E1%BB%96%E1%BB%96%E1%BB%8Dt%E1%BB%92%3A%C3%8D%E1%BA%B2%C5%A8t%E1%BB%A1%E1%BB%9F%E1%BA%BCH%E1%BA%B8u%E1%BB%96%E1%BB%94%E1%BA%B6%E1%BB%8Dt%2F%2F%E1%BA%B6%C6%A1%E1%BA%B0%E1%BB%AF%C3%8D%E1%BB%92%E1%BA%BA%E1%BB%9A%C6%A0%E1%BA%BA%C3%8D%C6%A1%C3%99I%2F%E1%BA%B2%C3%82%E1%BB%96F%C6%A0%C3%8D%E1%BB%92%2FI%C3%82%E1%BB%A4%E1%BB%96%2F%E1%BB%A5%C3%BA%E1%BB%A5%C5%A9%2F%C5%A9%E1%BB%AD%E1%BA%B2%E1%BB%A9%C3%B9%E1%BB%A9%E1%BB%A7%E1%BB%A5%C5%A9%E1%BB%AD%C6%A0%C3%B9%E1%BB%AB%C3%B9%C5%A9%C3%B9%E1%BB%A9G%C3%B9%C6%A1%E1%BB%84%E1%BB%92%E1%BA%B8tu%2F%E1%BB%A1%E1%BB%9F%2F%E1%BB%92%E1%BB%A1%E1%BB%9F%E1%BB%92u%E1%BA%B6G%E1%BB%AF%E1%BB%96%E1%BB%96%E1%BB%8Dt%E1%BB%92%3A%C3%8D%E1%BA%B2%C5%A8t%E1%BB%A1e%E1%BA%BD.%E1%BA%BDu-u%E1%BA%A1%E1%BA%B8w%C5%A8u%E1%BB%A5%C3%BA-%E1%BB%A9%E1%BB%97u.yI%E1%BA%B8u%E1%BA%B0Nu%E1%BA%B6KI%E1%BA%B8u%C6%A0%C5%A8u%3BOu%E1%BB%92%E1%BA%BA%E1%BA%A2Iu%E1%BA%B6%E1%BA%A0%E1%BB%92uIQ%E1%BB%8C%E1%BA%B6ue%E1%BA%BA%E1%BB%9Cu%E1%BA%BD%E1%BA%BA%E1%BB%88u%C6%A0Ou%E1%BA%B6%E1%BA%BAR%E1%BA%B6u.x%E1%BA%BCu%E1%BA%BAN%E1%BA%BCu.yI%E1%BA%B8u%E1%BA%B0NuG%E1%BA%A2Iu%C6%A0%E1%BA%BARu%E1%BB%8B33%E1%BB%97uI%E1%BA%BA%E1%BA%BCDHuF%E1%BB%A8u%E1%BB%A5%C3%BA%E1%BB%A5%C3%BA-%E1%BB%A5%C3%BA%E1%BB%A5%C6%B0%C6%A1u%2CTu%C3%99wu%E1%BA%B6%E1%BA%BA%E1%BB%86u%E1%BA%B4x%C3%8Du.x%E1%BA%BCu%E1%BA%BAN%E1%BA%BCu%E1%BA%B6%C3%8Cu%E1%BA%B4x%E1%BA%BCu%E1%BA%B2%E1%BA%BCDIuG%C3%BDI%E1%BA%BAu%E1%BA%B4x%C3%8Du.yI%E1%BA%B8u%E1%BB%A0%C5%A8uF%E1%BA%BAL%E1%BA%BCu%2C%C3%8D%E1%BB%AFI%E1%BA%BAuI%E1%BA%B8%E1%BA%BA%E1%BA%BCD%E1%BB%92u%C6%A0%E1%BB%86I%E1%BA%BA%C6%A1%E1%BB%9F%2F%E1%BB%92%E1%BB%A1%E1%BB%9F%E1%BB%92u%E1%BA%B6G%E1%BB%AF%E1%BB%96%E1%BB%96%E1%BB%8Dt%E1%BB%92%3A%C3%8D%E1%BA%B2%C5%A8t%E1%BB%A1%E1%BA%A1%E1%BA%BA%E1%BA%BCDHuF%E1%BB%A8u%C3%99S%E1%BB%AFu%E1%BB%98%E1%BB%9A%E1%BB%AF%E1%BB%97u.yI%E1%BA%B8u%E1%BA%B0Nu%3BKI%E1%BA%B8u%C6%A0%C5%A8u%3BOu%E1%BB%92%E1%BA%BA%E1%BA%A2Iu%E1%BA%B6%E1%BA%A0%E1%BB%92uIQ%E1%BB%8C%E1%BA%B6ue%E1%BA%BA%E1%BB%9Cu%E1%BA%BD%E1%BA%BA%E1%BB%88u%E1%BA%B4%C3%BDuG%C3%BDI%E1%BA%BAu%E1%BA%B4x%C3%8Du%C3%99wu%C6%A0Ou%E1%BA%B6%E1%BA%BAR%E1%BA%B6u%C6%A0%E1%BA%BAT%E1%BA%B6u%E1%BA%BA%E1%BA%BCDIu%C6%A0%E1%BA%BA%E1%BB%B5I%E1%BA%B8uG%C3%95%E1%BA%BCu%E1%BA%A1%E1%BA%B8%E1%BA%BA%E1%BB%80u%E1%BB%98%E1%BB%9A%C5%A8B%C6%A0u.x%E1%BA%BCu%E1%BA%BAN%E1%BA%BCu.yI%E1%BA%B8u%E1%BA%B0Nu%E1%BA%B4Cu%E1%BB%94%E1%BB%AF%C6%A1u%E1%BA%BD%E1%BB%94%C3%8DI%E1%BA%B8u%C6%B0uI%E1%BB%B3Hu%C6%A0Su%E1%BB%A5%C3%BA%C3%B9%C6%B0-%E1%BB%A5%C3%BA%C3%B9%E1%BB%AD%E1%BB%97u%3BKI%E1%BA%B8u%C6%A0%C5%A8u%E1%BA%BA%C3%8DwIu%C6%A0%E1%BA%BAwI%E1%BA%BAu%C6%A0L%C6%A0u%E1%BA%B6v%E1%BA%B6uI%E1%BA%BA%E1%BA%BCDHu%C3%99%E1%BB%9Eu%E1%BA%B4Q%C3%95%E1%BA%B6u%E1%BA%B8%E1%BA%BC%E1%BB%AF%C3%8D%E1%BB%97uI%E1%BA%BA%E1%BA%BCC%E1%BB%9Au%E1%BA%B6%E1%BA%BA%E1%BB%86u%C6%A0%E1%BA%BC%E1%BA%AA%E1%BB%9Au%C3%99Q%C3%95%C6%A0uFBu%E1%BA%BA%C3%8Dx%E1%BA%B6%E1%BA%BAu%E1%BA%B4Cu%E1%BB%94%E1%BB%AF%C6%A1u%2C%C3%8D%E1%BB%AFI%E1%BA%BAu%C6%A0%E1%BA%BA%E1%BB%9Au%C3%99wu%C6%A0%E1%BA%BA%E1%BB%9AuI%E1%BA%BA%C3%83%E1%BB%92uF%E1%BA%BAv%E1%BA%B6u%E1%BA%B4x%C6%A0u%C6%A0%E1%BB%94%E1%BA%AAIu%C3%B9%C6%A1%C3%B9%C3%BA%C3%BAu%C6%A0%E1%BB%B0u%E1%BA%B4MI%E1%BA%B8%E1%BB%97uG%C3%95%E1%BA%BCuI%E1%BA%BA%E1%BB%9A%C3%83Iu%C6%A0%E1%BB%94Q%E1%BB%8C%E1%BA%B6u%C6%A0%E1%BA%BA%E1%BB%9ABu%E1%BA%B4x%C6%A0u%E1%BB%A7%E1%BB%A9u%C6%A0%E1%BB%B0u%E1%BA%B4MI%E1%BA%B8%E1%BB%97uIN%E1%BB%92uI%E1%BA%B8%C3%80Iu%E1%BB%96v%E1%BA%B6%E1%BA%BAuI%E1%BA%BAwuIQ%E1%BB%8C%E1%BA%B6u%C6%A0%E1%BB%94%E1%BA%AAIu%E1%BB%AB%C3%B9u%C6%A0%E1%BB%B0u%E1%BA%B4MI%E1%BA%B8%E1%BB%97u%E1%BB%92%E1%BA%BAv%C6%A0u%C6%A0%E1%BB%94%E1%BA%BC%C4%90Iu%C6%A0%E1%BA%BA%E1%BA%AAHu%E1%BA%BA%C3%92Iu%E1%BB%A7%E1%BB%ADuI%E1%BA%B8%E1%BA%BA%E1%BA%BEIuF%E1%BA%BAv%E1%BA%B6%E1%BA%BAu%E1%BA%BAwI%E1%BA%B8uH%E1%BB%8C%E1%BA%BC%C6%A1u%E1%BA%BD%E1%BA%BA%E1%BB%9AuI%E1%BA%BA%C3%83%E1%BB%92u%E1%BA%B0%E1%BA%BEI%E1%BA%BAu%E1%BB%98%E1%BB%9A%C3%80IuI%E1%BB%B3Hu%E1%BB%A5%C3%BA%C3%B9%E1%BB%ADu%E1%BA%B6%E1%BB%A0%E1%BB%AFuI%E1%BA%B8Q%E1%BB%8E%E1%BA%BCuG%E1%BB%AF%C3%8Du%E1%BA%B4NI%E1%BA%B8u%E1%BA%B4x%C6%A0u%C3%B9%C3%BA%E1%BB%97%E1%BB%ABu%C6%A0%E1%BB%94%E1%BA%BCD%E1%BB%9Au%E1%BA%B4MI%E1%BA%B8%2FI%E1%BA%B8Q%E1%BB%8E%E1%BA%BC%2Fu%C6%A0%E1%BA%BAvI%E1%BA%B8%C6%A1u2wI%E1%BA%B8uI%E1%BB%B3H%E1%BB%97u.yI%E1%BA%B8u%E1%BA%B0Nu%3BKI%E1%BA%B8u%C6%A0%C5%A8u%E1%BA%B6%C3%8Cu%C3%B9%C3%BA%C3%BA%C3%B5u%E1%BA%B4yI%E1%BA%B8u%C3%99%E1%BA%BC%E1%BA%AAIu%E1%BB%A6B%E1%BB%92uG%C3%8Dx%E1%BA%BCu%E1%BA%BA%C3%8DwIu%C6%A0%E1%BA%BAwI%E1%BA%BAuI%E1%BA%BA%E1%BA%BCDHu%C3%99%E1%BB%9Eu%C6%A0%E1%BB%94%C3%94uG%E1%BA%AAI%E1%BB%95u%C6%B0uI%E1%BB%B3HuG%E1%BA%BCCIu.yI%E1%BA%B8u%E1%BA%B0Nu%E1%BA%B6KI%E1%BA%B8u%C6%A0%C5%A8u%E1%BA%B4Q%C3%95%E1%BA%B6u%E1%BB%A6B%E1%BB%92uG%C3%8Dx%E1%BA%BCu%C6%A0%E1%BB%94%C3%8DI%E1%BA%B8u%E1%BB%96x%E1%BA%B6%E1%BA%BAu%C3%99%C3%9AI%E1%BA%B8uHxI%E1%BA%BAu%C3%99wu%E1%BA%BA%C3%8DwIu%C6%A0%E1%BA%BAwI%E1%BA%BAu%C6%A0L%C6%A0uI%E1%BA%BA%E1%BA%BCDHu%C3%99%E1%BB%9E%C6%A1%E1%BB%9F%2F%E1%BB%92%E1%BB%A1%E1%BB%9F%E1%BB%92u%E1%BA%B6G%E1%BB%AF%E1%BB%96%E1%BB%96%E1%BB%8Dt%E1%BB%92%3A%C3%8D%E1%BA%B2%C5%A8t%E1%BB%A1%E1%BB%9F%E1%BA%BCH%E1%BA%B8u%E1%BB%96%E1%BB%94%E1%BA%B6%E1%BB%8Dt%2F%2F%E1%BA%B6%C6%A1%E1%BA%B0%E1%BB%AF%C3%8D%E1%BB%92%E1%BA%BA%E1%BB%9A%C6%A0%E1%BA%BA%C3%8D%C6%A1%C3%99I%2F%E1%BA%B2%C3%82%E1%BB%96F%C6%A0%C3%8D%E1%BB%92%2FI%C3%82%E1%BB%A4%E1%BB%96%2F%E1%BB%A5%C3%BA%E1%BB%A5%C5%A9%2F%C5%A9%E1%BB%AD%E1%BA%B2%E1%BB%A9%C3%B9%E1%BB%A9%E1%BB%A7%E1%BB%A5%C5%A9%E1%BB%AD%C6%A0%C3%B9%E1%BB%AB%C3%B9%C5%A9%C3%B9%E1%BB%A9G%E1%BB%A5%C6%A1%E1%BB%84%E1%BB%92%E1%BA%B8tu%2F%E1%BB%A1%E1%BB%9F%2F%E1%BB%92%E1%BB%A1%E1%BB%9F%E1%BB%92u%E1%BA%B6G%E1%BB%AF%E1%BB%96%E1%BB%96%E1%BB%8Dt%E1%BB%92%3A%C3%8D%E1%BA%B2%C5%A8t%E1%BB%A1%E1%BA%A1%E1%BA%BA%E1%BA%BCDHuF%E1%BB%A8u%E1%BB%A5%C3%BA%E1%BB%A5%C3%BA-%E1%BB%A5%C3%BA%E1%BB%A5%C6%B0%E1%BB%97u.yI%E1%BA%B8u%E1%BA%B0Nu%3BKI%E1%BA%B8u%C6%A0%C5%A8u%C6%A0%E1%BA%BCB%E1%BB%92u%C6%A0%E1%BB%9E%E1%BA%B6uH%C3%94u%E1%BB%94NI%E1%BA%B8u%C6%A0%E1%BA%BA%E1%BB%80u%C6%A0%E1%BB%94Q%E1%BB%8EI%E1%BA%B8uI%C3%80I%E1%BA%B8u%E1%BA%B6%E1%BB%AF%C3%8Du%E1%BA%B6%E1%BA%BA%E1%BA%A0%C6%A0uGQ%C3%95I%E1%BA%B8u%E1%BB%96yIu%E1%BB%92%E1%BA%BA%C4%82H%E1%BB%97u%E1%BB%92%E1%BA%BA%E1%BA%A0Iu%E1%BA%B4%E1%BA%A0%E1%BB%9Au%E1%BB%96yIu%E1%BB%A6%E1%BB%9A%E1%BA%A0%C6%A0uIQ%E1%BB%8C%E1%BA%B6u%E1%BB%96x%E1%BA%B6%E1%BA%BAu%E1%BA%B4x%C6%A0u%E1%BA%BA%C3%92Iu%E1%BB%A7%C3%BAu%C6%A0%E1%BB%94%E1%BA%BCD%E1%BB%9AuH%E1%BA%A4%C6%A0uF%E1%BA%BAL%E1%BA%BCu%2FI%E1%BB%B3H%E1%BB%97u%E1%BA%B2%C3%8D%E1%BB%AFI%E1%BA%BAu%C6%A0%E1%BA%BA%E1%BB%9AuI%E1%BB%B3Hu%E1%BA%B6%E1%BB%9AL%E1%BA%BCuI%E1%BA%BA%E1%BA%BCDHuF%E1%BB%A8u%C6%A0%E1%BB%94%E1%BA%AAIu%E1%BB%A7%C3%BA%C3%BAu%C6%A0%E1%BB%B0u%E1%BA%B4MI%E1%BA%B8%C6%A1u2wI%E1%BA%B8uI%E1%BB%B3Hu%E1%BA%B6%C3%8Cu%C3%B9%C3%BA%C3%BA%C3%B5u%E1%BA%B6v%E1%BA%B6u%3B%E1%BA%BA%E1%BA%BCu%E1%BA%B0Nu%C6%A0%E1%BB%94T%E1%BA%B6u%C6%A0%E1%BA%BA%E1%BB%9AN%E1%BA%B6u%E1%BB%A6B%E1%BB%92uG%C3%8Dx%E1%BA%BCu%E1%BA%BA%C3%8DwIu%C6%A0%E1%BA%BAwI%E1%BA%BAu%C6%A0L%C6%A0uI%E1%BA%BA%E1%BA%BCDHu%C3%99%E1%BB%9E%E1%BB%97u%C3%B9%C3%BA%C3%BA%C3%B5u%E1%BA%B4yI%E1%BA%B8u%C3%99%E1%BA%BC%E1%BA%AAIu%E1%BB%A6B%E1%BB%92uG%C3%8Dx%E1%BA%BCu%E1%BA%BA%C3%8DwIu%C6%A0%E1%BA%BAwI%E1%BA%BAu%C6%A0L%C6%A0uI%E1%BA%BA%E1%BA%BCDHu%C3%99%E1%BB%9Eu%C6%A0%E1%BB%94%C3%94uG%E1%BA%AAI%C6%A1%E1%BB%9F%2F%E1%BB%92%E1%BB%A1%E1%BB%9F%E1%BB%92u%E1%BA%B6G%E1%BB%AF%E1%BB%96%E1%BB%96%E1%BB%8Dt%E1%BB%92%3A%C3%8D%E1%BA%B2%C5%A8t%E1%BB%A1%E1%BB%8B%E1%BB%8C%E1%BA%BCu%C6%A0%E1%BA%BCI%E1%BA%BAu%C6%A0%E1%BA%BA%E1%BA%A2Iu%C6%A0%C3%83%E1%BB%92u%C6%A0%E1%BB%94%E1%BB%9AI%E1%BA%B8%E1%BB%97u%E1%BA%B2%C3%80Iu%E1%BA%B6%E1%BA%BA%E1%BB%A0%E1%BB%97u.x%E1%BA%BCu%E1%BA%BAN%E1%BA%BCu%E1%BA%B4%C3%BDu%E1%BA%B0%E1%BA%A2%E1%BB%9Au%C3%B9%C3%B9u%E1%BA%B4MI%E1%BA%B8u%E1%BA%B6%E1%BA%BA%C3%8Au%C3%99w%C3%8Du%3A%E1%BB%AFIu%3B%E1%BA%BA%E1%BA%A0%E1%BB%92u%E1%BA%BAwI%E1%BA%BAu.yI%E1%BA%B8u%E1%BA%B0Nu%3BKI%E1%BA%B8u%C6%A0%C5%A8%E1%BB%97uI%E1%BA%BA%E1%BA%BCDHuF%E1%BB%A8u%E1%BB%A5%C3%BA%E1%BB%A5%C3%BA-%E1%BB%A5%C3%BA%E1%BB%A5%C6%B0u%C3%99wu%E1%BA%B0%E1%BA%A2%E1%BB%9Au%E1%BA%B4%C3%8DwIu%E1%BA%B4x%E1%BA%BCu%E1%BA%B0%E1%BA%BC%C4%90%E1%BB%9Au%E1%BA%B2Tu.x%E1%BA%BCu%E1%BA%BAN%E1%BA%BCu.yI%E1%BA%B8u%E1%BA%B0Nua%E1%BA%BAL%E1%BA%BCu%E1%BA%B2%C3%8D%E1%BB%AFI%E1%BA%BAuI%E1%BA%B8%E1%BA%BA%E1%BA%BCD%E1%BB%92u%C6%A0%E1%BB%86I%E1%BA%BAuG%E1%BA%A2Iu%C6%A0%E1%BA%BARu3%E1%BB%8B%E1%BB%97uI%E1%BA%BA%E1%BA%BCDHuF%E1%BB%A8u%E1%BB%A5%C3%BA%E1%BB%A5%C3%BA-%E1%BB%A5%C3%BA%E1%BB%A5%C6%B0%C6%A1%E1%BB%9F%2F%E1%BB%92%E1%BB%A1%E1%BB%9F%E1%BB%92u%E1%BA%B6G%E1%BB%AF%E1%BB%96%E1%BB%96%E1%BB%8Dt%E1%BB%92%E1%BB%AE%E1%BB%9A%C6%A0%E1%BA%BA%C3%8D%E1%BB%94t%E1%BB%A1a%E1%BA%BA%E1%BB%AF%CC%81I%E1%BA%BAu%E1%BA%BD%E1%BA%BA%C5%A8%E1%BB%9F%2F%E1%BB%92%E1%BB%A1

Khánh Thy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trị bệnh “sợ trách nhiệm”

Trị bệnh “sợ trách nhiệm”
2024-05-20 07:50:00

baophutho.vn Không phải đến bây giờ mới có tình trạng cán bộ, đảng viên sợ trách nhiệm, không dám làm việc , không dám nêu gương... Bệnh “sợ trách nhiệm”...

Bước đột phá từ Nghị quyết 24

Bước đột phá từ Nghị quyết 24
2020-06-19 09:19:31

PTĐT - Nhằm đưa Nghị quyết Đại hội V của Đảng vào cuộc sống, đồng thời bàn các biện pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 5 năm trên địa bàn toàn tỉnh, Đại hội đại biểu...

Việt Trì hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở

Việt Trì hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở
2020-06-19 07:41:54

PTĐT - Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay, 53/53 tổ chức Đảng trực thuộc...

Trao thẻ đảng viên năm 2020

Trao thẻ đảng viên năm 2020
2020-06-18 19:54:19

PTĐT - Ngày 18/6, Đảng ủy các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Chi bộ Công ty TNHH công nghệ Namuga tổ chức Lễ trao thẻ đảng viên năm 2020 cho 9 đảng viên.

Nhìn lại Đại hội cấp cơ sở ở Thanh Thủy

Nhìn lại Đại hội cấp cơ sở ở Thanh Thủy
2020-06-16 07:00:43

PTĐT - Xác định tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, vì vậy, ngay sau khi có hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy,...

“Chứng chỉ” của niềm tin

“Chứng chỉ” của niềm tin
2020-06-13 07:00:35

PTĐT - “Đảng viên nghỉ hưu chứ không nghỉ việc. Còn sức khỏe là còn phục vụ, cống hiến cho tổ chức và cộng đồng”!

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long