Cập nhật:  GMT+7
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p13Dgk5H4butSE9B4butVMav4bueTkfhu61OSeG7hk3hu61Dw4FD4butQE5I4butSMOZTkfhu61MSeG7hlThu61TxKjhu61OSMOCTuG7rUThu4pQ4butaeG6vlThu63huqVHVVnDik7hu63EkMOBTuG7reG6pUjDgk3hu61d4bqmTuG7rXfhu693d+G7pS9IduG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bqlR8OAWeG7rXh2L3bhu63DulThu6hD4butd+G7ueG7rVRIw4FOR+G7rVtI4bqgUOG7rU7Egk3hu61pw4JO4butaOG7rFXDueG7rcSQT8OATuG7rcSQ4bqgSeG7rUJJ4buCVeG7rUPhu6ZB4butaeG7iE5I4but4bumWXPhu63DoCLhuqVdc+G7rcOtfeG6pV1z4butxKlZ4butQkFO4butw6JpaWbhu61U4buITkjhu63EkMOD4butRMOCTkfhu61IT0Hhu61Uxq/hu55OR+G7rU5J4buGTeG7rUPDgUPhu61ATkjhu61Iw5lOR+G7rUxJ4buGVOG7rVPEqOG7rVThuqBJ4butIsOASeG7rVTGr+G7nk5H4butTknhu4ZN4butQ8OBQ+G7rUBOSOG7rUjDmU5H4butTEnhu4ZU4butU8So4butQ+G7pkHhu61U4buITkjhu63DusSQ4buSSeG7rVvDgeG7rVtIVeG7kElz4butWMOD4butW0hV4butw6DDk0Fz4butVEjDgE5I4butUEjhu5Dhu63Dsknhu4ZU4butaVLDjMO5dOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUFtBUFRJT07hu7Hhu6fhu6VJTUfhu61TUkPhu5vhu7EvL0N0QkFPUEhVVEhPdFZOL0RFU0tUT1AvTkVXUy93d+G7r8O9L3Z24buzRHZ2dnjDveG7r+G7r1R24bu3d+G7s+G7r3dMdnRKUEfhu7Hhu61BTFThu5vhu7Fdw4JOR+G7rUhPQeG7rVTGr+G7nk5H4butTknhu4ZN4butQ8OBQ+G7rUBOSOG7rUjDmU5H4butTEnhu4ZU4butU8So4butTkjDgk7hu61E4buKUOG7rWnhur5U4but4bqlR1VZw4pO4butxJDDgU7hu63huqVIw4JN4butXeG6pk7hu6134buvd3fhu7Hhu60v4bunfcON4butVEjGr+G7rWnhu4hOSOG7reG7plnhu619w5lJ4butw6JJTkjhu61bSMOCVeG7rVRIw4BOSOG7rUvDjU5I4butRMOCTkfhu61Ww5JOR+G7rUhPQeG7rVTGr+G7nk5H4butTknhu4ZN4butQ8OBQ+G7rUBOSOG7rUjDmU5H4butTEnhu4ZU4butU8SodOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fhu6VJTUfhu61TUkPhu5vhu7EvL0N0QkFPUEhVVEhPdFZOL0RFU0tUT1AvTkVXUy93d+G7r8O9L3Z24buzRHZ2dnjDveG7r+G7r1R24bu3d+G7s+G7r3dMd3RKUEfhu7Hhu61BTFThu5vhu7Fdw4JOR+G7rUhPQeG7rVTGr+G7nk5H4butTknhu4ZN4butQ8OBQ+G7rUBOSOG7rUjDmU5H4butTEnhu4ZU4butU8So4butTkjDgk7hu61E4buKUOG7rWnhur5U4but4bqlR1VZw4pO4butxJDDgU7hu63huqVIw4JN4butXeG6pk7hu6134buvd3fhu7Hhu60v4bun4bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQW0FQVElPTuG7seG7p1vDgUPhu63EkOG6oEnhu61CSeG7glXhu61Ew4JOR+G7rUhPQeG7rVThuqBJ4butQklB4butR0hJ4butREFOSOG7rUPDgUPhu61MSeG7hlThu61TxKh04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p13hu7Dhu61M4buE4butRMOCTkfhu61IT0Hhu61Dw5Phu61Dw4FD4butxJDhu5JOR+G7rUNIw41x4butfcOZSeG7rcOiSU5I4butW0jDglXhu60t4butxKlZ4butVknDik7hu619W8Og4butaVJVTkfhu63Gr8agTkfhu60i4bqiTkdz4butfcON4butVEjGr+G7rWnhu4hOSOG7reG7pllz4butW0jhu6bhu61U4buKQ0jhu63DoCLhuqVd4butVOG7iE5Ic+G7rWlSxq/hu55OR+G7rcSQT8OATuG7rSJ9ZsOg4butVOG7iE5IcuG7rX3DmUnhu63DssSCTuG7rWZVQU5H4butLeG7reG7hUjDk+G7rX3DjeG7rVRIxq/hu61p4buITkjhu63hu6ZZc+G7rVtI4bum4butVOG7ikNI4butw6194bqlXeG7rVThu4hOSHLhu63DoE/DgE5H4butW8OUTkfhu61pSOG7plnhu60t4but4buFSMOT4butfcON4butVEjGr+G7rWlIxq/hu5xOR+G7rVRS4buwQ+G7rWnhu4hOSOG7reG7plly4butQ8OBQ+G7rcSQ4buSTkfhu61DSMON4butxKlZ4butVknDik7hu619acOy4butaeG7iE5I4but4bumWXPhu61pSMav4bucTkfhu61UUuG7sEPhu63DoCLhuqVdc+G7rcOtfeG6pV1z4butxKlZ4butQkFO4butw6JpaWZz4butIk/DgE7hu60ifWbDoOG7rVThu4hOSHLhu61Mw4NOSOG7rcSQ4bqgT+G7rUPDgUPhu61IVVnhu4ZOc+G7rVRIw4BOSHPhu61USOG7iuG7rVbDgOG7rUPDgUPhu61T4buec+G7rUJBTnPhu61OR8OATkhz4butxJBPw4BO4butVEjhu4Lhu61D4bumQeG7rVThu4hOSHThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bulSU1H4butU1JD4bub4buxLy9DdEJBT1BIVVRIT3RWTi9ERVNLVE9QL05FV1Mvd3fhu6/DvS92duG7s0R2dnZ4w73hu6/hu69UduG7t3fhu7Phu693THh0SlBH4bux4butQUxU4bub4buxXcOCTkfhu61IT0Hhu61Uxq/hu55OR+G7rU5J4buGTeG7rUPDgUPhu61ATkjhu61Iw5lOR+G7rUxJ4buGVOG7rVPEqOG7rU5Iw4JO4butROG7ilDhu61p4bq+VOG7reG6pUdVWcOKTuG7rcSQw4FO4but4bqlSMOCTeG7rV3huqZO4butd+G7r3d34bux4butL+G7p+G7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6dpUuG6oknhu61RVUHhu61Dw4FD4butQ1Xhu5hD4butS0jDgU5H4butQ0hJ4bq+TuG7rUPhu6hV4butTsav4buaQ+G7rUPhu6ZB4butRMOCTuG7rVThu5hDc+G7rUjDgE5H4butVuG6oE7hu61USEFOSOG7rU5Jw4pO4butIuG6pFThu61p4buU4butxJDDg+G7rUjEgk5H4butSMOBSeG7rUzDik7hu63EkMav4bucTkfhu61Mw4BN4butTkdIxKhB4butVuG7pOG7rVRIScOKTkfhu61MScOKTkfhu61C4bqiT+G7rVbhu4bhu61p4buU4butUVXhu5BDc+G7rVRST05H4butxJDDk+G7rUjGoE7hu6124bu34butTkdIw4xO4butTkfGr+G7nEnhu61DT07hu63Gr1Xhu61Uw5rhu63EkMOD4butVsSoTkjhu61WSeG7hE7hu61O4bqwTeG7rUzhuqBJ4butTsagSeG7rUNISeG6vk7hu61UUsav4bucTkdz4butRMOCTkfhu61UUuG7jE7hu63EkOG7nEnhu61Nw4xOSOG7rUNIT+G7rVPhu7Dhu61Zw4pO4butQsOMTkjhu61D4bumQeG7rcSQ4bqkVOG7rU7Gr+G7mkN04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+G7pUlNR+G7rVNSQ+G7m+G7sS8vQ3RCQU9QSFVUSE90Vk4vREVTS1RPUC9ORVdTL3d34buvw70vdnbhu7NEdnZ2eMO94buv4buvVHbhu7d34buz4buvd0x5dEpQR+G7seG7rUFMVOG7m+G7sV3Dgk5H4butSE9B4butVMav4bueTkfhu61OSeG7hk3hu61Dw4FD4butQE5I4butSMOZTkfhu61MSeG7hlThu61TxKjhu61OSMOCTuG7rUThu4pQ4butaeG6vlThu63huqVHVVnDik7hu63EkMOBTuG7reG6pUjDgk3hu61d4bqmTuG7rXfhu693d+G7seG7rS/hu6fhu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunaVJPTkfhu61OSOG7rk5H4butTsSCTeG7rVFVQXPhu61QSMOBVOG7rUhVWeG7rVRSVVnhu4BO4butVEjhu5BOR+G7rcSQ4bqgT+G7rUzDneG7reKAnMOt4buQTkfhu61Oxq/hu5pD4butTkjhu5rhu61OR1Xhu5JO4oCdc+G7rSLhuqJOR+G7rULhu5hz4butQ0jDjU5I4butUVVZ4buATnPhu61M4buwQ+G7rUzGr+G7ok5H4butVsWo4butVFJBTkfhu61Ww4Dhu61OSMOCTuG7rUTDgk7hu61Dw4FD4butRMOCTuG7rVThu5hD4butVOG7iE5I4butTFXDlE7hu61RVUFO4butVMOCTXPhu61DSMSCTeG7rUxP4butQ0hV4butxJDDgU/hu63EkOG6vk7hu63EkOG7nEnhu61T4buQTkfhu61W4bqsVOG7rUNI4bqkVHPhu61USU5I4butVEjhuqZO4butQ0hP4butQ8OBQ+G7rcSQ4buQSeG7rVTGr+G7ok5H4butQ0jDjU5I4butU8OBQ0hz4butxJDhuqhZ4butTeG6oE5I4butUEhPTkfhu61UUsOAT+G7rVRPw4BO4butRMOCTuG7rUNIxIJN4butU8OTQ+G7rVRIxq/GoE5Hc+G7rULhu4ZOSOG7rUJJTkhz4butR0lB4butxJDDjE5I4butTEnhu4ZU4butU8Soc+G7rcOi4bq44butw7JJ4buGVOG7reG6pUFN4butQE5I4butw6DDmU5Hc+G7rU5Hxq/hu5xJ4butQ8OT4butQ8OUTkfhu61W4buaSeG7rU7Gr+G7mkNz4butVEjhu7BD4butSEnhu4ZO4butVOG7kFThu61DSMONTkjhu61Tw4FDSOG7rUjhuqxV4butUEjGr8agTkfhu61RVcOCTuG7rcSQ4buYSeG7rULhurBOR+G7rU5I4buuTkfhu61OR0jEqEHhu61D4bus4butQ0FP4butxJDhurhQ4butVsOA4butTkhJ4buAVeG7rVZJ4buGQ+G7rUzDgE3hu61D4buk4butVEjhu4Jz4butVEhJ4bq+VOG7rVRI4buwQ3Thu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bun4bulSU1H4butU1JD4bub4buxLy9DdEJBT1BIVVRIT3RWTi9ERVNLVE9QL05FV1Mvd3fhu6/DvS92duG7s0R2dnZ4w73hu6/hu69UduG7t3fhu7Phu693TMO9dEpQR+G7seG7rUFMVOG7m+G7sV3Dgk5H4butSE9B4butVMav4bueTkfhu61OSeG7hk3hu61Dw4FD4butQE5I4butSMOZTkfhu61MSeG7hlThu61TxKjhu61OSMOCTuG7rUThu4pQ4butaeG6vlThu63huqVHVVnDik7hu63EkMOBTuG7reG6pUjDgk3hu61d4bqmTuG7rXfhu693d+G7seG7rS/hu6fhu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunaVLGr+G7mkPhu61BTkjhu61MSU5I4butQ+G7pkHhu61Dw4FD4butQU5I4butSMOZTkfhu61MSeG7hlThu61TxKhz4butQ8OBQ+G7rcSQ4buSTkfhu61DSMON4butTMODTkjhu63EkOG6oE/hu61U4buITkjhu61Ww4Dhu61Dw4FD4butxJDhuqBJ4butQknhu4JV4butxJDDg+G7rVRIw4BOSOG7rUvDjU5I4butRMOCTkfhu61IT0Hhu61U4bqgSeG7rSLDgEnhu61Uxq/hu55OR+G7rU5J4buGTeG7rVbDgOG7rUJJQeG7rUdISeG7rURBTkjhu61Dw4FD4butTEnhu4ZU4butU8Soc+G7rVRI4buC4butSEnhu4ZO4butU+G7sOG7rVRSSeG7rcOCTnPhu61LSOG6rkPhu61HSEnhu61Dw5ROR+G7rUxBT+G7rVRP4butTOG7mk7hu61D4bumQeG7rUPDgUPhu61BTkjhu61Iw5lOR+G7rUxJ4buGVOG7rVPEqOG7rcSQw4Phu61D4buQTkfhu61ISeG6vk5z4butSFnhu61TSU5I4butVsOM4butTuG7gE7hu63EkOG7mEPhu61M4bqsUOG7rVThu7Dhu61ET+G7rUNIT+G7rWnhu5Thu61RVeG7kENy4butTkdVWeG7hk7hu63EkE/DgE7hu61L4bq+VOG7rU3hu5hU4butTMOSTkdz4butVOG6rFDhu61UUlVOR+G7rUzDg05I4butxJDhuqBPc+G7rUNI4buI4butxJDhuqBP4butWMOCWeG7rUThu7BOR+G7rVThu4hOSOG7rU5Hw4BZ4butQ8OATkfhu61WxIJO4butTUlOSHPhu61HScOAVeG7rcSQ4bq4UHPhu61Y4buoTkfhu63EkMOBTkfhu61Mw4Dhu61RVcOK4butSMavxqBOR+G7rSLhuqRU4butaeG7lOG7rcOyVUHhu63DoMOZTkd04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+G7pUlNR+G7rUNMQVNT4bub4buxTUNFLU9CSkVDVOG7rURHTUVESUHhu61WSURFT+G7rU1QeeG7rUlbRU5URVLhu7Hhu61TUkPhu5vhu7EvQVBQUy9PUEVOL01FRElBL1RIVU1CcFDhu5tORVdTL3d34buvw70veeG7t0R2dnZ4w73hu6/hu69UduG7t3fhu7Phu693TOG7ry1EQU5HLUhPQS1UVU9ORy1OSUVNdEpQR+G7seG7rURBVEEtQVJHU+G7m+G7seG7r3Hhu69xduG7s+G7uXHhu69xdnF2cXbhu6/hu6/hu6Nx4buvcXbhu7l34buvcXbhu6/hu7fhu6/hu7Hhu61EQVRBLVRZUEXhu5vhu7FWSURFTy9NUHnhu7Hhu61EQVRBLVRJVExF4bub4buxXcOCTkfhu61IT0Hhu61Uxq/hu55OR+G7rU5J4buGTeG7rXR0dOG7seG7rURBVEEtRU5DT0RF4bub4buxU+G6p1JAeFpRS3nhu49SUlpZ4bu5w7Lhu6N3fcOt4buPScO1w6JAeOG6t8OtR2fDsiDDoFpEVWjhu49p4buP4buNUVFMw61FU0Rnw73hu7Xhu6N3fS9Fw6LDoOG6ocOg4bq34bqh4bu3SltGeMO14bujd33hu7VEQEXhuqcg4bu5w7J2dsO94bujd31CZmZBWmld4bqlUEJVSMOgZ1NIZsO94buzWkJ4R1vhu4/hurVQ4buPVGfhurVDTS9K4bu3IOG7hVZIVMOh4buFU1HhuqXDoWbhuqHhuqVE4buv4bqzYWfhu7Vb4bu14bqn4bu54buF4bu1VHZHZkzhuqFP4bqlT+G7uUfhurVbw7JNfeG6tU154bu54buPQHh3QltNQkrhu6/DteG7j8O1VsOiw7Xhu49nTcO14bu1WE/DrUlOd1JnaeG6pVho4bux4butL+G7p+G7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUEBVVEhPUuG7seG7p2nDmuG7rUBOSOG7reKAk+G7rWZV4buQQ+G7rSLhuqBJ4bulL1Dhu6c=

Tú Anh – Quốc Đại

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị lần thứ Tám Ủy ban MTTQ tỉnh

Hội nghị lần thứ Tám Ủy ban MTTQ tỉnh
2022-01-06 18:55:00

baophutho.vn Ngày 6/1, dưới sự chủ trì đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị thứ Tám -...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long