Cập nhật:  GMT+7
4buLw4HDs27GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsOgw4BI4bqy4buxbeG7ieG7qHTDgkFuw4FK4bq6w4JBbkhGw4BudMOCbsaw4buXxrBu4buUw4LDgW7DgcOMw4JBZ27hurLDgOG7s0huR+G6rm5I4bubw4BuOUnhu53DgkFuw6BGw4Phu4svw4HDs+G7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7ieG7i8OA4bq0QW5HRsaw4bq9bS8vxrBoxanhu5XhuqThu4LDgUlIw4HhuqRow5PDgi/hu6nhu7FH4bq2SOG6pOG7gi/DguG7scOSRy/Dsm/DsuG7kS/hu4/hu5nhu6nDtMOzw7Lhu43hu49vw7VIw7Phu5HDs+G7k8Ozw7LhurLDs2jhurDhu4JBbW4v4buJxajhuqBuSMOBSm7DoMSCw4LDgW7hu4jhu45nbsavw4Hhu4huSMODxrDDgW4j4buqIeG7qG5IxILDgsOBbsWow4zDgG4uw4DDgsOBbsavw4F0SW5Iw4Hhu6Hhu4Juw4FK4bq6w4JBbkhGw4BudMOCbsaw4buXxrBu4buVw4LDgW7DgcOMw4JBZ27hurLDgOG7s0huR+G7mOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4k4w6Dhu6rDoC1uO+G7km7DgsOA4buz4bq0buG7keG7jW7DguG7n+G6tG7DgkHGoeG7jm5Iw4FK4bq6w4JBbsWpw4DDgsOBbuG6ssOA4buzSG5H4bquZ27DgkHGoeG7jm7Ds8OzL+G7kWdu4bur4bqkxqHDgm7hu6vhu5vDgG7FqcOA4bu1SW5IxILDgsOBbuG7qeG6pG7hu6vEkMOCQW7GsMOB4bqgbsWow4zDgG4uw4DDgsOBbsavw4F0SW4tbuG6r+G7jm7Dk8OAeMOCbsWoxq8jbsOgRknDgkFuSuG6usOCQW7hu6rhu53DgkFnbsWo4bqgbkjDgUpuw6DEgsOCw4Fu4buI4buOZ27Gr8OB4buIbkjDg8aww4FuI+G7qiHhu6huSMSCw4LDgWduw6BGSuG7gMOCQW7hu6rhuqTGocOCbuG7qsWoOSNuSMSCw4LDgW7hurLGoeG6tG5IRkrhu4DDgkFu4bur4bqkxqHDgm7hu6vhu6Nu4burecOCbuG7qXTDgkFuw4FK4bq6w4JBZ27DgeG6pOG7lWduw5PDgHnDgkFuxrDhu5fGsG7hu5TDgsOBbsOBw4zDgkFu4bqyw4Dhu7NIbkfhuq5uSOG7m8OAbiFBw4Hhuq7hu5VuSEbhu5XDgkFuLMOA4buzSG5H4bqubjlJRMawbkHDgOG7lW7DoEZKw4rDgkFuw6HhurrDgm7Dk8ahbiFBw4Hhuq7hu5VuSEbhu5XDgkFu4buqSsOKw4JBbuG7mW5Iw4FJRcawbkjEgsOCw4FuOUnhu53DgkFuw6BGw4No4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7icavw4zDgkFu4burw4BuxrDhuqZu4burxJDDgkFuxrDDgeG6oG7FqMOMw4Bu4bqt4bufw4JuOUnhu5XDgkFuLW44w4HhuqZuxajhuqBuSMOBSm7DoMSCw4LDgW5J4buSZ27Gr8OB4buIbkjDg8aww4Fu4bqhxagh4buobkjEgsOCw4Fmbsaw4buXxrBu4burxJDDgkFuxrDDgeG6oG5IRuG6pMOCQW7FqMOg4bqtbsOgxILDgsOBbuG7iOG7jmduw6DDgUrDisOCQW5IRk3GsG4j4buqIeG7qGdu4bqhxagh4buoZ27huq/hu45uxanhu5XDgm4uw6DDoDluSMSCw4LDgWhoaOG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4LFqOG6pOG7qeG7jm3hu4nhu4vDgOG6tEFuR0bGsOG6vW0vL8awaMWp4buV4bqk4buCw4FJSMOB4bqkaMOTw4Iv4bup4buxR+G6tkjhuqThu4Ivw4Lhu7HDkkcvw7Jvw7Lhu5Ev4buP4buZ4bupw7TDs8Oy4buN4buPb8O1SMOz4buRw7Phu5PDs8Oy4bqyw7Jo4bqw4buCQW1uL+G7icav4buXxrBu4burxJDDgkFuxrDDgeG6oG7hurLhu6PDgsOBbuG7q+G7m+G6pG5IxILDgsOBbkjDgeG7oeG7gm7DgUrhurrDgkFuSEbDgG50w4JuxrDhu5fGsG7hu5XDgsOBbsOBw4zDgkFnbuG6ssOA4buzSG5H4bqu4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7icOg4bubw4BuIUHDgeG6ruG7lW5IRuG7lcOCQW4sw4Dhu7NIbkfhuq5uOUlExrBuQcOA4buVbsOgRkrDisOCQW7DoeG6usOCbsOTxqFuIUHDgeG6ruG7lW5IRuG7lcOCQW7hu6pKw4rDgkFu4buZZ27hu6vhuqTGocOCbuG7q+G7o27hu6txSG7Dk+G6rMOCQW7DgeG6pOG7lWdu4bupdMOCQW7DgUrhurrDgkFuSErhu4DDgkFuw4LDgeG6vG7GsEPDgkFu4bqy4buV4bqkbkjhuqRu4bqy4bq8w4JuxrDhu4jhu5VuxrDhu5fGsG7hu5XDgsOBbsOBw4zDgkFu4bqyw4Dhu7NIbkfhuq5obuG7qnThu45u4bqyxqFuw4LhurrDgG7hu454w4Juw4JBw4HEgm7Dk+G6rsOCw4Fuw4Fww4JBbsaw4buI4buVbsOBxqHDgkFuw5Phu5vDgm7hu5XDgsOBbsOBw4zDgkFu4bqyw4Dhu7NIbkfhuq5u4bur4bujbuG7lcOCw4Fu4bupxKjDgkFuw4HDgG5Hw4DDgsOBbkhG4bqkw4JBbsawSUXGsG7hurbDgeG7l8OCQW7GsMOBw4B5w4JnbkHDgMahw4LDgW7hu6tFxrBu4bqyw7nhu4JnbkhNbuG7qeG6pG7GsMOB4bqkbsOgw4lu4buESUTGsGhuw6FNbsOBw4BuR8OAw4LDgW7GsOG7iOG7lW7GsOG7l8awbuG7lcOCw4Fu4bur4bujbuG6ssah4bq0bsOCeMOCbsOCw4FPw4JBbsaww4HDgHnDgm7GsEPDgkFuw4HGoeG6pG7DgcOMw4JBZ27FqXVIbuG6tsOBSXVIZm7hurLGoW7DgsOAw73hurRuSE1uw4HGoeG6pG7GsOG7iOG7lW7hu6l0w4JuSEXGsG7huq3DgOG7s0huIeG7leG6tGjhu4sv4buC4buJ4buL4buCbsaw4bqy4buVR0fhur1t4buCxajhuqThu6nhu45t4buJw6Hhu5VJbuG6suG7t27hu6l0w4JBbsOBSuG6usOCQWduw4HhuqThu5Vu4buAbuG7q8ahw4BuSErhu4DDgkFuw4LDgOG7s+G6tG5I4bubw4BuxrDhu5fGsG7DgkHDgeG6ruG7lW5IRuG7lcOCQWdu4bur4bqkxqHDgm7hu6vhu5vDgG7FqcOA4bu1SW5IxILDgsOBbuG7q+G7o25Iw4Hhu6Hhu4Juw4FK4bq6w4JBbuG6snjDgm7GsOG7l8awbuG7gsOBw7rDgm7hurRFbuG6ssOA4buzSG5H4bquZ25IRuG6pMOCQW7hu6vhuqZuxrDhuqZu4bq2w4FJbuG6tEVu4bupxqHDgsOBbsaww4HhuqRu4bqyw4Dhu7NIbkfhuq5uxrDhu4jhu5Vuw7JuSMSCw4LDgW44w4HDjW7DoMOB4bqobi1u4bqt4bquw4LDgW44w4HDjcawZ25Iw4Hhu7Vuw4HDgOG7s8OCbuG6suG6rMOCQW5IRsOAbnTDgm5HdEluR+G7ocawbuG7q3nDgm7DgsOBT8OCQW7DgkFKw4rDgG7GsOG6pMOCbkpJbkjDjW7GsOG7iOG7lW7DoMOJbuG7hElExrBo4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7ieG7i8OA4bq0QW5HRsaw4bq9bS8vxrBoxanhu5XhuqThu4LDgUlIw4HhuqRow5PDgi/hu6nhu7FH4bq2SOG6pOG7gi/DguG7scOSRy/Dsm/DsuG7kS/hu4/hu5nhu6nDtMOzw7Lhu43hu49vw7VIw7Phu5HDs+G7k8Ozw7LhurLhu41o4bqw4buCQW1uL+G7ieG7i+G7guG7iSHDgXTDgm7hu6nDg+G7gm7Dgsah4buOZ27hu6vhuqTGocOCbuG7q+G7m8OAbsWpw4Dhu7VJbkjEgsOCw4FuOMOBw41uw6DDgeG6qG7Dk8ahbkjEgsOCw4Fu4bqt4bquw4LDgW44w4HDjcawbuG7q+G7o27GsOG7oUhuxanhu5/DgkFu4bq2w4Hhu5fDgsOBbkjDgcahw4LDgW7GsEPDgkFuSEbhuqLDgsOBbsOybsWpS8awbkhG4buVw4LDgW7hu6rEkMOAbsaww4HDqG4s4bqkw4JBbsavRMawbsOtOMOBw41uw6DDgeG6qMOsbsOTxqFuw6DDgeG7l+G7gm7FqOG6osOCw4Fuw6HhurrDgm7DreG6reG6rsOCw4FuOMOBw43GsMOsbuG7q3DDgkFuR+G7lUluxanDgOG7lW5Bw4HDgG7GsEPDgkFuSOG7m8OAbuG6tsOBSW7DgkHDgeG6ruG7lW5IRuG7lcOCQW7GsOG7l8awbuG7lMOCw4Fuw4HDjMOCQWdu4bqyw4Dhu7NIbkfhu5huSMSCw4LDgW44w4HDjW7DoMOB4bqoZ27huq3huq7DgsOBbjjDgcONxrBuw63huq3huq7DgsOBbjjDgcONw6xo4buLL+G7guG7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7ieG7i8OA4bq0QW5HRsaw4bq9bS8vxrBoxanhu5XhuqThu4LDgUlIw4HhuqRow5PDgi/hu6nhu7FH4bq2SOG6pOG7gi/DguG7scOSRy/Dsm/DsuG7kS/hu4/hu5nhu6nDtMOzw7Lhu43hu49vw7VIw7Phu5HDs+G7k8Ozw7LhurLhu49o4bqw4buCQW1uL+G7ieG7i+G7gm7GsOG6suG7lUdH4bq9beG7gsWo4bqk4bup4buObeG7ieG7i8OA4bq0QW5HRsaw4bq9bS8vxrBoxanhu5XhuqThu4LDgUlIw4HhuqRow5PDgi/hu6nhu7FH4bq2SOG6pOG7gi/DguG7scOSRy/Dsm/DsuG7kS/hu4/hu5nhu6nDtMOzw7Lhu43hu49vw7VIw7Phu5HDs+G7k8Ozw7LhurLDtWjhurDhu4JBbW4v4buJw6DDgeG7leG7jm7hurRxSG7DoMSCw4LDgW7hu4jhu45nbiPhu6oh4buoZ27huqHFqCHhu6hnbuG6r+G7jm7FqeG7lcOCbi7DoMOgOW5IxILDgsOBZ27hu6vEkMOCQW7GsMOB4bqgbiFBSeG7juG7t8OCbiPhu53DgG4tbuG6r+G7jm7Dk8OAeMOCbsWow6Dhuq1uw6DEgsOCw4Fu4buI4buOZ27Gr8OB4buIbkjDg8aww4FuLsOgw6A5bkjEgsOCw4FuSEbhu5XhuqRuSHHDgkFuw7NvbkhGw4Dhu7NJbuG7q8SQw4JBbsaww4HhuqRuxajhu5XDgm45SeG7ncOCbuG6ssOVbiFBw4Hhuq7hu5VuSEbhu5XDgkFuLMOA4buzSG5H4bqubjlJRMawbkHDgOG7lW7DoEZKw4rDgkFuw6HhurrDguG7iy/hu4Lhu4nhu4vhu4JuxrDhurLhu5VHR+G6vW3hu4Lhu5RJSMOB4bqkRm3hu4kj4bqkxqHDgkFuOUnDleG7iy/hu4Lhu4k=

Hoàng Quý

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông ở 3 tiêu chí

Tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông ở 3 tiêu chí
2020-07-01 13:25:26

PTĐT - Sáng 1-7, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long