Cập nhật:  GMT+7
4buiMcOaVDph4bus4bq54bq5w5JTxJHhuroy4bq7YS5T4bue4bq6w53DoDBUOuG7heG6q8OgMFQxYsSRVOG6u+G7rjrhu5RUxJEx4buu4bq7VOG6u8OpMl3DoFQwMsOt4busVMSQMcOqVOG6ujHEg1TDrFZUdlgyVHLhu4Xhuq3DoDDhu6IvMcOa4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4buiMsOhMFThurnDqTrDklMvLzrhu5Y/4bus4bqhxJEx4bq94bq7MeG6oeG7lsOsw6AvOy7hurk54bq74bqhxJEvw6Au4buL4bq5L8OZVcOZ4buoL+G7puG7sDvDmsOa4buqxajhu6bhu6bFqOG6u8Oa4buow5rhu6jDmVVhw5rhu5Y4xJEwU1Qv4bue4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4buecDNU4bq7MeG7hVThuro2w6AxVOG7h8SpVHDhur8yVMOBMsOgMVRxMSPhur1UxJEx4buu4bq7VD8yXeG6vVThurtXMlQ/4bq94bqlMlRhVsOhVMOsMls64buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4buexJDhurpz4bq6VC1Uw4AwVsSpVMavL+G7qOG7lFQs4bqhVsOgVDrhurfDoDBU4bq74buuOlRw4busw6BU4bq6MeG7heG6q8OgMFTDrOG7gVThuro2w6AxVOG7h8SpVMSQMcOqVOG6ujHEg1Q74bqhVCzhurXDoDBUOjEzVHDhur8yVMOBMsOgMVRxMSPhur0tVOG7hsSpVMOsMj7DoFRwcXZU4bq6w6nhur3DoDBU4buF4bqtw6AwVHNYw6Aw4buUVHAzVOG6uzHhu4VU4bq6NsOgMVThu4fEqeG7lFRxMeG7h1Thurs1OjFUdnPDgHJU4bq7NsOgMeG7lFThurrDqeG7hWPDoDBUc+G6oVbDoFRzcEV2VOG6uzbDoDFUYVbDoVThurvDqeG7hWPDoDBULOG6oVbDoFQsWVQ64bqjVD/hur3huqUyVGFWw6FUw6wyWzpUw6zhuqkyVHDhurrDjFThuro2w6AxVOG7h8SpVHZYMlRy4buF4bqtw6Aw4buUVOG6u8Op4bus4bqhVCzhuqUyVMOsfVThurs0w6AxVDE0w6AxVOG6uzFoOlQxMlvDoFTDoDEyW8OhVMOs4buBVMSRMeG7ruG6u1ThurvDqTJdw6BUOTLDoDFU4bq7ey1U4buJWVQxw6Iy4buYVOG7iSPEqVQ7aMOgMFQxW1Thursx4bqzw6AwVDoxM8OgMVThurvDqTXhu5hUxJEx4buu4bq7VOG6u8OpMl3DoFQ5MeG6vVQ64bq3w6AwVMOgMDEyW8SR4buYVDrhurfDoDBU4bq74buuOlRhWcOgMVQsV+G6oeG7lFQ6MTZULFfhuqFU4bq7MWg6VDEyW8OgVHExNlThursxNVThu6TFqFQ64buH4busVHDDolRxMTPDoDFU4bq7w6k1VMOsfVRzVzJUMcOiMlRzWMOgMFQ/w6JUOuG7rjpUOj3EkeG7lFThursye8OgVOG6u+G6qTJUc1cyVDHDojJULFcyVD8yXeG6vVThurvhuqFWw6BUZeG6veG6szpUYSTDoFThursxZlThu4h3d3dUOuG7h+G7rFRzWMOgMOG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nuG6ujHhu6zDoVQwMuG7rFQs4bqhVsOgVDrhuqNUOuG7rjpULOG6tcOgMFQ6MTPhu5JUcOG6vzJUw4zDncOgVEXhur3hu6zDoDAtVMSQMeG6o1RwM1Thursx4buFVOG6ujbDoDFU4buHxKnhu5RUcTHhu4dU4bq7NToxVOG6vHDDgHJU4bq7NsOgMeG7mFR24bqhVsOgMFRx4bq3w6AwVOG6ujHhu4fEqVQtVMSQMeG6o1RwM1Thursx4buFVOG6ujHhu4XhuqvDoDBU4bq7w6loOlThuro2w6AxVOG7h8Sp4buW4buW4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4bq6MnvEkVTDrFZUYVbDoVTDrDJbOlTDrOG6qTJULOG6oVbDoFTDrH1UxJExM+G7rFThurs2w6AxVHZYMlRy4buF4bqtw6AwVDrhuqNULOG6tcOgMFQ6MTNUw4Aw4bq9xKkiw6BUw4FXw6AxVHYyXcOgLVThu4bEqVTDrDI+w6BUcHF2VOG6usOp4bq9w6AwVOG7heG6rcOgMFRzWMOgMOG7lFRwM1Thursx4buFVOG6ujbDoDFU4buHxKnhu5RUcTHhu4dU4bq7NToxVHZzw4ByVOG6uzbDoDHhu5hUOuG7rjpULOG6tcOgMFQ6MTNUcOG6usOMVOG6ujbDoDFU4buHxKnigKbhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57hu6Iyw6EwVOG6ucOpOsOSUy8vOuG7lj/hu6zhuqHEkTHhur3hursx4bqh4buWw6zDoC87LuG6uTnhurvhuqHEkS/DoC7hu4vhurkvw5lVw5nhu6gv4bum4buwO8Oaw5rhu6rFqOG7puG7psWo4bq7w5rhu6jDmuG7qMOZVWHDmeG7ljjEkTBTVC/hu57hu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57hurpXMlQ/4bq94bqlMlRhVsOhVMOsMls64buUVGFZw6AxVCxX4bqhVOG6uzbDoDFUdlgyVHLhu4Xhuq3DoDBUw6xWVOG6uzbDoDFUxJAxw6pU4bq6McSDVOG6uzHhurfDoDBU4bq7MsOgVDkx4buuMlRl4bq94buu4bq7VOG6uzTDoDFUMTTDoDFUxJEx4buu4bq7VOG6u8OpMl3DoFQ5MsOgMVThurt7LVThu4lZVDHDojLhu5hU4bq7Mn3DoVTDoMOdw6AwVMOsVlThursxe1TDoVfDoDFUOuG7h+G7rFThurtnw6AwVCw14busVMSRMeG7heG6rcOgMOG7llRz4bu2OlQ/MlvhurtUYVZUxJEx4buu4bq7VOG6u8OpMl3DoFQxV1Thurskw6AwVDAy4bus4bqhVOG6uzHhurfDoDDhu5RUMeG6oVfhurtULMOiw6AwVOG6uzHhur1UMcOq4bq7VCwk4bq9VOG6u+G7hVThurvDqeG6ocOgMFTDrFZUw6Dhu4Xhuqk6VMOgMOG6oVYyVMOsVuG6oVQ64buuOlQ5MeG6vVQ64bq3w6AwVMOgMDEyW8SR4buYVDkyw6AxVMOgMDEyW8OhVOG6u8Op4bqhw6AwVOG7iSPEqVQ7aMOgMFTDgOG6usOB4buWVOG6ujHhuqsyVCwyXcOhVMOgVsSp4buUVDrhur/DoDBUw6zhuqkyVOG6uzM6MVQ6aDpU4bq7w6kyXcOgVDkx4busMlQ64buuOlTDoDEyW8OhVMOs4buBVOG6u8OpxIPDoDBU4bq7I8OhVMOgMeG7tMOhVOG6u1fhuqFUP2bhurtUxJEx4buuVOG6u8Op4bqhw6AwVMSRMeG7ruG6u1ThurvDqTJdw6BUOTLDoDFU4bq7e+G7lFQ5MeG6tzJUxJEx4buBOlQx4bqhV+G6u1Qsw6LDoDBUO+G6vVRhNToxVOG6ueG7rOG6vVRYw6AxVDHhu4Vjw6AwVDrhu4fhu6xULFcyVDs1OjFUceG6oMOMd3Itw5rhu7Dhu5hUw5lULDXhu6xUxJEx4buF4bqtw6AwVCzhu6zDoDBU4bq7MnvDoFQxVsOgMVRzVzJUMcOiMlRzWMOgMFQ64buuOlQ6PcSR4buUVOG6uzJ7w6BU4bq74bqpMlRzVzJUMcOiMlRzWMOgMFQ/w6JU4bq7NsOgMeG7llRzI8SpVGFWVMOhw6LhurtU4bq7w6nhuqHDoDBUw6Axw63DoDBUw6DDojJUO+G6vcOgMFQ6MTPDoDFULOG7hWI6VGFZw6AxVCxX4bqhVMOZVOG6uzbDoDFU4bq7JcSRVOG6u8Op4bq9w6AwVOG6u8Op4bus4bqhVCzhuqUy4buUVDoxMuG7rFThurkpVDkyw6AxVMOgMDEyW8OhVOG6u8Op4bqhw6AwVDrhurfDoDBU4bq74buuOlRhWcOgMVQsV+G6oeG7lFQ6MTZULFfhuqFU4bq7MWg6VDEyW8OgVHExNlThursxNVThu6TFqFQ64buH4busVHDDolRxMTPDoDFU4bq7w6k1VMOsfVRzVzJUMcOiMlRzWMOgMFQ/w6JUOuG7rjpUOj3EkVThursye8OgVOG6u+G6qTJUc1cyVDHDojJULFcyVD8yXeG6vVThurvhuqFWw6BUZeG6veG6szpUYSTDoFThursxZlThu4h3d3dUOuG7h+G7rFRzWMOgMOG7llThuroxLuG6oVQ5e1Qx4bqhVzoxVDpYVMOZVOG6uzbDoDFU4bq5PFThursye8OgVDFWw6AxVHNXMlQxw6IyVHNYw6AwVD/DolTDrFbhuqFU4bq7MeG7rsOgMFTDmlVU4bq74bqpMlQsI8Sp4buW4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4bq6MeG7rMSpVMOh4bu24bq7VCzhuqFWw6BUOuG6t8OgMFThurvhu646VHDhurrDjFThuro2w6AxVOG7h8SpVMSQMcOqVOG6ujHEg+G7lFRwM1Thursx4buFVOG6ujbDoDFU4buHxKlUcOG6vzJUw4Eyw6AxVHExI+G6vVQ6McOqOlTDoWfDoDBUw6Axw63DoDBUOXvhurtUZeG6vVhUw6FWVHNYw6AwVD/DouG7lFQ6MTPDoDFUZeG6vcSpfcOgVMOsVlTDoDEjw6BUOyPDoFThurs2w6AxVHZYMlRy4buF4bqtw6AwVCxZVCxX4bq7VCzhu4ViOlThurvDqeG6ocOgMFThursx4bqrMlQwMuG7rMOgVGXhur3hu6zhu5hULOG6tcOgMFThursx4bqrMlThursyw6BU4bq74buFY8OgMFTDrOG6qTJUw6B9w6BU4bq7WMOgMFThurlAw6BUOuG6o1TDrFZUw6Axw63DoDBUOuG6rVQxw6IyVOG6ueG7ssSRVMOhY1TDqeG7rFThurs2w6AxVHZYMlRy4buF4bqtw6AwVOG6uTxU4bq7MnvEkVThurvhu4E6VDrhuqNUw6Axw63DoDBUP+G7heG6qTpUxJEx4buu4bq7VOG6u8OpMl3DoFQ64bus4bqhVDHhuq3DoFTDoMOt4busVOG6u8Op4bqhw6AwVOG6uzHhuqsyVDAy4busw6BU4bq74bqpMuG7llRz4bq1w6AwVDoxM1Q5MeG7uMOgMFQsNcOgMVTDoDHDrcOgMFQ5MsOgMVTDoDAxMlvDoVRhWcOgMVQsV+G6oVThurs2w6AxVHZYMlRy4buF4bqtw6AwVCxZVDoxMuG7rFThurkpVOG6uTxULOG7hWI6VHDhurrDjFThuro2w6AxVOG7h8SpVMSQMcOqVOG6ujHEg1TDoDAxMj7DoFQ6ZuG6veG7lFQ6McSDw6BUYcSDOlTDrCXDoFQ74buBw6AwVMSRMeG6v1QxYsSRVMOs4bqpMlThurs0w6AxVDE0w6AxVOG6uzFoOlThurt74buUVOG6u2dULOG6o1ThurtX4bqhVMOgPsOgVMOgMcOtw6AwVD9m4bq7VMSRMeG7rlTDoeG6qTJU4bq7w6nhuqHDoDBUxJEx4buu4bq7VOG6u8OpMl3DoFThu7nhurot4buIduG7mFQs4bqlMlTDoeG6qTJUxJEx4buF4bqtw6AwVOG6uzFmOlRhWcOgMVQsV+G6oeG7lFTDoCPDoDBUOuG7rOG6oVTDoMOdw6AwVGFoOlRhWcOgMVQsV+G6oVQ64buH4busVHNYw6AwVD/DouG7lFThu4kjxKlUO2jDoDBU4bq7NsOgMVTEkDHDqlThuroxxINUxJEx4buu4bq7VOG6u8OpMl3DoFTDoDHhu6zDoDFUw6xWVD99w6BUw6zDrcOgMOG7luG7oi/EkeG7nuG7osSRVDph4bus4bq54bq5w5JTxJFw4bqhO8SpU+G7nuG7ojLDoTBU4bq5w6k6w5JTLy864buWP+G7rOG6ocSRMeG6veG6uzHhuqHhu5bDrMOgLzsu4bq5OeG6u+G6ocSRL8OgLuG7i+G6uS/DmVXDmeG7qC/hu6bhu7A7w5rDmuG7qsWo4bum4bumxajhurvDmuG7qMOa4buow5lVYeG7pOG7ljjEkTBTVC/hu57hu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu55wM1Thursx4buFVOG6ujbDoDFU4buHxKlUxJAxw6pU4bq6McSDVHDhur8yVMOBMsOgMVRxMSPhur1Uw6xWVHAzVOG6uzHhu4VU4bq6NsOgMVThu4fEqVR2WDJUcuG7heG6rcOgMFTDgDDhur3EqSLDoFTDgVfDoDFUdjJdw6BU4bq7MeG7rMSpVMOh4bu24bq7VGFZw6AxVCxX4bqhVMOZVOG6uzbDoDFUP1bEqVThurvhuq9U4bq7NMOgMVQ6WMOhVOG6u8OpI8OgVOG6u8OpxIPDoDBUMDLDreG7rFTDmVQsNeG7rFTEkTHhu4Xhuq3DoDDhu5RULOG6tcOgMFThursx4bqrMlTDoeG6ocOgMFTDoeG6veG6s8OgVMOZVOG6uzbDoDFUxJEx4buu4bq7VDHhur3EqVQx4bqtw6BUw6DDreG7rFTDoeG6szJUZeG6veG7rMOgVDFb4buUVDrhur/DoDBUOjEy4busVOG6uSlUw6Axw63DoDBUOTLDoDFUw6AwMTJbw6FUMeG7rMSpVOG6u8OpPsOgVDrhu646VGE3w6AxVMOsaDpUxJEx4buu4bq7VOG6u8OpMl3DoFQ5MsOgMVThurt74buUVDoxM8OgMVThurvDqTXhu5RU4buJWVQxw6Iy4buYVDrhur/DoDBUxJEx4buu4bq7VDHhur3EqVTDoDHDrcOgMFThursyfcOhVMOgw53DoDDhu5RUYWIyVOG6uzF74buUVCwqxKlUw6FXw6AxVDHhuqFX4bq7VCzDosOgMFThurlYw6BU4buJ4bq9PeG6u1Q5MsOgMVQ74bqh4busw6Ax4buUVDHhuqdU4bq7w6liVDvhuqHhu6zDoDFUw6AwMTJbxJFUw6xWVMOgMOG7heG6qzJUOyPDoFTEkTHhu4E6VDHhurUyVMOgfcOgVDkyw6AxVOG6u3tU4bq54bus4bq9VFjDoDFUMeG7hWPDoDBUOuG7h+G7rFQ7NToxVD9bw6AxVHHhuqDDjHdyLcOa4buw4buWVOG6usOp4buF4bqpOlTDoeG7suG6u1ThurslxJFU4bq7w6nhur3DoDBU4bq7MWg6VDEyW8OgVOG6u+G6s+G6u1RxMTZU4bq7MTVU4bukxahUOuG7h+G7rFRww6JUcTEzw6AxVOG6u8OpNVTDrH1Uc1cyVDHDojJUc1jDoDBUP8OiVDrhu646VDo9xJHhu5RU4bq7MnvDoFThurvhuqkyVHNXMlQxw6IyVCxXMlQ/Ml3hur1U4bq74bqhVsOgVGXhur3hurM6VGEkw6BU4bq7MWZU4buId3d3VDrhu4fhu6xUc1jDoDDhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRcOG6oTvEqVPhu57hu6Iyw6EwVOG6ucOpOsOSUy8vOuG7lj/hu6zhuqHEkTHhur3hursx4bqh4buWw6zDoC87LuG6uTnhurvhuqHEkS/DoC7hu4vhurkvw5lVw5nhu6gv4bum4buwO8Oaw5rhu6rFqOG7puG7psWo4bq7w5rhu6jDmuG7qMOZVWHhu6bhu5Y4xJEwU1Qv4bue4buiL8SR4bue4buixJFUOmHhu6zhurnhurnDklPEkXDhuqE7xKlT4bue4bq6w6nhuqHDoDBUOjHhu4Xhuq3DoDBU4bq7w6k0w6Ax4buUVCzhuqFWw6BUOuG6t8OgMFThurvhu646VHDhurrDjFThuro2w6AxVOG7h8SpVMSQMcOqVOG6ujHEg1Thurs0w6FUMTJd4bq9VMOh4bq3VDE0w6AxVDHhuqFX4bq7VCzDosOgMFQ64buH4busVOG7uXHDgFRzVzJUb8OgVDvhuqFUceG6t8OgMFThurvEqVRxxJBUc1cyVG/DoFRhVsOhVDox4buHVCwk4bq9VOG6u+G7heG7llThurjhu6zhur1UMCTDoFTDmVVUw6DDncOhVCwk4bq9VOG6u+G7hVThurtXMlR2WDJUcuG7heG6rcOgMOG7lFThurvDqT7DoFThurvhuqXDoDBUOzJbw6BU4bq7MzoxVMavVeG7pDHhu6xUOuG7h+G7rFTDmVThu7lxw4BUc1cyVG/DoFTDrFZUc1cyVG/DoFTDoWNUw6nDosOgMOG7lFThurttVGFbVGE9xJFULCTEqVQsWVQsV+G6u1RhJMOgVGHhu4Vi4bq7VGFWVOG7sMWo4buOVMOsVlThu6rFqOG7juG7mFThu7lxw4BU4bq7MeG6vVQxw6rhurtU4buq4buwVMOgMVZULCThur1U4bq74buF4buUVMOs4bqpMlThurvhuqXDoDBUw6FmOlQsJOG6vVThurvhu4VUMeG6rcOgVMOZ4buUxahU4bq7bVThurzhurhy4buWVOG6usOp4bqhw6AwVCw1w6AxVDHhu4XhuqnDoDBUxJEx4buu4bq7VOG6u8OpMl3DoOG7lFRx4bq3w6AwVOG6u8SpVHHEkFRzVzJUb8OgVGXhur3EqXvhurtU4bq7I8OhVOG7iSPEqVQ7aMOgMFThu7lxw4BUc1cyVG/DoFThurvDqWNU4bq7MVbDoDFU4bu5ccOAVDEyW8OgVCxXMuG7lFRhVlQsMl3DoVQse8OgVOG6uzLDoFQ6JcSpVDrhu4fhu6xUOuG7rjpUw6AxVlQsJOG6vVThurvhu4Xhu5bhu6IvxJHhu57hu6LEkVQ6YeG7rOG6ueG6ucOSU8SRb+G6veG6uzHhuqHDqVPhu57EkOG7lsOM4buiL8SR4bue

P.V

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế

Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế
2024-07-18 20:38:00

baophutho.vn Ngày 18/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác...

Tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông ở 3 tiêu chí

Tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông ở 3 tiêu chí
2020-07-01 13:25:26

PTĐT - Sáng 1-7, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long