Cập nhật:  GMT+7
R+G7skvEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu7Xhu7Q3KuG7puG7iEjhu4nhu5g/w53EqOG6s+G7tOG7sD/EqCo4KT/EqDPhu7Lhu5jhu7TEqMOd4bqjXT/DncSoJlQ4xKjhu6Thu7TEqOG7pFE4xKjhu4JHL+G7sktIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPhu5Hhu6bDlcOZ4buISHjhu7Xhu4nhu7Ut4bu14buS4bu0xKhVOH3hu7TEqOG7si4zxKjDmuG7suG7tMSoVXvEqMOaw6DDlcSoJeG7sjjEqOG7keG7gMSoM+G7suG6oyA/w53EqOG7oeG7gMSoN+G7suG7kD/hu7LEqDPhu7I8xKjhurLhu7RWN8So4bu1NeG7uOG7gMSo4bukPj/DncSow5rhu7Lhu7bEqMOt4bu2xKg34buy4bqjxKgl4bu04buwJsSo4bu1NeG6ozE/w53EqCXhu7I4xKgz4buyw5Q3xKhV4bu0VzjEqOG6p8SoJeG7tOG7rD/DikcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISHDhu7Lhu5DEqOG6s+G7lj/EqOG7sjvDlcSow5rDoMOVxKgl4buyOMSoN8OVxKjhu6ThuqMww5rEqMOi4bug4bqlxKjDmeG6rz/DncSo4buk4buUxKgq4bugOOG7gMSow5nhu7RWP8SoN+G7tsOa4buyxKg/4buyIeG7gMSoKuG7kuG7tMSow6I4PD/DncSow5pQM8SoP+G7sD/EqCXhu7IpP8OdxKjhu6TDlDPEqMOjP8OdxKjhu6ThuqMww5rEqOG6peG7sDjEqMOaUTjEqDbhu7Q/4buyxKjhu7I64buSN8Sow5rDoMOVxKg/4buy4bugP8Sow5nhu6A/4buGxKjhu4thxKjhu6Thu5TEqD/hu7Lhu7Thu644xKgqUT/EqOG6s1I/xKjhu6R7P8OdxKjhu6Q7P8OdxKjDnTszxKjhu6RXxKjDouG7oOG6pcSow5nhuq8/w53EqCrhu5Lhu7TEqD/hu7LhuqM/w53EqMOa4buy4bqjw5XEqDfhu7Lhu5A/4buyxKjDmik/w53hu4bEqHDhu7Lhu7RWJsSoJeG6rcSoP+G7kOG6peG7gMSow5rhu7I5P8OdxKg3w5XEqDQ44bql4busN8SoN+G7oCbEqDPhu7Lhu5jhu7TEqMOi4bug4bqlxKjDmeG6rz/DncSoKuG7kuG7tMSoP+G7suG7kMSo4bqz4buWP8So4buyO8OVxKg1ez/DncSoNeG7lOG7tOG7gMSoJeG7ssOVP8OdxKg3NcOVP8Od4buAxKgz4buyw6HDmsSo4bqzw6HEqDbhu7Q/4buyxKjhu7I64buSN8Sow5rhu7I4P8OdxKjDmsOgw5XEqMOaez/DncSo4bukPj/DneG7hsSo4bu1KeG7tMSo4buk4buuxKg/w53hu7JAxKjDmsOUw5rEqOG7pOG7mD/DncSo4bqz4bu04buwP8Sow53huqNdP8OdxKgmVDjEqOG7pDs/w53EqMOdOzPEqDfhu7Lhu6Y6xKjhu6Q5P8OdxKg0OOG6pcSo4bukQD/hu7LEqOG7pOG7lMSo4buk4bqjMMOaxKgl4buyOMSoVeG7kD/EqFXhu5LDmuG7gMSoN+G7sjw/w53EqD/hu7JQN+G6vsSo4bukPj/DncSoN+G7siDhu7TEqMOgP8OdxKjhu7J7xKg34buy4buwJsSo4bqz4buQxKjhurNSP8So4bukez/DncSow5o6P8So4bumJuG7gMSow5lhxKjhu6Thu7TEqMOaKT/DncSoN8OUw5rEqMOiw5XEqMOa4bqhP8OdxKg/4buwP8Sow6A/w53EqOG7snvEqOG7pFfEqMOaKT/DncSoNzXhu7g/4buyxKg2IibEqOG7sjrhu5A/xKg34buy4buQP+G7suG7hkcvM0hHM8Sow5oqw5U2NsSQ4buIM8OtOsOZ4bql4buISOG7ieG7rsSoP8Od4buyQMSow5rDoMOVxKjhu6Q+P8OdxKjDmuG7suG7tsSow63hu7bEqDfhu7LhuqPEqMOs4buy4bu0xKhVe8SoJeG7tOG7sCbEqOG7tTXhuqMxP8OdxKgl4buyOMSo4buk4bqjMMOaxKjhu6Thu5g/w53EqOG6s+G7tOG7sD/EqDfDlD/EqDfhu7Lhu5A/4buy4buGxKjDrMOUw5rEqOG7pOG7mD/DncSo4bqz4bu04buwP8SoNsOVOMSo4bukO8So4buk4buUxKg34bu04buwP8SoM+G7sjo/w53EqOG7pDs/w53EqMOdOzPhu4DEqOG6s1I/xKjhu6R7P8OdxKjDmjo/xKjhu6YmxKjDoD/DncSo4buye+G7hsSocOG7suG7oD/EqMOZ4bugP8SoJeG7suG7tMSoN+G7slDhuqXEqMOaw5TDmsSo4buk4buYP8OdxKjhurPhu7Thu7A/xKjDneG6o10/w53EqCZUOMSoN+G7suG6r8OaxKjhu7Lhu7RWP8So4buk4buUxKjDmmE/w53EqD/hu7LDlTjEqOG7pDs/w53EqMOdOzPEqOG7pFfEqD/hu7LDlT/hu7LEqMOa4buyOz/DncSow6Lhu6DhuqXEqMOZ4bqvP8OdxKg/4buy4buQxKjhurPhu5Y/xKjhu7I7w5Xhu4bEqHDDncOV4bqlxKjDmuG7mMSoJns3xKg2PMSoP8Od4bqjIOG7tMSow5osP8So4bumxKjDmcOoxKjDmuG6oT/DncSo4buk4buUxKjhu6ThuqMww5rEqD/DneG6oyDhu7TEqMOZ4bugP8So4oCc4buk4buYxKg34buyKT/DncSoN+G6o8SoN+G6ozE/w53igJ3hu4bEqMOsw5TDmsSo4buk4buYP8OdxKjhurPhu7Thu7A/xKjhu6Thu5TEqMOd4bqjXT/DncSoJlQ4xKjhu6Thu7TEqOG7pFE4xKg1PuG7tOG7gMSoJuG7uD/hu7LEqMOa4bqhP8OdxKgz4buy4buY4bu0xKjDmuG7slAzxKjhu7Lhu5A/4buyxKg/w53hu7Lhu7Thu7AmxKjDmuG7siM/4buyxKgl4buyKT/DncSoN+G7suG7uMSoKuG7kD/DncSow6I7JsSoM+G7suG7sMSoVeG7uD/hu7Lhu4ZHLzNIRzPEqMOaKsOVNjbEkOG7iDPDrTrDmeG6peG7iEjhu7PDlTjEqOG7sl0/xKhOxKg34buyw5Q/w53EqDfhu7Lhu7TEqMOaKT/DneG7gMSo4bqzIuG7tMSoNuG6r8Sow507M8Sow5opP8Od4buAxKjDnTszxKg2w6PDmsSow5rDoMOVxKg/4buy4bugP8Sow5nhu6A/xKjhurPhu5DEqMOa4buy4bu0xKhVe+G7gMSoJeG7sjjEqOG7kcSo4buk4buUxKjDmjvEqCZ7N8SoP+G7suG7kMSo4bqz4buWP8So4buyO8OVxKgl4buyw5U/w53EqDc1w5U/w53hu4DEqDbhu5LDmuG7ssSo4bukxq8z4buGxKjhu6Phu7IpP8OdxKjDmuG7siPEqOG6s1LhuqXhu4DEqDc64buQP8SoVXvEqDY8xKg34bu04buuP8Sow5opP8OdxKg3NSk/w53EqD86JsSow5rhu7Lhu7TEqMOa4buyOsSoP+G7suG6tz/DncSoP8Od4bqjIOG7tMSoNDjhu5g/xKgq4bqnxKjDouG7oOG6pcSow5nhuq8/w53EqOG7pOG7rjjEqOG7pOG6ozDDmsSo4buyLsSow6A/w53EqOG7snvEqD/DneG6ozDDmsSoKuG7kuG7tMSo4bukV8SoJjjDlcSoNsagJsSoNzXDlT/DncSoN+G7suG7tOG7rDfEqFVA4buGxKjhu7Xhu7Lhu6Y6xKjDneG6o10/w53EqOG7pDvhu4DEqD/hu7Lhu7Thu644xKjDmjo/xKjhu6YmxKg3NTo/w53EqCXhu7I4xKjDmjvEqOG7pOG7tOG7rjjEqCXhu7RWP8So4buk4buUxKjDoD/DncSo4buye8SoN+G7suG7sCbEqCo6w5XEqOG7pOG7kOG7tOG7gMSoN+G7tMSo4bqz4bu04oCmxKjhu7U1Oj/DncSoVTh94bu0xKgq4bu04buwP8So4buyOsOVP8SoJeG7ssOUP+G7ssSoN+G7suG7kD/hu7LEqD/hu7Lhu5DEqOG6s+G7lj/EqOG7sjvDleG7gMSoP+G7suG7oD/EqMOZ4bugP8So4buk4buuOMSoM+G7slA/xKgl4buyMeG7tMSo4bqz4bu4xKjDmjvEqD9d4bu0xKg24bu0P+G7ssSo4buyOuG7kjfEqMOa4buyOD/DncSoNXs/w53EqDXhu5Thu7Thu4bEqGPhu7TEqMOa4bqhP8OdxKhV4buYOsOKxKh2xKjhu6Thu6A4xKgm4buQxKjhu6Thu5g/w53EqOG6s+G7tOG7sD/EqMOa4bqhP8OdxKjDneG6o10/w53EqCZUOMSoP+G7suG6o8SoJeG7sjjEqD/hu5DhuqXEqDfhu7Lhu7jEqOG7pDk/w53EqCrhu5DEqOKAnCXhu7I7xKjhurPhu5I/xKgqUT/EqMOZ4bugP8SoKuG7tFY4xKjDmuG6oT/DncSow6I6P8Od4oCd4buGRy8zSEczxKjDmirDlTY2xJDhu4gzYzg34buyOjXhu4hI4bu1OFA/xKh5OOG7oD9HLzNI

Tuấn Quân

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long