Cập nhật:  GMT+7
w7lH4buv4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugaEhTS8SQ4bur4bulXU7DgU3hu7Fde+G7hcOh4buxU+G7ik1H4buxU0fhu7lM4buxQ+G7quG7sUrDneG7sUfDkuG7oOG7sVNHxq/hu7F5cuG7seG7hVTDlELhu7FH4buSSOG7sUpHT+G7ueG7seG7jcOgw7PDuS9H4buv4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulw7lITEbhu7FSUULGoeG7qy8vQnPhuqrhu7lO4bugR1RTR05z4buuTS9DxJBSSlNO4bugL03EkFZSL+G7r+G7tXbhu68veOG7tUPhu6/hu694eOG7reG7rcO9U+G7r3nhu7Xhu6/hu63hu69L4buvc8So4bugRuG7q+G7sS/hu6XDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6Xhu4NoXWjhu7Et4buxZ0FNRuG7sXbhu68teXLhu7FTw4BI4buxw6Hhu5JI4buxU1HFqOG7mk1G4buxW0jhurxN4buxw6Hhu5BNRuG7sS3hu7HDokfDgeG7seG7hVTDlELhu7FH4buSSHLhu7HhurfDneG7sUfDkuG7oOG7sVNHxq/hu7F5cuG7seG7hVTDlELhu7FH4buSSOG7sUpHT+G7ueG7seG7jcOgw7Phu7FE4bqi4buxSkfhu7lI4buxTMOAQuG7sVNRw5JNRuG7sVNH4buG4buxQ8WoxqBI4buxUuG7quG7sUJH4buk4buxU1HDjeG7sULhu6Thu7nhu7F9R+G7pOG7sVPDjEJH4bux4buFVMOUQuG7sUfhu5JI4buxw6JGVFjhu4JN4buxaEfDjOG7seG6t0hM4buxw6JG4bq0TXPhu7Fd4buQTUbhu7FCR0nhu7F7w5pI4bux4bq1SE1H4buxfUfhurRU4buxLeG7seG7iVjhu7Hhu65I4bq8TeG7sXt9w6Hhu7FoUVRNRuG7scWo4buWTUbhu7Fd4bqgTUZy4bux4buDR0/hu7F7SeG7sVNHxajhu7Fo4buKTUfhu7Hhu6RYcuG7sX1H4buk4buxU8OMQkfhu7Fpe8OiW+G7sVPhu4pNR3Lhu7FoUcWo4buiTUbhu7FdTsOBTeG7sV174buFw6Hhu7FT4buKTUfhu7FCw5pNRuG7sUJBQuG7sUTDgEjhu7HhuqpI4buGVOG7seG7hVTDlELhu7FH4buSSOG7sVPhu4pNR+G7sVNH4bu5TOG7sUPhu6rhu7FKw53hu7FHw5Lhu6Bzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bul4bq3w53hu7FHw5Lhu6Dhu7FTR8av4buxeeG7sUNI4buCTeG7sVHhu7nhu7FT4buo4buxTUbDgVjhu7F24buvL3ly4buxQ+G7quG7sUpIw4pN4buxQ0jhu4JN4buxUeG7ueG7sVNRTk1G4buxduG7reG7sU1Gw4FYc+G7sWhRTk1G4buxRE9y4buxU0fhu5pI4buxRkjhu7lN4buxQ8OBTUfhu7FCR07hu7FCw5VNRuG7sVNBQuG7sVfhurRY4buxQ+G7qk1G4bux4bugR0Hhu6Dhu7FLVOG6plPhu7FLw4Hhu7Hhu6924buxTUbDgVhx4buxR07DgFPhu7FE4buSTUbhu7FCR8OCU+G7seG7rsOCTeG7seG7rsOB4buxU1HhuqDhu7FL4buaSOG7sUJHw4JT4bux4buuw4JN4buxS8OB4buxd+G7sU1Gw4FYceG7sUZIQUzhu7FSQVPhu7FCR1RY4bq8TeG7sUThur7hu7Hhu67DgeG7sUJBQuG7seG7rsOCTeG7sUThur7hu7FQVOG7uU3hu7FTUcOSTUbhu7FKR0FC4buxS8OB4buxd3J54buxTUbDgVhx4buxSkfhu7lI4buxTMOAQuG7seG7rsOB4bux4bqqw4rhu7FMw4BC4buxS8OB4bux4buvcnnhu7FNRsOBWHPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6Vow4BI4bux4bq3w53hu7FHw5Lhu6Dhu7FNw4FYcuG7seG7hVTDlELhu7FH4buSSOG7sUJP4buxTUdI4bq+VOG7sURI4buGTOG7sUThu5hI4buxTMagSHDhu7Fow4NNRuG7sVNH4bq8TOG7sUJBQuG7seG7oEdI4bq8TeG7seG7oEdBU+G7sVNH4bu5TUdy4buxU1FUWOG6vk3hu7FHw41NR+G7sVNR4buqQuG7sVNIw4rhu6Dhu7Hhu67GoEjhu7Hhu6954bux4bugR0jhurxN4buxU07DgU3hu7FTR+G7huG7sUJHSMOKTOG7sXjhu63hu53hu7FT4buYTUbhu7FTR+G7mkjhu7FLxajhu5xNRuG7sUrDneG7sUfDkuG7oHHhu7Hhu4NHSOG6vE3hu7FCR8OCU+G7seG7rsOCTeG7sUHhu6Dhu7FDw5lNRuG7seG7oEfFqOG7lk1G4buxU0fGr0Lhu7Hhu6/hu7HigJPhu7F3cuG7sUTDgEjhu7HhuqpI4buGVOG7sU3hurxU4buxTeG7kkjhu7FDVE1G4buxQkfDglPhu7Hhu67Dgk3hu7FTUU5NRuG7seG7r+G7seG7oEdVU3Lhu7FTR8OBTUfhu7Hhu65I4bq8TeG7sX1HSU1H4bux4bugR+G7pOG7sVNR4bqg4buxS+G7mkjhu7FCR8OCU+G7seG7rsOCTeG7sVNRTk1G4buxd+G7seG7oEdVU3Phu7F9xq/hu7FS4bu5VOG7sXfhu7FNRsWo4buaSOG7sUfhu4xI4buxU0fDjeG7sU1Gxajhu5pI4buxRMWo4bucQuG7sUJHw4JT4bux4buuw4JN4buxUuG6uuG7sVNR4bqg4buxS+G7mkhx4buxe+G7uU3hu7FHw4FNR+G7sUzhu5JT4buxTUZHw4zhu7FQVFjDilPhu7FCR1RNRuG7sUThu4bhu7FT4bqm4bug4buxR+G7nOG7oOG7sUJBQuG7seG7rsOCTeG7sUThur7hu7Hhu6BHQVPhu7FSSE1H4buxROG6ouG7sUTFqOG7nELhu7Hhu4VUw5RC4buxR+G7kkjhu7FXxJBM4buxV0VTcuG7sVBUWMOKU+G7sUTDjE1H4buxR07hurBC4buxQk/hu7FQVOG7uU3hu7FESOG7hkzhu7FCR0lNR+G7sVNHxq9C4buxTUfFqE1G4buxSkfDlU1G4buxTeG6rkzhu7FTUU5NRuG7sU3hu5JI4buxQ1RNRuG7sULhu6Thu7nhu7FCQULhu7FNRkfDjOG7sVBUWMOKU+G7seG7ruG6vuG7sUpITUfhu7FTw4rhu7Et4buxV+G6ouG7sUfDkkhy4buxRkhBTOG7sVJBU3Lhu7FCR1RY4bq8TeG7sUThur7igKbDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6Vd4buG4buxQkdU4bqsTeG7seG6qsOM4buxQkdO4buxSsOd4buxR8OS4bug4buxU0fGr+G7sU3Dg0xy4buxXU7DgU3hu7Fde+G7hcOh4buxU+G7ik1H4buxQsOaTUbhu7FCQULhu7FEw4BI4bux4bqqSOG7hlThu7Hhu4VUw5RC4buxR+G7kkjhu7FTUU5NRuG7sV1Ow4FN4buxROG6ouG7sVNIw4pN4buxR8OBTUfhu7FTSMOK4bug4buxV1VC4buxQuG7sOG7sVNRSOG7sUvEgk1G4buxTUZHxJDhu7FZ4buxSkjDik1y4buxU+G6tEzhu7FTxajhu7FNRlRY4buATeG7seG7rsOSTUbhu7FC4buk4bu54buxQuG7sOG7sVNRSOG7sV3DglPhu7Fo4buY4buxRuG7sEjhu7FTxqBI4buxXeG6oE1GcuG7sX1HSU1H4bux4buDR+G7pHLhu7Hhu4VUw5RC4buxR+G7kkhx4buxS8OCWOG7sVnhu7FKSMOKTeG7sULhu6Thu7nhu7FC4buW4buxUFThu7lNcuG7sVPhu5jhu7FCR8avQnLhu7FCQeG7sU1H4bq0TeG7seG7rsOBTuG7sUJBQuG7sUPhu6rhu7FTR+G6oE7hu7FLVOG6plPhu7FTR8OVTUbhu7FQVOG7ueG7seG7rsOB4buxQkdO4buxWeG7sUpIw4pN4buxU8OASOG7sUrDneG7sUfDkuG7oHHhu7FLw4FM4bux4buuSOG7gELhu7Hhu67GoEjhu7FM4buSU+G7sVLDlOG7sVLhu6Jy4buxTUbDgU1H4buxROG7huG7sU3Egkzhu7HhuqrEglPhu7Hhu65I4buAQuG7sVNH4buqQuG7sUdI4buATeG7sU1HSOG7gEzhu7Hhu67DmeG7sU1H4busTUbhu7FTR0FNRuG7sUThuqRU4buxTcODTOG7sXbhu63hu6/hu7XigKbhu7HhurXhurBT4buxSkdBQnLhu7FL4bqiTUfhu7FEw4BO4buxXU7DgU3hu7Fde+G7hcOh4buxU+G7ik1H4buxROG6ouG7seG7oEfhurRN4buxQsOVTUbhu7FNR0jhu4BM4bux4buuw5nhu7FEw5RI4bux4buuxqBI4buxU+G7qE1G4buxRMOASOG7seG6qkjhu4ZU4buxU8OASOG7sUrDneG7sUfDkuG7oOG7sVNHxq/hu7F5c+G7scOzxqBI4buxUuG7quG7sUJHVOG6rE3hu7HhuqrDjOG7sU1GR0jhurxM4buxU1VCcuG7sUJHVOG7sURBTnLhu7FCQULhu7Hhu67DjOG7sV174buFw6Hhu7FT4buKTUfhu7FE4bqi4buxUuG6sk3hu7FSw4FNRuG7sVNH4bu5TOG7sUZI4bu54bux4buuw4FO4buxQkFC4buxTeG7kkjhu7FDVE1G4buxQuG7pOG7ueG7sUrDneG7sUfDkuG7oOG7seG7rsagSOG7sVPhurRM4buxU0fDiuG7sVPDlFPhu7FNR8OCU3PDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oOG7uFRTR05R4bur4bul4oCL4oCL4oCL4oCL4oCL4oCL4oCL4bux4bq3R+G7mE1G4buxaEfhu6RYw7kv4bug4bul

​​​​​​​ Khổng Thủy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vi phạm… một tý !

Vi phạm… một tý !
2018-05-03 06:46:59

PTĐT - Đi công tác ở xã nọ, vì đường vào cơ sở khó khăn, đồi dốc, nên tôi nhờ đồng chí cán bộ xã đưa vào bằng xe máy. Ngồi sau xe, do đường xóc tôi phải ôm chặt eo đồng chí cán bộ xã.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long