Cập nhật:  GMT+7
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq9N4buT4bqlbMO64bq5dcah4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bql4buvdeG6pW3hu591xqHhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOAw6HhuqVy4bubdcah4bqlbMO64bq5dcahxIMvxqHhuq3huq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t8agbuG6uWzDouG6r0vhu6l14buX4bqlw4BC4bqlPVXGoMag4bqlxqDhurl14buX4bq5deG7l+G6pVJLVeG6peG7tsah4bqi4bqlxqDhur3huqXhuqzhurThurnhuqVt4bq/dOG6pWrhur/DuuG6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DDoeG6peG6rOG6tOG6ueG6pW3hur904bqlauG6v8O64bql4bu3xqHhu6V14buXw6HhuqVrxqHhu6t14buX4bqlbOG7n2vGocOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvTOG6tnjhu5vhuqXDgcOC4bqla8ah4buh4bqlbcOqw7rhuqXDgMO64bq9deG6pWzhu5vhu5F1w6HhuqVt4buxdeG7l+G6pWrhu63huqXhuqzhur3huqXDgeG6u8OA4bqlw4HhurnDuuG6pWvhuq7hurnhuqVK4bq5deG6pWvGoeG7oeG6pW3DqsO64bql4bu3xqHhu6V14buXw6HhuqVrxqHhu6t14buX4bqlbOG7n2vGoeG6pUvDmjzhu5pMLeG6rcOp4bqlPUHhuqB14buX4bql4bq2d3Xhu5fDoeG6peG6rHjhu5vhuqVV4buXxqHhu5/huqXhu7nhuqBCw7XDgOG6pcOB4bur4bql4bqt4bqpZeG6pWvhuq7hurnhuqVLxqHhu511xqHhuqXhu7fGoeG6ruG6peG6rOG6veG6peG7uOG6oELDtcOA4bqlbeG7n3XGoeG6pWJl4bqn4bqn4bqla+G6ruG6ueG6pUrhu63huqV94bqlw4DDtcOh4bqla8ah4bqideG7l+G6pcOA4bq54bqlbeG7geG6pWvDueG6pWvhurtr4bql4bu3xqHhurZ3deG7l+G6peG6u3XDoeG6peG7l+G7m+G6v+G7m+G6peG7t8ah4bq74bu34bqlxqHDtcOA4bqlw4HhurJr4bqlc+G7m3XGoeG6pcahw7rDqsOAw6HhuqVrxILhuqXDgMah4buT4bqlw4BBw7p14buX4bqlbeG7m8O04bqg4bqlcuG7m+G7kXXhuqVq4bujdcah4bqlw4DGoeG6tnl14buX4bqldHjhu5vDoOG6pTzhu5vhu5Fr4bqla+G6u2vhuqVsw7rhurl1xqHhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fDoeG6pWvhurtr4bqlw4DGoeG6vXXGoeG6peG7t8ahw6x14bqlcuG7m3XGoeG6pcOAw7XhuqVt4bq5deG7l+G6pWvGoeG6ruG6pW3hu6114buX4bqlw4Dhu6/huqVrxqHhurJr4bql4bu3xqHhu6V14buXw6HhuqVrxqHhu6t14buX4bqlbOG7n2vGoeG6pW3hu5PhuqVt4bq/dOG6pWrhur/DuuG6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DDoeG6pXLhu5t1xqHhuqVsw7rhurl1xqHhuqXhu6914bqlbeG7n3XGocOh4bqlasO0deG6peG6rOG6pnXhu5fDoeG6pcOAxqHhu51rxqHhuqXhurJ14buX4bql4bq5deG6pcOAw7rhur114bql4bqseOG7m+G6pUvDmjzhu5pMLeG6rcOp4bqlc+G6veG6pW3hu5vDtOG6oOG6pXLhu5vhu5F14bqlw4Dhu5vhu4914bql4bu54bqgQsO1w4DhuqXhu5fhu5vhuqLhu7fhuqVrxqHDuuG6pcOBw4LhuqXhu7fGocSCa+G6pcah4bux4bub4bql4bqs4bq94bqlw4Dhu4d14buX4bqlw4BB4bq24buzdeG7l+G6pXXDtHXhuqVy4bubdcah4bqlw4DDtcOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvPMO04bql4buXw7lr4bqlbeG7reG6pULhuqXDgMO1w6HhuqXDgMO64bq9deG6peG7ueG6oOG7q2vhuqXDgEHhu5vhu5N14bqlcsah4bq54bub4bqla8ah4bubw7V14bqlc+G6tsO9a+G6peG6rOG6uWtr4bubdW7huqVBw63DgOG6pcah4bub4buR4bqg4bql4bu54bqg4bq/w6HhuqVtw7V14bqldeG6uULhuqVt4buB4bqlw4Dhu5vhu4904bql4bqs4bq5a2vhu5t1buG6pWvGocO64bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqXDgEHhurbhu7N14buX4bqlw4DGoeG6vXXGoeG6pcOA4bq04bql4bqtZeG6pcOA4bqg4buv4bub4bqlw4BB4buz4bqlc+G7j3XhuqV04bqw4bub4bql4bqt4bqlbcOqw4DhuqVyxqHDuuG6v3Xhu5fhuqXDqWU14bql4bqs4bq94bqldOG6sOG7m+G6peG6qeG6pW3DqsOA4bqlw4BB4buPdeG6pcSRZTXDoOG6pUvDg3Xhu5fhuqXhuqx44bub4bqlbcO5w6HhuqXDgEHhu5vhu5N14bqlcsah4bq54bub4bqlw4Dhu5vhu4904bql4bqs4bq5a2vhu5t1buG6pWvGocO64bqlw4BBw7LhuqVudOG6pcOA4bq04bql4bqt4bqpLeG6rcSR4bqlw4DhuqDhu6/hu5vhuqXhuqx44bub4bqlw4Dhu6HhuqVz4buR4bqldOG6sOG7m+G6peG6reG6pW3DqsOA4bqlw4BB4buPdeG6pWRiNeG6peG6rOG6veG6pXThurDhu5vhuqXhuqnhuqVtw6rDgOG6pcOAQeG7j3XhuqXhuq1jNcOg4bqlPeG6oELhuqV1xqHhu5vhu491w6HhuqXDgMahbsO64bqlcsah4bqgQsO1deG6pWvhurvDuuG6pWvhuq7hurnhuqU94buv4bqla8ah4bqya+G6pX3huqXDgMO14bqlPcahw7XhuqXhu5fhu5t44bub4bql4bqs4bq94bqla+G6u2vhuqV1xqHhur3huqVyxqHDuuG6ueG6pcah4buna8Oh4bqlw4Dhu6N1xqHhuqXGoeG7o3XGoeG6pWzhu59rxqHhuqXhuqzEqXXhuqXhu7fGoeG6smvhuqXDgMOq4bu34bql4bqs4bq94bqlw4Dhu5vDtHThuqXhu4l14bqldeG7l+G6oELhuqVrd+G6pWrDg3Xhu5fhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlbcO9w4DhuqVs4bufa8ah4bqldHjhu5vDoeG6pW1ma+G6pWrhu5vhu5HDgOG6pXPhur3huqXDgcOC4bql4bqq4bqgw63DgOG6pcah4bub4buRdeG6pWrhu5vDtXXhuqVrxqHhuq514buX4bqldHjhu5vhuqV1xqHhurbhuqXDmnThu5trQcO6dcOg4bqlTMO64bqlbcO5w6HhuqVyw7XhuqXGocO6w6prxqHhuqVrxqHhu6t14buX4bqlbOG7n2vGoeG6pcOAQcO6deG7l+G6pcOAxqF54bub4bql4buX4bub4bq5deG6pcOAeOG7m+G6pXPhur3huqVz4bq9dOG6pcOB4bq5w7rhuqXDgMah4buda8ah4bql4bqydeG7l+G6peG6uXXhuqXDgMO64bq9dcOh4bqlc+G7m3XGoeG6pcahw7rDqsOA4bql4bqs4bq94bqlxqHhu5vhu5HhuqDhuqXhu7nhuqDhur/DoeG6pcOAxqHDgmvhuqXGoeG7m+G7kXXhuqVt4bq2w71r4bqldMSCa+G6pcOA4bub4buP4bqg4bql4bqs4bq04bq54bql4bu3xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqVy4bubdcah4bqlw4DDteG6peG6rOG6tOG6ueG6pXLhu5vhu5N04bqlw4HDuuG6u8OA4bqlbeG6tsO9a+G6pWzhu59rxqHhuqVq4buRdcahw6DhuqVLxqHhu511xqHhuqXhu7fGoeG6ruG6pW3DtOG6pUHhurnhuqV0xIJr4bqlw4Dhu5vhu4/huqDhuqXhuqzhurThurnhuqVt4bq/dOG6pWrhur/DuuG6pWvGoeG7q3Xhu5fhuqVs4bufa8ah4bqlxqHhu5vhu5HhuqDhuqXhu7nhuqDhur/huqXhuqzhurThurnhuqXhu7fGoeG6u8OA4bqlw4BB4bub4buTdeG6pXLhu5t1xqHhuqXDgMO1LeG6quG7geG6pcah4but4bub4bql4bqs4bq94bqldcah4bq5dcah4bqla8ahw7l14buX4bqlbeG6tuG6ueG6pWvhur/huqV14bq2eGvhuqVrxqHhuqBC4buTdeG6pcOB4bq5deG7l+G6pcOAQcOqdeG7l+G6pcOAxqHhurvhu5vhuqVq4bujdcah4bqlw4DGoeG6tnl14buX4bqldHjhu5th4bqlauG6v8O64bql4bqs4buR4bqlw4Dhu6vhu5vhuqVt4bq54bqlw4HhurJr4bqlcsahxaluw6HhuqXDgOG7nXXGoeG6pXTDqnXhu5fhuqVr4bqu4bq54bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVsaXXDoeG6pW3hu7F14buX4bqlw4DGoXnhu5vhuqXhu5fhu5vhuqLhu7fhuqVrxqHDuuG6pWzDuuG6uXXGoeG6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t+G6peG7r3XhuqVt4bufdcah4bqlw4Hhur914bql4bqq4bqgw63DgMOh4bql4bu3xqHhurvDgOG6pcOAQeG7m+G7k3XhuqVy4bubdcah4bqlw4DDteG6peG6rOG6veG6pWvhurtr4bqlxqHDusOqw4DhuqVt4butdeG7l+G6peG6uXXhuqXDgeG7m3XGoeG6peG6quG7geG6pcah4but4bubw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq89xqHDgmvhuqXDgMO1w6HhuqXDgMaheeG7m+G6peG7l+G7m+G6uXXhuqXhu7nhuqDhurnDoeG6pWvhurtr4bqlbMO64bq5dcah4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu3w6HhuqVr4bq7a+G6pW13deG6peG6rOG7n+G6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DhuqVy4bubdcah4bqlbMO64bq5dcah4bqlbeG7geG6pWvGoeG6ruG6pW3hu6114buX4bqlbeG6tuG6ueG6pUHhurnhuqVr4bq7a+G6pWrhu5vhu5F14bql4bu3xqHhurvhu7fhuqXhu7fGoeG7pXXhu5fDoeG6pWvGoeG7q3Xhu5fhuqVs4bufa8ah4bql4buz4bqlw4DDrcOA4bqla+G6v+G6pWvhurtr4bqla8Ot4bu34bqlbeG7reG6pXLGoeG6u2vhuqV1xqHhurnhuqDhuqVt4buT4bql4bu3xqHDg+G6pcahw73hu7fhuqXhuqx44bub4bqlbeG7m8O04bqg4bqlcuG7m+G7kXXDoOG6pUvhurtr4bqlbeG7n+G6ueG6peG7t8ah4bq2d3Xhu5fhuqVr4bqwdeG7l+G6pW3hu4HhuqVrxqHhuq7huqVt4butdeG7l+G6pcahduG6pcOAQcO94bqla8ahw7rhuqVsw7rhurl1xqHhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqXhuqzhur3huqXGoeG6tnh14buX4bqlbMSpdeG6pWvEguG6pcOAxqHhu5PhuqXDgEHDunXhu5fhuqVr4bupdeG7l+G6pcOA4bq7a+G6peG7t8ah4buldeG7l8Oh4bqla8ah4burdeG7l+G6pWzhu59rxqHDoeG6pXVpdeG7l+G6pWvhurnDuuG6pXXGoeG7i3XhuqXDgMah4bqya8Oh4bqlcsah4buDa+G6peG7t8ahxIJr4bqlw4Dhu7F14bqlw4DDquG7m8Oh4bqlxqHDqnXhuqVrxqHDteG6pW3hu5PhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bql4bqs4bq94bql4bu3xqHhu6V14buXw6HhuqVrxqHhu6t14buX4bqlbOG7n2vGoeG6pcOA4burw4DDoOG6pUvhurtr4bqlbMO64bq5dcah4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bqlbeG7geG6pWvGoeG6ruG6pW3hu6114buX4bql4bu3xqHhurZ3deG7l+G6peG6u3XhuqXhu7fGoeG7pXXhu5fDoeG6pWvGoeG7q3Xhu5fhuqVs4bufa8ah4bqla+G6ruG6ueG6pXThu6N1xqHDoeG6peG7t8ah4bur4bub4bqlxqHDveG7t+G6pUHDrcOA4bqla8ahZsOA4bqla8ah4buN4bql4bqseOG7m+G6pWt34bql4bu54bqg4bq5deG6pULhuqXDgMO14bqla+G6sHXhu5fhuqV1xqHhurbhuqVrxqHhu511xqHhuqXhu7nhuqBCw7R14bqlbeG7n+G6ueG6peG7t8ah4bq2d3Xhu5fhuqVt4buT4bqla8ah4bqu4bqlbeG7rXXhu5fhuqXhuqrhuqThuqVzQ+G6pcOA4bujdcah4bqlxqHhuqDhu6t14buX4bqldHbhu5vhuqVyxqHhu5vhuqVrw7nhuqVr4bq54bqldOG7g2vhuqV0eOG7m8Og4bqlVcah4bubw7ThuqDhuqVsw7rhurl1xqHhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqVt4buB4bqlw4Dhu6/huqVrxqHhurJr4bqlbOG7m+G7mXXhuqXDgOG7i+G7t+G6peG6rOG6veG6pcOA4bqgQuG7j3XhuqXDgEHhuqBCw7R14bqla8ahw7rhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pXPhurnDuuG6pW3hu6114buX4bql4bqsw7ThuqVr4bq7a+G6pWrhu5vhu5F14bql4bu3xqHhurvhu7fhuqXhu7fGoeG7pXXhu5fDoeG6pWvGoeG7q3Xhu5fhuqVs4bufa8ahw6HhuqVt4bq24bq54bqldcah4bqmdeG7l+G6pXXhu63hu5vhuqXhu7nhuqBCw6HhuqXhu7nhuqBC4bqlbeG7n3XGoeG6peG7ueG6oELhuqXDgEHhu6N1xqHhuqVr4bqu4bq54bqlbMO64bq5dcah4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bqlbeG7k+G6pXXhu5fhurZ54bub4bqlc+G6ucO64bqlbeG7rXXhu5fhuqXDgOG6oGl14bqlw4DGoeG6rmHhuqVq4buPdeG6pWvDqnXGoeG6pW3DucOh4bqla8O54bqla3fhuqVrxqHDteG6pcOAxqHhu4l04bqlw4BB4bq5w6HhuqXhu5fhu5vhurt04bqlw4HhurvDgMOh4bql4bqq4bqk4bql4bu3xqHDqsOA4bqlbeG7q+G7m+G6peG6rHjhu5vhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pXPhurnDuuG6pW3hu6114buX4bqldcO14bqg4bqlcsah4bupdeG7l+G6pcOA4bqgaXXhuqXDgMah4bquw6DhuqVN4buxdeG7l+G6pcOAxqF54bubw6HhuqV1aXXhu5fhuqVr4bq5w7rhuqXhuqzhurnhu5vhuqXDgEHhu6XhuqXhuqzhur3huqV14buHdeG7l+G6pXPDgmvhuqVr4bqu4bq54bqla+G6u3XhuqVq4but4bqlQuG6pcOAw7XhuqXDgMOq4bub4bqlbMO64bq5dcah4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu3w6HhuqXGocOqdeG6pWvGocO14bqlc2lC4bqlc+G6uXXhuqVs4bufa8ah4bqlauG7kXXGoeG6pcOAQcO6deG7l+G6pWzDuuG6uXXGoeG6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t+G6peG6rOG6veG6pWvhu6114buX4bqlbeG7sXXhu5fDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r03hu6vhu5vhuqXhuqx44bub4bqlw4Dhu6F1xqHhuqXhu7bGoeG6ouG6pT3GoeG7p8Oh4bqlSuG6uXXhuqVrxqHhu6HhuqVtw6rDuuG6peG7t8ah4buldeG7l8Oh4bqla8ah4burdeG7l+G6pUvDmjzhu5pMLeG6rcOp4bqlw4DhurThuqXDgOG7oXXGoeG6pW3DtXXhuqVrd+G6pcOB4buz4bql4bqs4bq94bqla8Ot4bu34bql4bquQsOh4bqla8ah4buddcah4bql4bu54bqgQsO0deG6pWvhurtr4bqlbeG7n+G6ueG6peG7t8ah4bq2d3Xhu5fhuqVt4buB4bql4bu54bqgQsO1w4DhuqVz4bub4buRw4DhuqXhuqzhur3huqVy4buf4bu34bqlw4DGoXnhu5vhuqXDgEHDunXhu5fhuqVr4bupdeG7l+G6pcOA4bq7a+G6pWvGoeG7oeG6pW3DqsO64bql4bqs4bq94bqlw4DhurbhuqXhuqzDrXXhuqVrxqHDuuG6pWvhurtr4bqlbMO64bq5dcah4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bql4bu3xqHhu6V14buXw6HhuqVrxqHhu6t14buX4bqlbOG7n2vGoeG6pWrhu5F1xqFh4bqlw4DGoeG6tnl14buX4bql4bqq4bqgQuG7j3XhuqVy4bub4buTdOG6pcOAQeG6ucOh4bql4buX4bub4bq7dOG6pcOB4bq7w4DhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlw4BB4bub4buTdeG6pXLGoeG6ueG7m+G6pcOAxqHDgmvhuqXDgMO14bql4buz4bqlbMO64bq5dcah4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bql4bqs4bq94bqlbcO04bqlQeG6ueG6pWvGocO14bqlw4Dhur3hu5vhuqXhuqrhuqThuqXhu7fGocOqw4DhuqV1xqHhuqZ14buX4bqla3fhuqXDgeG7s+G6pcOAxqHDgmvhuqXGoeG7m+G7kXXhuqVyxqHhu6l14buX4bqldeG7l8ah4bub4buPdOG6pcahw7pma+G6pXPhur104bqlc2lC4bqlc+G6uXXhuqVs4bufa8ah4bqlauG7kXXGocOh4bql4bq/dcah4bqlxqHhurbhu7N14buX4bqlw4B44bub4bqla+G6u2vhuqVsw7rhurl1xqHhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqVyxqHhurtrw6DhuqU9QcO6deG7l+G6pW3DvcOA4bqlbOG7n2vGoeG6pXPDrHXhuqXDgMah4bqy4bqlw4DhurbDoeG6pWvhurtr4bqlw4Hhu7PDoeG6pXXhu5fhur11xqHhuqVrxqHhurJr4bqldeG7h3Xhu5fhuqV1xqHhurY54bqlfeG6pcOAw7XDoeG6pUvhu6l14buX4bqlw4DGoeG6tnd14buXw6HhuqVT4bq5w7rhuqVt4butdeG7ly3huqU9xqHhurZ3deG7l+G6pWrhu5t1xqHhuqU34bqle+G7geG6pcah4but4bubw6HhuqVK4bq5deG6peG7ueG6oOG6v3XhuqVzQ+G6pWvhurtr4bqlUktVw6HhuqVN4bq/deG7l+G6peG6rkLhuqVSxqHhu6vhu5vhuqVsw7rhurl1xqHhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqXDgOG7oXXGoeKApuG6pW3hu4HhuqVrw7nhuqXDgcOC4bql4bu3xqHhu6vhu5vhuqXGocO94bu34bqla8ahZsOA4bqla8ah4buNw6HhuqXDgMah4bq2eXXhu5fhuqXhuqrhuqBC4buPdeG6pcOB4bq7w4DhuqVr4bq7dcah4bqla8ODdeG7l+G6pWvhurtr4bqlbMO64bq5dcah4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bqlbeG7k+G6pcah4bq2eHXhu5fhuqVsxKl14bql4bqsw7ThuqVrxqHhuqBC4buPdeG6pXThu6l1w6HhuqXGoXbhuqXDgEHDveG6peG6rMO04bqla3fhuqVrxqHDtcOh4bqlbeG6v3ThuqVq4bq/w7rhuqVrxqHDuuG6pWvhurtr4bqlbMO64bq5dcah4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bql4buvdeG6pW3hu591xqHhuqXDgOG7o3XGoeG6pcah4bujdcahw6HhuqXhuqrhurtr4bqlbeG7n3XGoeG6pcah4bq2eHXhu5fhuqXhu7fGoeG7pXXhu5fDoeG6pWvGoeG7q3Xhu5fhuqVs4bufa8ah4bqlbeG6onXhu5fDoeG6pcah4bub4buR4bqg4bql4bu54bqg4bq/w6DhuqXhu7bGoeG6ouG6pT3GoeG7p+G6pW3hurbDvWvhuqVt4bq7dcah4bql4buX4bub4bq74bqlc+G6veG6pXThu63DgOG6pcOAQcO6deG7l+G6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVt4buf4bq54bql4bu3xqHhurZ3deG7l+G6pXLhu5vhu5N04bqlw4HDuuG6u8OA4bqlw4Dhu6vDgOG6pWzhu59rxqHhuqVq4buRdcahw6DhuqVVxqHhu5vDtOG6oOG6pWzDuuG6uXXGoeG6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t+G6pW3hu4HhuqVr4bur4bql4buX4buDdeG7l8Oh4bqldeG7j+G6oOG6pWvhurnDuuG6pcOA4bubdcah4bqlw4DGocOsdeG6peG6rOG6tsO9w4DhuqVyxqHDucOh4bqlw4DGoeG7nWvGoeG6peG6snXhu5fhuqXhuqx44bub4bqlw4Dhu6N1xqHhuqXGoeG7o3XGoeG6pXR44bub4bqlbeG7k+G6pWzhuqBC4bqlw4BB4buj4bql4bqs4bq94bql4bu3xqHEgmvhuqXGoeG7seG7m+G6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DDoeG6pXLhu5t1xqHhuqVsw7rhurl1xqHDoeG6peG7r3XhuqVt4bufdcah4bqlc8OCa+G6pXPhurbDvXXhu5fhuqVz4bq5w7rhuqVt4butdeG7l8Oh4bqlw4BB4bub4buTdeG6pXLGoeG6ueG7m+G6pXXGoeG7m8O04bqg4bql4buX4bub4bq/4bub4bql4bu3xqHhurvhu7fhuqVyxqHhu4Nr4bql4bu3xqHEgmvhuqXDgOG6u2vhuqVt4butdeG7l+G6pcOA4bub4buP4bqg4bqla8OCa+G6pWvhuq7hurnhuqVs4bufa8ah4bqlauG7kXXGocOg4bqlTMO64bqlbcO5w6HhuqXDgOG7o3XGoeG6pcah4bujdcah4bqlw4Hhur914bql4bqq4bqgw63DgMOh4bqlcuG7m3XGoeG6pWzDuuG6uXXGoeG6pWvhuq7hurnhuqVr4bq7a+G6pWzDuuG6uXXGoeG6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t+G6pcOAQeG7j3XhuqVt4buf4bq54bqlauG6vXXhuqXDgOG7oXXGoeG6pWt34bqlauG6v3XhuqVyxqHhu6l14buX4bql4bqq4bq7w7rhuqXDgEHhu6114bql4bu54bqg4bq74bqldcah4bubw7ThuqDDoeG6pXLhu5t1xqHhuqXDgMO14bqla+G6ruG6ueG6pcOA4buhdcah4bql4bqsxKl14bqla8O54bqldOG6smvhuqXDgOG7h3Xhu5fhuqXDgEHhurbhu7N14buX4bqlw4Dhu6vDgMOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxIPhu5t04buX4bqlw4FBazPDoi8va8OgauG6ucO64bu3xqHhuqDDgMahw7rDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqp4bqtY+G6py/huq3huq3huq1sZOG6p8OpYmThuqfhuqfDgOG6rWXhuq1kxJFjc+G6rcOgceG7t+G7l8Oi4bqlL+G6r8SDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r1Xhu4d04bql4bqp4bqn4bqp4bqtw6HhuqXDgOG7q2vhuqVt4but4bqlw4Dhu4d14buX4bqlw4BB4bq24buzdeG7l+G6pXLhu5t1xqHhuqXDgMO14bqla+G6ruG6ueG6pcOA4buhdcah4bql4bqj4buWQEzhu7bDo+G6pW3DqsOA4bqlZMOh4bqpZTVh4bqlw4Dhu6914buX4bqlw4DGoeG6oOG6pXXhu5dpdeG6pcOB4bq7a8ah4bqlw4BB4buPdeG6pW3hu5/hurnhuqVq4bq9deG6pW3DqsOA4bqlw4BB4buPdeG6pcSRw6Bj4bqnZOG6pcOA4buh4bqlbeG7sXXhu5dh4bqla8ah4buh4bqlw4Hhu6vhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqla+G7qXXhu5fhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqXhurZ4a+G6pcOA4buHdeG7l+G6pWXDoWQ1YeG6peG7l+G7m+G6u+G6pcOAQeG7n+G6peG6quG6oMOtw4DhuqVyxqHhu4nhuqDhuqXhurZ4a+G6pW3DqsOA4bqlxJHDoWXhuqXDgOG7oeG6pSQjTGHhuqXDgOG7r3Xhu5fhuqXhuqzhu6t14bqlbcOs4bqg4bqlw4DhurbhuqXhurZ4a+G6pW3DqsOA4bql4bqrYsOhYuG6pXXhu5fGoeG7o3XhuqXDgOG7oeG6pW3hu7F14buXw6DhuqUjw7rhuqXhuqx44bub4bqldMSCa+G6pcOA4bub4buP4bqg4bqldeG7l8ah4buf4bql4bu54bqgQsO1w4DhuqXGoE1VTOG6pcOA4buhdcah4bql4buX4bub4bq5w7rDoeG6pWvDueG6pWUvw6nhuqVrxqHhu6HhuqXDgOG7m+G7j+G6oOG6pWvGoeG6ruG6pULDteG6oOG6peG6rMO04bqlcuG7m3XGoeG6pcOAw7Ut4bqq4buB4bqlxqHhu63hu5vhuqVtw6rDgOG6peG6rOG6veG6peG6rOG6tsO9w4DhuqVyw7XhuqXGocO6w6prxqHDoMSDL+G7t+G6r8SD4bu34bqla3PhurnDgcOBM8Oi4bu3SsO6bELDouG6r03hu5PhuqVr4bq7a+G6pWzDuuG6uXXGoeG6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t+G6pcOA4bubw7Xhu7fhuqXDgMSCa+G6peG6snXhu5fhuqXhu7fGocO54bql4bqseOG7m+G6pWzhu59rxqHhuqVq4buRdcahw6HhuqVrxqHhuq7huqVt4butdeG7l+G6pcahw7rDqsOA4bqlbeG7rXXhu5fhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOA4bqlcuG7m3XGoeG6pWzDuuG6uXXGocOh4bqlw4BB4bq2eGvhuqXGocO1w4DhuqVBw63DgOG6pWvDrHXhuqXDgcOC4bqlxqF24bqlw4BBw73huqVr4bqu4bq54bqlS8ah4buddcah4bql4bu3xqHhuq7DoeG6pWvhurtr4bqlauG7rcOh4bqldeG7l+G6vXXGoeG6pT1B4bqgdeG7l+G6peG6tnd14buX4bqlw4BBw7p14buX4bql4bqs4bub4buRa+G6pW3hu591xqHhuqXGoeG6tnh14buX4bqla8ah4bubw7V14bqlc+G6tsO9a8Oh4bqlxqF24bqlw4BBw73huqXhuqzDtOG6pWt34bqla8ahw7XDoeG6pWvGoeG7nXXGoeG6pcOB4bq7a8ah4bqlc+G7m+G7j3XhuqXhu7nhuqDhurl14bqlbcO1deG6pXXGoeG6oOG6pWvDrOG6oOG6pWvhuq7hurnhuqVsw7rhurl1xqHhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqV1xqHhurY54bqlfeG6pcOAw7XDoeG6pXPhurnDuuG6pW3hu6114buXw6HhuqV04bub4buZdeG6peG7l+G7m+G6v3ThuqXDgMah4bqgw7XhuqXhu7fGoeG7ncOh4bqla3fhuqVrw63huqDhuqVzw6rhu5vhuqV1w73huqXhuqzhurlCw6HhuqVrxqHhu5vhuqXhu7fGoeG7neG6pXPDuuG7l+G7m8OBw4Dhu5tr4oCm4bqlbeG7k+G6peG7l+G7m+G6ouG7t+G6pWzDuuG6uXXGoeG6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t+G6pcOAw4LhuqXDgOG7m3XhuqXGoXd14bqlw4BBw7p14buX4bql4bu3xqHEgmvhuqXGoeG7seG7m8Oh4bqldOG7s+G6pUHhu6114buX4bqlw4Hhur914bql4bqq4bqgw63DgOG6pXLhu5t1xqHhuqVsw7rhurl1xqHDoeG6pXLGoeG7qXXhu5fhuqVr4buldeG6pXPDuuG6pXPhu4N14buXw6HhuqVz4bqideG7l+G6pcOA4bqideG7l+G6pcOAQcO6deG7l+G6pcOAQeG6tnl14buX4bqlxqHDveG7t+G6pWzhu59rxqHhuqVrw7nhuqXDgMah4buT4bqlw4BB4buz4bqlc8Oq4bubw6HhuqVt4bq/dOG6pWrhur/DuuG6pcOAxqHhu51rxqHhuqXhurJ14buXw6HhuqXhurl14bqlw4DDuuG6vXXhuqXhuqx44bub4bqlbOG7n2vGoeG6pWrhu5F1xqHDoOG6pUvhurtr4bqlbMO64bq5dcah4bqldeG7l8ah4bub4buR4bu34bqla8OsdeG6pWvGoeG6ruG6pW3hu6114buX4bqlw4BBw7p14buX4bqla+G7qXXhu5fhuqXDgOG6u2vhuqXhu7fGoeG7pXXhu5fDoeG6pWvGoeG7q3Xhu5fhuqVs4bufa8ah4bqlw4DDquG7m+G6pWt34bqlw4Hhu7PhuqXDgeG6v3XhuqXhuqrhuqDDrcOAYeG6pcOA4buHdeG7l+G6pWvhurZ5deG7l+G6pcahd3XhuqV14bqm4bq54bqla+G7qXXhu5fhuqXDgOG6u2vhuqXDgMOC4bqlcuG7m+G7k3ThuqXDgEHhurnDoeG6pcOAw4LhuqVt4bq7dcah4bql4buX4bub4bq74bqldeG7l+G6oELhuqVrd+G6pXNpQuG6pXXGoeG7m+G7mXThuqXhu7PhuqXDgMOq4bub4bqldXfhu5vhuqVz4bq9dOG6peG6rOG7m+G7kWth4bqlw4Dhu6/huqVrxqHhurJr4bql4bqqb8OA4bqldeG7l8ah4bub4buRdOG6pcOB4bq9deG7l+G6pXPhu6dr4bqla+G6u2vhuqVt4bur4bub4bqlw4DhurbDvXXhu5fhuqVrw7nhuqV14buX4bqgQuG6pWt34bqlbeG7k+G6peG7t8ah4bq7w4DhuqXGoeG7m+G7kXXhuqXDgXh04bqla+G6u2vhuqXDgEHhurZ5deG7l+G6pcahw73hu7fhuqV04buDa8Og4bqlTeG7sXXhu5fhuqXDgMaheeG7m+G6pWvGoeG6ruG6pW3hu6114buX4bqlw4BBw7p14buX4bql4bqs4bub4buRa+G6pWvGoeG6oOG7iXXhuqVq4buf4bql4bqs4buLw4DhuqXDgOG6tsOh4bqlw4BB4bq5deG7l+G6pcOAxqHhu5vDtcOA4bqlauG7n+G6pcOAxqHhu5vDtcOA4bqlQsO14bqg4bqlw4BBw7p14buX4bqla+G7qXXhu5fhuqXDgOG6u2vhuqXhu7fGoeG7pXXhu5fDoeG6pWvGoeG7q3Xhu5fhuqVs4bufa8ah4bqlbeG7k+G6pcOAQeG6u3XGoeG6pWrhu5/huqVt4butdeG7l+G6peG6rOG6veG6pWvDrHXhuqXhurvhu7fhuqVsxIJ14buX4bqla+G7qXXhu5fhuqV14buXxqHhu5HhuqXDgEHDunXhu5fhuqXhu7fGoeG7pXXhu5fDoeG6pWvGoeG7q3Xhu5fhuqVs4bufa8ah4bqlw4BBw7p14buX4bqldOG7p+G7m+G6pcahw7rDqsOA4bqlbeG7rXXhu5fDoOG6pU1ma+G6pWrhu5vhu5HDgMOh4bqlcsah4bupdeG7l+G6pW3hurbDvWvhuqVrxqHhuq7huqXhu7nhuqDhurl14bqlc3fhuqVz4bq9YeG6peG7t8ah4bq/4bub4bqlw4DGoeG6tnl14buX4bql4bqq4bqgQuG7j3XhuqXDgOG6oELhu4914bqlw4BB4bqgQsO0deG6pWvGocO64bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVz4bq5w7rhuqVt4butdeG7l+G6pXVpdeG7l+G6pWvhurnDuuG6pXXGoeG7i3XhuqXDgMah4bqya+G6pcOAQcO6deG7l+G6peG7t8ah4buldeG7l8Oh4bqla8ah4burdeG7l+G6pWzhu59rxqFh4bqla+G6rnXhu5fhuqVr4burw6HhuqVtw6zhuqDhuqXDgOG6tuG6pXXGoeG7m8O04bqg4bqlxqF3deG6pXXhu5fhuqDhu7F14bqlc8OCa+G6pWvGocO64bqlQuG6pcOAw7XhuqVr4bqu4bq54bqldOG7o3XGoeG6pW3hu5PhuqV1aXXhu5fhuqVr4bq5w7rhuqV14buHdeG7l+G6pXPDgmvhuqVq4bq/w7rhuqXhuqzhu5HhuqXDgeG6smvhuqVyxqHFqW7huqVrxqHDuuG6pW3hu63hu5vhuqV14buX4bqw4bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVz4bq5w7rhuqVt4butdeG7l8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvPOG6ueG7m+G6pcOAQeG7peG6pWvhuq7hurnhuqVsw7rhurl1xqHhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqXDgEHDunXhu5fhuqXDgcOC4bqlw4Dhu4d14buX4bqlw4BB4bq24buzdeG7l+G6pWvhuq7hurnhuqV1w7R14bqlcuG7m3XGoeG6pcOAw7XhuqVz4bq94bqlxqHDtcOA4bqlw4HhurJr4bql4bu54bqg4bq5deG6pcOAQeG7p3Xhu5fDoeG6pWzDuuG6uXXGoeG6pXXhu5fGoeG7m+G7keG7t+G6pWvDueG6pcOB4bqya+G6pcOB4burdeG7l+G6pcOAxqHhu6PhuqVy4bubdcah4bqlw4DDteG6peG7t8ah4bq7w4DhuqXDgEHhu5vhu5N1w6HhuqVsw7rhurl1xqHhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fhuqV0w6p1xqHhuqXDgMah4buj4bqldeG7h3Xhu5fhuqVzw4Jrw6HhuqXDgeG6smvhuqVrw6p1xqHhuqXDgEHhurl1xqHhuqVr4bqu4bq54bqldcO0deG6pXLhu5t1xqHhuqXDgMO14bqlbeG6tsO9a+G6pXVpdeG7l+G6pXPhu491w6DhuqXhu7bGoeG7pXXhu5fDoeG6pWvGoeG7q3Xhu5fhuqVs4bufa8ah4bqlS8OaPOG7mkwt4bqtw6nhuqXGoeG7m+G7keG6oOG6peG7ueG6oOG6v8Oh4bql4bq5deG6pcOAw7rhur114bqlw4BBw7p14buX4bqla+G7rXXhu5fhuqVt4buxdeG7l+G6pWvGoeG7nXXGoeG6pXPhur3huqVz4bubw7ThuqDhuqXhuqzhu4Nr4bql4bqq4bubdeG6pcOA4burw4DhuqV1xqHDrcOA4bqla8ahw7rhuqV04bup4bub4bqlw4BB4bq2eXXhu5fhuqXGocO6w6rDgOG6pW3hu6114buX4bqlw4Hhur914bql4bqq4bqgw63DgOG6pXLhu5t1xqHhuqVsw7rhurl1xqHhuqVr4bqu4bq54bqla+G6u2vhuqVsw7rhurl1xqHhuqV14buXxqHhu5vhu5Hhu7fDoeG6pW13deG6peG6rOG7n+G6pcOB4bq/deG6peG6quG6oMOtw4DhuqXDgEHDunXhu5fhuqXDgEHDqnXhu5fhuqXDgMah4bq74bub4bqlauG7o3XGoeG6pcOAxqHhurZ5deG7l+G6pXR44bubw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t+G6uOG6oMOAxqHDukHDouG6r1Xhu5fhuqBC4buZdeG6pT3GocODQsSDL+G7t+G6rw==

Nguyễn Thùy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

An toàn lao động - chú trọng ngày ngày !

An toàn lao động - chú trọng ngày ngày !
2024-05-21 09:51:00

baophutho.vn Gần đây, câu chuyện về an toàn lao động (ATLĐ) lại có dịp “nóng” lên, thu hút sự quan tâm của xã hội khi chỉ trong thời gian ngắn một số vụ tai...

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Không để ai bị bỏ lại phía sau
2021-12-14 08:25:00

baophutho.vn Diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 suốt gần hai năm qua đã làm cho đời sống nhân dân bị ảnh hưởng. Nhằm đảm bảo an sinh xã hội, theo tinh...

Lan tỏa những điều tốt đẹp

Lan tỏa những điều tốt đẹp
2021-12-11 08:17:00

baophutho.vn Năm 1985, Liên Hợp Quốc đã chính thức chọn ngày 5/12 là ngày “Tình nguyện quốc tế”. 36 năm qua, Chương trình Tình nguyện Liên Hợp Quốc luôn coi...

An toàn khi trở lại trường học

An toàn khi trở lại trường học
2021-11-27 09:05:00

baophutho.vn Sau 6 tháng phải nghỉ học vì dịch bệnh, đến nay, nhiều địa phương đã cho học sinh đến trường học trực tiếp; nhiều trường đại học cũng lên kế...

Quyết sách chưa có tiền lệ

Quyết sách chưa có tiền lệ
2021-11-25 08:11:00

baophutho.vn Trước những ảnh hưởng của đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, việc Quốc hội, Chính phủ đã ban hành gói hỗ trợ 38.000 tỉ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm...

Để cán bộ ngành y không vướng vòng lao lý

Để cán bộ ngành y không vướng vòng lao lý
2021-11-19 09:54:00

baophutho.vn Trong hai năm, cũng là từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát đến nay, ở nước ta liên tiếp diễn ra các vụ việc lãnh đạo bệnh viện, trung tâm y tế,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long