Cập nhật:  GMT+7
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7pyLhu4Dhu61YVeG6pFThu61DSOG7iE5I4butU+G7rEFz4butQuG7lOG7rVNVTkfhu61IT8OATuG7rVRISeG7hk7hu61DSMONTkjhu61Tw4FDSOG7rcSQ4buQSeG7rVbhu5pJ4butTuG6oE7hu61OSMOCTuG7rUNI4bqkVOG7rcSQ4buYQ+G7rURB4butQ0FNL0RJT1hJTuG7pS9IduG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVDDoEVBROG7seG7p+G6pUfDgFnhu6144buvL+G7s3Phu61U4bqgSeG7rcOgw4Dhu63huqXhu5hJc+G7rcOg4buYSeG7reG6peG6oE7hu61OSMOCTuG7rUNI4bqkVOG7rcSQ4buYQ+G7rURB4butQ0FNL0RJT1hJTuG7rcOySeG7hlThu63huqVBTeG7rcSQw4Phu61U4buU4butQ0jhu6hD4butw6Dhu5hJ4butVEjhuqJP4butxJDhu4Dhu61Uw4BJ4butQ+G6pFDhu63huqVIw4Dhu61Oxq/hu5pD4but4bqzw6Bb4bql4butLeG7rXh4dOG7r+G7uS92di12w73hu63igJzhuqVHSEnDik7hu61D4buoVeG7rcSQw4FOSOG7rUdJw4Hhu61ISeG7hlXhu61RVeG6ouG7rUPhu6ZB4butQ0jDjU5I4butU8OBQ0jhu63EkOG7kEnhu61W4buaSeG7rU7huqBO4butTkjDgk7hu61DSOG6pFThu63EkOG7mEPhu61EQeG7rUNBTS9ESU9YSU5z4butxJDhu4Dhu61YVeG6pFThu61QSMavxqBOR+G7rUjGr+G7mk5H4butVsOA4butR0nhuqJJ4butUEjDgVDhu61DSOG7iE5I4butU+G7rEFz4butQuG7lOG7rVNVTkfhu61IT8OATuG7rVRISeG7hk7igJ104bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+G7hUjDgVThu61CSeG7glXhu63EkOG7gOG7rUThuqpO4butVOG6oEnhu61I4buYSeG7rVRI4bqiT3Phu61pUlVOR+G7rVTGr+G7mk5Hc+G7reG7hcOhaHPhu61paOG7reG6pUdVWeG7hE7hu61pSOG6vuG7reG6teG7sENz4but4buFSMOT4butW0jhu6bhu61U4buKQ0jhu63DoOG7mEnhu63huqXhuqBO4butTkjDgk7hu61DSOG6pFThu63EkOG7mEPhu61EQeG7rUNBTS9ESU9YSU7hu63Dsknhu4ZU4but4bqlQU3hu61LSOG6sk5H4butxJDhu4pOSHHhu61pSOG7sEPhu61U4bq+4butxJDDg+G7rUNI4buoTkfhu61NSU5I4butSOG6rFXhu61RVeG6ouG7rUPhu6ZB4butQ0jhuqRU4butxJDhu5hD4butSMOTQeG7rUjhu4xD4butRE/hu63DouG7uOG7rVPhu6zhu61E4bukTkfhu61UUk9OR+G7rUNISeG6vk7hu61UUkFOSOG7reG7nuG7rcOySeG7hlThu63huqVBTeG7rUzDgOG7rVLhuqRU4butTuG6tk5H4butTuG7gOG7rcSQ4buQSeG7rVbhu5pJ4butTcOUSeG7rVRSxq/hu5xOR+G7rVbDgOG7rVPhu6hD4butS0jhu45F4butQ09O4butTkfGr+G7nEl04butaUjhu5xJ4butR0lBTuG7rVFVQXPhu60i4bqiTkfhu61Ww4Dhu63huqVIw4Dhu61Oxq/hu5pD4butxJDDg+G7rUPDk+G7rU5ISeG7gFXhu61DSOG7puG7rVRSxq/GoE5Hc+G7rUNIw41OSOG7rVPDgUNI4butVuG7gOG7rVjhu6zhu61Mw53hu61Dw4FD4butS0hV4butVuG7sEPhu61Dw5JO4butTMavVeG7rUzGr+G7ok5H4butRElPWElO4butQ0FPcuG7rUJBTuG7rUjDgE5I4butQ0jhur7hu63EkOG7mOG7rUNIw41OSOG7rVPDgUNI4butxJDhu5BJ4butVuG7mknhu61OR8av4bucSeG7rULhu4rhu61OSEnhu4RN4butQ0jhuqRU4butxJDhu5hD4butSMOTQeG7rUjhu4xDcuG7rVRIw5pD4butxJDhuqhZ4butQ8OUTkfhu61Uw4FD4butQ0jEgk3hu61Tw5ND4butTuG6oE7hu61OSMOCTuG7rVbDgOG7rUjhu5bhu61UUuG7ouG7rUNV4buYQ+G7rcSQ4bqkVeG7rVRSQU5I4butxJDDkknhu61Dw5ROR+G7rUzDnXLhu61DSE/hu61QSMOJUOG7rVRIw4BOSOG7rUzhuqxQ4butVsOA4butxJDDgE/hu61U4bqgT+G7rcSQSeG7gFXhu61LSeG7hk7hu61DSE/hu63DoOG7mEnhu63huqXhuqBO4butTkjDgk7hu61DSOG6pFThu63EkOG7mEPhu61EQeG7rUNBTS9ESU9YSU7hu61IT+G6oFThu63EkOG7mE5Hc+G7rVBIw4FU4butVFJJ4buCTnThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunIuG6tkPhu61CSeG7hlRz4butVOG7quG7rU7Egk3hu6134buv4buv4buvc+G7reG6pUjDgOG7rU7Gr+G7mkPhu63EkMOD4butQ8OT4butQ0jDjU5I4butU8OBQ0jhu61SScOKTkfhu61DSE/hu61OR8av4bucSeG7rUhP4bqgVOG7rcSQ4buYTkfhu61LSMOBTkfhu61DSEnhur5O4butQuG7iuG7rU5ISeG7hE3hu61DSOG6pFThu63EkOG7mEPhu61Iw5NB4butSOG7jEPhu61Ww4Dhu61E4bqmTuG7rUjDjE5I4butVEjDgE5I4butQ8OBQ+G7rUNIw41OSOG7rVPDgUNI4butxJDhu5hD4butTOG6rFBz4butQ8ag4butQuG6ok5z4butSOG7huG7rVRI4buQTkfhu63EkOG7kEnhu61W4buaSeG7rU7huqBO4butTkjDgk7hu61DSOG6pFThu63EkOG7mEPhu61EQeG7rUNBTXPhu61W4buaSeG7rU5I4buuTkfhu61DSMONTkjhu61Tw4FDSOG7rULhuqJP4butVFLhu6Lhu61Yw4Phu61I4buYSeG7rU5Ixq/hu61UUuG7ouG7rUPhuqRQ4butS0lOSOG7rVBIw43hu63EkMOAT+G7rVThuqBPc+G7rUjhu4xD4butTkdI4buAc+G7rVTDjE3hu61LSeG6vk3hu61WSeG7hkPhu61Mw4BNc+G7rVZBWeG7rVbhu5BO4butU+G6ok7hu61YVeG6pFTigKbhu6UvUOG7p+G7pVRBQkxF4butU1RZTEXhu5vhu7FNQVJHSU5xd1BY4butQVVUT+G7seG7p+G7pVRS4bun4bulVEThu6fhu6VJTUfhu61BTElHTuG7m+G7sUFCU8OiSURETEXhu7Hhu61JROG7m+G7sUNUTOG7r+G7r19bT05URU5U4buFTEFDRcOgT0xERVJ2X8OtQ1RSTF9bX+G6pUVXU18gRElUdl9JTUfhuqHDokDDoSBfXeG6oWjhu4XhurVAw7Xhu7Hhu61TUkPhu5vhu7FIVFRQcS8vREFOR0NPTkdTQU50Vk4vQURNSU4vw61QTE9BRC/huqVFV1Mvd+G7r3Z5L+G7sy/huqHDosOhX3fhu7l4w7104bq34buFw6Hhu7Hhu61TVFlMReG7m+G7sX3huqdnXSBnLX3huqdpaeG6p8OiceG7rVNJTFZFUuG7rXZQWOG7rVNPTElEcuG7rX3huqdnXSBnLeG6tSBhaXHhu61TSUxWRVLhu612UFjhu61TT0xJRHLhu63hu43huqFdacOgceG7rcO94buv4buvUFhy4butw6Ag4bqhw6HDoGlx4buteHh4UFhy4butfeG6p2ddIGctaeG6p+G7hXHhu61TSUxWRVLhu612UFjhu61TT0xJRHLhu6194bqnZ10gZy1n4bqhw6HDoGlx4butU0lMVkVS4butdlBY4butU09MSUThu7Hhu6fhu6UvVEThu6fhu6UvVFLhu6fhu6VUUuG7p+G7pVRE4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6fDoOG7mEnhu61USOG6ok/hu61USFXhu61Iw5pU4butTkhJ4buAVeG7rcSQ4bqgSeG7rUJJ4buCVeG7rcSQ4bqgSeG7rURJ4buGTuG7rUNIT+G7rUPDgUPhu6194buYc+G7rX1BTnPhu61OR8OATkjhu61Ww4Dhu63DoOG7mEnhu63huqXhuqBO4butTkjDgk7hu61DSOG6pFThu6UvUOG7p8SQ4buYQ+G7rURB4butQ0FNL0RJT1hJTuG7rVThuqBJ4butQ8OBQ+G7rVThu4hOSHPhu61USMOATkjhu61UUk9OR+G7rUPhuqLhu61Oxq/hu5pD4butw7olTkhx4but4bqzaMO5dOG7pS9Q4bun4bulL1RE4bun4bulL1RS4bun4bulL1RBQkxF4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6dpVVnhu61OSEnDik5z4butSEnhu4ZO4butTkFZ4butVknhu4ZD4butVEjhu7BD4butSEnhu4ZO4butQ0jDjU5I4butU8OBQ0jhu63EkOG7kEnhu61W4buaSeG7rU7huqBO4butTkjDgk7hu61DSOG6pFThu63EkOG7mEPhu61EQeG7rUNBTeG7rUPDkk7hu61OSEnhu4BV4butSOG6oE7hu61DSOG6vnPhu61C4bqkVOG7rUPhuqxQ4butVuG7gOG7rUPhuqLhu61O4buYSeG7rURVTkfhu61WxIJO4butQuG6ok7hu61M4bqqTuG7rVFVw4Hhu61UUsOMTkjhu61U4buU4butQ0jhu6hD4butVEjhu7BD4butSEnhu4ZOdOG7rWlST05H4butxJDDk3Phu61Dw4FD4butxJDhuqBJ4butQknhu4JV4butQ0hP4butUuG6sE5Hc+G7rUPDgUPhu61DSMONTkjhu61Tw4FDSOG7rU7DgFnhu61N4buaSeG7rUNI4buI4butR0nhuqJJ4butUVVZ4bq+VOG7rcSQxq/hu6JD4butTeG7mFThu61QSOG6pk5z4butU+G7kOG7rUjhu5Lhu61TxqDhu61U4buSTuG7rcSQ4buMTkfhu61Dw5JO4butTkhJ4buAVXLhu61N4buoQ+G7rVRS4bui4butQ+G6pFDhu61Dw5JO4butVEjhuqRQcuG7rcSQ4bucSeG7rVPhu5BOR+G7rUPhu6ZB4butQ8OBQ+G7rU7huqBO4butTkjDgk7hu61DSOG6pFThu63EkOG7mEPhu61EQeG7rUNBTS9ESU9YSU7hu61Dw5JO4butUuG6pFThu61OSEnhu4BV4butS0jDk+G7rUtIxIJOc+G7rU5I4bqkVOG7rUzDgOG7rU5I4buuTkfhu61OR8av4bucSeG7rULhu4rhu61C4buGTkjhu61O4bq2Tkd04but4bqlSEnhu4BV4butTuG6oE7hu61OSMOCTuG7rUPDkk7hu61O4bqwTeG7rU5HT8OASeG7rURJ4buGTuG7rVRI4buk4butSMav4bueTkfhu61DSMONTkjhu61Tw4FDSHThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunIuG6tkPhu61CSeG7hlRz4butU+G7sOG7rVBI4buQSeG7rUjhu6JQ4butR0nhu65B4butQ8OBQ+G7rUPGoOG7rVFVQU7hu61DSFVZw4pO4butVFLDgUNI4butQ8OSTuG7rVRISeG6vlXhu61DSOG6tlThu61DSOG6vHPhu61WSeG7hkPhu61USOG7sEPhu61ISeG7hk7hu61UUknhu4JO4butS0hBSeG7reG7hUjDgVDhu61M4buGTkjhu63hu695L3fhu692dy/DrX1pw7Jmw6Dhu63EkEFOR+G7rU7huqJZ4butU0lOSOG7rU3hu5hU4butU+G7kOG7rVbGr+G7mk5H4butTeG6rkPhu63DukdJ4bqiSeG7rU3Dg+G7rcSQxqBO4butVuG7inPhu61N4bqkVOG7rUdJ4bqkWeG7rVThu5xz4butQuG7hk5I4butw4FO4oCmw7nhu61UUk9OR+G7rUtISeG7rUNI4buc4butxJDhu6JJc+G7rU5ISeG7gFXhu61O4bqgTuG7rU5Iw4JO4butxJDDg+G7rUNI4bq+VOG7rVbDjOG7rVBI4bqmTuG7rUzhu5pO4butxJDDg+G7reG7s+G7r+G7reKAk+G7reG7teG7r+G7rVRV4buUSXThu619w4pO4butQ+G6oE5I4butxJDDk3Phu61DSMONTkjhu61Tw4FDSOG7rcSQ4buQSeG7rVbhu5pJ4butTkjhu65OR+G7rcSQ4buQSeG7rVTGr+G7ok5H4butQ0jhu6bhu61Z4bq+VeG7rcO6TMOA4butTkjhu65OR+G7rU5Hxq/hu5xJ4butVEhBTeG7rUdJQeG7rUtIw4FOR+G7rUNISeG6vk7hu61Ww4Dhu61DT07hu63EkOG6uuG7rUPhu6ZB4butSOG7jMO54butTeG7mknhu61DSOG7iOG7rUNIw41OSOG7rVRI4buoQ+G7rUPDk+G7rVThu6rhu61OxIJN4butd+G7r+G7r+G7r3Thu63DoMagTuG7rXbhu6/hu61OxIJN4butUVVBc+G7rUNIw41OSOG7rVPDgUNIc+G7rUNI4bq+4butxJDhu5jhu63EkOG7kEnhu61W4buaSeG7rcSQ4buQSeG7rVTGr+G7ok5H4butTsOAWeG7rULhu5hD4butTOG7mOG7rU5ISeG7gFXhu61W4bqkTuG7rcSQ4buA4butQuG6pFThu61I4buiUOG7rUzDnXPhu61DSMavQeG7rUPDk+G7rcSQ4bqmWeG7rcSQ4bum4butQ8SCTuG7rUPhu6jhu61LSE9B4butSOG7jEPhu61Ww4Dhu61Uw41OSOG7rVRI4buwQ+G7rVRJ4buETnPhu61Hw4JZ4butQuG7qEPhu61Yw5pD4butRMav4butTFXhuqxOdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6ci4buQSeG7rVbhu5pJ4butVknhu4ZD4butVOG7lOG7rUNI4buoQ+G7rVRI4buwQ+G7rUhJ4buGTuG7rUNIw41OSOG7rVPDgUNIc+G7rUNIw5pOR+G7rVRB4butQ8WoTkfhu61DSMavQeG7rVjDgUPhu63EkOG7ik5I4butxJDGr+G7okPhu61O4bqgTuG7rU5Iw4JO4butQ0jhuqRU4butxJDhu5hD4butREHhu61DQU0vRElPWElO4butQuG7iuG7rU5ISeG7hE3hu61DSOG6pFThu63EkOG7mEPhu61Iw5NB4butSOG7jEPhu61N4bquQ+G7rULhu4ZOSOG7rUfDjHPhu61U4bqsVOG7rUfDjHPhu61DT07hu63EkOG6uuG7rUPhu6ZB4butSOG7jOG7rULhu4rhu61E4buK4butROG6oE5Hc+G7rUThu4rhu61U4bqsVOG7rU5Ixq/hu61USOG6vuG7rU7DgE904butaUnDilXhu61DSMON4butWMOBQ+G7rcSQ4buKTkjhu61O4bqgTuG7rU5Iw4JO4butQ0jhuqRU4butxJDhu5hD4butSMOTQeG7rUjhu4xD4butxJDhur5O4butTkFZ4butVuG6qk7hu61DSMavQeG7rcSQ4bqmWeG7rcSQ4bumdOG7rX3Dik7hu61D4bqgTkjhu63EkMOTc+G7rUvhur5U4butUVXhuqLhu61U4buUTkfhu63EkEnhu4BV4butVFJB4butWMOBQ+G7rcSQ4buKTkjhu61O4bqgTuG7rU5Iw4JO4butQ0jhuqRU4butxJDhu5hD4butSMOTQeG7rUjhu4xD4butVEhFT+G7rWZVWeG6vlThu63EkOG7ik5I4butU+G7kOG7reG7tXkvduG7ueG7ueG7ty9mIuG7reKAk+G7rWlpR+G7rUPhu6ZB4butaUjhu6bhu61Uxq/hu5pOR+G7rVtIw41OSOG7rVBI4bum4butTsSCTeG7rXbhu7nhu7nhu7fhu63igJPhu6124bu54bu54bu54butQ0jGr0Hhu61QSOG6ok7hu63DgU5I4butxJDDmk5H4butU+G7kOG7rU5Hxq/hu5xJ4butSE/huqBU4butxJDhu5hOR+G7rUtIw4FOR+G7rUNISeG6vk7hu61C4buK4butTkhJ4buETeG7rUNI4bqkVOG7rcSQ4buYQ+G7rUjDk0Hhu61I4buMQ3Thu61pSEVP4butQsOBT+G7rUPDgU/hu61Ow4BZc+G7rUPhuqLhu61Oxq/hu5pD4butQ8OT4but4bu54buzdHfDveG7teG7rU5Hxq/hu5xJ4butSE/huqBU4butxJDhu5hOR+G7rUtIw4FOR+G7rUNISeG6vk7hu61C4buK4butTkhJ4buETeG7rUNI4bqkVOG7rcSQ4buYQ+G7rUjDk0Hhu61I4buMQ3Phu61UVVnhu61OSEnDik7hu61UUsOKTuG7rVRI4buwQ+G7rVThur7hu61DT07hu61T4buQ4butTsOAWeG7rUNBT+G7rUjGoE7hu61OSEnhu4BVc+G7rVbhu5pJ4butS0hP4bqiTkfhu613eOG7s3Thu6/hu6/hu6/hu61OR8av4bucSXThu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunIuG7kk5H4butVMOMTkjhu61W4buaSeG7rcOd4butS0nhur5O4butQ+G7pkHhu61Dw4FD4butxJDhuqBJ4butQknhu4JVc+G7rcOUTkfhu61p4bqg4butw7LDgk7hu61pSEnhu4BVc+G7reG7hUjDk+G7rVvhu6RD4butVFLGr+G7nk5H4butW+G7pEPhu63huqVHxq/hu5xJ4butQ8OT4butQ8OUTkfhu63Dun3hu5jhu63hurVBT+G7rcSQ4buYTkfhu63igJPhu61pSMavxqBOR+G7rUJJTkjhu61Ww4Dhu63hu4/Dg+G7rUjhu5hJw7nhu61DSE/hu61S4bqwTkdz4butVFJPTkfhu61USOG7nEnhu61HSUFO4butUVVBc+G7rUNIw5pOR+G7rVRB4butxJDDg+G7rUPDk+G7rU5ISeG7gFXhu61DSMONTkjhu61Tw4FDSOG7rcSQ4buQSeG7rVbhu5pJ4butTkfGr+G7nEnhu61C4buK4butTkhJ4buETeG7rUNI4bqkVOG7rcSQ4buYQ+G7rURB4butQ0FNL0RJT1hJTnThu63huqVI4buuTkfhu61DSMONTkjhu61Tw4FDSHPhu61DSOG6vuG7rcSQ4buY4butxq9V4butxJDDg0nhu63EkMOD4butVEjhu4Lhu61ISeG7hk7hu61T4buw4butUVVBTuG7rVTDgk1z4butQ0jEgk3hu61MT+G7rUPhu6ZB4butIuG6ok5H4butVsOA4but4bqlSMOA4butTsav4buaQ+G7rcSQ4buQSeG7rVbhu5pJ4butTkjhu65OR+G7rU5Hxq/hu5xJ4butxJDDg+G7rUPhu5BOR+G7rUhJ4bq+TuG7rVPhu6hD4butTOG7sENz4butVFLDjeG7rVRV4buGc+G7rVRV4buUSeG7rVRIQU5I4butWFXDgk7hu61D4bumQeG7rU3DjE5I4butQ0hP4butQ0hP4butxJDhuqRU4butTsav4buaQ3Thu61pVVnhu61OSEnDik5z4butWMOJVOG7rVTDjU5I4butSEnhu4ZV4butUVXhuqLhu61D4bumQeG7rU5I4buuTkfhu61DSMONTkjhu61Tw4FDSOG7rU7DgFnhu61UUk9OR+G7rU5I4buuTkfhu61OxIJN4butUVVB4butVuG6qk7hu61Dw5JO4butTkhJ4buAVeG7rUjhuqBO4butQ0jhur504butaVJPTkfhu63EkMOTc+G7rcOUTkfhu61pSEnhu4BV4butQ0hP4butUuG6sE5H4butQ0jDmk5H4butVEHhu61DSMavQeG7rUPDk+G7rUNIw41OSOG7rVPDgUNI4butSOG7olDhu61Mw53hu63igJPhu61N4buYVOG7rUvhur7hu61IT+G6oENI4butVE/DgE7hu61ESeG7hk5z4butQ8OT4butSEnhu4ZV4butUVXhuqLhu61Yw4Phu61I4buYSeG7rVThu5BU4butTkjhuqRU4butS0jhuq5D4butUEjhu6RD4butSOG6rFXhu61RVeG6ouG7rU7hurZOR+G7rU7hu4Dhu61W4buA4butTcOUSeG7rVRSxq/hu5xOR3Phu61T4buoQ+G7rUtI4buORXPhu63EkOG7nEnhu61T4buQTkfhu61Uw4JN4butTMOdc+G7rVTDjE5I4butQ+G6ok3hu61D4bumQeG7rUPDgUPhu61USOG6vuG7rUjhu4bhu61OR8av4bucSeG7rcOySeG7hlThu63huqVBTeG7rULhu4rhu61OSEnhu4RN4butQ0jhuqRU4butxJDhu5hD4butREHhu61DQU104but4bqlSEnhu4BV4butQ0jDjU5I4butU8OBQ0jhu63EkOG7kEnhu61W4buaSeG7rU5Hxq/hu5xJ4butQuG7iuG7rU5ISeG7hE3hu61DSOG6pFThu63EkOG7mEPhu61EQeG7rUNBTS9ESU9YSU7hu61Dw5JO4butVEhJ4bq+VeG7rVTDjU5I4butS0hPQeG7rUjhu4xDc+G7rVTDjU5I4butUEjDgVDhu61Mw53hu61Ww4Dhu61D4bqi4butVMONTkjhu61USOG7sEPhu61USeG7hE504bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p+G7pVRBQkxF4butU1RZTEXhu5vhu7FNQVJHSU5xd1BY4butQVVUT+G7seG7p+G7pVRS4bun4bulVEThu6fhu6VJTUfhu61BTElHTuG7m+G7sUFCU8OiSURETEXhu7Hhu61JROG7m+G7sUNUTOG7r+G7r19bT05URU5U4buFTEFDRcOgT0xERVJ2X8OtQ1RSTF9bX+G6pUVXU18gRElUdl9JTUfhuqHDokDDoSBfXeG6oWjhu4XhurVAw7Xhu7Hhu61TUkPhu5vhu7FIVFRQcS8vREFOR0NPTkdTQU50Vk4vQURNSU4vw61QTE9BRC/huqVFV1Mvd+G7r3Z5L+G7sy/huqHDosOhX3fhu7nDvXl04bq34buFw6Hhu7Hhu61TVFlMReG7m+G7sX3huqdnXSBnLX3huqdpaeG6p8OiceG7rVNJTFZFUuG7rXZQWOG7rVNPTElEcuG7rX3huqdnXSBnLeG6tSBhaXHhu61TSUxWRVLhu612UFjhu61TT0xJRHLhu63hu43huqFdacOgceG7rcO94buv4buvUFhy4butw6Ag4bqhw6HDoGlx4buteHh4UFhy4butfeG6p2ddIGctaeG6p+G7hXHhu61TSUxWRVLhu612UFjhu61TT0xJRHLhu6194bqnZ10gZy1n4bqhw6HDoGlx4butU0lMVkVS4butdlBY4butU09MSUThu7Hhu6fhu6UvVEThu6fhu6UvVFLhu6fhu6VUUuG7p+G7pVRE4bun4bulUOG7p2nhuqBJ4butSOG7mEnhu61USOG6ok9z4butQ8OBQ+G7rcSQ4bqgSeG7rUJJ4buCVeG7rcSQw4Phu61DSOG7iOG7rVJB4butTeG7mFThu61T4buQ4butSOG6oE7hu61DSOG6vuG7rVRST05H4butQ8OUTkfhu61Uw4FD4butVEjhu7BD4butSEnhu4ZO4butQ0jDjU5I4butU8OBQ0jhu6UvUOG7p1bhu5pJ4butQ8OBQ+G7rU7huqBO4butTkjDgk7hu61DSOG6pFThu63EkOG7mEPhu61EQeG7rUNBTS9ESU9YSU7hu63DuiVOSHHhu63hurNow7nhu6UvUOG7p+G7pS9UROG7p+G7pS9UUuG7p+G7pS9UQUJMReG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunaeG7quG7rVRI4buwQ+G7rVRS4bqgTkfhu61UUsOKTnPhu61I4buYSeG7rVRI4bqiT+G7rcSQw4Phu63EkEnhu63EkOG6vk7hu61USOG7kE5H4butTkjhuqRU4butQ+G6pk7hu61LSOG6qE7hu61UUsavxqBOR+G7rcSQw4FOSOG7rUdJw4Hhu61Ww4Dhu63EkMavQeG7rVJB4butTkjhu65OR+G7rcSQ4buA4butWFXhuqRU4butTkjhurBN4butxJBJ4buAVeG7rUNI4buITkhz4butQuG7lOG7rVNVTkfhu61OSOG7rk5H4butQ0jDjU5I4butU8OBQ0jhu63EkOG7kEnhu61W4buaSeG7rU7huqBO4butTkjDgk7hu61OSEnhu4RN4butQ0jhuqRU4butxJDhu5hD4butREHhu61DQU0vRElPWElOdOG7rWlST05H4butxJDDk3Phu61D4bqmTuG7rUtI4bqoTuG7rVRSxq/GoE5H4butSE/DgE7hu61ISeG7hk7hu61DSMONTkjhu61Tw4FDSOG7rcSQ4buQSeG7rVbhu5pJ4butTkjhu65OR+G7rU5Hxq/hu5xJ4butQuG7iuG7rU5ISeG7hE3hu61DSOG6pFThu63EkOG7mEPhu61Iw5NB4butSOG7jENz4butxJDhurZD4butQknhu4ZU4butTMOA4butTkjhu65OR+G7rU5Hxq/hu5xJ4butVEhBTeG7rUdJQeG7rUtIw4FOR+G7rUNISeG6vk504butaUnhur5Q4butVOG7pEPhu61OR0hJw4pO4butQ+G7qFVz4butQkFO4butSMOATkjhu61C4buU4butU1VOR+G7rURBTkjhu61N4bukQ+G7rUPDgUPhu61MT+G6oEnhu61C4buGTkjhu61Dw5Phu61MScOKTuG7rVFVQU7hu63EkOG6vk7hu61QSMagSeG7rU5ISeG7hE3hu61DSOG6pFThu63EkOG7mEPhu61Iw5NB4butSOG7jENz4butVFLDgU5I4butVMOMTkjhu61UUuG6oE5H4butTkfGr+G7nEnhu61C4buK4butQuG7hk5I4butRE/hu61QSMagSeG7rU5ISeG7hE3hu61OSMavTkfhu61LSMOUTkfhu63EkMav4buiQ+G7rVhFTeG7rVjDiVThu61HSeG6oknhu61RVVnhur5U4butQ0jDjU5I4butU8OBQ0h04butw7JJ4buGQ+G7rUtIw4FNc+G7rUdJw4FN4butxJDhu4pOSOG7rcSQ4buC4butWMOBQ+G7rcSQ4buKTkjhu61C4buGTkjhu61U4bqsVHPhu61E4buK4butVOG6rFRz4butROG7iuG7rUThuqBOR+G7rUxJw4pO4butUVVBTuG7rcSQ4bq+TuG7rUNI4bqkVOG7rcSQ4buYQ+G7rURB4butQ0FNL0RJT1hJTuG7rUPhuqZO4butUEjhuqJJ4butxJDGr+G7okPhu63EkOG6plXhu61Uxq9z4butQuG7lOG7rVNVTkfhu61Dw4FD4butVFJBTkfhu61USEnhur5U4butQuG7iuG7rUhJ4buGTuG7rcSQ4bqgSeKApuG7rVThu6rhu63EkMOT4butWMOBQ+G7rcSQ4buKTkjhu61DSMONTkjhu61Yw4FD4butTkfGr+G7nEnhu61C4buK4butTkhJ4buETeG7rUNI4bqkVOG7rcSQ4buYQ+G7rUjDk0Hhu61I4buMQ3Phu63EkOG6ok3hu61C4bqiT+G7rUPDlE5H4butQuG6sE5H4butQ0hP4butQ8OBQ+G7rcSQ4buQSeG7rVTGr+G7ok5HdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6dbw4FD4butxJDhuqBJ4butQknhu4JV4butQ8WoTkfhu63EkOG7gOG7rU5HSOG7iuG7rX3hu5jhu63DteG7rVThur7hu61T4buaTeG7rUJBTuG7rUjDgE5I4butREFOSOG7rU3hu6RD4butROG7iuG7rUThuqBOR3Phu61E4buK4butVOG6rFThu61D4bumQeG7rUNPTuG7rcSQ4bq64butTkfGr+G7nEnhu61IT+G6oFThu63EkOG7mE5H4butS0jDgU5H4butQ0hJ4bq+TuG7rULhu4rhu61OSEnhu4RN4butQ0jhuqRU4butxJDhu5hD4butREHhu61DQU1z4butVOG6oE/hu61DxqDhu61T4bue4butUEjDgVDhu61Mw53hu63EkOG7guG7rU5Hw4BOSOG7reG6tUFP4butxJDhu5hOR+G7rS3hu61pSMavxqBOR+G7rUJJTkjhu61Ww4Dhu63hu4/Dg+G7rUjhu5hJ4butSMav4buaTkfhu61E4bqqTuG7rUzhuqxQ4butSOG7kuG7rVPGoOG7rUJBTuG7rcSQ4bqmVeG7reG7nuG7rUPhuqRQ4butWMODc+G7rVBIxq/hu5xOR3Phu61USOG7iuG7rVRS4bqkTuG7rVjDgUPhu61OSOG6rE7hu63EkOG7puG7rcSQSeG7gFXhu61LSeG7hk7hu61M4bqsUOG7rUjhu5Lhu61TxqDhu61Cw4FP4butQ8OBT+G7rUPhuqRQ4butVFLDik7hu61USOG6qE3hu63EkOG7ik5IdOG7reG6pUdPw4BJ4butUkFz4butQ+G6pk7hu61USeG6vlDhu61U4bukQ+G7rcSQ4bqoWeG7rU3huqBOSOG7rUPDgUPhu61IT+G6oFThu63EkOG7mE5H4butWcOKVeG7rUPhuqZV4butW0jDjU5I4butUEjhu6bhu63DouG7uOG7rUjhu6JQ4butVMOBQ+G7rUNI4bq2VOG7rUNI4bq84butSMagTuG7rU7hu65B4butVFJPTkfhu61WSeG7hkPhu61HSeG6oknhu61RVVnhur5U4butSOG6rFXhu61RVeG6ouG7rUNISeG6vk7hu61UUkFOSHPhu61UUk9OR+G7rcSQw5Phu61Dw5Phu61W4bqkTuG7rcSQ4buA4butVOG6qFnhu63EkOG7mEPhu61Nw5RJ4butVFLGr+G7nE5H4butVsOA4butVFLhu6Lhu61D4bqkUOG7rUNIT+G7rU5I4buuTkfhu61OR8av4bucSeG7rcOySeG7hlThu63huqVBTeG7rULhu4rhu63huqJOSOG7rUjGr+G7nk5H4butQ+G7pkHhu61DSOG6pFThu63EkOG7mEPhu61Iw5NB4butSOG7jEPhu61ET+G7rcOi4bu44butU+G7rOG7rUThu6ROR+G7rVRST05H4butQ0hJ4bq+TuG7rVRSQU5I4but4bue4butw7JJ4buGVOG7reG6pUFNdOG7pS9Q4bun4bulUOG7rUNMQVNT4bub4buxUH1PRFnhu7Hhu6dpSEVP4butIltow7LhuqXhu6UvUOG7pw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Lâm Thao: Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an

Lâm Thao: Tổ chức diễn tập chiến đấu trị an
2014-07-01 06:38:00

PTO- Vừa qua, tại xã Tiên Kiên, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Lâm Thao đã tổ chức diễn tập chiến đấu trị an cụm xã Xuân Huy, Tiên Kiên, thị trấn Hùng Sơn năm 2014 với nhiệm vụ đặt ra...

Đưa pháp luật vào đời sống ở Tam Nông

Đưa pháp luật vào đời sống ở Tam Nông
2014-06-30 09:49:00

PTO- Xác định tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân là việc làm cần thiết, nhiều năm qua ở huyện Tam Nông đã đa dạng hoá các hình thức với phương châm hướng về cơ sở,...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long