Cập nhật:  GMT+7
4bu4Yzom4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDlGTDtOG6v8SDKkDhu45bJsO14buDfcO0JuG7h2Phu5Em4bqhOOG7kSZzNnQm4bqj4buf4buHYibhuqE44buRJsO04buPxIPhu4Mmw7RdZCbhuqF94bqhJsOjw6l7JsOyY+G7m2vhu4di4bu4L2M6QOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyQ8SDe+G6oypAw5TEqeG7h2Im4bqh4buV4bqhJsOD4bubbeG7h2Imw6Dhu4kmUWThuqfDtCbhu4Z74buBJnHhu6N7JsOj4bqlJuG7h2Jjw6km4bqhfeG6oSbDo8OpeybDsmPhu5tr4buHYibhuqHhu5Hhu4diJuG6oTfDsibDtGPDreG7h2Imw7Rk4buHJnHhuqUm4buHY+G7kSbhuqE44buRJsOjOOG7kSbDtOG7myZzNnQm4bqj4buf4buHYibhuqE44buRJuG6ozbhu4cmw7Vk4buHYybDtF1kJuG6oX3huqEmw6pj4buRJnHhu5/huqEm4bqh4buFJuG7h2Lhu5F0JuG6oWsmcyJ0JuG7j3smw7R7ZCbhu4dd4buHJuG6oXvhu4NZJuG7gTfDtCZ74buHJsO04buDW+G7hyZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diw53hu7gvw7JA4bu4w7R7w6Dhur/EgybDtcO0dOG6v8SD4buoKuG7gXvhu49iZOG7h1c7w7JzJnvhu5HDtOG7gypA4bu4w7Thu49A4bu4w7ThuqNA4bu4ZOG7gWImw7Xhu4/huqHhu6gqLy/huqHDncOge+G7g8OyY+G7kcO0Y+G7g8OdceG7hy/huqPEg8O1w6rDtOG7g8OyL+G7h8SDcsO1LzouOygvLjzhuqM6Oi46Lj8/w7Q6Li4uLj7hur86w53hur3DsmIqJi9A4bu4L8O04bqjQOG7uC/DtOG7j0Dhu7jDtOG7j0Dhu7jDtOG6o0Dhu7Hhu4djJuG7gWThu4djJmNne+G7uC/DtOG6o0Dhu7gvw7Thu49A4bu4L8O0e8Og4bq/xINA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMODw6Lhu4cm4buHe3RZJsO0Y8SD4buDJsO1w6wm4bq/ZOG6p+G7kSbDoH3hu4Mm4bqhfeG7gybhuqHhu5d7Jig/LygsJsOVbyZCZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diJnE54buHJsO0ImRZJuG7h2Phu5Em4bqhOOG7kSbDozjhu5Emw7Thu5smczZ0JuG6o+G7n+G7h2Im4bqhOOG7kSbhuqM24buHJsO1ZOG7h2Mm4bqh4buXeyYoPybDlW8mQmR74buDJsO0Y8Ot4buHYiZxOeG7hybDtCJkJuG6v1smw6pj4buDIuG7h2ImKcOdIT8/JuG6oTjhu5FZJsO04buP4buD4buHYibDo+G7hSbDtcOsJuG6v+G7m27hu4diJuG6oTjhu5Emw7Thu4/Eg+G7gybhuqPhu4Mm4bqhfeG6oSbDlW8mQmR74buDJsO0Y8Ot4buHYiZxOeG7hybDtCJkJsOj4bqlJnPhu5E3w7QmczZ0JuG6o+G7n+G7h2Im4bq/WyY6w507Ojwm4bqhOOG7kVkmYuG7i+G7gVcmIT8mw7Thurnhu4djJuG6oeG7hSZx4buZ4buHYibhuqM24buHJsO04buJ4bqhJsO0Y2Thuq3hu5Emw7XDrCbDo+G6pSZz4buRN8O0JjrDnTs6ISbhuqE44buRWCY6Py86LCbDtOG6ueG7h2Mmw6pjw63hu4diJuG6oeG7hSZx4buZ4buHYibhuqM24buHJsO04buJ4bqhJsO0Y2Thuq3hu5Emw7XDrCbDo+G6pSZz4buRN8O0Jiwm4bqhOOG7kSbhu7ThuqFm4buHJuG6v11kJiwmw7Thurnhu4djJsOqY8Ot4buHYibDoH3hu4Mm4bqhfeG7gybhur9bJsO0Y1vhu4djJsOyY8OsJkPhu4sm4bqgY8SRJuG7gGThu4djWSbDgGXhu4djJuG6ouG7m2vhu4diWSbDg+G7i+G7h2Imw5RjfcOy4bu2w53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMOU4buP4buD4buHYibDtcOsJjrDnTs6PCbhuqE44buRJsO04buP4bq14buHJiE/JsO04bq54buHYybhuqHhu4UmceG7meG7h2Im4bqjNuG7hybDtOG7ieG6oSbDtGNk4bqt4buRJsO1w6xZJsO1w6wm4bq/4bubbuG7h2Im4bqhOOG7kSbDtOG7j8SD4buDJsOj4bqlJnPhu5E3w7QmczZ0JuG6o+G7n+G7h2Imw7Q5w7Imw7Thu4/hu5Hhu4diJuG6oWPhu5cmdMOi4buRJm8mOzwmw7Thurnhu4djJuG7gWThuqXhu4cm4buH4buTZCbDsmPEkXsmw4Ax4bqhWSbhu4Fk4bql4buHJsOU4buP4buR4buHYiZxWybDlDZ0JuG7hmLhu5F04bq14buHJuG6v1smOsOdOj4oJuG6oTjhu5FZJjs7JsO04bq54buHYybhuqFm4buHJuG6v11kJuG6v1smOj4m4bqhOOG7kcOd4bu4L8OyQOG7uMOyJuG6oeG6v3vDtcO14buoKsOyw4Dhu4PhuqN0KkDDlGPhu5/huqEmY2Thuqfhu4cmw4PhuqUmfeG7hybDozjhu5Emw7Thu5smczZ0JuG6o+G7n+G7h2Im4bqhOOG7kSbhuqM24buHJsO1ZOG7h2Mmw6Mi4buBJsOgIuG7gyZ74buHJsO04buDW+G7hyZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diJnHhu5nhu4diJuG6ozbhu4cmw7Thu4nhuqEmw7RjZOG6reG7kSbDtcOsWSbDlMSp4buHYibhuqHhu5XhuqEmw4Phu5tt4buHYibDoOG7iSZRZOG6p8O0JuG7hnvhu4Emw6MgJmJke+G7gybDgHvhu4cm4buM4buRIuG7hybhur91JuG6o+G7nyZ94buHJixZJsOU4bubJnE34buHJuG6vznDsibDg+G6pSZ94buHJuG7j1smw7Xhu4N9w7Qm4bq/XWQm4buHY+G7kSbhuqE44buRJuG6oeG7l3sm4bqhfeG6oSbDo8OpeybDsmPhu5tr4buHYsOdJsOVe+G7kSbDqmNkJuG7j1smw7Xhu4N9w7RZJsOjw6xkJuG6oWNkw6Lhu5EmcWxkJuG6oX3huqEmw7Rk4bq14buRJuG6oWPEkSbhur/hu597JuG6oWNn4buHJuG6oTjhu5Emw7Thu4/Eg+G7g1kmw6pjIuG7gybDtX3DtCbDtOG7j+G6teG7hyYhPybDtOG6ueG7h2Mm4bqh4buFJnHhu5nhu4diJuG6ozbhu4cmw7Thu4nhuqEmcVsm4buBZOG6peG7hybhu4fhu5NkWSbDlOG7myZxN+G7hybhur85w7Imw4PhuqUmfeG7hybDoyAmw6PhuqUmc+G7kTfDtCY7LCgmccOpJsO04buPxJEmw7Jj4buZJmNuw7Imw6Phuq0mczZ0JuG6o+G7n+G7h2Im4bqhOOG7kSbDtOG7j8SD4buDWSbDtOG7j+G7g+G7h2Imw6Phu4Um4bqh4buFJjo8KCbhuqE44buRJsO04buPxIPhu4Mmw7Thu4/hurXhu4cmOzwmw7Thurnhu4djJuG7gWThuqXhu4cm4buH4buTZCbDsmPEkXsmw4Ax4bqhWSbDlOG7j+G7keG7h2Im4bqj4buRJnFbJsOUNnQm4buGYuG7kXThurXhu4cm4bu0w6MgJsOj4bubbuG6oSbDsmPhurUm4bqj4buRdOG6p8O0JsO04buP4buD4buHYibDg+G6pSZ94buHJnM2dCbhuqPhu5/hu4diJuG6oTjhu5Emw7Thu4/Eg+G7gybhuqM24buHJsO1ZOG7h2Mmw6Mi4buBJsOgIuG7gyZ74buHJsO04buDW+G7hyZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diJsO04buP4bq14buHJsOyY13hu4EmcWQmOzwmw7Thurnhu4djJuG7gWThuqXhu4cm4buH4buTZCbDsmPEkXsmw4Ax4bqhWSbhu4Fk4bql4buHJsOU4buP4buR4buHYiZxWybDlDZ0JuG7hmLhu5F04bq14buH4bu2w50m4bqgfeG6oSZxw6kmw7Thu4/EkSbhuqFm4buHJuG6v11kJsOj4bqlJnPhu5E3w7QmczZ0JuG6o+G7n+G7h2Im4bqhOOG7kSbhuqHhu53hu4diJmPhu4Mz4bqhJmJkImQmw7JjfcOyJsOqw6LDtCbhuqE34buRJsOqY33huqEmw7Jj4buZJmNuw7Imw6PDqXsmY2Xhu4djJnFbJmJkIuG7gSbDqmThu4djJsOyY8SRw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQENk4bqn4buHJuG7h3t0WSbDlMSp4buHYibhuqHhu5XhuqEmw4Phu5tt4buHYibDoOG7iSZRZOG6p8O0JuG7hnvhu4Emw7Rkw6LDsibDtOG7leG6oSbhuqE5w7Im4buHYznDtCZxWybhu49bJsO14buDfcO0JsOj4bqtJmPhu4Nb4buHJuG6oWPhurnhu4djJsOD4bqlJn3hu4dZJsOgfeG7gybhuqF94buDJsOA4buJJkJke+G7gybDtGPDreG7h2ImcTnhu4cmw7QiZCbDtOG7j2Xhu4djJsOUY+G7lybDtOG7m2zhu4diJuG6oGPEkeG7h2Mmw7Jj4buXJsOyY+G6tSbhuqPhu5F04bqnw7Qmw7Thu4/hu4Phu4diJsOD4bqlJn3hu4cmUzZ0JuG6o+G7n+G7h2Im4bqhOOG7kSbhuqM24buHJsO1ZOG7h2Mmw6Mi4buBJsOgIuG7gyZ74buHJsO04buDW+G7hyZiZHvhu4Mmw7Rjw63hu4diJnHhu5nhu4diJuG6ozbhu4cmw7Thu4nhuqEmw7RjZOG6reG7kSbDtcOsw53hu7gvw7JA4bu4w7Im4bqh4bq/e8O1w7Xhu6gqw7LDgOG7g+G6o3QqQMOUY8SD4buDJuG6oGPEkeG7h2Mmw7Jj4buX4bu4L8OyQA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đưa pháp luật vào đời sống ở Tam Nông

Đưa pháp luật vào đời sống ở Tam Nông
2014-06-30 09:49:00

PTO- Xác định tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân là việc làm cần thiết, nhiều năm qua ở huyện Tam Nông đã đa dạng hoá các hình thức với phương châm hướng về cơ sở,...

Nhiều quy định mới có hiệu lực từ 1/7

Nhiều quy định mới có hiệu lực từ 1/7
2014-06-30 08:26:00

Xử phạt người đội mũ bảo hiểm dỏm; siết chặt quản lý kinh doanh đa cấp; cấm nghệ sĩ hút thuốc trên sân khấu… là những quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.

Yên Lập chú trọng công tác dân vận chính quyền

Yên Lập chú trọng công tác dân vận chính quyền
2014-06-30 07:57:00

PTO- Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, công tác dân vận nói chung, công tác dân vận chính quyền nói riêng của huyện Yên Lập có những chuyển biến rõ nét.

Công bố TP. Ninh Bình lên đô thị loại II

Công bố TP. Ninh Bình lên đô thị loại II
2014-06-29 14:46:00

Tối 28/6, tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Ninh Bình, trung tâm chính trị hành chính, kinh tế, văn hóa lịch sử của...

Phía sau những cuộc chia tay

Phía sau những cuộc chia tay
2014-06-29 09:19:00

PTO- Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có hạnh phúc thì xã hội mới "khỏe mạnh". Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay khi mà giá trị cuộc sống bị ảnh hưởng nền kinh tế thị trường ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long