Cập nhật:  GMT+7
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Q44buhd+G6veG7rsO14bq04bq94buZw7nhuqrhur3huqzhuqThu7N3w7rhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzDrOG7meG6veG7lcOyd+G6veG6vsO1d+G6veG7mcO54bund8O54bq9w4Lhuqjhu4Jxd2Mvw7nhur9kY+G6tOG6veG7meG7r8Ot4bqm4bqmxIPhurvhurTDmcahw63hu5XhurtkLjxYLeG6vTzhuqR4d8O64bq9d8O5w4p3w7rhur13a3bhur3DguG6qMOt4bqn4bq94buVRcSC4bul4bq94bqm4bq64bq94buvanfDueG6veG7l+G7iXjhur3hu5lEw63hur3hu5nDrOG7meG6veG7meG7jeG6tOG6veG6qEjhur3hu5fEqXfDuuG6p+G6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq94buVw7J34bq94bq+w7V34bq9d3nhu6Xhur3hu5nDueG6qHfDuuG6p+G6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq94buVw7J34bq94bq+w7V34bq94buZw7nhu6d3w7nhur3DguG6qOG7gnF34bq9d3nhu6Xhur3huqThu6Xhu6F3w7rhur3hu5lEw63hur3DueG6qOG7gnJ34bq9OOG7oXfhur3hu67DteG6tOG6veG7mXnhur13w7nDinfDuuG6veG7mcO54bqo4buCc3fhur3hu5Phu6Vwd+G6veG6pOG7t+G6vXfhu5vhuqzhuq3hur3hu5jDueG7p3fDueG6vcOC4bqo4buCcXfhur3hu5nDrOG7meG6veG7meG7jeG6tOG6veG6rOG6uOG6vcO54bqo4buCcnfhur3hu5dwd+G6veG7mcOD4bq94bqm4bq24bq94bq0w7nDrOG6rOG6vcO54bqo4buC4bq94buVw7J34bq94buZw7lE4bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7hsOy4buC4bq94buV4bq6d8O64bqn4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94buZw6zhu5nhur3hu5nDg+G6veG7mcO5cOG6p+G6veG7mcO54bund8O54bq94bqmw6zhu5nDueG6p+G6veG7mcO5ROG6veG7l8OAd8O64bq9d2x24bq94bqsxal3w7nhur3DucWpd8O54bq94buX4bqu4bul4bq94bqmQXfDuuG6vXfDucOyd+G6veG7lcOyd+G6p+G6veG6rMOyduG6veG6rEXhur13w7rhuqjhu4Jyd+G6veG6vuG7s3fDuuG6p+G6vcO64bulxKnhu6Xhur3DguG6qOG7gnDhuqzhur3hu63GsOG6tOG6veG6rMO54bqu4bul4bq94buZw6zhu5nhur3hu63hu6Vwd+G6vXfDusO5xrDhuqfhur13w7nDinfDuuG6veG6vuG7jXfhur3hu5dx4bq94buTw4nhu5nhur3hu4bhuqrhu5nhur3hu5lEw63hur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhuqXhur3hu5fDtOG7guG6vXbhu4l3w7nhur3hu5nEqeG7peG6veG7mcOs4buZw7nhur3huqzDuUThur3huqxD4buZ4bq9w7nhu4t3w7nhur3hu5nDueG7p3fDueG6p+G6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG7meG7uXfDuuG6veG7rcO5w63hu6Xhur3hu5nDrOG7meG6veG7mcO5ROG6veG6rOG6pEXDg3fDuuG6p+G6vcOC4bqo4buCcOG6rOG6veG7l8awd8O54bq94buv4bul4buhd+G6vcOC4bqow6134bq94buXcHfhur3DguG6qOG7gnF34bq94buv4bqw4bul4bqn4bq9d8O6w7nhu6vDreG6veG6vkPhur3hu5lEw63hur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhuqfhur3DunnhurThur3hurTDueG7j3fhur3huqzhu6fhu5nDueG6veG7meG6uuG7meG6veG6vuG7i3jhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhur3hur7hu4vhur3hu5lEd8O64bq94buZQeG6veG7rcO5QeG7peG6veG7l+G7ieG7peG6veG7l3jhu4t34bq94butcOG6rOG6veG6rHjhu4t34bq94buVw7J34bqn4bq94bq+w7V34bq94buXw4B3w7rhur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhur3huqzDueG7peG6veG7l+G6qMOt4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94buZw6zhu5nhur3hu5nDuUXDg3fDuuG6veG6rOG6pMWpd8O54bq94bq0w7nDrOG6rOG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94but4buld8O54bq94bqscOG6vS3hur3hu4Zq4bq9w7nDgOG7peG6p+G6veG7l8SpduG6veG7k8SpeOG6vcOtd+G6vXfhu6V3w7nhur0t4bq9w4LhuqhB4buZ4bq94bq0w7nDvXfDuuG6veG6rOG6pOG7oXfhur3hu5fGsMOt4bq94buT4buLd+G6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Qh4bqow63hur3hu5fDrHfDueG6vcO64bulw6zhur3hu5nDueG6qHfDuuG6p+G6veG6vuG7pXLhu5nhur3huqxrd8O64bq94buZReG6rnfDuuG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq94buVw7J34bq94bq+w7V34bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7mcOs4buZ4bq94buZ4buN4bq04bq94buZw7nhu6d3w7nhur3DguG6qOG7gnF34bq94buXauG6vcO6eeG6tOG6veG6tMO54buPd+G6veG7l8O04buC4bq9d8O5w613w7nhur3huqzhu6Vwd+G6veG6rOG6pMWpd8O54bq94buZxKnhu6Xhur3hu5nDrOG7mcO54bq9w7nhu4t3w7nhur3hu5nDueG7p3fDueG6p+G6veG7l8SpduG6veG7k8SpeOG6veG7lcOyd+G6veG7mcO5ROG6p+G6veG7meG7uXfDuuG6veG7rcO5w63hu6Xhuqfhur124buld8O54bq94buT4buJ4buZw7nhuqfhur3huqzhu4l44bq94bqsw7nhuqjDtXfhur3hu6/hurDhu6Xhuqfhur3hu5V04bq9w7nhu6Vz4bqo4bqn4bq94buVdOG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6peG6vcO54buJd+G6veG7mcO5cOG6vXfDucOKd8O64bq94bqmw6zhu5nDueG6vXfDueG7pXThuqjhur3DusOy4buC4bq94bq0w7nhu6Vxd+G6vcO54buL4bq94buZw7l44bq94buZ4bu5d8O64bq94buVw7J34bq94bq+4buL4bq94bqs4bqg4bq94buZw7nDieG7meG6p+G6vcO6eeG6tOG6veG6tMO54buPd+G6veG7r+G7i3bhur3huqzhuqR4d8O64bq94bqm4buJ4buZw7nhur3hu5PDgOG6vXbDrOG7guG6peG6veG6rGt3w7rhur3hu5lF4bqud8O64bq9w7nhu6Vy4bqo4bq94buv4bq64buZ4bqn4bq9w7nhu6Vy4bqo4bq9w4LhuqjEqeG6vcO5eOG7ieG6rOG6veG7l8OAd8O64bq94buZRMOt4bq94buZw6zhu5nhur3hu5nDg+G6vcOC4bqow6134bq9d8O54buL4bq9d0XEguG7meG6reG6veG7mMOs4buZ4bq94buGauG6p+G6veG6rMO5xrDhur3huqzhuqThu4134bq94buXauG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94butw7nDreG7peG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG6rEHhuqzhur3DguG6qOG7guG6veG7mcO5cOG6veG7lcOyd+G6veG7mcO5ROG6veG6tuG6veG7mcOD4bq94bqm4bq24bqn4bq94buZw7nhu6d3w7nhur3DguG6qOG7gnF34bq94buXRcOt4bq94bq+4buNd+G6veG7l3Hhur3huqTDreG6veG7l3Phur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhur3huqzhurrhur3huqzDucSpeOG6veG7r+G6qMO1d+G6p+G6veG7r+G6usOt4bq94buZw7nhu7N34bq94bq+4buL4bq94bqsw7nDrXbhur3DuuG7pcOt4bq94bqs4bqk4bq64buZ4bq94bqs4bulcOG6tOG6vcO64bulw6x24bq94bqmw6zhuqzhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bqt4bq94buYw7nhu6d3w7nhur3DguG6qOG7gnF34bq94buZw6zhu5nhur3hu4Zq4bqn4bq94bqsw7nGsOG6veG6rOG6pOG7jXfhur3hu5dq4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94bqsQeG6rOG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq94bq0w7lB4bul4bq9w7nhurDhurThur3hur7EguG7peG6vT5I4bq94buTw6134bq9Vm7huqzhur3huqzhuqTDtXfhur084bqg4bq9w4LhuqhB4buZ4bqn4bq94buZw6zhu5nhur3hu5d44buLd+G6veG6rMO5c+G6vXfDucOyd+G6veG7lcOyd+G6veG7l8O04buC4bq9duG7iXfDueG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq94bqs4bqo4buC4buhd+G6veG6rOG6pOG6qOG7gnF34bqn4bq94bq+w7V34bq94buXw4B3w7rhuqfhur3huqzDueG7uXfDuuG6veG7k8OseOG6veG7l3B34bq9d8O5w7J34bq94buVw7J34bq94buXc+G6veG7r+G7jeG7guG6veG7hOG6veG7reG7pXB34bq94bqsw7nDrXbhur3DuuG7pcOt4bq94bq+4buLeOG6vcOC4bqo4buC4bq9w7l44buJ4buZw7nhur3hu4bDsuG7guG6veG7leG6unfDuuG6vcO54buJ4bq94bqs4buPd8O64bq9d+G7uXfDuuG6veG6rMO54bu5d+G6p+G6vcOC4bqo4buC4bq9w7l44buJ4buZw7nhur3hu63DueG6qOG6veG7lcOyd+G6veG7mUXhur3hur7hu4vhur3hu5nDrOG7meG6veG7rXDhur3DuXjhu4nhu5nDueG6veG6psSpd+G6veG7huG6qOG7jeG6rOG6vcOC4bqow63hur3hu5d54bq94bqs4buJeOG6veG7l0XhurDhu5nhur3huqbhurrhur3hu5fDgXfDuuG6veG6rMO54bqow7V34bqn4bq9w7lF4bq2d8O64bq9w4l3w7rhur3hu5lEw63hur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhuq3hur084bq44bq9d2t24bq94buBw6rhur/hur/hur0t4bq94buBw6rhur/hu4fhur3huqx44buLd+G6vcO54bqo4buCcnfhur3hu5l54bq94buB4bqt4buBaOG7heG6vcO5w4Dhur3hu5XDsnfhur3huqzhurrhur13w7rhuqjhu4Jyd+G6vcO54bulcHfhur3hu4Nm4buF4bqnZsOqaHbhu4Hhur3hu5fhu43huqzhur3hur7EguG7peG6vcO64bulw6zhur3huqzhuqTGsOG6veG6v8Oq4bqt4buF4buF4bq/4bq94bqs4bqk4bulcuG6qOG6veG7l8OBd8O64bqn4bq94bqs4buL4bul4bq94bqmxKl34bq94butw7nDrOG7meG6veG6rOG6pMaw4bq9w7rhu6XDrOG6veG6v+G6reG7g2jhu4fhuqfhu4Phur3huqzhuqThu6Vy4bqo4bq94buXw4F3w7rhuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4buY4bu5d8O64bq94bqsw6zhu5nhur3hu5nEqeG7peG6veG7mcOs4buZw7nhur3DueG7i3fDueG6veG7mcO54bund8O54bq94bqsw7nGoXjhur124bu54bq9w7nFqXfDueG6veKAnHbDgOG6rOG6veG7meG6vMOt4oCd4bqn4bq94oCcdsOA4bqs4bq94buZ4bq8w63hur3hu6/hu6Xhu6F34bq94bqsw7nhu7l3w7rigJ3hur3hu5dq4bq94buXReG6sOG7meG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6p+G6veG6rOG7iXjhur124bu54bul4bq94bqs4bqkReG6rnfDuuG6veG6rMO54bqow7V34bq94buv4bqw4bul4bq94buZw7l44bq94bqs4bqg4bq94buZw7nDieG7meG6veG6vuG7i+G6veG7mcOs4bq9d8O5w7J34bq94butw7nhu6Xhur3hu6/hu6Xhu6F34bq9w7ly4bq9w7rhu6XEqeG7peG6vcOC4bqo4buCcOG6rOG6veG7meG7uXfDuuG6veG6vuG7pXLhu5nhuqXhur3hu5du4buZ4bq94buT4bulcuG6rOG6veG7r+G7i+G6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG7mcO5cOG6veG7l8OA4bq94bqs4bulcOG6tOG6veG7huG6quG7meG6p+G6veG7l0Hhu6Xhur3huqzDuXjhu4nhu6Xhur3huqzhuqThurrhu5nhur3huqzhu6Vw4bq04bq94bq+xILhu6Xhur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhur3hur7hu4vhur3hu5nDuXDhur3hu5fDgOG6veG6rOG7pXDhurThur3hu5XDsnfhur3hu5fGsHfDueG6veG7rUbhuqXhur3DuuG7pcSp4bul4bq9w4Lhuqjhu4Jw4bqs4bq94butxrDhurThur3huqzDueG6ruG7peG6veG7l8ODd+G6p+G6veG6rMO5ReG6veG7rcO54bulcOG6qOG6vXfhu4nhu6Xhuqfhur3huqxB4bq94buZw6x44bq94bq+4buL4bq9d8O5w4p3w7rhur3hur7hu4134bq94buXceG6veG7k8OJ4buZ4bq94buG4bqq4buZ4bq94buZRMOt4bq9d8O5w7J34bq94buVw7J34bqt4bq9V8OA4bul4bq94buV4bqod8O64bq94butw7nhu6Vw4bqo4bq9d+G7ieG7peG6veG7mUTDreG6vXfDucOyd+G6veG7lcOyd+G6veG7mcO5ROG6veG7gnDhuqjhur3hu6/hu4vhur3hur7hu4134bq94buXceG6veG7l+G7jeG6rOG6veG7l8Ot4bul4bqn4bq94buXceG6vXfDusO5xrDhuqfhur3huqzDueG7qXfDueG6veG7meG7j+G6qOKApuG6veG7l2rhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94buZw6zhu5nhur3hu5nhu43hurThur3hu5nDueG7p3fDueG6vcOC4bqo4buCcXfhur3hu5nDg+G6veG6puG6tuG6vcO64bulxKnhu6Xhur3DguG6qOG7gnDhuqzhur3hu5fhuqp3w7rhur3huqzDucaheOG6veG6rMO5w7R24bq9w4Lhuqjhu4Jxd+G6p+G6vcO54buJd+G6veG7mcO5cOG6veG7l8ODd+G6veG6rMO5ReG6veG6vkXhurDhuqzhur3hu5nhu43hurThuq3hur3hu5jDrOG7meG6veG7meG7jeG6tOG6veG6qEjhur3hu5dq4bq9w4LhuqjDrXfhur3huqzDsnbhuqfhur3hu5nDueG6quG6veG6rOG6pOG7s3fDuuG6veG7mcO54bup4bq94buX4buJeOG6veG7reG7pXJ34bq94bqseOG7i3fhur3hu5fDgOG7peG6vXfDusSQ4bq9d8O6w63hu4Lhur3huqzhurjhur3hu5nDg+G6veG6puG6tuG6vXfDuUXhur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6veG7rcO54bqo4bq94bqr4bqs4bqkReG6tnfDuuG6veG7rcO54bqo4bqn4bq94buT4bun4bq94bqsw7lF4bq94buZw7nhu6Xhur3hu5PDgGLhuqfhur3hu5LDrXfhur3huqzDucOtd8O54bq94bqs4bqkw63hur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhuqfhur3hu5LDrXfhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzDrOG7meG6vVZu4bqs4bq94bqs4bqkw7V34bq94butw7nhuqjhur3hu5XDsnfhur3hu5lF4bq94bq+4buL4bq94bqs4bqg4bq9w7l44buL4bq9w7rhu6XEqeG7peG6veG6tuG6veG7mcOD4bq94bqm4bq24bqn4bq94bqsw7lF4bqud8O64bq94buG4bqo4buC4buhd+G6veG6rOG6oOG6veG7mcO5w4nhu5nhur3hu5nDrOG7meG6veG7r8SC4bq04bq94buTw4Hhu6Xhur3hu5VF4bqyd8O64bq94buZw7nhuqjhu4Lhu6F34bq9duG7uXfhur13w7rDueG7pXLhurThur3hur5D4bqt4bq9POG6uOG6veG7l3nhur3hu5dq4bq9d8Oyd8O64bq94buZw6144bq94bqs4bqkxal3w7nhur3hu5fDgOG6p+G6veG6vsOt4bul4bq94bqs4bqkw73hur3huqzhuqTDrOG7mcO54bq9d8O54bulcnbhur3hu5lEw63hur3hu5fDgOG7peG6vXfDusSQ4bq94buZw6x34bq94buTw4Dhur3huqzhuqR4d8O64bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq9d8O54bulcnbhur3hur5D4bq9d3nhu6Xhur3hu5nDueG6qHfDuuG6veG6vuG7i+G6veG6rOG6pHh3w7rhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzDrOG7meG6veG7lcOyd+G6veG6vsO1d+G6vXd54bul4bq94bqk4bul4buhd8O64bqn4bq94buZ4bu5d8O64bq94bqsw6zhu5nhur3DuXjhu4vhur3DuuG7pcSp4bul4bq94buZw4Phur3huqbhurbhur3hu6/huqjhu7l34bq94buXReG6sOG7meG6vcOC4bqow6134bq94bqsw7J24bq94buZw7nhuqrhur3huqzhuqThu7N3w7rhuqXhur13a3bhur3hu4HDquG6v+G7geG6veG6rOG6oOG6vcO5eOG7i+G6vcO64bulxKnhu6Xhur3hu5nDg+G6veG6puG6tuG6vcO5eOG7i+G6vcO64bulxKnhu6Xhur3huqzDueG7i3fDueG6veG7g+G7g2cv4buFaOG7h+G6veG6vkPhur3hur7hu6Vy4buZ4bq9xIPhur1nZuG6p2fhurHhuqXhur13a3bhur3hu4HDquG6v+G7h+G6vcO5eOG7i+G6vcO64bulxKnhu6Xhur3huqzDueG7i3fDueG6veG7g8OqaS/hu4Xhu4Np4bq94bq+Q+G6veG6vuG7pXLhu5nhur3Eg+G6vWfhu4Phuqfhu4XhurHhur3huqvDuuG7pcSpduG6veG7geG6p+G7geG6seG6veG6pnjhur3hur7EguG7peG6veG7gcOq4bq/4buBYuG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Thu6zhu6V3w7nhur13w7rDueG7pXJ24bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7meG7uXfDuuG6veG6rMOs4buZ4bq94buVw7J34bq94bq+w7V34bq94buZw7l44bq94bqsw7nhu43hu4Lhuqfhur3hu5nDueG7p3fDueG6vcOC4bqo4buCcXfhur3DuuG7pcSp4bul4bq9w4Lhuqjhu4Jw4bqs4bq94bqsQeG6rOG6veG7meG7uXfDuuG6veG6vuG7pXLhu5nhur3DueG7i3fDuuG6vXfDuuG7i+G7guG6veG7r+G7i+G6vXbDgOG6rOG6veG7mcOs4buZw7nhur3hu6/hu4t24bq94buVw7J34bq94bq+w7V34bq9w7nhu6Vy4bqo4bq9w4LhuqjEqeG6reG6veG7lnPhur3huqzDucOtduG6vXZF4bqo4bq94buZw7l44bq94buZw7nhu6d3w7nhur3DguG6qOG7gnF34bq94buTw6134bq9w7nhu4t3w7nhur3hu5nDrOG7meG6veG7mcOD4bq94buZw7lw4bqn4bq94buZw7nhu6d3w7nhur3huqbDrOG7mcO54bq9w7nhu6Vy4bqo4bq9w4LhuqjEqeG6p+G6veG7mcOsd+G6veG7k8OA4bq94buXxrDDreG6veG6tMO5RcODd8O64bq94bq0w7nEqeG7peG6veG6rMO5ReG6rnfDuuG6veG7huG6qOG7guG7oXfhur3hu5PDrHbhur3huqbDrOG6rOG6veG7mcOD4bq94bqm4bq24bqn4bq94buvbHfDuuG6vXfDusO5xqHhur3huqzDsnbhur3huqxF4bqn4bq9d8O64bqo4buCcnfhur3hur7hu7N3w7rhur3hu5lEw63hur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhuq3hur3hu6zDueG7peG6veG7l2rhur3hu5l54bq94buZw7nhu6d3w7nhur3huqbDrOG7mcO54bq94bq0w7lC4bq9w7nhurDhurThuqfhur3hu5nDueG7p3fDueG6vcOC4bqo4buCcXfhur3huqzhuqDhur3hu5nDucOJ4buZ4bq94buX4bulceG6qOG6vcO54buLd8O54bq94bq+4bulcuG7meG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6p+G6vcO64bulxKnhu6Xhur3DguG6qOG7gnDhuqzhur13w7nDrXfDueG6p+G6veG7l+G6qnfDuuG6veG7mcOs4buZ4bq94buZ4bu5d8O64bq94bq+4bulcuG7meG6veG7r+G7peG7oXfhur3DguG6qMOtd+G6veG6rOG6pOG6uuG7meG6veG6rOG7pXDhurThur3huqzEguG7peG6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5XDsnfhuq3hur084bqkeHfDuuG6veG6rMO54bul4bq9w7nhu4t3w7nhur3hu5nhu7l3w7rhur3hur5D4bqn4bq94bqs4bulcOG6tOG6veG7huG6quG7meG6p+G6vcO64bulxKnhu6Xhur3DguG6qOG7gnDhuqzhur3hu5nhu7l3w7rhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94bq+xILhu6Xhur3hu5XDsnfhuqfhur3hu5nDrHfhur3hu5PDgOG6veG7mcO54bund8O54bq9w4Lhuqjhu4Jxd+G6veG6rMO1d+G6veG6rMWpd8O54bq9w7lFxIJ3w7rhur3hu5Xhu5F34bqn4bq9w7rhu6XhuqrhurThur3hu5fhurLhur3hu5XDsnfhur3hur7EguG7peG6veG6rMO5w6zhu6Xhur3hu5fDgOG6veKAnMOaRcODd8O64bq9duG7keG6qOG6p+G6veG6rOG6pOG7s3fDuuG6veG7lcOyd+G6p+G6vcO54bulc+G6qOG6veG7lcOyd+G6p+G6vcO54buz4buZ4bq94buVw7J34bq94bq+4buL4bq94buZeeG6veG6rOG6pMOs4buZw7nhur13w7nhu6VyduG6veG6vsSC4bul4bq94buVw7J34oCd4bqn4bq94oCcV8O6w7nGoeG6veG7lcOyd+G6vXd54bul4bqn4bq9d3nhu6Xhur3hu5XDsnfhur3DueG7pXPhuqjhuqfhur3hu6/hu4t24bq94buVw7J34bq94bqs4buld+KAneG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Thu5Lhu6F34bq94buZ4buJd8O54bq9d8O5w4p3w7rhur3hu61w4bqs4bq9w4LhuqjEqeG6veG7l+G7ieG6rOG6veG7l0XhurDhu5nhuqfhur3huqzhuqR4d8O64bq94buZ4bu5d8O64bq94bqsw6zhu5nhur3hu5XDsnfhur3hur7DtXfhur3hu5nDueG7p3fDueG6vcOC4bqo4buCcXfhuqfhur3hur7hu6Vy4buZ4bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq9w4Lhuqjhu4Lhur3hu5nDuXDhur3hu5XDsnfhur3hu5nDuUThur3hurbhur12w4Dhuqzhur3huqZB4bq94buXxrDDreG6veG6tMO5RcODd8O64bq94buZw7134bq9w7nFqXfDueG6veG6rMO5w4nhu5nhuqfhur3hu5nDuUXDreG6vcO54bqo4buC4bq94buXw4B3w7rhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94bqmw4nhu5nhur124buJd8O54bq94bqseOG6veG7r8SCd+G6veG7mUTDreG6veG7mcOs4buZ4bq94bqs4buPd8O64bq94buvxILhurThur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhur3hur7hu4t44bq94bq+4bulcuG7meG6veG6tMO5w6zhuqzhur3huqzhuqThu6Vzd+G6veG7reG7pXfDueG6veG6rHDhuqfhur3hu4Zq4bq9w7nDgOG7peG6veG6vuG7i+G6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6vXfDueG7pXJ24bq94bq+Q+G6veG7mcO54bund8O54bq94bqs4bqkxrDhur3hurbhur3hu5fGsMOt4bq94bq0w7lFw4N3w7rhuq3hur3hu5jhu7l3w7rhur3huqzDrOG7meG6veG6rOG7pXDhurThur3hu5XDsnfhuqfhur3DuuG7pcSp4bul4bq9w4Lhuqjhu4Jw4bqs4bq94butw7nhu6Vw4bqo4bq9d+G7ieG7peG6p+G6veG6rEHhur3hu5nDrHjhur3hurbhur12w4Dhuqzhur3huqZB4bq9d8OD4bul4bq94buZw7134bq94buv4bqqd8O64bq94bqs4bqqd8O64bq94butw7nhu6Xhur3DuuG7pcSp4bul4bq94bqsw7nhu6fhu5nDueG6p+G6veG6rOG6pMSp4bq94buv4bqu4bul4bq94buZw7l44bq9d8O5w7J34bq94buVw7J34bqn4bq9d8O54buN4bqs4bq94buv4buL4bq9d8O5w4p3w7rhur3hur5D4bq94bq+4bulcuG7meG6veG6tMO5w4nhu5nhur3huqzhu4nhurThuq1jL+G6tGRj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tOG7knjhu5Xhu4Lhurtk4buWc+G6vXfDsnfDuuG6veG7mcOteOG6vcO54bulcuG6qOG6vcOC4bqoxKnhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzDrOG7meG6veG7lcOyd+G6veG6vsO1d+G6veG7mcO54bund8O54bq9w4Lhuqjhu4Jxd+G6veG6tuG6veG7mcOD4bq94bqm4bq24bqn4bq94bqsw7nhuq7hu6Xhur3DuuG7pcOtd+G6veG6rMSC4bul4bq94buZw6zhu5nhur3hu5nhu43hurThuqfhur13w7rhu4t3w7nhur3huqzhuqThu6F34bq94buXxrDDreG6veG7k+G7i3fhur3DueG6qOG7gnJ34bq94buZ4buPd+G6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6veG6rEHhuqzhur3hu5Zx4bq9w6x34bq94buZRMOt4bq9POG7qXfDueG6veG6qEjhuqfhur3hu5lEw63hur3hu5LDrXfhur08w7lF4bqud8O64bq94bq+Q+G6vTzhu6l3w7nhur3huqhI4bq94bq+ceG6veG6uzxrd8O64bq94buZReG6rnfDuuG6veG6puG6uuG6veG7r2p3w7nhur3hu5fhu4l44bq94buZRMOt4bq94buZw6zhu5nhur3hu5nhu43hurThur3huqhI4bq94buWxKl3w7rhur3hu5dB4bul4bq94bq+xILhu6Xhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzDrOG7meG6veG7lcOyd+G6veG6vsO1d+G6veG7mcO54bund8O54bq9w4Lhuqjhu4Jxd+G6vcO64bulw63hu6Xhur3hu5d44buJd+G6veG7gcOq4bq/4bq/4bq9LeG6veG7gcOq4bq/4buF4bq74bqn4bq94bq+4buL4bq94buYw7lFw4N3w7rhur3huqzhuqTFqXfDueG6vcO54buLd8O54bq94buXw4B3w7rhur3huqZB4bq94bq/4buHLeG7mDzhuqQvw5k+4bq94buZRMOt4bq9w5nhuqjhu4Jyd+G6veG6qEjhur044buhd+G6veG7rsO14bq04bq94bq+ceG6veG6uzxrd8O64bq94buZReG6rnfDuuG6veG6puG6uuG6veG7r2p3w7nhur3hu5fhu4l44bq94buZRMOt4bq94buZw6zhu5nhur3hu5nhu43hurThur3huqhI4bq94buWxKl3w7rhur3hu5dB4bul4bq94bq+xILhu6Xhur3hu5nhu7l3w7rhur3huqzDrOG7meG6veG7lcOyd+G6veG6vsO1d+G6veG7mcO54bund8O54bq9w4Lhuqjhu4Jxd+G6vcO64bulw63hu6Xhur3hu5d44buJd+G6veG7gcOq4bq/4bq/4bq9LeG6veG7gcOq4bq/4buF4bq74bqt4bq94buYw6zhu5nhur3hu5fGsMOt4bq94bq0w7lFw4N3w7rhur3hu5lEd8O64bq94buZQeG6p+G6veG6tMO5w6zhuqzhur3DueG6qOG7guG6veG6vsOt4bul4bq94bqs4bqkw73hur3hu5PDrXfhur3hu5nDueG7qeG6veG7l+G7iXjhur3hu4Zq4bq94bq+ceG6veG6rMO54bq64buZ4bq9w7nhu6Vyd+G6vcOC4bqo4buC4bq94buZw7lw4bq94buVw7J34bq94buZw7lE4bq94bq24bq94buZw4Phur3huqbhurbhuqXhur3hurTDuUHhu6Xhur3DueG6sOG6tOG6veG7mcO5buG6rOG6veG7mcO54buf4bq94bq+xILhu6Xhur1WPDwh4bqn4bq94buZw6zhu5nhur3hu5d44buLd+G6veG6rMO5c+G6veG7hsOy4buC4bq94buV4bq6d8O64bq94buZw6zhu5nhur3huqzDueG7pXDhuqzhur3hu5nDuXDhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhur3hu5nDg+G6veG7mcO5cOG6veG7lcOyd+G6veG7mcO5ROG6veG6rOG6pOG6uuG7meG6veG6rOG7pXDhurThur3hur7hu4vhur3hu5XDsnfhur3hu5nDuUThur3hu5fhu4nhu6Xhur3hu5Xhu6Vyd+G6veG6rMO5xqF44bq94bq0w7lFw4N3w7rhur3hu5nDucOyduG6veKAnOG7lMOyd+G6veG7k+G7pXDhuqzhuqfhur3hu5XDsnfhur3hu5Phu4t34bqn4bq94buVw7J34bq94buv4buLduG6p+G6veG7lcOyd+G6veG7reG7pXN24bq94bqs4bqkw63igJ3huqfhur124bq24bq94bqkw4B3w7rhur3hu5nDrOG7meG6vcO5xal3w7nhur3huqzDucOJ4buZ4bq94buv4buN4buC4bq94buE4bq94but4bulcHfhur13w7nDsnfhur3hu5XDsnfhuqfhur13w7nhu43huqzhur3hu6/hu4vhur3huqzhuqR4d8O64bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhur3hur7hu4vhur3huqzDueG6uuG7meG6vcO54bulcnfhur3hu5nDrOG7meG6veG7mcO5RcODd8O64bq94bqs4bqkxal3w7nhuqfhur3hu5Xhurrhur3DrHfhur3hu5fhu4/huqjhur3huqxF4bq94bq0w7nDrOG6rOG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94but4buld8O54bq94bqscC3hur3hu4Zq4bq9w7nDgOG7peG6rWMv4bq0ZGPhurThur3hu5nhu6/DreG6puG6psSD4bq74bq04buSeOG7leG7guG6u2Thu5jDrXjhur0pw4N3Yy/hurRk


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Công bố TP. Ninh Bình lên đô thị loại II

Công bố TP. Ninh Bình lên đô thị loại II
2014-06-29 14:46:00

Tối 28/6, tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Ninh Bình, trung tâm chính trị hành chính, kinh tế, văn hóa lịch sử của...

Phía sau những cuộc chia tay

Phía sau những cuộc chia tay
2014-06-29 09:19:00

PTO- Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có hạnh phúc thì xã hội mới "khỏe mạnh". Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay khi mà giá trị cuộc sống bị ảnh hưởng nền kinh tế thị trường ...

Thuận vợ thuận chồng xây hạnh phúc

Thuận vợ thuận chồng xây hạnh phúc
2014-06-29 08:37:00

PTO- Là đại biểu duy nhất của huyện Tân Sơn được đi dự Hội nghị tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc năm 2013, gia đình ông Hà Văn Chính ở khu Giác 2, xã...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long