Cập nhật:  GMT+7
w53huq0lPTnhurkow7PDs+G7pCNtw5LhuqnDsuG6ucOgI+G7sk3huq3huqsoPcOzKOG7jT3hur3huq3hu53hur3huqc9OeG7jWk5PTnhuq3huqkoPcOyKHDDnS/huq0l4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bqsw6AoYSPhu7JNw5LDii094bqm4bqpKD3DoWLhur3huq094bq5PD3DsuG6sT04PMOqPTnhu5EoPeG7oX094bqtaeG6qVY94bqm4bqpKD3DoWLhur3huq09OeG6vz3huq0+4bq94bqtPW3huq3hu485PcOy4bqtYj3hu6F9PeG6rWnhuqk94bq74buJ4bqpPeKAnMOp4bqt4buDw6A94bq7PuG6veG6reKAnVY9w5Lhu41wPeG6veG6reG6qeG6r+G6veG7rj3Dsm/DquG6veG6pz3DsuG6rcSp4bqpPcOhPuG6qT3hur3huqc8cD3hur0ocD3DqeG6reG6qT3hurs8PeG6p+G6qSk9w7JvYz054buNaTk9w7Nn4bq94bqnPThjPXvhur3huq094bqt4buZa+G6veG6pz3hur3hurfhur09w6nhuqnhur3huq09w7LhurE9w7Lhuq1jPcOyb+G7mcSp4bq94bqnPcOhfT3DqeG6reG6qeG6seG6vT054bqtw6o94bq94bqt4bud4bq94bqnPcOy4bqt4buNNOG6vT1t4bqtw6rhur3huqc94bq7dT3DssO0OT3hu6Nn4bq9PTnhur89OeG7kSg9YTLhur09w7JpOT04Yz04PMOqPeG6u+G7geG6vT3hu6M8PeG6p+G6qSk9w7JvYz3huqfhuqkoPcOhYuG6veG6rT054buT4bq94bqnPWE04bq9PThjPeG6ueG7jeG6veG6pz3hurkocFY9w4Hhuqnhurfhu409YcOiPeG6veG6rTXhur09w7Lhuq0zcD3hur3huq0zw7I9w6Hhur894bq5PD3Ds8ahPcOhw6094bujbOG7rj054bqt4bqpKD3hurlwPS09w6HhuqnhurXhurs9OeG7jWfhuqk9OeG7kSg94bq94bqt4bud4bq94bqnPTnhu41pOT3huq1m4bq9PeG6veG6rTLhur09w6nhuq1m4bq94bqnPeG6rT7hur3huq09beG6reG7jzk9w6Eo4bq94bqnPWHhuqnDouG6vT1vKD3hur3huqc8cD05POG6veG6pz3hur3huq3huqnhurfhu41WPU3huq3huqsoPcOzKOG7jT3hur3huq3hu53hur3huqc94bujw7Q94bq5cD3huq1m4bq9PcOzxIM9w6nhuq1m4bq94bqnPTnhuq1kPeG6uTw94bq9w6zhuqk9w6Eo4buN4buuPcOzxqE9w7Lhuq3huqnhurPDsj3DsuG6reG7geG6qT3hurs8PeG6veG6p+G7mcSp4bqpPW3huq3DtD3hur3hu509beG6rXvhuqk94bqnKeG6veG6rT054bqtY+G7jT3huq0ocD05w6rhur09OSnhuqk9w7Lhuq3huqnhurHhu409w7PGoT1u4buNKOG6vT3DsjLhurs9OeG7kSg9OeG6rSg94bq74bqj4oCmPeG6uzw94bq94bq/PTnhu4Hhur09beG6rXvhur09KeG6veG6rT3DsuG6rcahOT3Dsm8+4bq94bqnPeG7o1vhur094bqt4bq/KD3hu5Xhur3huqc94buh4bub4buuPeG6p+G6qSk9w7JvYz3DoT7Dqj3DoeG7lTk9w7Jv4buNcOG6t+G6vT3DsuG6rWfhur3huqc9w7Jvw6rhur3huqc94bq7w6zhuqk94bqn4bqpKD3DoWLhur3huq094bq94bqn4buZxKnhuqk94bui4bqp4bqzw7I9w6Eo4bq94bqnPWE04bq9PcOz4buNcD3DsuG6rcOqKeG6qeG7rj3hu6Hhu41n4bq94bqnPTkzbT3hur3huqfhuq3huqnhuq/hurs9w7Jv4buH4bq94bqnVsOdL23hu7LDncOyKDjhurnDoD3Ds8OycOG6ucOg4bukI+G6uyhv4bqn4bqp4bq94buwKm3hu6E9KOG7jcOyw6oj4buyw53Dsm/hu7LDncOyYeG7ssOd4bqp4bq74bqnPcOzbznhu6QjLy85Vjgow6pt4bqt4buNw7Lhuq3Dqlbhu6Phur0vYcOgw7PDqcOyw6ptL+G6vcOg4bufw7MvJT8qOi8/LmEkJCElISQkw7IlPz8/JiHhurklVmVt4bqnIz0v4buyw50vw7Jh4buyw50vw7Jv4buyw53Dsm/hu7LDncOyYeG7ssWp4bq94bqtPeG6u+G6qeG6veG6rT3huq3hu4cow50vw7Jh4buyw50vw7Jv4buyw50vw7IoOOG6ucOg4buyw51tPTnhurkow7PDs+G7pCNt4bu3w6phcCPhu7LDkmLhur3huq09w7JvPuG6veG6pz3hurlwPeG6rWbhur09w7Jvw6rhur3huqc94buhfT3huq1p4bqpPeG6reG6qeG6s+G6vT3hur0ocD3Dsm/huq/hur09OXs94bq94buZ4buJOT3hur3hur/huqk9OeG6reG7jeG6veG6pz3hu6M8PcOyZOG6veG6rT3Dsig94bq94bq/4bqpPW/huqnhuq/hur3huqc94bq94bqnPHA9OTzhur3huqc9beG6rcOtPTjhuqnhurHhur3hu649w6nhuq1m4bq94bqnPeG6veG6p+G7l+G6veG6pz3huqfhuqkoPcOyW+G6veG6p1Y94bq4PD3hur3huqfhu5nEqeG6qT3DsuG7l+G6veG6pz054bq/PcOp4bqtw6p74bq94bqnPSokPeG6vVvhurs94buh4bqhw7I94buh4bubPTkpOT3hu6PDtD0p4bq9PWEy4bq9PcOzxqHhu649w7Jvw6rhur3huqc9w6Hhur89OeG6vz3huq1m4bq9PeG6veG6rTLhur094bqn4bqpKD3DoWLhur3huq09LT3DkuG6rTbhurs9beG6rSnhur094bq84bqn4buNcMOi4bq9PcOSb+G7h+G6veG6pz3hu7di4bq94bqtPS09TeG6reG6vz3hu7nhuq0p4bq94bqtPcOS4buBKD1BMuG6vT3Ds8ah4buuPcOS4buBKD0p4bq9PeG6veG6rTLhur09YTLhur09w7Jk4bq94bqtPTnhuq3Dqj044bqp4bqxw7Lhu7A94oCcSz3DsmThur3huq09w7Io4buuPcOzZz3hu6PDtD3hurlwPeG6rWbhur094bq54bqp4bqv4bq9PcOyw7Q5PcOyW+G6veG6pz3DsuG6rcOgw6o9w7Lhu5fhur3huqc94bq9W+G6u1Y94bq8W+G6uz0qJCUq4buuPcOy4buBKD0p4bq9PTkpOT05M209w7Jvw6rhur3huqc9w7Jk4bq94bqtPcOhfT3DsuG6rcO0PeG6uXE9KlYlOy494bujw7Q94bq5cD3huq1m4bq94busPeG6vVvhurs9KiQlJj3hurk8PSpWOiU7PeG7o8O04busPTs9w7Lhuq0p4bq94bqnPcOhNOG7jT3hur1b4bq7PeG6vShwPeG6uTw9JVY/Oz894bujw7RWPeG6vOG6p+G7jXDhuq/hur094bq94bqtMuG6vT1hN+G6vT3DoeG6seG6vT3Ds8ahPcOhw6094bujbD3Dsm/DquG6veG6pz05KTk94bqn4bqpKD3DoWLhur3huq094bq94bqnPHA94bq7acOyPcOhKD1hPuG6veG6p1Y9w5Jvw6rhur3huqc9w6Hhur/hu649w6nhuq3Dqnvhur3huqc9LiTFqD3Ds2c94bujw7Q94bq5cD3huq1m4bq9PeG6uTw9YcOqPeG6uzLhu409w7Lhuq3hu4034bq9PeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqtVj3DgTJwPTnhu5Phur3huqc94bq5PD3hurlxPWHDqj054bqt4bqr4bq94bqtPcOp4bqt4bqp4bqx4bq9PTkpOT05IG094bujaj054bqtaOG6veG6pz1rPcOhaT3DsuG7jcOt4bqpPTnhu4Hhur09w7Jvw6M9w7Lhu5c9JS4tJiQ9beG6rXvhuqk9byg9w7Lhu4EoVj3hu7kpOT3hur3huqfhu41w4bqv4bq9PeG6veG6rTLhur09w6nhuq0pOT3hur3huq3hu5nhu7A9w4Ep4bq94bqtPcOhNW3hu6494bq94bqn4buZajk9w6F94bqp4busPeG6uzLhu409w7Lhuq3hu4034bq9PeG7o+G6tz3DqeG6qeG6veG6rT3DsuG6seG7rD1hw6o94bq94bqn4bqt4bqp4bqz4bq9PeG6uyg9w7Lhu49w4buuPW/hu5lq4buNPTnhuq3DqOG7rj05xKk9OD454oCmPTnhu5Phur3huqc94bq94bqnPHA9OTzhur3huqc94bqn4bqpKD3Dslvhur3huqfigJ1Ww50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buyQcOqPcOyKTk9w6Fp4bq94bqnPTnhu5EoPeG6veG6t+G6vT3DqeG6qeG6veG6rT3DsuG6sT3DsuG6rWM9w7Jv4buZxKnhur3huqc9OcO14bq94bqnPeG7o+G7ieG6qT3Ds8ahPeG6rWnhuqk94bq94bqtNW09buG7jWc5PcOy4bqxPcOp4bqt4bqp4bqx4bq9PTnhuq3Dqj3hur3huq3huqnhurfhu4094bqn4bqpKT3Dsm9jPeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqtPcOyb+G7jXDhurfhur09w7Lhuq1n4bq94bqnPThjPcOhe8OqPeG6uWnhur3hu6494bq54bq3PeG6uWfhuqnhu6494bq94bqxbT3Ds2fhur3huqfhu6494bq94bqxbT3hur3huqfhuq3EkeG7rj3huqfhuqkoPW3huq3DquG6veG6pz054buRKD3hur3huq3huqnhurfhu4094bqn4bqpKD3DoWLhur3huq09OGM9OeG6reG6qT1t4bqtZ+G6qVY9w5Lhu5c9w6EycD3DoX094bq9e3A9w7Phuqnhur3huq094bq94bqt4bud4bq94bqnPeG6uzLhu409w7Lhuq3hu4034bq9PeG6p+G6qeG7nSg9OSk5PcOy4bqtPOG6veG6rT3hu6Phuqnhuq/hur3hu649OSk5PcOy4bqt4bqxPeG6reG6sz3Dsm/DquG6veG6pz3hurtpw7I94bqn4bqpKD3DoWLhur3huq094buj4buJ4bqpPTkpOeG6rT3DsuG6reG6tT3huq3huqnhurPhur09OWbhur3huqc9w6nhuq0o4bqpPeG6reG7i+G6veG7rj1hw6I94bq94bqtNeG6vT3DsuG6rTNwPeG6reG7i+G6vVY94bug4buNM8OyPW3huq0pw7I9w7Lhu5c94bq7MuG7jT3DsuG6reG7jTfhur094bqn4bqpKD3DoWLhur3huq3hu649OD7Dqj3huq084bq94bqt4buuPcOy4bqt4bq/4bqpPcOyb1vhur3huqc94bqtw6oo4buuPcOp4bqp4bq94bqtPcOy4bqxPcOp4bqt4bq/PcOp4bqtW+G6veG7rj044bqz4bq94bqtPcOyNcOyPeG6rShwPTnhuq1kPeG7o2I9OXvhurs9w7Lhuq0zcD3DqeG6rWbhur3huqc94bqtam094bq94bqtKOG7jeKApj3hur3huq3hu53hur3huqc94bq5cT1hw6o9w7Lhu5lr4bq94bqnPTnhuq3hu5fhur3huqc9OeG6vz3DsuG6reG6tT3Ds8OjPTnhuq3huqko4buuPTnDteG6veG6pz05Zz3huqdd4bq94bqnPeG7o+G7mWrDsj1u4buNKD3DsuG6rWI94bq94bqt4bqp4bq34buNPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPeG6uT7huqk9OeG6reG7h+G6vT05KTnhuq09OeG6rTPhurs9YeG7lcOyPTnhu41pOT3huq1m4bq9PeG6veG6rTLhur09w6nhuq1m4bq94bqnPeG6uzNwPcOy4bqt4buNNeG6vT044buNaOG6uz3hu6Hhu41m4bqpPeG6p+G6qeG6vz0zcFY9w5Jv4buZ4buJOT3DoTJwPeG6veG6reG7neG6veG6pz3hursy4buNPcOy4bqt4buNN+G6vT3huqfhuqkoPcOhYuG6veG6rT3DsuG6reG7mcSp4bq94bqnPcOh4buZajk9OSk5PTkgbT3hu6NqPTnhuq1o4bq94bqnPeKAnMOh4bq/4bq94bqnPTnhu5soPTh7w6o94bq94bqtKOG7jeKAnT3DsuG6rWI94bq94bqnPHA94bq9KHA94bqt4buHPcOp4bqtZuG6veG6pz3hur3huqc04bq9PeG6veG6pz7huqk9w6nhuqHDqj3hur3huq0o4buNPW8oPcOy4buBKD3hu6Hhuqnhur094bq5cD3huq1m4bq9Vj3hu7kpOT04NTk9OeG6rSg94bq74bqjPcOyb+G7meG7iTk9w6EycD3DqeG6rWbhur3huqc9OeG6rWQ9w7Nn4bq94bqnPTnhuq3Dqj3hurti4bq94bqtPeG6uzw9OeG7geG6vT3Ds2fhur3huqc9w6HhurU94bq5POG6uz3huqfhu5nhu4vhur3huqc9OeG6rcOqPTnDquG6vT054bqtKeG7jVY94bq84bqt4buZ4bq94bqnPeG6veG6pzxwPeG6vShw4buuPeG7o+G7ieG6qT3hurln4bqpPcOzZ+G6veG6pz3DsuG6rcahOT1hw7Thur3huqfhu6494bujYz3DqXThu6494bq94bqn4buZxKnhuqk9w7IoPcOp4bqtZuG6veG6pz054bqtZD3DqeG6rWbhur3huqc9buG7jSjhur09w7Iy4bq7PcOh4bqx4bq9PeG6veG6p+G7mcSp4bqpPTg+4bq9PcOhxKnhuqk94bq94bqt4bqp4bq34buNPeG6vVvhurs9w6E04buNPeG6p2fhuqk9w7IocD0zbeG7rj3hurs8PTnhu4Hhur09w7Mx4bq9PcOzPOG6veG6pz044buDPW/hu4vhuqk9OXs94bq94bqt4bud4bq94bqnPeG6p+G6qeG7h8OyPeG6uynhu409b+G7lcOyPW/hu41pw7I9w6HDoz1vKD054buRKD3hurti4bq94bqtPcOh4bq1PcOh4bqpPcOyYuG6uz3huq0+4bq94bqtPW3huq3hu485PeG6u+G7ieG6qVY94bq84bqnPHA9w7Jv4buZ4buJOT3hur3huq3huqnhurfhu409OSBtPeG7o2o9OeG6rWjhur3huqc9OeG6reG7jeG6veG6pz3Ds2fhur3huqc94buj4buJ4bqpPeG6veG6rSjhu409w7Lhuq3DoMOqPcOzxqE9w7NdbT3hu6HhurFtPTnhur89beG6rTThur09KW09w6Egw7I9OeG7kSg9OeG6rSg94bq74bqjPeG6rSjhuqk9OOG6r+G6veG7rj3hur3huq3hu5nhur3huqc94bqt4buHPeG7ozfhur094bqnXeG6vT044bq/PeG7o+G7ieG6qT3hur3huq0o4buNPcOh4bqx4bq9PcOhNOG7jT04Pjk9b1vhur3huqc94bq5w6rhur3huqc9OGvhuqk94bq94bqnw6o84bqpPTkp4bqpPcOyYuG6veG6rT3hur3huqfhu5nEqeG6qT3Dsig9OeG7geG6vT044bqp4bqxw7I9OcOq4bqpPcOyb+G7h+G6veG6pz3DoT7Dqj3hur3huqfhuq3EkSg94bujaj054bqtaOG6veG6p1Y94bq84bqnPHA94bq9KHDhu649w6nhuq3huqk94buhfT3huq1p4bqpPW3huq0pw7I9w7Jv4bqp4bq14bq94buuPTnDquG6vT3hur3huqfhu5nEqeG6qT3DoeG7mWo5PcOyxqE9YcOqPTnhuq3hu4fhur094bq5xqEo4buuPcOyxqE9YcOqPeG6rWbhur094bq94bqtMuG6veG7rj3hur3huqfhu5nEqeG6qT3Dsig94bq5PuG6qT1hw6I9YTzhur3huqc9I+G7o+G7lcOyPTjhu4MjPTnhu41pOT3huq1m4bq9PeG6veG6rTLhur094bq7PD3huq3hu4c9w7LGoT054bqt4buH4bq9Vj3hurzhuqfhu5nEqeG6qT3Dsig94bq5cD3huq1m4bq9PThr4bqpPW8zw7I94bq94bqt4bqp4bq34buNPeG6uXE9YcOqVj3Dkm/hu5nhu4k5PcOp4bqpKOG7rj3DqeG6reG6qT3hu6NqPTnhuq1o4bq94bqnPeG7oXtwPW8oPeG6uzLhu409w7Lhuq3hu4034bq94buuPcOh4bqp4bq34buNPcOhNOG7jT3DsuG6qeG6r+G6vT3hurk8PeG6veG6p+G7mcSp4bqpPcOy4bqtMuG6veG7rj04PD05w6rhur094bqtPOG6veG6pz3hu6Hhur/hurs9byg9w7Phu5U5PeG6reG7gSg94bqn4bqpe+G6qeG7rj3huq084bq9PeG6p13hur1WPeG6vOG6reG7meG6veG6pz3hur3huqc8cD3hur0ocOG7rj3hur3huq3huqnhurfhu409OSBtPeG7o2o9OeG6rWjhur3huqc9w7Jvw6M9w7Lhuq014bq7PTnhuq3huqs9OeG7geG6vT3DoeG7mWo5PeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqtPeG6rSjhuqk9OOG6r+G6vT0jOcOtPeG7oeG7j3AjPeG6uXA9YWM9OeG6rWQ9OGvhuqk9OGfhu6494bq74bqjPTnhuq1o4bq94bqnPVjhu6NqWT3DqeG6rWbhur3huqc94buZ4bq94bqnPXE9OcOq4bq9PWEy4buNPVhv4bq1WVY94bu54bq/PcOhZuG6qT3hurnhu5UoPcOzKOG7jT054bqt4buZKD3DoTRwPeG6u2nDsj3DsuG6rSnhur3huqc9w6nhurHDsj3huq1m4bq9PcOhfT3hu6Np4bqpPeG7o309OeG6reG6qSg9w7IocD054bqtZD3hu6NiPW3huq0pw7I94bqt4bqp4bqz4bq9PeG6veG6p+G7mcSp4bqpPTg+4bq9PcOhxKnhuqk94bq7XTk94bq94bqn4bqt4bqp4bqz4bq9PeG6uyg9w7Lhu49wVj3hurzhuq3hu5nhur3huqc9OeG7k+G6veG6pz054bq/PTkgbT3hu6NqPTnhuq1o4bq94bqnPcOhNOG7jT3huqdn4bqpPcOyKHA9M2094bqtPOG6veG6pz3hu6M84bqpPTnhuq3DtDk94bq9W+G6u+G7rj05w6rhur09OSnhuqk9w7Jv4buZa+G6veG6pz3DsuG6rTzhur3huq09w7Lhuq014bq7PTnhuq3huqs94bq54bqv4bq9PTnhuq3hu5U5PWbhur3huqfhu649ODw9OeG7k+G6veG6pz3hurlwPeG6rWbhur09OeG6rWQ94bujYj3hurtpw7I9w7Jvw6rhur3huqc94bqtKOG6qT3hur3huqfhu5nEqeG6qT3hur3huqfDqj7huqk9w7Ji4bq94bqtVj3DgeG6qeG6t+G7jT3DoeG6vz054bqt4buV4bq94bqnPcOy4buDPeG6u2fhuqk9buG7jSjhur094bqt4bqzPeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqt4buuPcOzauG6qT1hMnA94bqnXeG6vT3DqeG6scOyPcOyYuG6veG6rT3hur3huqfhuq3EkSg94bujaj054bqtaOG6veG6pz3hur3huqc8cD05POG6veG6pz3Dsm9rPeG6veG6r+G6vT3hurnhu4Phur3huqc94bq5w6PDquG7rj1hw6I9w6Hhu5XDsuG7rj1hw6I9OeG6reG6qSg94bq5YihWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buy4bq4cD3huq1m4bq9PeG6p+G6qcSpPcOhMnA9w6Eo4bq94bqnPWE04bq9PcOyb2s9w7Lhuq084bq94bqtPcOybzzDqj3hurnhu5nhu409w6nhuq1m4bq94bqnPW3huq0y4bq9PTjhuqnhurPDsj3DoWk9w7Lhu43DreG6qT054buT4bq94bqnPeG6veG6reG7mT3DsuG6rTzhur3huq09beG6rTThur094buhfT3huq1p4bqpVj3hurppw7I9w7Lhuq3GoTk9w7LhurE94bqt4bqp4bqz4bq9PeG6vShwPeG6uTw9w7NnPeG7o8O0PeG6uXA94bqtZuG6vT3DsuG6reG7jWk5PcOyNOG6veG6pz3hurnhu4ltPcOyb+G6qz3DsuG6reG7lTnhu6494bq94bqtM8OyPeG6uTw9az3DsuG6rTzhur3huq09w7Lhuq1jPTnhuq3huqnhurHhurs9w7J0PeG6ueG6sz05KMOqVj3Dkm/DquG6veG6pz3Ds2c9JSY94bqt4buNcOG6s+G6veG7rj3DsuG6rTzhur3huq3hu649w7Lhuq1jPcOy4bqtYj3DsuG6rTzhur3huq09beG6rWc94bui4bqp4bqzw7I9w5JvYj3hur3huq3hu53hur3huqc94bq9W+G6uz3huqc04bq9PcOhMnA94bq54buNZuG6vT3DoeG7leG6veG6pz3DoTThu409w7LDqjzhur09w7Jk4bq94bqtPeG7o+G6tz3DsnQ94bq54bqzPcOy4bqtw7Q94bq5cT05KTk94bujw7Q94bq5cD3huq1m4bq9Vj3Dkm/hu43hur3huqc9OGLhur3huq094bq7w6zhuqk94bq9W+G6uz3DsuG6rTzhur3huq09beG6rWc9w7Lhuq3DtD3hurlxPcOp4bqtw6p74bq94bqnPSokxag9w7LDreG6veG6pz3Ds2c94bujw7Q94bq5cD3huq1m4bq9PcOyw6o84bq9PcOyZOG6veG6rVY94bu54buT4bq94bqnPcOy4bqtw6DDqj3DkuG6rTbhurs9beG6rSnhur094bq84bqn4buNcMOi4bq9PcOSb+G7h+G6veG6pz3hu7di4bq94bqt4buwPcOSdD3hurnhurM94bq94bqt4bud4bq94bqnPTkgbT3hu6NqPTnhuq1o4bq94bqnPcOyNOG6veG6pz3hurnhu4ltPcOyb+G6qz3DsuG6reG7lTk9w6nhuq3huqk9byg9w7Lhu4Eo4buuPcOp4bqtez3hur1b4bq94bqnPeG6reG7gSg94bqn4bqpe+G6qT3DocOqPOG6vT3DssO0PcOy4bqtPOG6veG6rT1vM8OyPeG6q8OyVj3hu7dr4bqpPcOp4bqt4bqpPTl7PeG6rSjhuqk9w6Hhurfhu4094bq94bqn4bqtxJE9byLhur3huqc94buj4buJ4bqpPcOyb2Lhur3huq09w6FpPTnhu5EoPeG6u2Lhur3huq09w6HhurU9w6Hhu5koPW8oPW7hu41w4bqxw7I9w6Fj4bq94bqtPeG6uXA94bqtZuG6vT3hurk8PcOhfT3Ds+G7jXA94bq94bqn4bqtxJHhu649OTLhur094bq94bqtXTk9w6l1PeG6ueG7mWzhur3huqfhu649KOG6qT054buT4bq94bqnPeG6u+G7jWfhur09OHvDqj3hu6PhurM9buG7jSjhur09w6HhuqnhurXhurs9w6Hhu4/hur3huqc9w6Fd4bq9PTnhu5EoPeG6u2Lhur3huq094bujPD3DqeG6rWbhur3huqc9KOG6qT054bq/PcOy4bqt4bq1PcOp4bqt4buNcOG6r+G6vT3huqfhuql74bqpPcOh4buZajlWPeG6vOG6reG7neG6veG6pz3hursy4buNPcOy4bqt4buNN+G6vT3Dsm/DquG6veG6pz3huqfhuqkoPcOhYuG6veG6rT3Dsm/huqs9w7Lhuq3hu5U5PcOp4bqtZuG6veG6pz1hw6I9OOG6qeG6teG7jT3hurlpPW8oPTjhuq/hur094bq94bqnw6o84bqpPeG6veG6reG7mT04YuG6veG6rT3DsuG6reG7mcSp4bq94bqnPeG6uzw94bq94bq/PTnhu5U9MuG6uz1k4buuPeG6uSDhur3huqc94bq5xIM9OeG6reG6qSg9w7IpOeG6rT3huq3hu4fhu649w6HhurU9w6HhurHhur094bq54buPOT3DqeG6rWbhur3huqc9w7Lhuq3hurU9OeG6rWPhu409w6HGoeG6veG6pz3DsuG6reG6r+G6uz3hur3hu50oPcOy4bqtYj3DoeG7mcSp4bq94bqnPSjhuqk94bq9M3A9w6HhuqlWPeG7ueG7geG6vT3DoWfhuqk94buj4buJ4bqpPcOy4bqt4bqxPeG6reG6sz3Dsm/Do+G7rj3huq3hu4c94bq54buJ4bq9PeG6ueG6r+G6vT3Dsm/DquG6veG6pz04Z+G6qT05e+G6veG6rT3DocSp4bqpPcOzZ+G6veG6pz3hu6M1w7I9OeG6rTPDsj3DoTRwPcOh4buR4buuPTnhur89w6Hhuqnhurfhu409w6nhuqnhurPhur09w7LhuqnhurFtPTk14bq9PeG7o+G7ieG6qT3hurln4bqpPcOzZ+G6veG6pz3DssahPWHDqj3huq3hu4vhur3hu649w7Mx4bq9PcOzPOG6veG6pz1t4bqtKT044buDPcOyb+G7jXDhurfhur09w7Lhuq1n4bq94bqnPTnhu5M94bujZ+G6vT1vPOG6veG6pz044buNaTk9OcOq4bq9PeG6veG6p+G7mcSp4bqpVj1O4buNKOG6vT3hur3huqnhurPhurs94buj4bq3PcOzZ+G6veG6pz3DsuG6reG7m+G7rj3DqeG6scOyPeG6rWbhur094bujPD3hurlwPeG6rWbhur094buj4buJ4bqpPeG6reG7hz3Dsm9rPeG6veG6r+G6vT3DoeG7i+G6vT3huqfhuql74bq9PeG6reG7i+G6vT3Ds8OqPeG6ueG7iW094bq94bqn4buZxKnhuqk9w6Hhuqk9w7Jv4buZ4buJOVY94bq6acOyPcOyYuG6veG6rT3huq3hu41n4bq94bqnPTgzw7I94bq94bqnxKk9YeG6qcOi4bq9PW8oPcOyb8Oq4bq94bqnPTnhu41pOT3DsuG6reG6qT3hur3hu509w7Phuqnhur3huq09w7Lhuq0o4bq94bqtPeG6uWM54bqtPWHDqj3huqxp4bqpPcOz4bqp4bq94bqtPeG7o+G6qeG6r+G6vT3DssOtPTnhuq3hu5U5PeG6u+G7ieG6qT3DoTJwPcOp4bqt4bqp4bqx4bq9PTgo4bq9PeG6p+G6qSnhurs9w6nhuq17w6o94bujPD3DoWbhur3huqc9w6F7w6o9w6nhuq0p4bq9PeG6p+G6qXs9YWs9w6nhuq3hur85PWFrPTnhu5nEqeG6qVY9w4nhuq3huqk9w6Hhu5lqOT04KOG6vT3huqfhuqkp4bq7PcOp4bqte8OqPcOhIMOyPTky4buNPeG6reG7g+G6qeG7sD3DgOG6uz1u4buNKOG6vT3hur3huqnhurPhurs94bq94bqt4buZPcOy4bqt4bqxPeG6vTzDqj3hu6Phurc9w7Ji4bq94bqtPcOybz7hur3huqc94oCcw7Nn4bq94bqnPcOy4bqt4bub4oCdPcOyb8Oq4bq94bqnPcOz4bqp4bq94bqtPeG7o+G6qeG6r+G6vT3huq3huqnhurPhur094bq9KHDhu6o94bq6acOyPcOz4bqp4bq94bqtPeG7o+G6qeG6r+G6vT3huq1o4bq9PeG6veG6reG6qeG6r+G6vT3Dsm97PeG6ucSp4bqp4buwPcOA4bq7PcOy4bqtM3A9I8OzZ+G6veG6pz3DsuG6reG7myM9OeG7k+G6veG6pz054bq/PTkp4bqpPeG6rShw4buuPeG6p+G6qeG7j2094bqtKOG6qT3hur3huqfhu5nEqeG6qT3huq3huqnhurXhu4094bq94bqtKOG7jT3huq3hu4vhur09w7Jv4buZ4buJOT3DqeG6reG6qT0jw7Nn4bq94bqnPcOy4bqtNcOyI1Y94bu54bqt4bqr4bq94bqtPW7hu40o4bq9PcOh4bqp4bq14bq7PcOzZ+G6veG6pz3igJzDsuG6rcOqKeG6veG6p+KAnT3hur3huq3hu5k94bujNXA9w6F9PcOh4bq1PeG6uT7huqk94bq94bqt4bqp4bq34buNPeG6reG6sz3hurnDtHDhu6494bq7PD3hur3hu5094bqn4bqp4buJ4bqpPTnhuq1j4buNPXvhur3huq094bqt4buZa+G6veG6pz3hur3huq3huqnhurfhu4094bqt4buL4bq9PTl7PeG7o+G6tz3DsuG6reG6tT054bqtM8OyPeG6uTfhur09w7Lhuqnhur3huq09w7Lhuq004bq9Vj3hu7dr4bqpPcOp4bqtZuG6veG6pz1t4bqte+G6qT3DsjPDsj05ez05KTk9OSBtPcOhZuG6qT3Dsyjhu409w6nhuq3huqk9w7Nn4bq94bqnPcOy4bqt4bubPcOh4bq34buNPcOh4bqpPcOh4bqx4bq9PcOh4bqrOeG6rT054buNZ+G6qT3hurk8PeG6rWbhur094bq94bqtMuG6vVY9w4EoPW3huq004bq9PeG6reG7hz3Ds8SDPTnhuq3huqkoPcOyKHDhu6494bq54buPOT0zcD3hur3hu5094bqn4bqp4buJ4bqpPcOp4bqtZuG6veG6pz054bq/PcOzxqE9bzzhur3huqc9OOG7jWk5PeG6vTzDqj04XcOyPTjhu41pOT3hur3huqfhu5nEqeG6qT3DoTzhur09ZuG6veG6pz3DoX09w7Lhu5fhur3huqc9OeG6reG7jeG6veG6pz3Ds2fhur3huqc9beG6rXvhuqk9w6nhurHDsj3huq1m4bq9PeG7o+G7ieG6qT3hurti4bq94bqtVj3huqzhu4c5PeG6rTzhur3huq09YSjhur3huqc9YWvhu6494bq9PsOqPW3huq0pPcOy4bqtKOG6qT1rPcOy4buNw63huqk94bujYz3DsuG6rTzhur3huq094bq94bqp4bqv4bq9PeG6p+G6qSg9w7Jb4bq94bqn4buuPcOy4bqp4bq94bqtPcOy4bqtNOG6vT3Dsyg9w7Phu4/DsuKApj3hurk8PeG6veG6reG7neG6veG6pz3huq3hurM94bq5w7RwPeG6veG6reG7lTk94bq94bqtZ+G6qT3hur3huq3hu5k9w7My4buNPeG6u+G7h8OyPcOhw7Q5PW/hu43DrOG6veG6pz3huqfhuqkpPcOyb2M94bujW+G6vT3huq3hur8oPcOyb+G7jXDhurfhur09w7Lhuq1n4bq94bqnPeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqtPeG6veG6p+G7mcSp4bqpPeG7ouG6qeG6s8OyPeG6vCjhurtWw50vbeG7ssOdbT054bq5KMOzw7Phu6QjbeG7t8OqYXAj4buy4bu5KTk9w7Lhuq084bq94bqtPeG7o+G6qeG6r+G6vT1vPOG6veG6pz044buNaTk94bq94bqtKOG7jT04IuG6veG6pz3hurtn4bqpPW7hu40o4bq9PeG6reG6sz3huq3hu41w4bqxw7I9w7Lhuq1n4bq94bqn4buuPTgi4bq94bqnPcOyYuG6veG6rT1w4bqv4buNPcOy4bqt4buZ4buL4bq94bqnPeG7ozw9w7JvKTnhuq094bq94bqt4bqp4bqz4bq7PcOy4bqt4bqp4bqv4bq94bqnPeG6ueG6qeG6r+G6veG6p1Y94bq6w6zhuqk9OSk94bq94bqtMuG6vT3DsmLhurs9w6Hhu5lqOT1rPeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqtPeG6u2nDsj054bqtw6w9YcahKOG7rj3Ds8ahPTnDrT3hu6Phu5Phu6494bq94bqp4bq34bq7PcOhaeG6veG6pz3hu6Phuqnhuq/hur3hu649KOG6vT3hu5Hhuqk94bq94bqt4bud4bq94bqnPeG6ueG7jzk94bqnIG09w6nhuq3hur89w6nhuq1b4bq94buuPW9dOT1vZ+G6qT3hu6Phurc94bq7IMOyPcOyMuG6uz3hurlx4buuPcOy4bqp4bq94bqtPcOy4bqtNOG6vVY9w4HhurU9YeG7jXA9w7JvYj3huqfhuqkpPcOyb2M9w7Jnw7I9w6HhuqNtPTnhu5EoPeG6p+G6qSg9w6Fi4bq94bqtPcOy4bqtYj3DsmLhur3huq09w7Lhuq3hu5nhu4vhur3huqc9cOG6r+G7jT3hu6NmPTjEqT044bqx4bq94buuPcOybyk54bqtPeG6veG6reG6qeG6s+G6uz05KMOqPTl7PeG6p+G6qeG7nSg9OSk5PcOy4bqtPOG6veG6rT3hu6Phuqnhuq/hur09w6Fn4bqpPeG7o+G7ieG6qT3hur3huq0o4buNPcOzxIM94bqn4bq/bT1t4bqtNOG6vT054bqtw6o94buhfT3huq1p4bqpPeG6veG6pzxwPTk84bq94bqnPcOh4bqjbT3huq3hu4vhur1WPeG7ueG6reG7j+G6veG6pz3Dsig94bqtfXA9OOG6qeG6scOyPcOybzLhur09w7Jv4buH4bq94bqnPeG6veG6reG7neG6veG6pz3huqdiPeG6u2Lhur3huq09w6Eo4bq94bqnPTnhur/hu649OOG6qeG6scOyPcOzw6M9OeG6reG6qSjhu649w7Lhuq0oPcOy4bqt4buVPeG6ucOs4bqpPeG6uTThurs9OeG6rcOqPeG6veG6rSjhu409w6HhurU94buj4buN4bq9PcOhXW09OeG6rcOqPeG6u8Os4bqpPcOyw609M+G6uz3hurnhu41m4bq9PcOh4buZajk9M+G6uz054buP4bq94bqn4buuPcOhNHA9XW09w7LhuqnhurHhur3huqc9OeG7mcSp4bqpVsOdL23hu7LDnW09OeG6uSjDs8Oz4bukI23hu7fDqmFwI+G7suG6rGjhur3huqc94bq84bqt4buN4bq94bqnw50vbeG7sg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thuận vợ thuận chồng xây hạnh phúc

Thuận vợ thuận chồng xây hạnh phúc
2014-06-29 08:37:00

PTO- Là đại biểu duy nhất của huyện Tân Sơn được đi dự Hội nghị tuyên dương gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc toàn quốc năm 2013, gia đình ông Hà Văn Chính ở khu Giác 2, xã...

Muôn nẻo đường về

Muôn nẻo đường về
2014-06-28 14:12:00

PTO- Tiết trời mát mẻ sau một đêm mưa giông dường như cũng không thể làm dịu lại bầu không khí "nóng bỏng" tại buổi nói chuyện chia sẻ kinh nghiệm của doanh nhân Lê Trung Tuấn...

Nắng nóng đã bắt đầu giảm

Nắng nóng đã bắt đầu giảm
2014-06-28 11:27:00

Hôm nay (28/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nhưng nền nhiệt độ đã bắt đầu giảm, cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 33 - 36 độ C.

Bữa cơm gia đình- Cội nguồn kết nối yêu thương

Bữa cơm gia đình- Cội nguồn kết nối yêu thương
2014-06-28 06:04:00

PTO- Bữa cơm gia đình là linh hồn của sự đoàn tụ yêu thương, nuôi dưỡng tâm hồn con người, tạo nên tình cảm thắm thiết giữa các thế hệ trong gia đình, đó cũng là lúc hai từ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long