Cập nhật:  GMT+7
4bqpdOG6u8Opw7Thu6tn4bq04bq04bqhZeG6sCF1w4Lhu6vhu5ll4bqr4buS4buvaeG7rcOpw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpw7Thuqpnw6khQcOpw7R0RMO0w6nhu6tn4buvw6nhu5Phu7nhu61zw6nhurbhuqThu7XDtMOpw4Lhu6PDqeG7q2nhu7HDqeG6unXhu6HDtMOpw4LDrXXDqcOC4bun4butdMOpw4Jn4bqpL3ThurvhuqvhuqnhurDDqcO04burZ+G6tOG6tOG6oWXhurBU4buZZ+G7kWXhuqvhuqnhurDhuqvhuql14buxc8OpZ+G7q3Vz4but4bqhZeG7q+G7mXLDgmXDqeG6tOG6ssO04bqhZXTDgsOC4bqw4bq3Ly/DtWfhu6/hurB04bqkw4J04buvw6Lhurrhu60v4buv4bur4buR4buRZ8OCZy/hurzhu5nDteG6tHXDguG7mS/DgnXhu60tw4LhuqTDtC3hurThuqQt4bupdeG7meG7rS/hurvhurnhurnDlFLDleG7heG6u+G7geG7gUcv4bq94bq54bq74bq5L+G6vy/hurvhur3hur3hu4XhurlS4bq9ZuG6ueG6v8OUL+G6u+G6veG6v+G7g+G7g+G6ucOq4buF4buB4bq5ZuG7gcOqX+G6ueG6ueG7quG7r3Phu6/DqToh4buuw6LGsOG6sHNl4bqrLcOp4busc2nhur7DqeG6u+G7gS3hu4PhurXDqeG7kuG7r2nhu63DqcO04buz4butc8Opw4Jow7TDqcO04bqqZ8OpIUHDqcO0dETDtMOp4buqZ+G7r8Op4buT4bu54butc8Op4bq24bqk4bu1w7TDqcOC4bujw6nhuqdV4buq4buu4bqtw6nhu5Hhu6/DqcO1acOpR+G7reG7reG7meG7sWfhurJ14buZw6ks4buZ4buZ4bqydeG7reG7qcOp4buraeG7scOpw4LhurJDxILhu61zw6nhu5Phu69p4butw6nhu5Phu4vDqeG7k+G7o+G7rcOpw4J04buJ4buxw6nhurppw6nhu6tp4buxw6nhurp14buhw7TDqcOCw611w6nDguG7p+G7rXTDqcOCZ8Op4butdGrhu7HDqeG7qXTDrOG7r8Op4bq0aMOCw6nDgnXhu5/hu7HDqeG7reG7ieG7rXPDqcO04bqqZ8Opw4Lhu6fhu610w6nhu5Nww6nDguG6snVw4butw6nhu6l0Z3XDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqeG7kEXDqWjhu63DqeG6sHRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqeG7keG7r2fhu610w6nhu61zdHXhu6HhurDDqeG7reG6uMOp4bq6acOp4bq6b+G7rcOp4buT4bufw6nDtcO54butdMOp4buTbOG7rXPDqXN14bqgdcOiw6khdeG7o+G6sMOp4bq6acOp4buraeG7scOp4bq6deG7ocO0w6nhurrhuqB1w6nhu5Phu69p4butw6nDtHbDqTp0dsOpw5R04bqqw6nDguG7pcO0dMOpKMOV4bus4buQw6nDguG7p+G7rXTDqeG7rHPhuqThur5x4butw6khdOG7pcOp4buodeG7scOpVMOsdeG6tcOpw7Thuqzhu61zw6nhu5PDrXXDqeG7kXXhu6Hhu63DqeG7q+G7i+G7rXTDqeG7k8Ot4buvw6nDtGjDtMOpLsSC4bq3w6nhu6jhu6PDqXThu6/DrcO0dMOp4bq6acOp4buSw7PhuqTDqcOCQ+G6tcOp4buqZ+G7r8Op4buT4bu54butc8Op4oCTw6khdEPDgOG7rXPDqcO1deG7rXTDqeG6umnDqTThu4vDqXThu7l14bq1w6nDlOG7s+G7rXPDqcOCdEPDgOG7rXPhurXDqVThu7l1w6nhu6t14bud4butw6l0deG7oeG6sMOp4bqwdOG6qMOp4but4bq4w6nDguG7p+G7rXTDqeG6umnDqeG7qnXhu53hu63DqeG7sXXhu610w6l0w4PhurDDqcOCaMO0w6nDiuG7i8Opw4Lhu6fhu610w6LhuqnhurDhuqvhu6xq4buxw6nDguG6suG7r+G7rXPDqcO0dEPDgOG7rXPDqcOC4bqyw7nhu610w6kydeG7ocO0w6nhu6tp4buxw6nDteG7n+G7rcOp4bq64bq44butc8Opw7Thuqpnw6lV4buq4buuw6nDgsOtdcOpMnXhu6HDgsOp4busZ+G7scOp4butdGrhu7HDqXN24bqww6nhurB0w7Phu63DqcOCw63hu6/DqeG6unXhu6HDtMOp4buraeG7seG6tcOpw4p2Z8Op4buTdnXDqXN1w6zhu7HDqeG7rXN0w6jhu6/DqcOCdOG7s+G7rXPDqeG6tuG6pGfDqeG7qXThuqThur7hu6Phu63DqeG7qXTDusO0dMOpw7XDueG7rXTDqeG7k2zhu61zw6lzdeG6oHXDqeG6umnDqeG6sHRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXXhu610w6nDguG7o8Op4buT4bulZ8Op4bqwdEPDgOG7rXPhurXDqeG6uuG7ieG7rcOp4bqwdHfhu61zw6nDtOG6qmfDqVXhu6rhu67DqcOCw611w6kydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6nhu5Nn4butc8Opw4pu4bq+w6nhu5FF4butc8Op4bup4bujw6l04buvw63DtHTDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXRndcOp4buRRcOpaOG7rcOp4oCcOnRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqeG7keG7r2fhu610w6nhu61zdHXhu6HhurDDqeG7reG6uMOp4bq6acOpw7XDueG7rXTDqeG7k2zhu61zw6lzdeG6oHXigJ3DqeG6pzPhu5jhu5BT4buY4bqtw6nhu6tpw6nhu7Hhu7nDgsOp4bqwdMOz4butw6nDtOG6qmfDqcO0dEPDgOG7rXPDqcOC4bqyw7nhu610w6nDguG7r2nhu63DqcO0w7PhuqTDqTPhu5jhu5BT4buYw6nhu5NDw4PDtMOpw4JpdcOpw4LhurLDg8Opw7XEgnXDqcO0dEPDgOG7rXPDqcOC4bqyw7nhu610w6l0w4PhurDDqcOCaMO0w6lV4buq4buuw6ktw6nDtMOAw6nhurbhuqRn4butw6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nhurbhuqThu7XDtMOpw4Lhu6PDqUd1w6nhu6vhu5nhu63DqcOC4bqy4buv4butc8Opw4J04bqidcOpc3Vn4butw6nDqsOp4but4buJ4buxw6nDgsSQw6nhur3hurnhurnhu4Ut4bq94bq54bq74bq7w6Lhuqkv4bqw4bqr4bqp4bqw4bqr4buQRcOpaOG7rcOpM+G7mOG7kFPhu5jDqeG6tOG7m8Op4buTQ8ODw7TDqeG6sHThu7V1w6l0w4PhurDDqcOCdEXDtMOpdHXhu6Hhu63DqcO04bqs4butc8Op4bq64bqgdcOpOnR34butc8OpIXRDw4Dhu61zw6nhu7HDrXXDqeG6umnDqcOU4buz4butc8Op4butc3R14buh4bqww6kydeG7ocOCw6nhu6xn4buxw6nhurppw6nhu6p14bud4butw6nhu7F14butdMOpVMOD4bqww6nDgmjDtMOpw4rhu4vDqTJ14buhw4LDqeG7rGfhu7HDosOp4buQRcOpaOG7rcOp4bq04bubw6l04buvw63DgsOp4buT4bu54butc8OpxILDqcO0b+G6sMOp4bq24bqk4bu1w7TDqXN1Z8Op4bq6acOpdGd1w6nDguG7p+G7rXTDqeG7seG6qMO0w6nDgnXhu53huqTDqeG7q2nDqTp04bqmw6khdHjDqeG6umnDqTvhuqTDrOG7rXPDqeG7rGfhu7HDqeG7rXRq4buxw6lzduG6sMOp4bqwdMOz4butw6nDgsOt4buvw6nDtMOAw6l04bu5dcOpw4Lhu7XDgsOpdMOA4butw6nDtHThu6/DqeG7rXThurjhu61zw6nhurB04bqow6nhu63hurjDqcO0dsOpw4J04bqkw6nhu610w7LhurDDqcOCdG/hurDDqeG6umnDqXN1Z8Op4buTw7nhu610w6l0eOG6tcOp4buTw6zhu7HDqcO1w6zhu6/DqcO0dsOp4bq6deG7ocO0w6nhu6tp4buxw6nDteG7n+G7rcOp4bq64bq44butc8Op4bq6acOpw4J04bqkw6nhu610w7LhurDDqUHhu63DqeG7k+G7peG7rXTDqcOCdOG7s+G7rXPDqeG6tuG6pGfDqeG6sHRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqeG7keG7r2fhu610w6nhu61zdHXhu6HhurDDqeG7reG6uMOiw6nhu5LDg8OCw6nhu6l0w6zhu6/DqeG6tGjDgsOp4burw7Phu63DqeG7rWnhur7DqcO04bqqZ8Op4buT4buvaeG7rcOpw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpVeG7quG7rsOpw7R04bqk4buN4butw6nDteG7pcOpw7R04buvw6nhurp14buhw7TDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXRndcOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOp4buRRcOpaOG7rcOp4bupdOG7s+G7rXPDqeG7rXPhu69pdcOp4bux4bqow7TDqeG7k8O6w7R0w6nhu5No4butdMOpc3Vow6nDgnXhu5/hu7HDqeG7reG7ieG7rXPDqcO0QuG7rXPDqeG7rXRDw6nDtGjDtMOp4burxanhu610w6nhurpFw7TDqcOC4bqydXDhu63DqeG6unjhu61zw6nDtOG6qmfDqcOC4bun4butdMOpw4Jnw6nhu5Nww6nDtHbDqcOCdHDDqcOKbuG6vsOp4buRReG7rXPDqcO0aMO0w6l04buvw63DgsOp4buT4bu54butc8Op4bq6acOp4bup4bujw6l04buvw63DtHTDqeG7q2nhu7HDqeG6unXhu6HDtMOpw7R0dcOpw4J14bujw4LDqcO04bqqZ8Op4buRRcOpaOG7rcOiw6nhu5Dhu6/DqeG7k3bDqcO04bqs4butc8Op4bq64bqgdcOp4bq6deG7ocO0w6nhu61zdOG7mcOp4bur4buL4butdMOp4buTw63hu6/DqcOC4bun4butdMOpw7Vo4buvw6nDtGjhu6/DqeG7qXRodcOp4bq24bqkaMOCw6nhurrhu5/DqcOCw7nhu610w6l0w7nhu610w6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nhu6l14butdMOpw4Lhu6PDqcOK4buLw6l04bu5dcOpw7Thuqpnw6nhu5Phu6Vnw6nhurB0Q8OA4butc8Op4bq6acOpw4LDueG7rXTDqXTDueG7rXTDqXThu6/DrcOCw6nhu5Phu7nhu61zw6nDtOG6qmfDqeG7keG7r2fhu610w6nhu61zdHXhu6HhurDDqeG7reG6uMOp4bq6acOp4bq6b+G7rcOp4buT4bufw6nDtcO54butdMOp4buTbOG7rXPDqXN14bqgdcOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7reG6tcOp4buT4buvaeG7rcOpw7Thu7Phu61zw6nDgmjDtMOpVeG7quG7rsOpw7R34butw6nhu5Phu6Phu63DqcOCdOG7ieG7scOp4bq6acOp4buraeG7scOp4bq6deG7ocO0w6nDtOG6qMOpw4J0cMOpw4LDrXXDqeG7seG7ucOCw6nhurThu7XDqeG6tMSC4bq1w6nhu61zaeG7rXTDqeG7q3Xhu53hu63DqeG6tuG6pGfhu63DqeG7rXRDw6nhu6pn4buvw6nhu5Phu7nhu61z4bq1w6khdEPDgOG7rXPDqcO1deG7rXTDqeG6umnDqTThu4vDqXThu7l14bq1w6nhu6jhu6PDqXThu6/DrcO0dMOp4bq6acOp4buSw7PhuqTDqcOCQ+G6tcOpw5Thu7Phu61zw6nDgnRDw4Dhu61z4bq1w6nhu6p14bud4butw6l0deG7oeG6sMOpVOG7uXXDqeG6sHThuqjDqeG7reG6uMOpw4Lhu6fhu610w6nhurppw6nhu6p14bud4butw6nhu7F14butdMOpVMOD4bqww6nDgmjDtMOpw4rhu4vDqcOC4bun4butdMOi4bqp4bqw4bqrIcOtdcOpw7XhuqRBdcOp4buraeG7scOp4bq6deG7ocO0w6nhurrhuqB1w6nhu5Phu69p4butw6nDtOG7s+G7rXPDqcOCaMO0w6lV4buq4buu4bq1w6nhurRn4bqkw6nhu6l0dcOpw7Vo4buvw6nDtGjhu6/DqeG7seG7ucOCw6nhurThu7XDqcOCw7nhu610w6l0w7nhu610w6nDtHThuqThu61zw6nhurrhu5/DqeG6uuG7pcOpw4LhurLDusOp4bq6acOpw4J14buf4buxw6nhu63hu4nhu61zw6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nDtOG6qmfDqcOC4bun4butdOG6tcOp4bq6b+G7rcOp4buT4bufw6lzdcOsdcOp4bq24bqk4bq+4bujw4LDqeG6unXhu6HDtMOp4buraeG7seG6tcOp4bq6Z3XDqcOC4bqyd8Opw7Thuqpnw6nDgnRp4butdMOp4bqwdMOz4butw6nhu6l14butdMOpw4Lhu6PDqeG7rXPhu69pdcOp4bq24bqk4bu1w7TDqeG7keG7r2fhu610w6nhu7Fpw6nhu5Nrw7TDqcO1deG7ocOCw6nhu6tpw6nDtOG6qmfDqcO0aMO0w6nhu5Hhu69n4butdMOp4butc3R14buh4bqww6nhurrEkGfDqeG6umnDqeG7rXR54oCmw6k6dHbDqcOUdOG6qsOpw4Lhu6XDtHTDqSjDleG7rOG7kMOpw4Lhu6fhu610w6nhu6xz4bqk4bq+ceG7rcOpIXThu6XDqeG7qHXhu7HDqVTDrHXDqeG7k+G7i8Opw7Vp4bq+w6nDgnnDqeG7seG7r+G7rXPDqeG7seG6pOG7teG7rcOp4bq04bubw6nDtHbDqeG6tEXDqXTDgcOpw4LhurLDg8Opw4LDusO0dMOpw7RFw7TDqcO04bqqZ8OpVeG7quG7rsOpw7R04buvw6nDguG7p+G7rXTDqcOC4bqy4buv4butc8Op4bq6deG7ocO0w6nDim7hur7DqeG7kUXhu61zw6nhurppw6nhurB0aMOCw6nDguG6snVw4butw6nhurp14buhw7TDqeG7q2nhu7HDqcO14buf4butw6nhurrhurjhu61zw6LDqeG7kmvDtMOpw7V14buhw4LDqeG6unXhu6HDtMOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bupdGd1w6nhu5FFw6lo4butw6kz4buY4buQU+G7mMOp4bq04bubw6nhu7HEgsOpw4J04bud4buxw6nhu610deG7n+G6pMOpw4LhurJ1cOG7rcOp4bq6eOG7rXPDqeG6sHRow4LDqcOC4bqydXDhu63DqUHhu63DqeG7k+G7peG7rXTDqeG6uuG6uOG7rXPDqcO0dMSpw7TDqeG7qXThu7Phu61zw6nDtHThu6fDqcO0dOG7r8Opw7Row7TDqeG7keG7r2fhu610w6nhu61zdHXhu6HhurDDqeG7reG6uMOp4buxacOpw7R04buvw6nhu610deG7n+G6pMOp4buR4buvZ+G7rXTDqeG7rXN0deG7oeG6sMOp4bq6xJBnw6nhurppw6nhu610ecOp4bupdGjDtMOpw4LhurLhu53hu63DqeG7k+G7pWfDqcO1aeG7rcOiw6ky4bufw6nhurB0w7pnw6nDgkHDqcO0dETDtMOpVeG7quG7ruG6tcOpw7Vpw6lH4but4but4buZ4buxZ+G6snXhu5nDqSzhu5nhu5nhurJ14but4bupw6nDtELhu61zw6nhu7Hhu6/hu61zw6nhu7HhuqThu7Xhu63DqcO0dsOp4buTQ8ODw7TDqeG6tEXDqXTDg+G6sMOpw4Jow7TDqcOCdHXhu6Hhu63DqcO0dMO6w6nhurppw6l0deG7oeG6pMOp4bq24bqkw6zDqeG6uuG6oHXDqcOC4bun4butdMOpw4Jnw6nhu5Nww6nhu5FFw6lo4butw6kz4buY4buQU+G7mMOp4buTQ8ODw7TDqcOC4bqydXDhu63DqeG7qXRndcOpw4J0RcO0w6l0deG7oeG7rcOpw4J0aeG7rXTDqcO04buz4butc8Op4bq6acOp4buTw63DgsOp4buTQ8ODw7TDqeG7k8Oz4bq+w6nhu5PhuqrDqcO0aMO0w6nhu7HhuqjDtMOpw4J14bud4bqkw6nhu5Phu4vDqeG7k+G7n8Op4bqyZ8Oiw6nhu6h14buxw6khdEM=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảng bộ Khối CQDC Đảng tỉnh:

Đảng bộ Khối CQDC Đảng tỉnh:
2009-07-14 07:40:00

ập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm- 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Khôi cơ quan dân chính (CQDC) Đảng tỉnh đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Tỉnh ủy;...

Đảng bộ Khối CQDC Đảng tỉnh:

Đảng bộ Khối CQDC Đảng tỉnh:
2009-07-14 07:40:00

ập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm- 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Khôi cơ quan dân chính (CQDC) Đảng tỉnh đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Tỉnh ủy;...

Đảng bộ Khối CQDC Đảng tỉnh:

Đảng bộ Khối CQDC Đảng tỉnh:
2009-07-14 07:40:00

ập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm- 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Khôi cơ quan dân chính (CQDC) Đảng tỉnh đã bám sát các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Tỉnh ủy;...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long