Cập nhật:  GMT+7
QGQ7P+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG7kMSR4buR4buB4bqvJiPEguG7hX3hu4M/ROG7leG7g2NYP+G7jGRb4buRP8SDxKnhu4NjP+KAnOG7kGRb4buDYz/Dozfhu4M/cmHhu4PigJ0/4buDMeG7hz8sOiwsQC9kOyNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jUThuq99w6MmI+G7gmNddT87KS88w50/ZOG7k3Xhuq3hu4M/xILhu4V94buDP0Thu5Xhu4NjP+G7jWThu4vEkT9kb+G7jT9ybcSRP+G7kMO14buT4buDYz/Eg+G7hV3hu4M/ez4/4bu2w5Thu50/xIPhu4Vd4buDPy47KcOdP+G7juG7kzfhu4M/4bq/ZOG7kz8s4bu4P+G7kWo/4bqjZOG7o+G6oz/hu4Hhuqs/4buNZFvhu5E/xIPEqeG7g2M/4oCc4buQZFvhu4NjP8OjN+G7gz9yYeG7g+KAnT/hu4Mx4buHPyw6LCw/4buRIsSRP3QwP0Thu5Xhu4NjP1Thu5N1w6Lhu4Phu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6on3hu43hu5HEkeG7heG7gyYjQMSR4buHYz/huqPhu4F9w7TDtOG7qibEkeG6ouG6r+G7g+G7keG6r8O1Jj/DtOG7kXXhu4Hhuq/hu6omc8SRw6Phu5FkWD88KDrhu410WT9k4bqvxJFjZOG7kVg/ISwo4buNdFkmP8O0w7XhuqPhu6omLy/huqPhu7LhuqF94buF4buNZOG7k+G7kWThu4Xhu7Jy4buDL8Oj4bqvw7Thur/hu5Hhu4Xhu40v4buD4bqvc8O0LywsLD4vOzs7w6MpOyg7LDou4buRLCwsKOG7gTs6LcSR4buHYy0sKCw64buyw6rhu41jJj994buB4buR4buqJsSC4buFfeG7gz9E4buV4buDY1g/4buMZFvhu5E/xIPEqeG7g2M/4oCc4buQZFvhu4NjP8OjN+G7gz9yYeG7g+KAnT/hu4Mx4buHPyw6LCwmP3PEkcOj4buRZOG7qiY8KDomP2Thuq/EkWNk4buR4buqJiEsKCY/LyNAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6on3hu43hu5HEkeG7heG7gyYj4bqiW+G7gz/huqHEqcOdP+G6o2TEkeG6peG7gz/DtOG6vT/hu5DDteG7k+G7g2M/xIPhu4Vd4buDP3s+P3JdP+G7g2Phu51uxJE/w6M34buDP3QwP0Thu5Xhu4NjP1Thu5N1w6Lhu4M/dDd1P8Oj4buh4buDYz/hu4NkXT/EgyLEkT/Eg+G7hV3hu4M/4bq/4bql4buRP+G6o2Thu4U/Y8SRfT/Eg8Op4buDZD/huqNmP2Thu4Vd4buDP+G6oyDhu4NkP+G6v2RmP+G6v2Qx4buDP+G7kSLEkT/hur9k4buTP0Thu4nhu4NjP+G7hsSR4buDZOG7skAv4buNI0Dhu40/4bqj4buBfcO0w7Thu6om4buN4bqg4buFw6N1JiPigJzhu5BkW+G7g2M/w6M34buDP3Jh4buD4oCdP+G7gzHhu4c/LDosLD/hu4FdP2Thu4Ui4buRP8SDxKnhu4NjP+G6o2Y/w7o/4buDY2Thur19w50/xIPDoXU/4buHIuG7g2Q/w7Thu6E/4buNZOG7i8SRP2Rv4buNP2PEkXF9P+G6ozjhu40/xqF1w50/4bqjZGXhu4NkP+G7j+G7k3Xhuqfhu4PDnT/hu4bhu5Dhu5Dhu47DnT/huqNb4bqjP+G7kWo/4bqjZOG7o+G6oz/huqNkZeG7g2Q/4buRw7Xhurk/LT90MD9kxKnEkT/hu5Hhu58/ZOG7k3Xhuq3hu4M/xIPhuqXhu4M/4bqjbD/DtMOzP3JtxJE/4bqjW+G6oz/huqNsP+G7j+G7k33hu4PDnT/Eg2zhu4M/cuG6ucOdP+G7gOG7gFLhu5A/xIPhu6Phu4NjP+G6o2Q34buDP+G7kcO1w6Lhu4M/xIPhurl9P+G6oV3hu4M/ZOG7k3Xhuq3hu4PDnT9k4buTdT/Eg8Sp4buDYz/DtOG7oT9yXeG7hT/huqPhu5PEqeG6oz/huqPGoX0/4buDZDfhu4M/w6M34buDP+G6o2Thu5Phu4NjP8O04buj4bqjw50/xIPhu4nhu4NjP+G7gWfhu4NjP8SDZuG7g2M/Y2bhu40/4bqjw6zhu4NjP8O04buj4bqjw50/cmHhu5E/4bqjZDjhu5E/cl3hu4U/4bqjW+G6oz/huqNk4budbOG7g2M/4buRw7XDqeG7g2TDnT9k4buFIuG7kT/Eg8Sp4buDYz/huqPDrOG7g2M/4buRW+G6oz/Dozfhu4M/cmHhu4M/xIPhuqk/Y2bhu40/4buNZDnhu4M/4buRZOG7oeG6oz9kxJHhuq3hu4M/4buRZDLhu4NjP+G7gW/EkT/huqNb4bqjP+G7g2TEkeG6reG7hz9y4buXP+G6o2Rl4buDZD/hu5HDteG6uT/huqPGoX0/xIPhurl9P+G7jWThu51s4buDY+G7sj/DlH3hu5M/4buB4bqrP+G7jWRb4buRP8SDxKnhu4NjP3JdP+G7kcO1xJHhuqnhu4M/4bq/ZH3EkT/igJzhu5BkW+G7g2M/w6M34buDP3Jh4buD4oCdP+G7kSLEkT90MD9E4buV4buDYz9U4buTdcOi4buDw50/4bqjW+G6oz90MMOdP+G7kWThurk/4buRw7U44buDP+G7kcO14buF4buDYz9k4buTdeG6reG7gz/huqNkaOG7gz/hu4fEqeG7kT/hu5FkW+G7g2M/4buRw7Xhu4Xhu4NjP+G7j+G7k8O6P8SQxJDEkC8sOiwsP+G7gV0/4buRZFvhu4NjP+G6o33hu4U/xIPEkeG6qeG7hz/Eg+G6qT/hu5FqP+G6o2Thu6PhuqM/xIPhu4nhu4NjP+G7geG7hSLhu5E/4bqjW+G6oz9k4buFIuG7kT/Eg8Sp4buDYz/huqPDrOG7g2M/4buRW+G6oz/Dozfhu4M/cmHhu4M/4buRw7XDouG7gz/Eg+G6uX0/4bqhXeG7gz/EgyDhu4c/4bqhIOG7hT/hu5FkxJHhuqXhu5E/4buRZOG7oeG6o8OdP2TEkeG6reG7kz/hu4/hu5Mg4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqJ94buN4buRxJHhu4Xhu4MmI0DEkeG7h2M/4bqj4buBfcO0w7Thu6omxJHhuqLhuq/hu4Phu5Hhuq/DtSY/w7Thu5F14buB4bqv4buqJnPEkcOj4buRZFg/PCg64buNdFk/ZOG6r8SRY2Thu5FYPyEpPOG7jXRZJj/DtMO14bqj4buqJi8v4bqj4buy4bqhfeG7heG7jWThu5Phu5Fk4buF4buycuG7gy/Do+G6r8O04bq/4buR4buF4buNL+G7g+G6r3PDtC8sLCw+Lzs7O8OjKTsoOywsOuG7kSwhKDvhu4E7Oi3EkeG7h2MtLCgsIeG7ssOq4buNYyY/feG7geG7keG7qibEguG7hX3hu4M/ROG7leG7g2NYP+G7jGRb4buRP8SDxKnhu4NjP+KAnOG7kGRb4buDYz/Dozfhu4M/cmHhu4PigJ0/4buDMeG7hz8sOiwsJj9zxJHDo+G7kWThu6omPCg6Jj9k4bqvxJFjZOG7keG7qiYhKTwmPy8jQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43huqJ94buN4buRxJHhu4Xhu4MmI0TEqcSRP+G7gEThu4zhu4I/dDA/ROG7leG7g2M/VOG7k3XDouG7gz/DtX0/4buHMuG7kT/hu4fDrD9kw6nhu4NkP8OjN+G7gz9yYeG7gz/hur9k4bqx4buFP+KAnOG7kGThu5M/Y+G7heG7h8OdP+G7jWQ34buDP+G7geG7hSLEkcOdP3RwP+G7gcO6P8O1W+G6oz/hu5FkIMSRP8O0xJHhu4NkP2Thu4Ui4buRP+G7kSLEkT9kxKk/Y8SRfT/Eg8Op4buDZOKAnT9yXT/hu5E04buDYz/hu5Fk4buV4buDYz/DtVvhuqM/4bqjZOG7hT/huqNb4bqjP2TEqT/hu5FkfeG7hz9jxJF9P+G7h8OsP2TDqeG7g2Thu7JAL+G7jSNA4buNP+G6o+G7gX3DtMO04buqJuG7jeG6oOG7hcOjdSYj4buCY311P8O0feG7kz/hu4Hhuqs/4buNZFvhu5E/xIPEqeG7g2PDnT/huqNb4bqjP+G7geG7oeG6oz/hu4Hhu51v4buDYz/EgzA/4buRaj/huqNk4buj4bqjP8O1fT/hu4/hu5M34buDP+G7kWThu6HhuqM/ZMSR4bqt4buDP+KAnOG7kGRb4buDYz/Dozfhu4M/cmHhu4PigJ0/cm3EkT/hu4NkxJHhuqfhu5M/ZOG7hSLhu5E/xIPEqeG7g2M/4buDZOG7nVg/4bq+ZMOzxJE/4bqjw6zhu4NjP3Q3dT/Do+G7oeG7g2M/4buDZF0/w7M/4bqjZOG7hT9jxJF9P8SDw6nhu4NkP+G6oV0/4buQw7U54buDP+G7kGThurk/4buQxJHDouG7g8OdP+G6v2Thu5M/ROG7ieG7g2M/4buGxJHhu4NkWT9y4bqtP8O0xJHhu4NkP+G7h8OsxJE/4buRw7Xhu51u4buDY8OdP+G6v2RsxJE/4buRZMOs4buDYz/huqPhu4vhu4NjP8O1MOG7g2Q/4buRIsSRP+G7kMO14budbuG7g2M/4buQxJHhuqnhu5M/ZGjhuqPDnT/hu5BE4bqiw5Q/ROG7leG7g2M/VOG7k3XDouG7gz9yXT/hur9k4buTP+G7kcO14buT4buDYz/hu5E34buHP3QwWT/DtX0/4buHMuG7kT/hu4fDrD9kw6nhu4NkP8OjN+G7gz9yYeG7gz/hur9k4bqx4buFP+KAnOG7kGThu5M/Y+G7heG7h8OdP+G7jWQ34buDP+G7geG7hSLEkcOdP3RwP+G7gcO6P8O1W+G6oz/hu5FkIMSRP8O0xJHhu4NkP2Thu4Ui4buRP+G7kSLEkT9kxKk/Y8SRfT/Eg8Op4buDZOKAnT/huqPGoX0/RMSpxJE/4buAROG7jOG7gj90MOG7sj/hu5DDteG7heG7g2M/xINv4buRP+G6o33hu4U/xIPEkeG6qeG7hz/hu5Fk4buh4bqjP2TEkeG6reG7gz/igJzhu5BkW+G7g2M/w6M34buDP3Jh4buD4oCdP+G7keG7nz/hu4NjXXU/OyktLjovPMOdP8Oj4buhP+G6v8SR4bql4buDP8O04bq1P2Thu5N1P8SDxKnhu4NjP+G6v2Thu4Ug4buDYz8u4buyOjo6P+G6o8Os4buDYz/hu4F94buFP8SDxKnhu4NjP+G6o8ahfT/huqNb4buDP+G6ocSpw50/4bqjZMSR4bql4buDP8O04bq9P+G7kMO14buT4buDYz/Eg+G7hV3hu4M/ez7DnT/huqNb4buDP+G6ocSpw50/ZMSpxJE/csSRw6Lhu4PDnT/Eg+G7hV3hu4M/csSRw6Lhu4PDnT/hu4NkN+G7gz/Dozfhu4M/dDA/ROG7leG7g2M/VOG7k3XDouG7gz9yXT/hu4Nj4buT4buJ4buDP+G7geG7oeG6oz/hu5Hhu58/ZOG7k3Xhuq3hu4M/xIPhuqXhu4M/4bqjbD/DtMOzP8SD4bqpP+G7kWo/4bqjZOG7o+G6oz/huqNk4buTa8SRP+G6o1vhuqM/ZOG7hSLhu5E/xIPEqeG7g2M/4buBxJHDouG7gz/hu4/hu5N94buDP+G7kW3EkT/hu5Fb4buHP+G7geG6veG7g2Q/cuG7oeG6o8OdPy4uP+G6o8Os4buDYz9yxJHhuq3huqM/4bqj4buXP+G7kWThuqnDnT/hu5FkxJHhuqXhu5E/4buRZOG7oeG6oz9jZuG7jT/hu41kOeG7gz9jxJHhu5nhu40/dDA/ROG7leG7g2M/VOG7k3XDouG7gz9k4buFXeG7gz/hu5FkXeG7g2Q/dDd1P8Oj4buh4buDYz/hu4PDrOG7g2M/4buRZMOs4buDP+G7h23EkT/hu5HDteG7heG7g2M/4buDMeG7hz8sOiws4buyQC/hu40jQOG7jT/huqPhu4F9w7TDtOG7qibhu43GsOG7k+G7kWThu4XDtSYj4buMZOG7nWzhu4NjP+G7kGR94buDZEAv4buNIw==

Phương Thanh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Niềm vui từ những “Mái ấm khuyến học”

Niềm vui từ những “Mái ấm khuyến học”
2022-07-16 10:29:00

baophutho.vn “Mái ấm khuyến học” là chương trình ý nghĩa do Hội Khuyến học tỉnh thực hiện trong những năm qua, đã và đang là cầu nối các mạnh thường quân hỗ...

Tuổi trẻ san sẻ yêu thương

Tuổi trẻ san sẻ yêu thương
2022-07-16 08:03:00

baophutho.vn Phát huy tinh thần xung kích “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” thời gian qua, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai...

Thổi hồn vào đất

Thổi hồn vào đất
2022-07-16 08:01:00

baophutho.vn Kế thừa truyền thống của ông cha và sự khéo léo, tinh tế trong chế tác, các thế hệ những người làm gốm xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy vẫn ngày đêm...

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
2022-07-15 16:36:00

baophutho.vn Ngày 15/7, tại trường Tiểu học Đại Phạm (xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa), Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Quỹ Tấm lòng...

Thanh Thủy chăm lo cho người có công

Thanh Thủy chăm lo cho người có công
2022-07-14 08:29:00

baophutho.vn Phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, huyện Thanh Thủy luôn đẩy mạnh thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa với...

Cuộc thi tiếng Hàn lần II - Phú Thọ 2022

Cuộc thi tiếng Hàn lần II - Phú Thọ 2022
2022-07-13 18:26:00

baophutho.vn Tiếp nối thành công của Cuộc thi tiếng Hàn lần thứ Nhất, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý các...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long