Cập nhật:  GMT+7
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKnhu7DDieG6oG9Jw43DleG7t+G6pG/huqnhuqDhu7VJbyjhu5fDgm9J4buISW/hu49vxrDhu6Xhu6lvSUd54bqkb8aw4buj4bqkw4Fv4buOw73hu4Rvw4Dhu53huqTDgW9AJEDhu5ZvScOAxqHhuqTDgW/DssOz4buJL8OAw7LEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhu4nhuqDDgsOBb0hH4bupw6puLy/hu6lpxrDhu5fhuqbhu4TDgMONScOA4bqmacOS4bqkL+G7q+G7rUjhurJJ4bqm4buEL+G6pOG7reG7jEgv4buNw7LDteG7jS/DsuG7jeG7jeG7q8O0w7Phu5XDs+G7jcOzw7NJw7Lhu5nDs8O14buN4buN4bq0w7Jp4bq24buEw4Fuby/EqeG7sMOJ4bqgb0nDjcOV4bu34bqkb+G6qeG6oOG7tUlvKOG7l8OCb+G7qeG6rG/huqTDgcONw5Vv4bup4bq8b8OS4buh4bqkw4Fv4bqyw4BC4bqgb0nEkOG7hG/DssOzw7Nv4buxw4nhuqBvw4Lhu53huqTDgG/huqTDgMO6SW9Jw4DDvW/DgeG6oMOK4bqgaW/DrOG7ouG6pMOAZm854bqpL+G6qeG6oOG7rUnhuqThu5fDgivhu4vhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpLuG6oHnhuqRv4bux4bqm4bub4bqkb8aw4bqs4bqkw4Fv4buxxqFv4bqhw4DDvW/DgeG6oMOK4bqgb8OsQCRA4buW4buLb8OSTeG7l2/hu6lE4bqkw4FvxrDEkG/GsOG7o+G6pMOBb+G7jsO94buEb8OA4bud4bqkw4Fv4bupxqHhu6lv4buxw4nhuqBvScONw5Xhu7fhuqRvRsONxJDhu6lvw4HhuqDhu5dvSUfhuqbhuqTDgW9Jw4DGoeG6pMOBb8Oyw7Mv4buNw7Phu43Dsmnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqhw4Dhu63huqZv4bux4bqsaG/hu7HDieG6oG9Jw43DleG7t+G6pG/huqnhuqDhu7VJbyjhu5fDgm9J4buISW9JTW/DksSCb0lH4bqib+G7lcO0b+G7jsONxJDhuqTDgW/hu5Xhu5lv4bqyw4DhuqBv4bupw4Dhuq5v4bup4bqo4bqkb8OyaeG7jeG7jeG7jWjhu5Vv4bux4bqg4bu3w4Jp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG6ocOATG/DgOG7neG6pMOBb+G7seG6oG/hu47DjcSQ4bqkw4Fv4bur4bqmb0nDjcOV4bu34bqkb+G6qeG6oOG7tUlvKOG7l8OCb+G7hMOA4buj4bqgb+G7qcOAxILDjW/DgOG7l+G6oG9Jw4DDuklvxrDhu53huqBvSUdLw4rhu6lvKcOC4buX4bqkb8OS4bubb+G6oUfDjeG6pMOBb2HDjcSQ4bupb0nhu53huqBvw5LhuqjhuqTDgW/hurThuqbhu53huqBvScOATG/GsOG7l2/huqvhuqZH4bq04burb+G7qMON4buEb+G7jcOz4buN4buNb0lH4bqm4bqkw4FvScOAxqHhuqTDgW/DssOzaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqFHS8OK4bupb+G7seG6rGhv4bux4bqm4bub4bqkb0bDjXXhuqRvw4DDjcO64bqkb+G6tMONw5Xhu7XhuqRvw5LhuqB54bqkbznhu5dH4bqybz3hu5fhuqTDgS1I4but4bqmb+G7qUrhuqTDgW9J4buISW/DgOG7neG6pMOBb0lH4bqm4bqkw4FvScOAxqHhuqTDgW/hu5Uv4buNw7Phu43DsmhvSU1v4buV4buNb+G7jsONxJDhuqTDgW/hu5XDtG/hu6vhuqZv4buj4bqkw4Bvw4BL4buG4bqkw4FvSU1v4bqyw71Jb0bDjeG7o2/hu6nEqOG7l2/DkuG6qOG6pMOBb+G6tOG6puG7neG6oG/huqvhuqZH4bq04burb+G7qMON4buEaeG7iS/hu4TEqeG7ieG7hG/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hMav4bqm4burw5VuxKnhuqnEgm9JR+G6om/hu5Xhu5lvScOAw71vw4HhuqDDiuG6oG/DgOG6oOG7teG6pG9J4bud4bqgb+G6tOG7m2/DgOG7neG6pMOBb0nDgMO64buEb+G6pMOAw7pJb+G7qcSo4buXb0nDjcOV4bu34bqkb+G6qeG6oOG7tUlvKOG7l8OCb0lH4bqm4bqkw4Fvw5LhuqjhuqTDgW/DgOG7l+G6oG/huqThu6HDgm9Gw43hu5dv4burS8OK4bqgb0nDgOG6vuG6oG/DgMONw7rhuqRv4bq0w43DleG7teG6pG/DkuG6oHnhuqRv4bqkw4FL4bq+4bqgbz3hu5vhuqRvYcONxJDhu6lp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG6ocOA4but4bqmb8aw4buj4bqkw4Fv4buOw73hu4Rvw4Dhu53huqTDgW9Jw4DGoeG6pMOBb8Oyw7Mv4buNw7Phu43DsmhvScONw5Xhu7fhuqRv4bqp4bqg4bu1SW8o4buXw4Jv4bqyw4BE4bqkw4Fv4bup4bqo4bqkb+G6pOG7ocOCb0lH4bqm4bqkw4FvScSQ4buEb8Oyw7Rv4buxw4nhuqBvw4Lhu53huqTDgG/huqTDgMO6SW/hu6nDgHXDjW/GoG/DksOK4bqgb8OSxIJvSUfhuqJvScOATG/DsuG7k2nhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqhw43DlW/huqTDgOG6oHnhuqRob+G7scOJ4bqgb0nDjcOV4bu34bqkb8ah4bqmb+G7sUJvSOG7l+G6pm/DkuG7m+G6pMOBb8OSxanhuqRvw4HhuqDDk2/DksSCb0nDgMO9b0jEkG/DgsOJSW/hu4Zv4buwROG6pMOBbyjhu5fDgm/GoG/hurLDgOG6oG/DgOG6vOG6pG9Jw43DleG7t+G6pG/huqHDgMah4bqgby7hu5fhuqRvw7Lhu5VvxrDhu6Xhu6lvw5Lhu5tv4bq0w7nhuqRv4bq0S+G7gElv4buOw73hu4RvSUd54bqkbznDgOG6oOG6tOG6oOG7hOG7hOG6oOG6pOG7rUhobyHDleG7l+G6pMOC4buXR2hvIeG7l+G6tOG7l8OVSOG6oOG7l2hvw6DhuqDhuqTDgeG7l+G7hOG6pkfhu61paWnhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSp4bqhR+G6puG6pMOBb0nDgMah4bqkw4Fvw7LDsi/hu43Ds+G7jcOyb0nDiuG6oGhv4buxw4nhuqBvScONw5Xhu7fhuqRv4bqp4bqg4bu1SW8o4buXw4JvSeG6oMO94buEb0nhu4jhu6lvScOA4bqgb+G7scO6w41vw5LhuqjhuqTDgW/hurThuqbhu53huqBvScOATG/GsOG7l2/huqvhuqZH4bq04burb+G7qMON4buEb+G7jcOz4buN4buNb8OSw4rhuqBv4buxxJDhuqBvScOAxKhvw4Lhu53huqTDgGhvw4FFw4JvKMOA4bulSW/Gr+G7o+G6pG/DkuG7m2/DoOG7l8ON4bur4bqgb+G7lkfhu5fGsOG6oOG7l2nhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TGr+G6puG7q8OVbsSpKMO9w41v4bqkw4Dhu6XhuqRvScOAecOCb0nDgMO6SW/GsOG7neG6oGhvYcON4buX4bqkw4FvPeG7o+G6oG/DkuG7m2/hu7FF4bqkw4Fv4buxw4nhuqBv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/hurLDgOG7o2/huqThu6HhuqTDgW9J4bqgw73hu4RvSeG7iOG7qW9J4buISW/hu47DjcSQ4bqkw4FvSUd54bqkb8aw4buj4bqkw4Fv4buOw73hu4Rvw4Dhu53huqTDgW9Jw4DDvW/DgeG6oMOK4bqgb8OS4bubb8OS4buh4bqkw4Fv4bqyw4BC4bqgb+G6pMOA4bqsw4Jvw7LDs8Ozb+G7scOJ4bqgb8OC4bud4bqkw4Bv4bqkw4DDuklp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqeG6ocOA4but4bqmb8aw4buj4bqkw4Fv4buOw73hu4Rvw4Dhu53huqTDgW9Jw4DGoeG6pMOBb8Oyw7Mv4buNw7Phu43Dsmhv4buxw4nhuqBvScONw5Xhu7fhuqRvxq/huq5vw5LFqeG6pG/hu7FM4bqkw4Fv4buxw7nDjWlv4buoxqHhu6lv4buxw4nhuqBvw4Lhu53huqTDgG/huqTDgEtvxq9H4buXeuG6oOG6tGhv4bqhdcOVb8av4buX4bqkbyjDgOG7l2hvOcOAxqHhu4Rvw5Lhu5tvJEnhu5fhurTDlW/hu7Hhu7PDjW9Jw4Dhu6HhuqTDgW9J4bqgw73huqRp4buJL+G7hMSp4buJ4buEb+G7qeG6tOG7l0hIw6pu4buExq/huqbhu6vDlW7EqTdv4bqyw4DDjW/Dkk7hu6lv4bupw4B1w41vxqBobyRH4buX4bqkb+G7sUzhuqTDgW/hu7HDucONb8OSw4rhuqBvw5LEgm9JR+G6om/hu43hu41vScOAw71vw4HhuqDDiuG6oGlvYsO94buEb0jhu5fDjW/hu7Hhuqxv4bq0w7nhuqRv4bq0S+G7gElv4bq04bubbyjDgOG7pUlvxq/hu6PhuqRob+G7lsONSElH4buX4bq04bqg4buXaG894bub4bqkb2HDjcSQ4bupaG9h4buXSeG7l0dpL2nhu4kv4buExKnhu4nhu4Rv4bup4bq04buXSEjDqm7hu4TDoOG6psONR+G7qeG7rW7EqeG6ocOA4but4bqmb+G6oeG6oWLhuqko4buJL+G7hMSp

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long