Cập nhật:  GMT+7
4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu5064buIRsSQcsOpReG7rUZFcuG7kuG7q+G7lHLDuXJGeOG7hHJU4bqocuG6sOG6uMSCRXJG4buIRsSQcuG7mEXhu4hGcuG7hE/DieG7my9FdOG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4bud4bubw4nhu4TEkHLhu5Lhu5DEgm9xLy/EguG7mcOD4burR8OVReG7lOG7mEVH4buZVEYv4bqu4bq24buS4buG4buYR8OVL0bhurZV4buSL3TGsMO6dC/Ducaw4bqu4bulc8Wpw7l1w7nhu6Xhu5h04bul4bup4bul4bupw7nhu4J04buZ4buAw5XEkHFyL+G7nSDhuqpy4buYRcSoRsSQcuG7mOG7nk/DiXJGRcOMcsSQw4nDjeG7mHLEgkhyw4PGoHLhu7HDlXLEguG7nOG7q3Iw4buS4buQ4bur4bq24buCcuG6sOG7nsOSxIJy4bqw4bue4burclThu61HcuG7mOG7nk/DiXLhu5jDieG6puG7lHLEguG7ucOZcuG7mOG7kEpGxJBy4buMcuG7hkXhu5RyKuG6ukZFcmThu5Thu7lG4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu51jw6k6w6ktZeG7q+G7lHLhu4ZFw4ly4bqw4buew5LEgnLEguG7iEbEkHJGRcOARnLhurDhu6/hu5hyRuG7iEbEkHLhu5hF4buIRnLhu4RPw4nhu5Ny4bquw4nhuqpGcuG7hOG7r0dyRuG7iEbEkHLhu5hF4buIRnLDmndyOuG7iEbEkHLDqUXhu61GReG7k3JF4buUw5nhuqpGcsOpReG7q0ZFcirhu6tyxIJIckZFw4nhuqjhu5Ry4buYReG7q8OZcuG6sEzDieG7k3LhurDDk8OJcuG7ksSoRsSQclTDgOG7mHLEgkVB4buY4buTcuG7mMOJRkVy4buYRcOBRnLEguG7nOG7q3JGxJDhu57Dk8OJcuG6ruG7uUZy4bqw4buew5LEgnLEgnbDiXLhu5hFw4nhuqpG4buRcsSCReG6uEZFcuG7mOG7kOG6vHJMRnLhurDhurxGReG7k3Lhu6tGckbDiUZFcuG7mOG7kMOA4buYcuG7mFFy4bqw4buew5LEgnLEkMOJU3JUU0bEkOG7mXJlUXLhurBMw4ly4buYReG7q8OZcuG6sEhy4bqw4buew5LEgnLhu5hFQnJFw4nhuqpGcsOU4buU4burckZFU0bEkHLEgkdGcuG6sOG7nsOTRsSQcsOD4bqmcuG7mOG7iEbEkHLhu5BLRsSQcuG7kHfDieG7k3JGRVNGxJByRsSQ4buIw4lyRkXhu61yxILhu6tHcuG7mMOBRsSQcuG7hkXhu6tGxJBy4buY4buQ4burRsSQ4buTckXDieG6qkZy4bqw4buvw4nhu5NyRsSQeEZyRnnDleG7k3Lhu5Lhu6/EgkVy4buS4bqk4buRcuG7huG6pkZFcuG7hOG7nk5GxJByRkvDiXLhurBKRsSQcsOD4bqmcuG7mOG7iEbEkHJFSOG7q+G7k3Lhu5jhu69HcuG6sMOJ4bqo4buUcuG7hsOJ4bqqRnLhu5hF4buUw4BGcuG7gsOSw4lyxIJFR3JUw4nhuqrEgnLEgkXhu5TDmUJGcuG6sEzDiXLEgk5yxIJB4buUcsSC4bu5w5ly4buY4buQSkbEkOG7k3JUw4Dhu5hyRuG7lOG7iMOJ4buZcsOpReG7rUZFcsOU4buUdnLhurBIcuG7guG7rXLhu5JRclTDgEZy4bqu4buaRsSQcuG7gsOJRkVyRUfhu6/hu5jhu5Ny4buS4buxRsSQcuG7mOG7r0dyxILhu5zhu6tyOnZGxJByw4NL4buTcsSCReG6uEZFcsOU4buUw5nhuqhGcuG6sOG6vOG7q3LDlUXhu55ORsSQcuG7mOG7kEdGxJByxILhu4hGxJBy4buY4buxxIJyxIJFw4py4bqw4buvR3JU4butcuG7klFy4bqwSkbEkHLhu5hF4buUw4BG4buTckZFQeG7mHLhu5jhu5DhurhyxILhu6tHcsSC4buc4burckZF4bu5RnLhuq7hu7lGcuG7mOG7kEdGxJByw5Thu5Thu7Fy4buY4buQ4bq6RkVyw5rhu7nDmXLhuq5RRsSQcmHDqTnhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7nTpKRsSQcsSCReG6uHJpw4lyw6lFw41yOEvEgnItciZF4buccuG7mOG6vMSCRXLhurkqYT9yw5p3csSCRUdyxIJF4buWRsSQcuG7mOG7iMOJcsODw4nhuqzhu5jDtHJl4bur4buUcuG7hkXDiXLhurDhu57DksSCcsSC4buIRsSQckZFw4BGcmHDqTnhu5Nyw5p3cuG7mMOAw5Vy4buY4buQ4buURsSQcuG7kOG7rXLhu5JH4bux4buY4buTcuG6sMOJ4bqo4buUcsSCRcOKRkXhu5Nyw4NMcuG7kuG7lEbEkHLDlOG7lMOZckVH4buvxIJFcuG7knZGcsOa4buUQeG7mHJG4buIRsSQckbEkEXDieG6qsOVclThu61y4buY4buQw4lCRnLhu4ZF4burw4ly4buYRVHEgnJFw4nhuqpG4buRcuG7hOG7jHLhu5BLRsSQcuG6rsOJ4bqqRnLhu5jhurjEgkVy4buC4buW4burcsSQw4nEqEbEkHJF4butRsSQckVI4bur4buTcuG7guG7luG7q3Lhu4Lhu6vDieG7k3Lhu4Lhu5bhu6tyxIJFQeG7mHLhu4Lhu57DkkbEkHLEguG7q0fhu5Ny4bue4buUcuG7mMOJ4bqmRnLDlUXhu7Hhu5hy4buY4buQw4lCRnLEgkV4RnJG4buU4buIw4ly4buGReG6ssOVcuG7huG6uEbhu5Ny4bugRsSQcuG6ruG7mkbEkHLEguG7iEbEkHJGxJBF4bqqcsSC4burR+G7mXI64bqgw5ly4buE4buvRkVyxIJOcsSQw4lPw4lyRUjhu6vhu5Ny4buE4buMcuG7kEtGxJByVMOJ4bqqxIJy4buCw4nhuqZGcuG7huG6rOG7mHJUT8OJcsSC4buxxIJyxIJOcsOU4buU4burRuG7k3Lhuq5H4burRkVyRsSQRcOJ4bqqw5Vy4bqwQnJGxJBFw4nhuqZGcsSC4bug4buU4buTcuG7oEbEkHLhuq7hu5pGxJBy4buGRUfhu6tyRcONxILhu5NyxILhu4hGxJByRsSQReG6qnLhu5jDieG6pkZy4buYw4nhuqxGclThu61HcuG7knZGcsOa4buUQeG7mHJG4buIRsSQckbEkEXDieG6qsOV4buTckZFQeG7mHLhu4Lhu61y4bqw4bue4burcsSC4buxxIJyxJDDicSoRsSQcuG7hE/DiXLEgkVHckXDieG6quG7lHLDlOG7lHZy4buGw4lGRXLhu5jhuqxyxILhu6tH4buTcsSCReG7lnLhu5jhu5DDjUbEkHLEguG7iEbEkHLhu5jhu7HEgnLhu4ZF4buUw5nhuqxGckbhu4hGxJDhu5Ny4buYReG7lnLDmeG7meG7meG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budOkJyRuG7uUbEkHLEguG7q0dy4buYReG7lHJGRcOAw5VyxIJFR3JGxJDhu57Dk8OJcuG6ruG7uUbhu5Nyw5p3cuG6sHdy4buYw4nhuqxGckXhu61GRXLDmuG7ucOZcuG6rlFGxJBy4buG4bqsckVH4buvxIJFcuG6sOG7rUdy4buY4buvR3JGxJBF4bqo4buTcsSQw4l2w4lyw5Thu5TDmeG6rOG7mHJUw4nhuqrEgnLhu4Lhu63hu4RyxIJFR3Lhu4Lhu6tHcuG6sEtGxJDhu5NyRkVB4buYcuG7guG7rXLhu4Lhu6tHcuG6sEtGxJByRuG7iEbEkHLhu5hF4buIRnLEkHlGclRPw4lyxILhu7HEgnLEgkXhu55ORsSQcuG7mOG7kOG6ukZFcuG7hOG7msSCcuG7mMOJ4bqm4buUcmThu5TEqMSCcsSQw4nhu6vhu5Fy4buYRVHEgnJFw4nhuqpGcsSCReG7lMOZQkZy4bqwTMOJcsSCTnLEgkHhu5RyxILhu7nDmXLhu5jhu5BKRsSQ4buTclTDgOG7mHJG4buU4buIw4ly4buY4buQR0bEkHLhu5J2RnLDmuG7lEHhu5hyRuG7iEbEkHJGxJBFw4nhuqrDlXLhu5hF4bq2R3JF4bueT0bEkHJG4bu5RsSQcsSC4burR3LEkMOJ4buxcuG7mOG7kOG6vHLhu5hF4buUckZFw4DDlXLhu5jhu5DhuqZGcsSCxqBGxJBy4bqwTkZyVOG6vHLhuq7DieG6qkZy4buY4bq4xIJF4buZcsOp4buQR0bEkHLhurBI4buTcuG7mMOAw5Vy4buY4buQ4buURsSQcsOVReG7seG7mHLhu5jhu5DDiUJGcuG7hsOJRkVy4buY4bqsckVLcsSQw4nhu6ty4bqw4bq6RkVyxJB5RnJUT8OJcuG7hsOJRkVy4buY4bqsckXDksOVcuG7mOG7scSC4buTcsOa4bu5w5ly4bquUUbEkHLhu4Thu4hyReG6ukZFcuG7hsOJRkVy4buY4bqscsSCSHJFw4nhuqrhu5Ryw5Thu5R24buTcsSQw4nhu5bDlXJGReG7q+G7lHLDlUXhu7Hhu5hy4buY4buQw4lCRnLhu4bDiUZFcuG7mOG6rHLEkMOJ4burcuG6sOG6ukZF4buTcsSQw4l24buEckbEkEXDqEfhu5nhu5nhu5lyP+G7lMOZcuG7mOG7kOG6unLEguG7scSCcuG7guG7rUbEkHJGxJBF4bqocuG7mOG7kOG7lMOZ4bqoRnLhu5hFxKhGxJByRkXhu55y4buES8SC4buTcsOVReG7seG7mHLhu5jhu5DDiUJGcsSCTnLhu5Lhu4xyxIJF4bqscsODw4nhuqxGcsSQTeG7k3LDmuG7q8OZcsOa4bux4buY4buTcsSQSXJF4butRuG7k3Lhu5h4RsSQcuG7ksSocuG7guG7nsOSRsSQcuG7guG7q0dy4bqwS0bEkHJGxJDhu61GRXLDmuG7ucOZcuG6rlFGxJDhu5lyIEfhu6/hu5hy4bqwS0bEkHLhu5hF4bueTkbEkHLhu4Thu6/DiXLhuq7hurzEgkVyVOG7mnLhu5h4RsSQcsSCdnLDlOG7lMOZcuG7hOG7iHJU4butcsSCRUHhu5hy4buC4buew5JGxJDhu5nhu5nhu5lyw6lMRsSQcsSQw4nhu7Fy4buY4buQ4bq8cuG7knZGcsOa4buUQeG7mHLhu5jhu5DhuqZGcuG6sOG6vOG7q3LDg+G7rUZy4buncuG7mEXhu7FGxJByRnjhu4RydXN0xrBy4bqw4buv4buYcsSQw4FGcsWp4buncuG7mMavcuG6sEpGxJDhu5lyKuG6pkZyxILhu69GRXLhurBI4buTcsOad3Lhu4bhuqzhu5hyRcOSw5VyVE/DiXJhxJDhu7lGckXhu61GxJByJkXhurhGRXLhu5Lhu7HEgkVyw6x3ckVLw4ly4buY4buQw4lCRnLhu4ZF4burw4lyRsSQ4buUSkZyVMSoRnJU4burw5ly4bqw4bqsRnLEguG7scSCckVLcsSCSHJGReG7lHLEgsOB4buUcsSCw4FGcuG7mEXDieG6rOG7mOG7k3LEgkhyxIJF4bq4ckXhu55PRsSQcuG7guG7reG7hHJ4RuG7kXJFTXLhu5jhu5DDknLhurDhu61HcuG7mOG7r0dyRsSQReG6qOG7k3LEkMOJT8OJcuG7mEXDieG6quG7lHJUw4nhuqrEgnLhu4Lhu63hu4Ry4bqwQnJFw41y4buSxKhGxJBy4bqw4buew5LEgnLDg8O9RsSQckbEkEXhuqhyVOG7rXLhu5hFR+G7seG7mHJGxJBFw6hHcsOD4bqoRnJUU0bEkOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budaU/DiXLhu4LDksOJcuG7mEXhuqxy4buC4butclTGoEbEkHLhurBKw4nhu5NyRuG7lsOJcsOVRcagckXDksOVcuG7mOG7kEpGxJByxILhu7nDmXLEgkhy4buE4buWw4lyRkXhu55yw5Thu5Thu6Thu5jhu5Nyw4Phu57hu4zDieG7meG7meG7mXJGeOG7hHJ1c3TFqeG7k3Im4buIRsSQcuG7mMOZciZjcjdFR+G7q3JFw43EgnJU4butcibhu4hGxJByRsSQReG6qnJG4buIRsSQckbEkEXDieG6qsOVciB1cuG6sHdy4buCw4nhuqZGcuG7huG6rOG7mHJUT8OJckbhu4hGxJBy4bqu4bu5RnLDmndyOuG7iEbEkHLDqUXhu61GRXLhu5jhu5BKRsSQcsawc3NF4burcsSC4bu5w5lyeEZyw5Thu5R2cuG7mOG7r8OJcuG7hkXhu5RyY0Xhu5pGxJByw6lF4buew5JGxJDhu5Ny4buGReG7lHIq4bq6RkVyZOG7lOG7uUbhu5Ny4buY4buQR0bEkHLhurBIcuG6sHdy4buY4buQSkbEkHJ0deG7mXNzc3LEguG7ucOZcsOD4bue4buMw4nhu5Nyw7nhu5lzc3NyxILhu7nDmXLDlOG7lOG7pOG7mHI64butw4lyOEfhu6tGclThu61yw5rhurZGcsSC4burRkVyw7lzc+G7mXNzc3JFR+G7hHLhuq7hu6Dhu6vhu5lyOeG7iHJF4bq6RkVy4buY4buQSkbEkHLhu5jhu5DDjeG7mHJFR+G7rUZy4buYR+G7rUZyxIJOcsSQw4lPw4lyRUjhu6vhu5Ny4buSUnLhuq7hu5pGxJBy4buE4buxw5ly4buC4but4buEcuG6sEHhu5hy4bqw4burckZ4RsSQcuG7huG6rOG7mHJFw5LDlXLhu4LhuqZGcuG7guG7lMSoRsSQ4buTcuG7guG7reG7hHLEgsOM4buTcuG6sOG7rUdyRcSocuG7mOG7kEpGxJByxILhu7nDmeG7kXLhuq7GoEbEkHJF4bqqcuG7mEXEqEbEkHLhu5jhu55Pw4lyRkXDjHLEkMOJw43hu5hyxIJIcsODxqBy4buxw5VyxILhu5zhu6tyMOG7kuG7kOG7q+G6tuG7guG7k3LhurBCcuG6sMOJ4bqo4buUcsSCRcOKRkVy4buC4buew5JGxJByRuG7nk/EgnLhu5hF4bq2R3LEkMOJ4burw4ly4bqwR+G7r0Zy4buSw4lGRXLhu5jhu5Dhu57hu4xGxJDhu5Ny4buG4bqs4buYckXDksOVclRPw4lyw4NIRnLDlUXhu7lGclThu4hyxIJOcuG7mFFy4bqwS0bEkOG7kXLhu5JScuG6ruG7mkbEkHJ0c3PDsnLDlUXhu7lGcsODSEZyVMOJcuG7ksOJRkVyRVPhu5RyxIJO4buTcuG7scOVcuG6ruG7mkbEkHLEguG7iEbEkHJGxJBF4bqqcsSC4buc4burcmFFw4Dhu5hyKnZG4buTcuG7klJy4bqu4buaRsSQcuG7mEXhu5TEqMSCcuG7mOG7kFBy4buS4bu54buUcuG7ksOJRkVyRcONxILhu5Ny4burRnLhu5hH4butRuG7k3LhurB24buEcsODdkdy4buYw4nhuqbhu5RyxIJF4buU4bqgRnJpw4nhurbhu5gi4buqY3JU4butciLhu4JHw4Phu6vhu4JyIuG7qmPhu5nhu5nhu5lyOuG7ucOZcuG7guG7rXLhu4Thu4hyReG6ukZFcuG7mEVRxIJyRcOJ4bqqRnLEgkhyw5Thu5TDmXLhu4Thu4hy4buCT0bhu5Ny4bquUXLhu4bDieG6rEZy4bqw4bqsRnJGeOG7hHJ1c3Thu6lyxILhu7HEgnLhu4JH4buvw4lyxILhu7nDmXLhu5jhu5BKRsSQcuG7mEVSckbEkEXDieG6quG7hHLhu5LhuqRyxIJFR3Lhu4bhuqzhu5hyw5Thu5R24buZ4buZ4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53DqVBy4bqw4buew5NGxJBy4buCxKjDiXLhu4J3RkVy4bqw4buvR3LhurDhu5ZGxJBy4bqweUZyxILGoEbEkHLhu5JRclThu61HcsSC4buUS8SCcuG7mOG6uMSCRXLEglHEgnLEguG7nOG7q3LEgnZyReG6qnLhu5hFxKhGxJByxIJF4bq4RkVy4buY4buQ4bq84buTcuG7klFy4bqwSkbEkHLhu4JJRsSQcsSC4buc4burckZF4bu5RnLhuq7hu7lG4buTcsOad3I64buIRsSQcsOpReG7rUZFcsSCRXnEgnLEgkV5RnLhu5LhuqRyxJDDiVNyVFNGxJByVOG7rXLDlUXhu7Hhu5hyReG7lMOZcsSC4buxxIJy4buYw4nhuqbhu5RyxIJF4bq4cuG6sHdy4bqw4buv4buYcuG6sOG7nsOSxILhu5Nyw5Thu5Thu6ty4bqwSHLEkEjDlXLDlUXDgUZy4buYReG7lsSCcuG6sOG6oMOZcuG7hsOJRkVy4buY4bqscsSC4buc4burcuG6sOG6vOG7q3LDlUXhu55ORsSQckbEkOG7rcOZcsSC4butRsSQcsOVReG7seG7mHLhu5jhu5DDiUJG4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOV4buq4buU4buYRUfhu5Bx4budw6lF4buWw5lyIMO9RsSQ4bubL8OV4bud

Thúy Hằng

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đưa vốn chính sách đến với vùng cao

Đưa vốn chính sách đến với vùng cao
2024-06-13 17:26:00

baophutho.vn Với những phương thức tiếp cận vốn linh hoạt, nhiều hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Thanh Sơn đã có cuộc sống sung...

“Cú hích” từ nguồn vốn vay ưu đãi

“Cú hích” từ nguồn vốn vay ưu đãi
2018-08-02 07:26:44

PTĐT-Đến nay, tổng dư nợ vốn vay của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) ủy thác qua Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp đã đạt trên 897 tỷ đồng. Đây được đánh giá là một kênh...

Co-opBank Phú Thọ: “Ngân hàng của các Quỹ TDND”

Co-opBank Phú Thọ: “Ngân hàng của các Quỹ TDND”
2018-08-02 07:22:56

PTĐT-Hoạt động trên địa bàn 2 tỉnh Phú Thọ và Hà Giang, Ngân hàng Hợp tác chi nhánh Phú Thọ (Co-opBank Phú Thọ) với vai trò là “Ngân hàng của các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND)”...

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Chung sức xây dựng nông thôn mới
2018-07-31 13:37:20

PTĐT - Hội Nông dân xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao đã triển khai nhiều phong trào thu hút hội viên tham gia, góp phần thúc đẩy nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã...

Hạt Kiểm lâm Hạ Hòa bảo vệ và phát triển rừng

Hạt Kiểm lâm Hạ Hòa bảo vệ và phát triển rừng
2018-07-31 13:33:38

PTĐT - Khắc phục mọi khó khăn, cán bộ kiểm lâm huyện Hạ Hòa luôn bám sát địa bàn, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của bà con nhân dân về việc...

Khai trương Agribank Chi nhánh Phú Thọ II

Khai trương Agribank Chi nhánh Phú Thọ II
2018-07-30 14:02:57

PTĐT - Sáng 30-7 Ngân hàng NN& PTNT (Agribank) Chi nhánh Phú Thọ II tổ chức lễ khai trương. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long