Cập nhật:  GMT+7
xJHhu6fhu4fhur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqR7xanhuqp34budw6plWeG7j3nhu6Xhur/hu5fhu4vDveG6v+G7p8WpdELhur93w4rhu5fhuqnhur/hu6fFqXRC4bq/4bqmQmvhur/hu6XFqeG7iXjhur/huqjhu4nhuqrhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu6XFqWt44bq/eeG7peG7p8Oow73EkS/hu6fhu4dlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu6bhu53hu4vGocOqZVlteOG6v+G7g+G7geG7h2jhuqnhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7m+G7qXnhu6fhur/DgXnhu6Xhur8o4bunRHnhu6Xhur9Z4bul4bu34buX4bq/4buW4bun4bux4bq/4bq04bq/duG7p0Lhur/hu4fhu4Hhu4rhuqnhur/hu4Rs4bq/e+G7j3nhur8o4bunQ+G6qeG6v+G7p0JGdHnhur974buPeeG6vz7huq554bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur/hu5Xhu7Xhur/huqjFqXnhu6fhur/huqhreeG6v+G6pOG7p0Thur/hu6fhurLhuqThur/hu5vFqXNC4bq/dsWpdHnhur/hu5fhu6dteeG6v+G6quG7p2vhuqnhur924bunxrDhur/hu6fhu5FC4bq/eXF54bq/4bqoxal54bun4bq/4bqq4bqs4bq44bq0eeG7peG6v+G6qsOA4bqq4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmUoe+G7mnvhur8t4bq/e+G7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6v+G7l+G7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/eMSQ4buX4bq/4bqqxalxQuG6vylCw4Dhu5fhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7pcWpa3jhur954bul4bunw6jDveG6v+G7lXN54bq/4buG4buAeeG7peG6qeG6v+G6quG7p+G6tsWp4bq/4bulxanhu4t54bq/4bqmQuG7i+G6v+G6quG7sXnhu6fhur/hu5ts4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3bhu6fhu4vFqeG6v+G7p8SpeeG7peG6v3fDvWrhuqrhur/GocOK4bq/4buJeeG6qeG6v+G7l+G7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhuqzhu6l54bun4bqp4bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4bqo4buJ4buX4bun4bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur954bunb3jhur/hu6XFqWt44bq/eeG7peG7p8Oow73hur954bun4buLeeG7p+G6v+G7hsSp4bq/4buVc3nhur/hu4bhu4B54bul4bqp4bq/4buba3jhur/hu5Vrw73hur/hu4t54bq/4bqoxal54bun4bq/4buEbOG6v+G7p+G6osWp4bqr4bq/e+G7p8OBeeG7peG6v+G6pkLhu4vhur/hu6fDvWrhuqrhur/hu5vhuqJ54bul4bq/dsWpdXjhur/huqrhuqzhu4vhuqnhur/hu6XFqeG7iXjhur/huqjhu4nhuqrhur/hu5dF4buL4bq/4buX4buJ4buX4bq/4buXw7XhuqThuqnhur954bulxKl54bun4bq/4bubbOG6v3bhu6vhuqThur/huqrhu6fhurbFqeG6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G7p8WpdHnhur954bun4buAeeG7peG6v3bhu6fhu7Phur924bunbXnhuqnhur/hu4bhurjhurB54bul4bq/eG7hu5fhuqnhur/huqrhurzhur/hu5vhu7Phur/hu5tz4bq/4buEQsO14bqq4bq/4buVxal0eeG6v+G6pOG7p+G7ieG6pOG6v+G7m8Wpc0Lhur/hu5fhu6fhu7F54bun4bq/4bqo4buJ4bqq4bq/4buG4bqwxanhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G6qnLhuqnhur954bunQuG6v+G7l8O0QuG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5vhu6vhu4vhur/huqThu6fhurjhuq554bul4bq/4buGxKnhur954bul4bq44bq2xanhur/GoeG7j3nhuqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7muG6uOG6suG7l+G6v+G6quG7ieG7l+G7p+G6v+G6rOG7i+G6v+G6quG6vOG6v+G7p0JGdHnhur974bun4buLeeG7p+G6vz7huq554bq/eW144bq/4buD4buB4buBaeG6qeG6v+G7p0JGdHnhur974buPeeG6vz7huq554bq/4bub4bq6eeG7peG6v+G6quG6rOG6uOG6sOG7l+G6v+G7hsOB4bq/4buGxKl54bq/duG7p+G7s+G6v3bhu6dteeG6qeG6v+G6quG7p8WpckLhur/huqrhu6fDgHnhur/GocO94bq/4bub4bur4buL4bq/4bun4bupeeG7p+G6v+G7l+G7p8Wp4buL4bq/4buXbuG6quG6v+G7p8WpdXjhur/huqrhuqzhurThuqnhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/4bub4bqi4bq/xqHhu4954bq/4bqq4bqsxrDhur/huqrhu6fDteG6pOG6v+G7huG6sMWp4bq/4bqq4bun4buzxanhur/huqZC4budeeG6v+G6qGt54bq/4buEQsO14bqq4bq/4bqqw4rhur/huqhreeG6v+G6qsOK4bq/4bqqxalxQuG6v3lxeeG6v+G7m2zhur/huqrhuqzhurThur/huqrhu6fEqXnhu6fhur944bqi4bqq4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/aOG7heG6v+G7p0JGdHnhur954bul4bunw6jDveG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5dr4bq/eeG6uOG6sOG7l+G6q+G6v+G7muG6uOG6suG7l+G6v+G6quG7p8SQ4bq/4bun4bq44bq0eeG7peG6v3nhu6fFqXNC4bq/4buX4bunxrB54bun4bq/4bqo4buJ4buX4bun4bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur/hu5vDs+G7l+G6v+G7lcWpdOG6quG6v8ahxKl54bun4bq/4buX4bunw73hur/hu6dCRnR54bq/eeG7peG7p8Oow73hur/hu5dF4buL4bq/4buW4bunxrB54bun4bq/4bqk4bunReG6qeG6v3vhu4954bq/PuG6rnnhur/hu5ts4bq/4bqq4buR4bqk4bq/4bqq4bqsQnnhu6Xhur/hu5vDtELhur/huqrhurjhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThur/hu6dq4bq/4bqqw7R54bul4bqp4bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur/huqhreeG6v+G7hELDteG6quG6qeG6v3nhu6fEqeG6v+G6tOG6v+G7l+G7p8O94bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/xqHhu4954oCm4bq/WeG7p8Wpc0Lhur93w71qxanhur/hu5fhu49G4bq/4bqq4bqs4bqgeeG7peG6qeG6v+G7huG7keG6quG6v3lCw4HFqeG6v+G7l8OJeeG7peG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7m+G6uOG7i+G6v+G7hnPhur/hu6dCRnR54bq/eeG7peG7p8Oow73hur/huqrhuqzhu4vDveG6v+G6quG6sMWp4bq/4bqq4buReeG6v+G6quG7i0bhur954bul4bq44bq2xanhur/GoeG7j3nhur954bunb3jhur/hu6XFqUPhuqThur/hu6fhu7fhur/huqpteeG7peG6v+G7pcWp4buL4bq/4bqoa3nhur/hu4RCw7Xhuqrhuqnhur954buPeeG7peG6v+G7l+G7i8O94bq/4bqq4bunQuG6v3nhu6fhu5HhuqThuqnhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/hu5vhu7Phur/hu5fhu7Phur/hu5fDvXnhur/hu5Xhu7Xhur934buLxanhur/huqjFqXnGoeG6vy3hur/hu6XFqcOAeeG7peG6v+G7leG7teG6v+G6qMWpeeG7p+G6v+G6qGt54bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/eULDgcWp4bq/4bqq4buR4bqk4bq/4bqq4bqsQnnhu6Xhur/huqpqxanhur/hu5fhu4nhu5fhur/huqrhuqxqxanhur/hu6XFqcOAeeG7peG6v+G7huG6sMWp4bq/eeG7pULhuqB54bq/4bqq4bun4bq64buX4bq/bXnhur/hu5Xhu4l54bq/4buXw4F54bul4bq/eeG7peG7p8WpdOG6pOG6q+G6v3vhuqzDvXnhu6Xhur924bunxanhur/hu5vFqXNC4bq/dsWpdHnhur/hu5vhu6vhu4vhur/hu6fhu6l54bun4bqp4bq/4bqq4bun4bq2xanhur/huqrFqXLhuqrhur/hu4bEqeG6v3bFqXnhu6fhur/huqpy4bq/d2rFqeG6v+G7p+G7qXnhu6fhur/huqrhu6fEqXnhu6fhur/hu5fhu6fDveG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v8ah4buPeeG6v3vhu4954bq/PuG6rnnhur/huqrhu6fhu7PFqeG6v+G6pkLhu5154bq/4bqq4buna+G6v+G6rMOBeeG7peG6v+G7pcWp4buL4bq/4bqoQ+G7l+G6v3lxeeG6v+G7m8SpeeG6v+G7leG7teG6v3fhu4vFqeG6v+G6qMWpecah4bq/4buX4buz4bq/4buG4buh4bq/eeG7p+G6uOG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur94w7VG4bq/4bqk4bunROG6v+G7p+G6suG6pOG6v+G7huG6sMWp4bq/4bub4bur4buL4bq/4buVxKl54bq/4bunQkZ0eeG6v+G7hkR54bul4bq/4buX4buLw73hur95xKlG4bqr4bq/e+G7p8OK4buX4bq/4bqqcuG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G6quG7p8WpckLhur/hu5fhu6dC4bqgeeG7peG6v+G6quG6rGrFqeG6v3lCw4HFqeG6v3nhu6fDgOG6quG6v+G7l+G6onnhu6Xhur/hu4bhurDFqeG6v+G7m8Wpc0Lhur92xal0eeG6v3bhu6fGsOG6v+G7p+G7kULhur924bunbuG7l+G6v3nhu6Xhu6fFqXThuqrhur/hu5ts4bq/d8SpeOG6v+G7l+G7p8O94bq/4bubxKl54bq/4buV4bu14bq/4bq04bq/eOG6ouG6quG6v+G6qMOA4bq/4buEbOG6v+G7leG7q+G6v+G7p+G7i8O94bq/4bunxJDhuqrhuqvhur/hu5bhu6fhu7Hhur/huqzFqXF54bul4bq/4bq04bq/4buEbOG6v3vhu4954bq/KOG7p0Phur/huqrhurzhur95bXjhur/hu4Phu4Hhu4HDrOG6v+G7m3J54bq/4buD4buB4buHaeG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v3nhu6fhu5F54bq/4bun4bqueeG6v2jhu4Hhur/hu5fDvXnhur/hu5Xhu7Xhur934buLxanhur/huqjFqXnGoeG6qeG6v+G7m3J54bq/eeG7i0bhur/hu5fhu6fhu7Hhur/hu5fhu7V54bq/4bulw7R54bq/ZuG7geG6v+G7l8O9eeG6q8SRL+G6pGXEkeG6pOG6v+G7l3fhu4vhuqjhuqjhurHDquG6pOG7lMO9xqFGw6pl4buW4bun4bur4bq/4bumxKnhur974bun4bur4bq/xqDDinnhu6Xhur8t4bq/4buW4buJeeG6v+G7leG6ouG6v3bhu6dCRnJ54bq/ecOBeeG7peG6v+G7hGzhur/hu5fhu6fDveG6v+G7lcWpcuG6quG6p+G6v+KAnDfhu6nhur954bunxalzQuG6v+G7p+G6ouG6v+G6qOG7i0Lhur924bunxanhur954bun4buReeG6v+G7leG7teG6v+G7hnPhur924bunw4F54bul4bq/4buX4buz4bq/4bubxalzQuG6v3bFqXR54bq/4buX4bunbXnhur/huqrhu6dr4bq/4bqq4buR4bqk4bq/4bqq4bqsQnnhu6Xhur/GoeG7mXnhur/huqrhurDFqeG6v+G7l+G7p+G7kXjhur934bqweeG6qeG6v+G6quG7p+G7kXjhur/hu5fhu6fGsOG6v8OAeOG6v+G7l+G7p3Lhuqrhuqvhur9WdeG6v+G6quG6vOG6v3lteOG6v+G7g+G7geG7h2bhuqnhur954bunxalzQuG6v+G7p+G6ouG6v3nhu6Xhu6fDqMO94bq/4buX4buz4bq/eeG7pUJGdHnhur/hu4bhu7d54bul4bq/eeG7p+G7kXnhur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6v+G7lW954bul4bq/4bqq4bqs4buPQuG6v+G7hsSp4bq/4bubbOG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G7m+G7ieG6pOG6v+G6unnhu6XigJ3huqvhur/hu5rhu4l54bul4bq/eeG7s8Wp4bq/d8Sp4bq/4buGxal04buX4bq/4buV4bu14bq/w4B44bq/4buX4buncuG6quG6v+G7hGtG4bq/4bqs4buL4bq/eeG7pcSpRuG6v+G6quG6vOG6v3nhu6fhu4B54bul4bq/eW144bq/4bubw7RC4bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhuqnhur95ckLhur/hu5fDgXnhu6Xhur/huqrhu4nhu5fhur/hu6XFqeG7iXjhur/huqjhu4nhuqrhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/huqrFqXJ54bq/4bunxKl54bun4bq/4bunxal0QuG6v+G6pkJr4bq/4bqq4bun4bup4bq/4buGxal04buX4bq/4buX4bunQkZ1eeG6v+G7m8ODxanhur/hu4bhu5Hhuqrhur95QsOBxanhur/hu5ts4bq/4bqo4bqweOG6v+G7p+G6rnnhur/hu5fhu6fhurrhur924bunw4F54bul4bq/4bqk4buna8Wp4bq/4bubcnnhur/huqrhu5F54bq/eW144bq/4buD4buB4buHZuG6v3jhurDFqeG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6v3nhu6fhurjhur/hurThur974buPeeG6vyjhu6dD4bqr4bq/e+G6rMO9eeG7peG6v+G6quG7p8OBeeG7peG6v+G7leG7icO94bq/dnLhuqrhur/huqZCa+G6v+G7pcWp4buJeOG6v+G6qOG7ieG6quG6v3jEqeG6v+G7m8O9xKl54bq/4bulxanhu4l44bq/4bqo4buJ4bqq4bq/4buXReG7i+G6v+G7lOG7i3nhur/GoOG7j3nhur/huqrhuqLhu5fhur/hu6bhu5pZxqDhur/huqrhu7F54bun4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu6fFqXR54bq/4bq04bq/e+G7j3nhur8+4bqueeG6v+G7p+G6oMWp4bq/4bqq4bun4buJeeG7peG6v2Yt4buD4buB4buHw63hur/hu5fDiXnhu6Xhur/hu5fhu6fhu7Hhur/huqxB4bqn4bq/4oCc4buWw4F54bul4bq/4bqq4buJ4buX4bq/dsWpdXjhur/huqrhuqzhu4vhuqnhur/hu6fhurjhurB54bul4bq/xqHhu5l54bq/4buXReG7i+G6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l+G6ruG6v+G6pkLhu4t54bq/4buX4bunQkZxeeG6v3jDgXnhur/hu5fhu7V54bq/4buX4bun4bq44buL4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bqmQuG7i3nhur/huqrhu4944bq/4bubQ3nhu6Xhur944bq64buX4bq/4bubdeG6v3bhu6vhuqThur/huqrhu6fhurbFqeG6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G7p8WpdHnhur/hu4bEqeG6v+G7pcWpa8Wp4bq/4bqmQkZy4bqq4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu5XDteG6quG6v+G7l+G7keG6pOG6v+G6quG6rMO9eeG7peG6v+G6pkLhu4nhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu6fFqXR54bq/eeG7p8O14bqq4bq/d8Sp4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4bqq4bunw4rhu5fhur/hu6fFqXR54bq/xqHDiuG6v+G7iXnhur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G6quG6rMWpdXnhur/huqhreeG6v+G7hELDteG6quG6q+G6vzfFqXThu5fhur/hu6fhurjhurB54bul4bq/xqHhu5l54bq/dsOM4bq/4bqq4bunQuG7keG6quG6v+G7l+G7p2154bq/eULDgcWp4bqp4bq/4bqq4bqs4bqgeeG7peG6v+G6quG6rOG7t+G6quG6v+G7l+G7p8O94bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/xqHhu4954bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur/huqrhu6fhu53DveG6v+G7l+G7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/4bq04bq/eOG6ouG6quG6v+G6qMOA4bq/eeG6rsWp4bq/4buX4bun4bq44buL4bq/4bqq4bun4bq44bq2eeG7peG6v+G7hEJGcXnhur/GoeG7mXnhur/hu5tyeeG6v+G7p8WpdELhur/huqZCa+G6v+G6quG7p8O14bqk4bqp4bq/4buGxal04buX4bq/4bqq4buJxanhur/huqhreeG6v+G7hELDteG6quG6v+G7l+G7tXnhur/hu6dqeeG6v+G7l+G7p3LigJ3huqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZeG7pMWpw4B54bul4bq/eeG7p+G6uOG6v3vhu4954bq/PuG6rnnhuqnhur/huqrhu6l54bun4bq/4bqq4bqsannhu6Xhur/hu5fDteG6pOG6v+G6pOG7p+G7ieG6quG6v+G7l8O9eeG6v+G7pcWpw4B54bul4bq/duG7p8OBeeG7peG6v+G7m2rhuqrhur/hu5fhu6fDteG6quG6v3fhurjhurJ54bul4bq/4buXw4l54bul4bq/duG7p8Wpcnnhur954bunxalzQuG6v+G7p+G6ouG6v8ah4buPeeG6v3vhu6fhu4t54bun4bq/PuG6rnnhur/hu6XDs+G6pOG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/GsOG6quG6v3bhu6fhu7Phur924bunbXnhuqvhur9Z4bun4bq4eeG7peG6v3bhu6fFqeG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G6qsOK4bq/R+G6v+G7l+G7p+G7t3nhur94QuG7i+G6v+G7leG7teG6v3dqxanhur/hu5fhu7Phur/hu6fhuqLhur944bq44bqyeeG6v+G7l0Xhu4vhur/hu6fEqXnhu6Xhur/hu4Thu7N44bq/4buGc+G6v+G7m3Xhur/igJx54bul4bunxal0eOG6v+G6quG7p0LigJ3hur93w7VG4bq/4bqqxalzeeG6v+G7p8SC4bq/4bqq4bqs4bqy4bqt4bq/4buX4buz4bq/4bun4bqi4bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4buXw7XhuqThur/hu5Xhu7Xhur/hu4TDvXnhu6Xhur/huqrhu6fhu6nhur/hu5Xhu4l54bq/d8O1RuG6v+G6qsWpc3nhur/huqjhur7hur/GocSQeeG7peG6v3jEkOG7l+G6v+G7m8aw4buX4bun4bq/duG7p+G7ieG7l+G6q+G6vzfFqXThu5fhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8WpdHnhur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6v+G7l+G7j0bhur/huqrhuqzhuqB54bul4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur95bXjhur/huqrhuqzhurjhurDhu5fhur/hu5fDiXnhu6Xhur/hu5tq4bqq4bq/4bunxal0QuG6v+G6pkJr4bq/4buX4bun4bq44buL4bq/4buX4buLw73hur924bunxanhur/hu6dCRnR54bq/4buG4buZeeG6v+G6quG6rMWpdXnhur924bun4buLxanhur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6v3nhu6fFqXNC4bq/d8O9asWp4bq/4buX4buPRuG6v3jEqeG6v+G7l+G7p+G6uOG7i+G6v+G7l+G7s+G6v+G6qMOK4bq/d8OK4buL4bq/4buX4bun4bu3eeG6q+G6v3vDteG6quG6v+G7l2vhur954bun4buAeeG7peG6v+G7lcO14bqq4bq/4buX4buR4bqk4bq/4bqq4bqscXnhur/hu5tzQuG6v+G7m2zhur/hu5vhurjhurLhu5fhur/hu6dCRnR54bq/4bubxalzQuG6v+G7l+G7p+G7sXnhu6fhur/huqThu6dE4bq/4bun4bqy4bqk4bq/4bun4bqueeG6p+G6v+G7luG7ieG7l+G6v+G7p+G6ouG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G6quG7p+G7i3jhur/hu6XFqeG7i+G6v+G7m8OAxanhur/hurp54bul4bq/4buGw4B54bq/4bubdeG6v+G6qsOK4bq/4buX4bun4bu3eeG6v3hC4buL4bq/eeG7p+G7gHnhu6Xhur/hu5fDvXnhur/hu6XFqcOAeeG7peG6v+G6quG7p+G7ncO94bq/R+G6v3jhu6l54bun4bqt4bq/4bqq4bun4buLRuG6v+G7huG7qeG6v+G6quG6rOG7i8O94bq/4bqqxalzeeG6v+G7p8SC4bq/4bqq4bqs4bqy4bq/4bqq4bqsw4rhu5fhur/huqrFqXLhuqThur/hu5fhu6fDveG6v3nhu6XhurjhurbFqeG6v8ah4buPeeG6v+G6quG7p+G7qeG6v3nhu4tG4bq/4bunQkZ0eeG6v+G7m2zhur/hu5fhu6dCRnV54bq/duG7p8O9a3nhur/hu5fhu6fDveG6v+G7m+G6rnnhur/hu4bhu6vhur/hu5fDteG6pOG6v+G7leG7teG6v+G7pcWpw4B54bul4bqp4bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/xqHhu4954bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/4bubcnnhur/huqrhu5F54bq/4bqq4bqsasWp4bq/4bulxanDgHnhu6Xhur93w4rhu4vhur/hu5fhu6fhu7d54bqr4bq/4buaw4DFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur/hu5fhu49G4bq/4bqq4bqs4bqgeeG7peG6qeG6v+G6quG6vOG6v3lteOG6v+G7g+G7geG7h2jhuqnhur974bun4buLeeG7p+G6vz7huq554bq/4bubbOG6v+G6uELhur/huqrFqXF54bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur954bun4buAeeG7peG6v+G7l+G7j0bhur/hu5vDs+G7l+G6v+G6qGt54bqp4bq/eMOJxanhur954bun4bu3eeG6v+G7l0Xhu4vhur/hu6dCRnR54bq/eeG7p+G6uOG6p+G6v+G7luG7p0LDgMWp4bq/4bqk4bunw7V54bqp4bq/4buV4bq44bq0xanhur/hu4bEqeG6v+G6quG7p+G6tsWp4bq/4bubxal1eOG6v+G7p8WpdHnhur/huqpqxanhur93xKnhur/hu5fhu6fDqOG6v+G7hsSp4bq/duG7ncO94bq/d+G7i8Wp4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmVW4bunw4F54bul4bq/4buX4bun4bux4bq/4bulxalD4bqk4bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bunxal0eeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7hsO1eeG6v+G7m3Phur/hu5XDteG6quG6v+G7l+G7keG6pOG6qeG6v+G7hsWpdOG7l+G6v3bFqXV44bq/4bqq4bqs4buL4bq/4bulxanhu4l44bq/4bqo4buJ4bqq4bq/4bqq4bun4bq44bq2eeG7peG6v+G7hEJGcXnhur/hu5fhu7V54bq/d8Sp4bq/4bubdeG6v3nhu6VteeG6v+G7l+G7p8OzeeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7hsO1eeG6v+G7m3Phur/huqjhu4vFqeG6v+G6pOG7p2p44bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4bqmQuG7ieG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8WpdHnhur954bun4buAeeG7peG6v3nhuqLFqeG6v8ahQnnhu6Xhur/hu5dF4buL4bq/4buX4bun4bq44bqueeG7peG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/hu6XFqWt44bq/eeG7peG7p8Oow73huqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu5TDvcahRsOqZVfEqeG6v+G7l+G7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/4bqqw4N54bul4bq/4bun4bqy4bqk4bq/4bqq4bq84bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur/hu5vDtELhur/huqrhurjhur/hu5fhuq7hur/huqjhurThur/hu6dq4bq/4bqqw7R54bul4bqt4bq/4bunxILhur/huqrhuqzhurLhur/huqThu6fhu4nhuqrhur/huqrhuqzFqXV54bq/4bqoa3nhur/hu4RCw7Xhuqrhuqnhur/hu5vhu4vhur/GoWp54bul4bq/4bun4buz4buL4bq/4bqoxal54bun4bq/dnLhur/hu4bEqeG6v3nhu6fhu4954bq/4bqs4bqieeG7peG6v3jDgeG6v+G7p+G7qXnhu6fhur/hu6XFqWt44bq/eeG7peG7p8Oow73huq3hur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6v3nhu6fEqeG6v+G6tOKApuG6v3lxeeG6v+G7pcWpa3jhur954bul4bunw6jDveG6v+G7lXN54bq/4buG4buAeeG7peG6v+G7l+G7s+G6v+G6qMOK4bq/4bqq4bun4buLeOG6v+G7pcWp4buL4bq/4bubxalzQuG6v+G7p8SpeeG7p+G6v+G7l0Xhu4vhur/huqzDteG6quG6v3nhu6fFqXNC4bq/4buXw7XhuqThuqnhur954bulxKl54bun4bqr4bq/WOG6ouG6quG6v+G7l+G7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/4buG4bqwxanhur/hu5vhu4vhur/GoWp54bul4bq/4buX4buJ4buX4bq/eeG6osWp4bq/xqFCeeG7peG6v+G7p8O9auG6quG6v+G7m+G6onnhu6Xhur954bun4bq44bq/4bqq4buncuG6v3lyQuG6v3bhu6fDgXnhu6Xhur/hu5vhurjhurLhu5fhur92xal1eOG6v+G6qMO94buJ4bqq4bq/4bqqw4Dhuqrhur/huqrhu6fhu6nhur/huqrDteG6quG6v0ZyQuG6v+G6qHDhur/huqThu6fhu4nhuqrhur/huqjFqXnhu6fhur/hu5dr4bq/4buVw7Xhuqrhur/hu5fhu5HhuqThur934buZeeG6v+G6qOG7i8Wp4bq/4bqk4bunanjhuqvhur97asWp4bq/4buVQsODxanhur/huqrFqXLhuqThur/hu4RD4buX4bq/4buX4bq+4bq/4bqq4bqsxanhur/huqrhuqzhurjhurDhu5fhur92SOG6v+G7p+G7t+G6pOG6v+G6quG7p+G6uuG6vz7hu4lC4bqp4bq/4bum4buaWcag4bq/4bqq4buxeeG7p+G6v3bhu6fhu7Phu4vhur85N8WoxajFqOG6qeG6v+G7l+G6vuG6v+G6quG6rMWp4bq/4buEbOG6v1bFqXThuqrhur8+4bqueeG6qeG6v+G7p0JGdHnhur974buPeeG6vz7huq554bq/4buXw4l54bul4bq/4bubbOG6v+G7m3Phur/hu5fhu5HhuqThur/hu5tyeeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7hsO1eeG6v+G7m3Phuqfhur/hu5pz4bq/eeG7peG7p+G7q+G6v+G6qm154bul4bq/4buX4bq44bq2eeG7peG6v+G7pcWp4buJeOG6v+G6qOG7ieG6quG6qeG6v3bFqXV44bq/4bqq4bqs4buL4bqp4bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bunQkbhur/hu4bhu4vFqeG6v+G6quG6rOG7teG6v+G7lOG7i3nhur974bun4buLeeG7p+G6v+G6quG6rOG7i+G6v3nhu6fhu4954bq/xqHhu4954bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/4bqmQuG7ieG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/huqrhu6fFqeG6v+G7l8OBeeG7peG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l8OBeeG7peG6v+G6quG6rOG7qXnhu6fhur/hu4Rs4bq/4bun4bqixanhuqvhur974bqsw7154bul4bq/4buE4buPRuG6v8ahw4p54bul4bq/ecOBeeG7peG6v+G6quG7p8OBeeG6v3jhurDFqeG6qeG6v+G7l+G7ieG7l+G6v+G7l+G7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhuqzhu6l54bun4bqp4bq/xqHDiuG6v+G7iXnhur/hu6fEguG6v+G6quG6rOG6suG6v+G7l+G7p8O94bq/eeG7peG6uOG6tsWp4bq/xqHhu4954bq/4buXw7R54bq/4bub4bq44bqy4buX4bq/eeG7peG7p8WpcXnhur/hu5fhurpC4bqp4bq/d8OK4buL4bq/4buX4bun4bu3eeG6v+G6pOG7p0Thur/hu6fhurLhuqThur/hu4bhurDFqeG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bqqcuG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G6pOG7p+G6uOG6rnnhu6Xhuqvhur974bunw4rhu5fhur/huqpy4bq/4bunw71q4bqq4bq/4bub4bqieeG7peG6v+G7pcWp4buJeOG6v+G6qOG7ieG6quG6qeG6v3bFqXV44bq/4bqq4bqs4buL4bq/4bqq4bun4bq2xanhur/hu6XFqeG7i3nhur/huqZC4buL4bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/d+G7rXnhu6fhur/hu4bDiuG7l+G6v+G7pcWpa3jhur954bul4bunw6jDveG6v+G7lXN54bq/4buG4buAeeG7peG6v3jhurDFqeG6v+G7l+G7p+G7seG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6v+G6tOG6v+G7l8O14bqk4bq/4bunQkZ0eeG6qeG6v+G7hGzhuqvhur9WcuG6quG6v3dC4buReeG6v+G7pcWp4buJeOG6v+G6qOG7ieG6quG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5Thu4t54bq/xqDhu4954bq/4bqq4bqi4buX4bq/Y+G7puG7mlnGoOG6v+G6quG7sXnhu6dk4bq/4bqqasWp4bq/4bunQkZ0eeG6v3vhu4954bq/PuG6rnnhur/hu5fhu7Phur/hu5fhu6fhu7Hhur/huqzhu4vhur/hu4bFqXThu5fhur8+4bq04bq/V+G7i8O94bq/4bub4bqieeG7peG6qeG6v3vhu6fhurjhuq554bul4bq/4buVxal54bun4bq/4buGxKnhur85bOG6v+G7p+G6osWp4bq/4buX4bun4bq44buL4bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bunQkbhur/hu5vDtEbhur/hu5tF4bq/4buG4buLxanhur/huqrhuqzhu7Xhur/hu5dF4buL4bq/4buX4bqu4bq/4bqmQuG7i3nhur/huqrhu6fhurjhurZ54bul4bq/4bqq4bqsw4rhu5fhur/huqrhuqzDvXnhu6Xhur/huqrhu6fDiuG7l+G6v+G7p8WpdHnhur/hu5bhu6fhurjhuq554bul4bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6v+G7heG7geG7i+G6qeG6v+G7l+G7p+G6uOG7i+G6v+G6qsOD4bq/4buX4bun4bq64buX4bq/4bqq4bun4buLeeG7p+G6v+G6quG6rOG7i+G6qeG6v3bFqXV44bq/4bqq4bqs4buL4bq/4bub4bureeG7p+G6v3ZI4bq/4bubw4DFqeG6v+G7huG6sMWp4bq/4buGxal04buX4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3bhu6fhu4vFqeG6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6q+G6v1nhu6fhurjhur/hu4bhu5FG4bq/4bub4bqgeeG7peG6v3nhu6Xhu6fhu63hu4vhur/hu4bhurDFqeG6v+G7hsWpdOG7l+G6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6v+G7pcWp4buJeOG6v+G6qOG7ieG6quG6qeG6v3bFqXV44bq/4bqq4bqs4buL4bq/4buGc+G6v+G7pcWpa3jhur954bul4bunw6jDveG6v+G7l0Xhu4vhur/hu5fhuq7hur/huqZC4buLeeG6v+G7l+G7p0JGcXnhur94w4F54bq/duG7p8OBeeG7peG6v+G7m+G6uOG6suG7l+G6v+G6quG7p8OK4buX4bq/4bunxal0eeG6v+G6quG7p+G6uOG6tnnhu6Xhur/hu4RCRnF54bq/eXF54bq/4bqq4bqsw7154bul4bq/duG7p8Wp4bq/4bqq4bqsxal1eeG6v3bhu6fhu4vFqeG6v+G7l+G7p+G6uOG6rnnhu6Xhur/huqrhuqzhu6l54bun4bq/4bulxalreOG6v3nhu6Xhu6fDqMO94bq/4bqqasWp4bq/e+G7j3nhur8+4bqueeG6v3nhu7PFqeG6v+G6rMWpcXnhu6Xhur/hu4bEqeG6v3jhuqLhuqrhur/huqjDgOG6v+G7m+G7q+G7i+G6v+G6pOG7p+G6uOG6rnnhu6Xhur924bun4buJ4buX4bq/4buX4bun4bq44buL4bq/4bqk4bun4buJ4bqq4bq/4bunQkbhur/huqrDgMWp4bq/4bub4buL4bq/4bunxal0QuG6v+G6pkJr4bqrxJEv4bqkZcSR4bqk4bq/4buXd+G7i+G6qOG6qOG6scOq4bqk4buUw73GoUbDqmXhu6TFqWt44bq/eeG7peG7p8Oow73hur/hu5VzeeG6v+G7huG7gHnhu6Xhur93xKnhur/hu5fhu6fhurjhuq554bul4bq/4bqq4bqs4bupeeG7p+G6v+G7l+G7s+G6v+G6qsaweeG7p+G6v+G7hGzhur/hu6fhuqLFqeG6v+G7p+G7s+G7i+G6v+G7l+G7i8O94bq/4buG4bqwxanhur954bulQuG6oHnhur93w4rhu5fhur/hu5vDtELhur/huqrhurjhur934bqweeG6q+G6v+G7mnXhur/hu6fDvcSpeeG6v+G6quG7p8SpeeG7p+G6v3jEkOG7l+G6v+G6qsWpcULhur/hu5tz4bq/4bqs4buL4bq/d8Sp4bq/4bubcnnhur95bXjhur/hu4Phu4Hhu4Phu4Hhur/huqrDjeG6v3d04bq/4bun4bqi4bq/eeG7peG7p8Oow73hur/huqrDvcSpeeG6v+G6quG7sXnhu6fhur/hu6XFqWt44bq/4buEQsOAeeG7peG6v8ah4bq44bqwxanhur9n4bqz4bqp4bq/4bub4bu1xanhur/hu6fhu7nFqeG6v+G6pOG7p2vFqeG6v+G7l+G7s+G6v+G6qMOK4bq/4bqmQmt54bq/d0fhuqnhur/hu6XFqeG7iXjhur/huqjhu4nhuqrhur/hu5fhu6fDs+G6quG6v+G7l+G7p3Dhur/huqrhurzhur/hu5fhu4nhu5fhur/hu5fhuq7hur/huqZC4buLeeG6v+G7l+G7p+G6uuG7l+G6v3lteeG7peG6qeG6v+G7m8Oz4buX4bq/4buVxal04bqq4bq/d8Sp4bq/4buG4buLxanhur/huqrhuqzhu7Xhur/hu6XFqeG7iXjhur/huqjhu4nhuqrhur/hu5dF4buL4bq/4buX4bqu4bq/4bqmQuG7i3nhur/GoeG7j3nhur/hu5fhur7huqvEkS/huqRlxJHhuqThur/hu5d34buL4bqo4bqo4bqxw6rhuqThu4pC4bqq4bunw73huqzDqmXhu6bhuqB54bul4bq/WeG7p0J54bulxJEv4bqkZQ==

Hồng Nhung

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức sống mới ở Văn Lang

Sức sống mới ở Văn Lang
2024-07-19 16:41:00

baophutho.vn Mấy năm gần đây, diện mạo xã Văn Lang (huyện Hạ Hòa) ngày càng khởi sắc với những con đường nhựa, đường bê tông rộng rãi, phẳng phiu, những dãy...

Chung sức xây dựng nông thôn mới

Chung sức xây dựng nông thôn mới
2018-07-31 13:37:20

PTĐT - Hội Nông dân xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao đã triển khai nhiều phong trào thu hút hội viên tham gia, góp phần thúc đẩy nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã...

Hạt Kiểm lâm Hạ Hòa bảo vệ và phát triển rừng

Hạt Kiểm lâm Hạ Hòa bảo vệ và phát triển rừng
2018-07-31 13:33:38

PTĐT - Khắc phục mọi khó khăn, cán bộ kiểm lâm huyện Hạ Hòa luôn bám sát địa bàn, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của bà con nhân dân về việc...

Khai trương Agribank Chi nhánh Phú Thọ II

Khai trương Agribank Chi nhánh Phú Thọ II
2018-07-30 14:02:57

PTĐT - Sáng 30-7 Ngân hàng NN& PTNT (Agribank) Chi nhánh Phú Thọ II tổ chức lễ khai trương. Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch...

Gian nan khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ

Gian nan khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ
2018-07-26 17:05:42

PTĐT-Cơn lũ đi qua, bên cạnh việc tích cực giải quyết các khó khăn trước mắt, vấn đề khôi phục sản xuất nông nghiệp một cách ổn định cho bà con nhân dân được đặc biệt quan tâm....

Sản xuất công nghiệp với những tín hiệu lạc quan

Sản xuất công nghiệp với những tín hiệu lạc quan
2018-07-26 07:55:01

PTĐT-Trong nửa đầu năm 2018, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì sự ổn định và đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 6, ước giá...

Làm giàu nhờ trồng măng tây xanh

Làm giàu nhờ trồng măng tây xanh
2018-07-25 16:38:52

PTĐT-Tuy là mới đưa vào trồng thí điểm ở xã Sông Lô, thành phố Việt Trì song cây măng tây xanh đã và đang mang lại thu nhập, lợi nhuận cao cho bà con nông dân.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long