Cập nhật:  GMT+7
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXhu4nFqMOV4buW4bq+WD/hur7hu4/Do+G6vuG7lOG7imHhur7hu5rFqOG6vuG7muG7jn3hur574bumO8Wo4bq+VuG7piBZ4buk4bq+4bumw51LWeG7pOG6pMSQL+G7puG7hkXEkHvhu4rhu5RX4buc4bq+PnthV+G7nOG6sMOKWOG7ijzhu6TFqFnhuqbhu4IoOeG6vuG7in17w53DikXEkHs8RcSQe8agReG7icWow5Xhu5bhur5YP+G6vuG7j8Oj4bq+4buU4buKYeG6vuG7msWo4bq+4bua4buOfeG6vnvhu6Y7xajhur5W4bumIFnhu6Thur7hu6bDnUtZ4buk4bqkxJAve8agRcSQL3s8RcSQezxFxJB7xqBFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4ooxKnhu5zhu4rGoMOKReG7j8OT4buW4bq+xqBd4bq+WTE64buW4bq+4buPw6Phur7hu5rhu4pZ4buk4bq+LuG6vns8w51Z4buk4bq+e+G7pjvFqOG6vlbDoOG6vlbhu6YgWeG7pOG6vuG7psOdS1nhu6Thur57PMOUWOG6vns84bu2WeG7pOG6vlnhu6bDlXvhur5WVeG6vnsz4bq+4buWfSXhu5bhur7hu5pKxajhur4+fWHhur574bumw53hu4jFqOG6qOG6vknhu4LhurLhur5Z4bukMTvFqOG6vuG7j8Oj4bq+e8WoWeG6vjxPWeG7pOG6vuG7puG7tuG6vuG7luG7suG6vnvhu6ZV4bq+4buUTnvhur7hu5rDlH3hur43OsWo4bq+4buWfSXhu5bhur4+PVnhu6Thur5Z4buk4bumw6jDneG6vlbhu6Yq4bq+LuG6vuG7j8Oj4bqo4bq+V8SoWOG6vjfFqFThu5bhur7hu5bhu6ZNWOG6vuG7luG7puG7sOG6vjfEqOG6vns8LuG6vllRWeG6vuG7pMWoxKh94bq+4buW4buy4bq+LeG6vlgle+G6vuG7muG7qlnhu6bhur5Z4buk4bum4bus4buK4bq+4bukxajDleG7luG6vlg/4bq+4buPw6Phur5WxahVfeG6vuG7lirhur7hu5rFqFVZ4bqqxJAvKEXEkChFxJB74buK4buUV+G7nOG6vj57YVfhu5zhurDDiljhu4o84bukxahZ4bqm4buCKDnhur7hu4p9e8Odw4pFxJB7PEXEkHvGoEXEkMWoWOG7pOG6vuG7puG7nMWo4buk4bume+G6sMOK4buCSeG7gMOK4bq+OMWoxqB74bum4bqww4pG4buA4buAw4rhur4+POG7luG6sMOK4bume3so4bqmLy/FqFjhu4rhu6Thu5w+4bqqN8Wo4buce1nhu4pYWeG7nHvhuqo3WS/GoOG7invhu4rFqFjhu4rhu6Thu5w+L+G7guG7gOG7gMOM4buARy/DnTzFqOG7pMWoWeG7ilcvxahY4buK4buk4bucPuG7hknDjeG7gEbDjOG7gF/DmVfhu4rhu6Thuqrhu64o4bukw4pFxJAve8agRcSQL3s8RcSQezxFxJB7xqBF4bqzWeG7puG6vljFqFnhu6bhur7hu6bhu7bhu4rhur5DasO1xalExJAve8agRcSQL3s8RcSQL3vhu4rhu5RX4bucRcSQKEVGRuG6suG6vlnhu7LFqOG6vjxPWeG7pOG6vuG7pMWow5Xhu5bhur5YP+G6vuG7j8Oj4bq+4buWIOG7iuG6vuG7puG7tuG6vuG7mkzhur57PC7hur574bumxKhZ4bum4bq+4bumxahUWeG6vnvhu6Y04buW4bq+N8So4bq+4buE4buE4bqy4bq+WMOdWeG7pOG6vuG7mizFqOG6vj5Q4bq+4buaSnvhur7hu5oxLOG7luG6vuG7pMWow5Xhu5bhur5YP+G6vuG7muG7suG6vns8w51Z4buk4bq+4buWfSXhu5bhur7hu5o7xajhuqrhur7hurvhu6bhu7Dhur7hu5bhu7Lhur7hu4Lhu4DhurLhur7hu5bhu6bDneG6vuG7lMWoUnvhur7hu5pM4bq+ezPhur7hu5Thu7jhur7hu6Zh4bq+N+G7tlnhu6Thur5ZxKhh4bqq4bq+4bq7w51Z4bq+Pj3hur5GRuG6suG6vlnhu6Thu6bhu5zhur7hu5bhu7Lhur434bug4bq+VuG7piNZ4buk4bq+WeG7psWoU33hur5Z4bumMVnhu6Thur7hu5pM4bq+e01Z4buk4bq+4bua4buIWeG7pOG6vlZV4bq+PsOd4bq+NzrFqOG6vuG7luG7iOG7luG7puG6vuG7muG7jmHhur5G4bq+WU1Y4bqo4bq+VuG7psWo4bq+4buE4buC4bqy4bq+WeG7pDE7xajhur7GoOG7jlnhur7hu4/Do+G6vlnhu7LFqOG6vjxPWeG7pOG6vuG7puG7tuG6vuG7mkzhur7hu5pKe+G6vuG7mjEs4buW4bq+4bukxajDleG7luG6vlg/4bq+4buPw6Phuqrhur7hu41b4buW4bq+4bua4buy4bqo4bq+WVNZ4bq+VsWoWeG7puG6vntS4bq+4buPw6Phur57PXvhur7hu6Y/WeG6vlnhu6bFqFN94bq+PsOd4bq+NzrFqOG6vuG7psWoVFnhur5Z4buKYeG6qsSQKEXhu6fDneG6vjc6xajhur7hu5bhu4jhu5bhu6bhur7hu5rhu45h4bq+RuG6vllNWOG6qOG6vsave+G6vlnhu6QxO8Wo4bq+4bumP1nhur5Z4buyxajhur48T1nhu6Thur7hu6bhu7bhur4+fVnhu6Thur57W+G7luG6vuG7pj9Z4bq+4buW4bum4buK4bq+WOG7nuG6vkM+w53hur4u4bq+4buWXVnhu6Thur7hu5ol4bq+e30qxahE4bq+N8So4bq+4buWw51Z4bq+4buW4buIxajhur7hu6bhu7bhur4+UOG6vj59WeG7pOG6vntb4buW4bq+4bumP1nhur7hu6bhu7bhur7hu6bFqFRZ4bq+WeG7imHhuqrhur7FqeG6o+G6vldU4bq+WeG7pDE7xajhur5Z4buyxajhur48T1nhu6Thur7hu6TFqMOV4buW4bq+WD/hur7hu4/Do+G6vlbhu6YjWeG7pOG6vnskWeG6vntKxajhur7hu6bDncOT4buW4bq+4buW4bum4buw4bq+V8So4bq+WCV74bq+S8Od4bq+ezEuWeG7pOG6vjfhu5hZ4bq+4buaMlnhu6Thur4u4bq+WDLhu5bhur574bumw5Uo4bqo4bq+VuG7psOdS1nhu6Thur7hu4ThurLhur7hu6bFqFRZ4bq+WeG7imHhur4+w53hur43OsWo4bq+4buC4bqy4bq+4buW4buI4buW4bum4bq+4bua4buOYeG6vkbhur5ZTVjhuqrEkChF4buJxahLxajhur574bumxq/hu5bhu6bhur57SsWo4bq+PuG7isOd4bq+ezzDnVnhu6Thur5W4bumxajhur57PMWoVVnhur434bu2WeG7pOG6vlbFqFnhu6bhur57UuG6vnskxajhur57VOG6vuG7pj9Z4bq+e+G7puG7qOG6vj494bq+WeG7pDE7xajhur5Z4buyxajhur48T1nhu6Thur7hu6bhu7bhur7hu5pM4bq+4buaSnvhur7hu5oxLOG7luG6vuG7psOdw5Phu5bhur5Yw51Z4buk4bq+4buaLMWo4bq+4buaSnvhur7hu5oxLOG7luG6vuG7pMWow5Xhu5bhur5YP+G6vuG7j8Oj4bq+V0rFqOG6vntNWeG7pOG6vldRWeG6qOG6vuG7ieG7p+G6vjlM4bq+4bumJcWo4bq+4bum4bu24buW4bq+4bq54buKPDxh4bq+4buJV+G7ij4+WeG7nDzhur574bumfSXhu5bhur7DqsSp4bq+w7Xhu4pY4bq+4bq74buKV8Wow5nDnTxZxajhu4rhur5Z4buyxajhur48T1nhu6Thuqbhur7DiuG6u8SoWeG7pOG6vlbhu6bhu7Lhur5W4bumTVnhur574bum4buo4bq+WOG7tsWo4bq+WeG7pDE7xajhur7hu5bEqFnhu6Thur5YfT1Z4bq+4bua4bucw53hur7hu5Thu4hY4bq+4bukxajDleG7luG6vlg/4bq+4buWIOG7iuG6vuG7puG7tuG6quG6vuG7tcSo4bq+WVJ94bq+4bum4bu24bq+WH09WeG6vnvFqFIo4bq+eyLhu5bhur7hu6TFqMOV4buW4bq+WD/hur7hu5rhu7Lhuqjhur7hu6bhu7bhur574bumMTtZ4buk4bq+4bua4buqWeG7puG6vlnhu6Thu6bhu6zhu4rhur5Z4buy4bq+WCV74bq+4buW4buI4buW4bum4bq+VuG7puG7iOG7luG6vuG7msWow4rhuqrEkChFxJB74buK4buUV+G7nOG6vj57YVfhu5zhurDDiljhu4o84bukxahZ4bqm4buCKDnhur7hu4p9e8Odw4pFxJB7PEXEkHvGoEXEkChF4bq7Iljhur57M+G6vsOK4bukxajDleG7luG6vlg/4bq+4buPw6PDiuG6vuG7puG7qFnhu6bhur574bumxKhZ4bum4bq+ezPhur5ZTVjhur7hu4bDjOG7hOG7huG6qOG6vuG7pMWoNuG7iuG6vldb4buW4bq+xqDFqMOaWeG6vjzhu4rhur7hu5Z9JeG7luG6vuG7mkrFqOG6vj59YeG6vnvhu6bDneG7iMWo4bqqxJAoReG7pzXhur7hu6TFqOG7iuG6vsOz4buKWOG7nD7hur7FqTx9PlfDnTjhur7Eg8ag4buKWD7hur43xahSe+G6puG6vsOKw6rhu7Lhur5W4bumI1nhu6Thur7hu5bhu6bhu7Dhur5XxKjhur5YJXvhur7hu6TFqMOV4buW4bq+WD/hur43U+G6vjnhu5zhur7hu6Y/xajhur43xKjhur57xahTWeG6vlcxP1nhu6Thur7hu5bhu4rDneG6qOG6vljEqOG6vuG7luG7tFnhur5XxKjhur5YJXvhur7hu6TFqMOV4buW4bq+WD/hur43U+G6vns84buQe+G6vns04bq+OUzhur7hu6Ylxajhur5YxKjhur57PMOdWeG7pOG6vuG7muG7suG6vuG7lkvhur5Z4buKWOG6vuG7pMWoOsWo4bq+V+G7mFnhur5ZNuG6vuG7pMWoOsWo4bq+4buW4buy4bq+e+G7plXhur4o4bum4buIe+G6vuG7pn1h4bq+4bumUnvhur5ZTVnhu6Thur5XNOG7luG6vuG7liDhu4rhur7hu6bhu7bDiuG6qsSQL3vGoEXEkC97PEXEkC974buK4buUV+G7nEXDteG7ssWo4bq+4buW4buI4buW4bum4bq+VuG7puG7iOG7luG6qOG6vlnhu6QxO8Wo4bq+4buPw6Phur7hu5rhu4pZ4buk4bq+e+G7puG7imHhur7hu5oqxajhur7hu5rhu6pZ4bum4bq+WeG7pOG7puG7rOG7iuG6vuG7liDhu4rhur7hu6bhu7bhur43U+G6vuG7pMWow5Xhu5bhur5YP+G6vuG7j8Oj4bq+N8So4bq+VlJ74bq+KX1L4bq+e+G7pk1Y4bq+xqDhu7Thur57w53EqFnhur4pfT3hu5bhur5Z4buyxajhur57PFFZ4bq+4buWIOG7iuG6vuG6u+G6ueG7p+G6vsO14bucOD7hur43xKjhur7DteG7nDjhur5Bw508VuG6vsWpxahY4bucPuG6vuG7mkzhur7hu5bhu6bhu7Dhur484buK4bq+4buaxahTfeG6vuG7muG7suG6quG6vuG6uzBZ4buk4bq+4bukxag9WeG7pOG6vlnhu6Yx4bq+4buW4buI4buW4bum4bq+4bua4buOYeG6vuG7lD1Z4bq+WU1Y4bqo4bq+4bum4bu24bq+4buaTOG6vuG7puG7uMWo4bqm4bq+w4rhursiWOG6vnsz4bq+4bukxajDleG7luG6vlg/4bq+4buPw6Phur7hu5bhu7Lhur7DoeG6vlnhu6Thu6bhu6zhu4rhur7hu6Thu6jhur7hu5o9xajhur43OsWo4bq+4buUSlnhuqTDiuG6qsSQKEXhurvhu4jhu5bhu6bhur7hu5rhu45h4bq+RuG6vllNWOG6qOG6vuG7hsOM4bqy4bq+4bukTlnhur7hu6TFqMOV4buW4bq+WD/hur7hu4/Do+G6vjc6xajhur7hu4pZ4bq+WcWoWeG7puG6vnvEqMWo4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bq+N8So4bq+N8WoVOG7luG6vlfEqFjhur4qWeG6vuG7muG7qlnhu6bhur57PMOdWeG7pOG6vlbhu6bFqOG6vuG7guG7gOG6suG6vuG7mjHhu4rhur484buK4bq+4buW4buOfeG6vns8S+G6vlc7xajhur5XxahRWeG6vil94buKWeG6vns6xajhur57NOG6vsagw53hur43xKjhur7hu5Y/4bq+4bumJcWo4bqq4bq+w7Xhu6TEqGHhur5Z4buKYeG6qOG6vuG7luG7puG7sOG6vuG7luG7suG6vuG7huG7huG6suG6vuG7pE5Z4bq+4bukxajDleG7luG6vlg/4bq+4buPw6Phur7hu5Yg4buK4bq+4bum4bu24bq+NzrFqOG6vnvhu6bEqFnhu6bhur7hu5YjWeG7pOG6vjdT4bq+N+G7kHvhur7hu5bhu6bDlXvhur43xKjhur7hu4JJ4bqy4bq+4buWw53FqOG6vuG7pMWow5Xhu5bhur5YP+G6vuG7j8Oj4bq+4buW4buy4bq+WeG7pOG7puG7rOG7iuG6vlfEqOG6vns04bq+xqDDneG6vjfEqOG6vuG7lj/hur7hu6YlxajhuqrEkChF4buJ4bun4bq+4buJV+G7ij4+WeG7nDzhur5Z4buyxajhur48T1nhu6Thuqbhur7DiuG7tcSow53hur5Y4bu2xajhur574bumO8Wo4bq+4buaxahVWOG6vns8w51Z4buk4bq+V+G7quG7luG7puG6vj414bqo4bq+4buaPcWo4bq+NzrFqOG6vj494bq+4buaI1nhu6Thur5Z4bukMTvFqOG6vuG7j8Oj4bqo4bq+ezzFqFVZ4bq+N+G7tlnhu6Thur7hu5pKe+G6vuG7mjEs4buW4bq+4bukxajDleG7luG6vlg/4bq+4buPw6Phur5XxKjhur5Z4bum4bu44bq+PsOdWeG7pOG6vj404bq+4bumMuG7iuG6vuG7puG7nlnhur5XxKjhur48w5V74bq+VzpZ4bqq4bq+w7XFqFNY4bq+e8WoWeG6vjxPWeG7pOG6vuG7isWo4bq+4buWMFnhu6Thur7hu5bhu7Lhur574bumVeG6vns8LuG6vnvhu6bEqFnhu6bhur57Klnhu6Thur574bumPVnhu6Thur7hu6bDncOT4buW4bq+4buKxajhur7hu5YwWeG7pOG6vuG7luG7suG6vnvhu6ZV4bq+ezwu4bq+e+G7psSoWeG7puG6vnvhuqPhur4o4bumIOG6vil9S+G6vlfEqOG6vlc94bq+4buU4buq4buW4bum4bqq4bq+w7Xhu6bFqFN94bq+WeG7pDE7xajhur7hu4/Do+G6vlfEqFjhur43xahU4buW4bq+WcOTWeG7pOG6vlnhu6bhu7bhu5bhur4+w51Z4buk4bq+VuG7piNZ4buk4bq+ezwu4bq+e+G7psSoWeG7puG6vnsqWeG7pOG6vnvhu6Y9WeG7pOG6vuG7psOdw5Phu5bhur574bqj4bq+KOG7plvDiuG6qOG6viNZ4buk4bq+WeG7ssWo4bqqxJAoRcWpfWHhur5Z4bumxahRWeG6qOG6vnvhu6bhu5zDneG6vuG7iVfhu4o+Plnhu5w84bqo4bq+WeG7pDE7xajhur7hu4/Do+G6vld9I1nhur57xahZ4bq+N8Sow53hur7hu5bhu4jhu5bhur5W4bumS+G6vllNWeG7pOG6quG6vsSp4bu24bq+V30jWeG6vlnhu7LFqOG6vjxPWeG7pOG6vuG7puG7tuG6vuG7luG7suG6vnvhu6ZV4bq+4buUTnvhur7hu5rDlH3hur57M+G6vuG7ln0l4buW4bq+Pj1Z4buk4bq+WeG7pOG7psOow53hur5W4bumKuG6vntKxajhur5ZMTrhu5bhur7hu4/Do+G6vjfEqOG6vns8LuG6vllRWeG6vuG7pMWoxKh94bq+4buW4buy4bqo4bq+4buUw5V74bq+4buW4bumw5Uo4bq+e+G7qFnhu6bhur57PEpZ4buk4bq+4buUw5V74bq+Klnhur7hu5Yg4buK4bq+VsWoWeG7puG6vntS4bq+4bumw53Dk+G7luG6vuG7pMWo4buK4bq+4buWS1nhu6bhuqrEkChF4bq7w51Z4bq+Pj3hur5J4buC4bqy4bq+e+G7psOVKOG6vuG7pj9Z4bq+PsOd4bq+NzrFqOG6vsON4buG4bqy4bq+4buW4buI4buW4bum4bq+4bua4buOYeG6vuG7guG6vllNWOG6vj7DnVnhu6Thur434buYWeG6vlfEqOG6vlgle+G6vnvhuqPhur5XVOG6vuG7luG7isOd4bqo4bq+4buWTVnhur7hu5Yy4bq+N8Sow53hur574buoWeG7puG6vuG7puG7qFnhu6bhur4+fWHhur574bumw53hu4jFqOG6vlbFqFnhu6bhur57UuG6vuG7psWoVFnhur5Z4buKYeG6quG6vsOq4buOYeG6vlfEqOG6vlgle+G6vuG7lsOdWeG6vj494bq+VuG7puG7suG6vuG7luG7suG6vnvhu6ZV4bq+e+G7qFjhur574bumw5Vh4bq+LuG6vlgle+G6vil9PeG7luG6vuG7pMWo4buK4bq+VuG7puG7iOG7luG6qsSQL3vGoEXEkC97PEXEkC974buK4buUV+G7nEXFqeG7puG7nMOd4bq+4bu1w7XDtQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hải tặc rượt đuổi hải quân Mỹ

Hải tặc rượt đuổi hải quân Mỹ
2009-05-08 10:45:00

Cướp biển vừa đuổi vừa bắn theo tàu vận tải của hải quân Mỹ ở ngoài khơi Somalia hôm qua, trong vụ tấn công đầu tiên kiểu này kể từ khi nạn hải tặc bùng lên.

Hai miền Triều Tiên thảo luận vòng 2 về Kaesong

Hai miền Triều Tiên thảo luận vòng 2 về Kaesong
2009-05-08 10:21:00

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 7/5 cho biết, nước này và CHDCND Triều Tiên đang thảo luận việc tổ chức vòng đối thoại chính thức thứ hai về khu công nghiệp chung Kaesong trên lãnh...

Thêm những tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Nga

Thêm những tín hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Nga
2009-05-08 08:37:00

Tổng thống Mỹ Barack Obama nói rằng Mỹ và Nga có một "cơ hội tuyệt vời" để cải thiện quan hệ về nhiều vấn đề, trong đó có giải trừ hạt nhân, Afghanistan và Pakistan, các cuộc...

“Triều Tiên sửa soạn cho vụ thử hạt nhân mới”

“Triều Tiên sửa soạn cho vụ thử hạt nhân mới”
2009-05-07 14:44:00

Báo Hàn Quốc ngày hôm nay đưa tin nhiều hoạt động được tăng cường tại bãi thử hạt nhân nổi tiếng của Triều Tiên, và cho rằng Bình Nhưỡng đang sửa soạn cho một vụ thử mới như đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long