Cập nhật:  GMT+7
4bqmUsOJxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJnNTLMav4buQROG6rGZTSVPEkOG7jOG7rOG7qlHEkMOURsSQ4buq4buE4buoxJAsUuG7hOG7qlLEkOG7qlPGoOG7qsSQ4buOWeG7qlHEkOG7qlJM4buqxJDGr07hu6rEkCxSfcSQ4buqUk0s4bqmL1LDieG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQmZ+G7kOG7hMOVROG6rG1RRzPEkOG6uOG6uC/hu4DhurbEkOG6q+G7hOG7qsSQc1J7PeG7qlHEkDApxJBzw5nhu6pSxJDDlOG7sEfhu6rEkCZSw51TxJBSJCbEkDAjU8SQ4bqr4buE4buqxJBzUns94buqUcSQMCnEkGtTxqDhu6rEkMOU4buwR+G7qsSQa+G7hOG7sMSQw5Thu7Thu6pRxJAsw5nhu6pSxJAs4bu2xJDhu45SfeG7jsSQxahS4buEU8SQ4buoSOG7jsSQZlNJU8SQ4buM4bus4buqUcSQw5RGxJDhu6rhu4Thu6jEkCxS4buE4buqUsSQ4buqU8ag4buqxJDhu45Z4buqUcSQ4buqUkzhu6rEkCzDmeG7qlLEkOG7oVIhxJBzUlbEkMavTuG7qsSQLFJ9xJDhu6pSTSzEkOG7qsOM4buoxJDhurhF4bq44bq44bqyxJBkTDPEkMavR8SQUuG7sEgsxJDDlOG7tOG7qlHEkGJSR+G7sMSQ4buoW+G7qlHEkGRIU8SQUuG7tFPEkGThu7BH4buqxJBzbWJyxJBn4buyxJBiUlTEkGxT4buqUsSQLMOZ4buqUsSQxq9O4buqxJAsUn3EkHfhu69o4bq2xJDhu6pSU+G7ouG7qMSQxag1xJDhurhF4bq44bq4LeG6uEXhurjhu4DEkDBHxJDFqDfEkOG7qlPhu6Lhu6jEkOG7guG6usSQ4buqw4zhu6jEkOG7qlFHM8SQLFJH4buqUsSQxq9PJsSQYlnhu6pRxJDDlOG7sEfhu6rEkOG7r1Phu6IsxJBt4buE4buoxJDDguG6uOG7hi/hu4Avw4nhu4Lhurjhu4LEkC3EkOG6uOG7hi/hu4Av4bq4ReG6uOG6uOG6pOG6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCbhuqvhu7DDlTNE4bqs4bqmU+G7qFHEkOG7jsav4buEOzvDgURTYuG7kOG7qizhu5A6RMSQOywzxq/hu5DDgUQxU8OVLFLhuq7EkOG7gMOKRSYy4bqwxJBS4buQU1FSLOG6rsSQ4bq64buA4buGJjLhurBExJA7OuG7jsOBRC8v4buO4bqy4buM4buE4buwJlIuLFLhu7DhurIw4buqL8OV4buQO8WoLOG7sCYv4buq4buQMTsv4bq44bq44bq44buCL8OJw4nDicOVw4rDiUXhurjhu4bhurhFLOG7gsOKw4pFxq/hurgteuG6usOK4buGw4rhurrhurrhu4bhurjhurrhurjhu4ZF4buGLeG6uMOKw4rhu5Dhu4zhurLhu6YmUUTEkOG7hMavLMOBRGZTSVPEkOG7jOG7rOG7qlHEkMOURsSQ4buq4buE4buoxJAsUuG7hOG7qlLEkOG7qlPGoOG7qsSQ4buOWeG7qlHEkOG7qlJM4buqxJDGr07hu6rEkCxSfcSQ4buqUk0sRMSQMVPDlSxSw4FE4buAw4pFRMSQUuG7kFNRUizDgUThurrhu4Dhu4ZExJAv4bqs4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJmLhu4QmLFPhu7Dhu6pE4bqs4bqr4buE4buqxJAs4bu2xJDhu45SfeG7jsSQLMSo4buqUcSQUuG7sOG7hMSQMEfEkOG7jj3EkMavey7EkOG7qlPhu6Lhu6jEkOG7jlLhu7DEkMOUSFPEkMOVU+G7ouG7qsSQ4buORuG7jsSQw5Thu7RTxJAwR8SQLOG7tsSQLDpW4buqUcSQLEdT4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0ThuqxmU0lTxJDhu4zhu6zhu6pRxJDDlEbEkOG7quG7hOG7qMSQLFLhu4Thu6pSxJDhu6pTxqDhu6rEkOG7jlnhu6pRxJDhu6pSTOG7qsSQw5VT4bug4buqxJA64buExJAsW8SQ4buqUUczxJDhurjhurgv4buAxJDDlOG7muG7qsSQ4bq44bq8L+G7gMSQMCNTxJA7XcSQLFLhu4Thu6jEkFFT4buExJDhu4484buExJAsRuG7qMSQw5Thu7RTxJDhu4zhu6zhu6pRxJDDlOG7muG7qsSQLFvEkOG7jkbhu47EkOG7jlnhu6pRxJAsM+G6tsSQw5Xhu7Dhu4Thu6pSxJDhu6pRUlPhu6ImxJAsOsag4buqxJDDlMOa4buExJDhu4xH4buqxJAsw5nhu6pS4bqyxJBiRuG7jsSQw5Thu7RTxJAsUlPEkMOUTS7EkCxS4buQ4buwxJAsUuG7nsSQLFJ94buOxJAw4buu4buqUcSQLDrhu67hu6rhurbEkCxU4buqUsSQw5RT4bue4buo4bqy4bqmLybhuqzhuqYmxJDhu47Gr+G7hDs7w4FEJuG6q+G7sMOVM0Thuqxq4buaLMSQLFIh4buOxJBRU0lT4bq2xJDhuqvhu4Thu6rEkHPhu7bEkOG7jlJ94buOxJDDlMONxJAsOuG7hOG7sMSQUVNJU8SQbVJNLMSQ4buOUuG7sMSQw5Thu7RTxJBiWeG7qlHEkCwzxJBi4buhxJByLibhu5DEkCZSw50sxJAmUkYsxJAwR8SQZ+G7rOG7hMSQ4buOUk0sxJBrTOG7qMSQc1Lhu4Thu7DEkMOCci4m4buQxJDDieG6pOG6sMSQUVNJU8SQbVJVxJDhu45S4buwxJDDlOG7tFPEkGJZ4buqUcSQLDPEkGLhu6HEkGRZ4buqUcSQYeG6sMSQw5Thu7Lhu6pRxJBRU0lTxJDhuqvhu4TEkOG7jlLhu7DEkMOU4bu0U8SQYlnhu6pRxJAsM8SQZ+G7rOG7hMSQ4buOUk0sxJDhu69T4buiLMSQczpVxJAwR8SQYlnhu6pRxJAsM8SQYuG7tsSQJlJO4buqxJBmSOG7jlLEkOG7qOG7kOG7qsSQc+G7hDvhu4ThurLhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQmYuG7hCYsU+G7sOG7qkThuqzhuqZT4buoUcSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRFNi4buQ4buqLOG7kDpExJA7LDPGr+G7kMOBRDFTw5UsUuG6rsSQ4buAw4pFJjLhurDEkFLhu5BTUVIs4bquxJDDikVFJjLhurBExJA7OuG7jsOBRC8v4buO4bqy4buM4buE4buwJlIuLFLhu7DhurIw4buqL8OV4buQO8WoLOG7sCYv4buq4buQMTsv4bq44bq44bq44buCL8OJw4nDicOVReG6uMOJ4bq44bq+4bq44bq6LOG7gsOJ4buG4buAxq9FLXrhurrDiuG7gkXhu4LDiuG7guG7guG7huG7gOG7gOG6vOG7gC1FUMOK4buC4buM4bqy4bumJlFExJDhu4TGryzDgURmU0lTxJDhu4zhu6zhu6pRxJDDlEbEkOG7quG7hOG7qMSQLFLhu4Thu6pSxJDhu6pTxqDhu6rEkOG7jlnhu6pRxJDhu6pSTOG7qsSQxq9O4buqxJAsUn3EkOG7qlJNLETEkDFTw5UsUsOBROG7gMOKRUTEkFLhu5BTUVIsw4FEw4pFRUTEkC/huqzhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQmYuG7hCYsU+G7sOG7qkThuqzhuqvhu4Thu6rEkCzhu7bEkOG7jlJ94buOxJAsOuG7hOG7sMSQUVNJU8SQbVJNLMSQ4buOUuG7sMSQYlnhu6pRxJAsM8SQYuG7ocSQci4m4buQxJAmUsOdLMSQJlJGLMSQMEfEkGfhu6zhu4TEkOG7jlJNLMSQa0zhu6jEkHNS4buE4buwxJDDgnIuJuG7kMSQw4nhuqThurLhuqYvJuG6rOG6pibEkOG7jsav4buEOzvDgUQm4bqr4buww5UzROG6rOG6q+G7hOG7qsSQc+G7tsSQ4buOUn3hu47EkOG7jj7hu6pRxJAsOuG7hOG7sMSQUVNJU8SQJlLhu7Dhu6pRxJDhu45G4buOUsSQ4buOUuG7sMSQ4buORuG7jsSQw5Thu7RTxJAwR8SQ4buOTi7EkCxSPMSQMi5NLMSQO+G7iuG7jsSQ4buqUk0s4bq2xJAsUjzEkOG7qFnhu6rEkDIuTSzEkDvhu4rhu47EkOG7qlJNLMSQUVNJU+G6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCbhuqvhu7DDlTNE4bqsZlNJU8SQ4buM4bus4buqUcSQw5RGxJDhu6rhu4Thu6jEkMOUw43EkCxI4buwxJA64buExJA7TOG7qsSQ4buOUkBTxJBRU0lTxJAsOlTEkMavR+G7qlLEkOG7qEjhu6pS4bq2xJDhu4zhu7bEkFThu45S4bq2xJBR4busJsSQJlJO4buqxJDhu6pM4buqUcSQ4buO4buE4buwxJDDlD1TxJA7w53hu6pRxJAww4zhu6rEkFLhu6zhu4ThurbEkCxT4buqUsSQLFJO4buq4bq2xJA7feG7jsSQxahSV+G7kMSQ4buOUuG7sMSQw5Thu7BH4buqxJAwU8ag4buq4bq2xJBibWtk4bq2xJDhu6pSTSzEkMavR8SQw5Thu7BH4buqxJAwU8ag4buq4bq2xJBibWtkxJAsOuG7lOG6tsSQJlJGLMSQUi4zxJAsVeG7qlLEkMOU4buwR+G7qsSQxajhu5os4bq2xJBRU+G7hOG7sMSQxq97LsSQUlbhu47EkFJXU8SQUVMg4buExJDhu45G4buOxJDDlEDhu6rEkDDDmuG6suG6pi8m4bqs4bqmJsSQ4buOxq/hu4Q7O8OBRCY5LixS4buwOkThuqxwLsOd4buOxJA54buq4bqmLybhuqw=

Quốc An

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

MU giành chức vô địch FA Cup 2024

MU giành chức vô địch FA Cup 2024
2024-05-26 06:39:00

Màn trình diễn bùng nổ của những ngôi sao trẻ đã giúp Man Utd đánh bại đối thủ Man City trong trận chung kết, qua đó có giành lấy tấm vé tham dự Europa League ở mùa giải sau.

Giải chạy Việt dã - Vũ trang năm 2022

Giải chạy Việt dã - Vũ trang năm 2022
2022-07-16 16:23:00

baophutho.vn Ngày 16/7, Công an tỉnh đã tổ chức giải chạy Việt dã - Vũ trang năm 2022 chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long