Cập nhật:  GMT+7
O+G7gX0+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bue4buH4bufw6zhuqk8LOG6vuG7hzjhu4c+4buf4buBdeG7leG7ieG6vz7huqRwxqE+4bqk4buB4buHZeG7iT7hu5/hu4HDoeG7ieG6vz5be1tbPuG7o2Q+4bqtdeG7meG6pT7hu5/hu500xKk+4bujNOG7oT7hu4E04buHPuG7iWHhu4s+4bufN+G7iz7hu4HEqTnhu4k7L+G7gX0sO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoeG7gOG6qTThuqc8LOG6vuG7hzjhu4c+4buf4buBdeG7leG7ieG6vz7huqRwxqE+4bqk4buB4buHZeG7iT7hu5/hu4HDoeG7ieG6vz7hu4lh4buLPlt7W1s+4bqlaj7hu5/hu4/hu4nhur8+4bq/4buHOOG7hz7hu5/hu4F14buV4buJ4bq/PjF7ez7hu5/hu53hu4fhurnhu6E+4bqtw7Lhu4nhur8lPuG6rXXhu5nhuqU+xrDhu4M+4buJ4buBdT7igJzEqOG7o+G6pTThu50+4buf4buB4bq7PuG7n+G7gTTEqT7Gr+G7h+G6ueG7nz7hu4g04buL4oCdPuG7ieG7gcOg4buLPuG7n2/hu4k+xrDhu4fhu4nhu4E+4bq/dcO04buJ4bq/PuG7i+G6oeG7nz7hu5/hu4Hhurs+4buf4buBNMSpPuG6pWo+4buf4buBNuG7ieG7gT7hu5/hu4PhuqXhu4E+4bur4buh4bqv4bufPuG7o8Oh4bqlPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PuG7iWHhu4sqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bqkNMah4buf4buHxKnhu4k8LDvhu4fhu4vhur8+4bqlw6w04buj4buj4buyPOG7h+G6pOG6qeG7ieG7n+G6qeG7nTw+4buj4buf4buxw6zhuqnhu7I84bup4buH4bqn4buf4buBPT4ze3vGoeG7qyQ+4buB4bqp4buH4bq/4buB4bufPT4gMTDGoeG7qyQ8PuG7o+G7neG6peG7sjwvL+G6pSrDojTEqcah4buB4buh4buf4buBxKkqxrDhu4kv4bqn4bqp4bujw63hu5/EqcahL+G7ieG6qeG7qeG7oy9bW10yL31bW+G6pyB7MiB7e33hu58xMyBbw6wwLcaw4buJxqHhu4HEqTThu4nhur/hu6vhu6E04buJxrDhu4fhu4nhu4F9KmnGoeG6qeG6vzw+NMOs4buf4buyPOG6vuG7hzjhu4c+4buf4buBdeG7leG7ieG6vz7huqRwxqE+4bqk4buB4buHZeG7iT7hu5/hu4HDoeG7ieG6vz5be1tbPuG7o2Q+4bqtdeG7meG6pT7hu5/hu500xKk+4bujNOG7oT7hu4E04buHPuG7iWHhu4s+4bufN+G7iz7hu4HEqTnhu4k8PuG7qeG7h+G6p+G7n+G7geG7sjwze3s8PuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7n+G7sjwgMTA8Pi8sOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4bqkNMah4buf4buHxKnhu4k8LOG6vuG7hzjhu4c+4buf4buBdeG7leG7ieG6vz7huqRwxqE+4bql4buB4buHZeG7iT7hu5/hu4HDoeG7ieG6vz7hu4lh4buLPlt7fTA+4bufb+G7iT7GsOG7h+G7ieG7gT7GsOG6t+G7iT7huq3hu43hu4nhur8+xrDhu4fEkeG7iT7hu4DEqTbhu4nhur8+4buq4buhxIPhu4k+xq/hu4fhu4nhu4E+xrDhu5Hhu4c+4buf4buBNuG7ieG7gT7hu5/hu4PhuqXhu4E+4bq/4buHNuG7ieG7gT7hu4Hhu6Hhu7E+4bql4buBdcO04buJ4bq/PsawNuG7ieG6vz7EqMOs4bux4buLxqHhu4fhuqU+4buc4buHxKkqPj/hu7fhu4nhu4E9Psagxq8vxq/hu4fhuqnhu5/hu4k04buLKzo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhur7hu4c44buHPuG7n+G7gXXhu5Xhu4nhur8+4bqkcMahPuG6pOG7geG7h2Xhu4k+4buf4buBw6Hhu4nhur8+4buJYeG7iz5be1tbPuG6rXXhu5nhuqU+4bqlb+G7ieG6vz7DosOzPsawNsSpPuG7ieG6vzbhu7E+W1svMz7hu5834buHPuG7gDY+4buI4buN4buHPuG6pWo+fX0+4buBN+G7ieG6vz7hu4ty4bqlPuG6v8Oy4buLPT7hu4g04buLPsaw4bq34buJPuG6reG7jeG7ieG6vz7GsOG7h8SR4buJPuG6pXM0PuG7iWHhu4skPuG7iMWpPsaw4bq34buJPuG6reG7jeG7ieG6vz7GsOG7h8SR4buJPuG6pXM0PuG7iWHhu4skPsav4bq34buJPuG6reG7jeG7ieG6vz7GsOG7h8SR4buJPuG7n+G7nWM+4bur4buh4bqv4bufPuG7o8Oh4bqlJD7hu4Dhu6Hhuq/hu4k+w6zhu6Hhu7Hhurnhu4k+xrDhu4fEkeG7iT7hu6vhu6Hhuq/hu58+4bujw6HhuqUkPuG6rOG7jeG7hz7hu5/hu6Hhu7Hhurvhu4k+4bur4buh4bqv4bufPuG7o8Oh4bqlJD7huqThuqHGoT7huq3DsuG7ieG6vz7huq3hu43hu4c+4bur4buh4bqv4bufPuG7o8Oh4bqlJD7Gr+G6t+G7iT7huq3hu43hu4nhur8+xrDhu4fEkeG7iT7huq114buZ4bqlPuG7scSR4buhPuG7i2Xhu4k+4buJ4buB4bqv4bufJD7Gr+G6t+G7iT7huq3hu43hu4nhur8+xrDhu4fEkeG7iT7hu5/hu4Hhurs+4buf4buBNMSpPuG7ieG6v3Xhu5Phu4c+w63hu4Hhu6Hhu7Fl4bufPuG7n+G6t+G7nz7hu6vhu6Hhuq/hu58+4bujw6HhuqUkPuG7gOG7heG7ieG7gT444buJ4buBJT7DreG7gcSpOOG7ieG7gT7DreG7gcOh4bqlPuG7n+G7geG6uz7hu5/hu4E0xKk+4bqv4buJPuG7n3Xhu5nhu4nhur8kPuG6vuG7hzjhu4c+4buf4buBdeG7leG7ieG6vz7hu5/hu4E24buJ4buBPuG7n+G7peG7oT7hu5/hu51s4buJPuG6reG7k+G7hyQ+4bqk4buB4buh4buxxJHhu4k+4bq/4buHND7hu4l14buR4bqlPuG7ieG6v8SpNuG7hz7hu6vhu6Hhuq/hu58+4bujw6HhuqU+4bqlczQ+4buJYeG7iyo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhuqRwxqE+4bqk4buB4buHZeG7iT7hu5/hu4HDoeG7ieG6vz7huq114buZ4bqlPuG7n+G7jz7huqXhu4HDuuG6pT7hu5/hu53hu5U+w6w34buHPuG7ozThu6E+4buBNOG7hz7DrOG6seG7iT7DomY+4buBxKk54buJPsOs4buHxJHhu4k+4buf4buHZcahPsOi4buV4buHPuG6rTfhu4c+4bqnZuG6peG7gT7huqTEqMav4buG4bqmLX0zKj7huqzEg+G7sT7DrDY+4bq/4buHOOG7hz7hu5/hu4F14buV4buJ4bq/PuG7n+G7gXXhu5Phu4nhur8+4buJ4buHxJHhu4klPuG7q+G7oeG6r+G7nz7hu4Hhu4fhurnhu4k+4bufw7k+4buJYeG7iz5be30gPsaw4buR4buHPuG7i3LhuqU+4bqt4buD4bql4buBPuG7n2/hu4k+xrDhu4fhu4nhu4E+4bqlNeG6pT7hu5/hurfGoT7hu5/hu4Hhurs+xrA2PuG6pTU+4buJ4buBxIPhu4k+xrDhurfhu4k+4bqt4buN4buJ4bq/Psaw4buHxJHhu4k+4buf4buB4buHPuG6reG6r+G7oT7hu5/hu4Hhurs+4buf4buBNMSpPuG6pWo+4buf4buBNuG7ieG7gT7hu5/hu4PhuqXhu4E+4bur4buh4bqv4bufPuG7o8Oh4bqlPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PuG7iWHhu4sqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTwsw4I04buJPuG7n+G7jz7huqXhu4HDuuG6pT7GsDY+4buA4buN4buHPuG6rcOy4buJ4bq/PsOi4buF4buJ4buBPuG6peG7gWzhu4k+4bujZD7hu5/hu5044buHPuG7m+G7oTQ+4buBNOG7hz7GsGvhu4nhur8+w6Lhu4Xhu4nhu4E+4bql4buBbOG7iT7huq3hurs+4buf4buF4buLPuG7nTQ+4buJ4buBxanhu4nhur8+4bq/dcO04buJ4bq/PuG7i+G6oeG7nz7hu6M14buJ4bq/PuG6v+G7hzUlPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PuG6rWo+4buJ4bq/deG7k+G7hz7hu4HEg+G7iz7hu4vhu40+4bqldOG7ieG6vz7huqVqPuG7m+G7oeG7scOp4buJPuG6rWrhu4nhur8+4bq/asahPsOi4buF4buJ4buBPuG6peG7gWzhu4k+4buf4buBb+G7ieG6vz7hu5vhu6E0PuG7n+G7nTThu4nhur8+4bup4bqpw6I+4bql4buB4buD4buJ4buBPuG7n+G7gcO64bqlKj7hu4hh4buLPlt7W1slPsOCNOG7iT7hu5/hu48+4bql4buBw7rhuqU+4bub4buh4buxZeG7nz7huq1m4buJ4buBPuG7n2Hhu4nhur8+4bujw7M+w6x14buZ4buJ4bq/PuG6rcOpPuG6peG7pz7huqVzND7hu4vDteG7hz7hu4E34buJ4bq/PuG7i3LhuqU+4bujxKk+xrDhu5Hhu4c+4buLbOG7hz7hu4lh4buLJT7hu5/hu53EqeG7ieG6vz7huq1qPuG7gTfhu4nhur8+4buLcuG6pT7hu4g04buLPsaw4bq34buJPuG6reG7jeG7ieG6vz7GsOG7h8SR4buJPsawNj7hu4jFqT7GsOG6t+G7iT7huq3hu43hu4nhur8+xrDhu4fEkeG7iT7hu4vDteG7hz7hu4E34buJ4bq/PuG7i3LhuqU+4bqlaj7huq1l4buJPjM+w7rhu4nhur8+xrDhu4fEkeG7iSo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzhu4jhu4HFqeG7ieG6vz7hur91w7Thu4nhur8+4buL4bqh4bufPuG6v+G7hzbhu4nhu4E+4buf4buBNeG7ieG7gT7hu5/hu4PhuqXhu4E+4bqv4buJPuG7n3Xhu5nhu4nhur8+4buf4budxKnhu4nhur8+4buf4buB4buT4buHPuG6v+G7hzThu4k+4bub4buhND7huq3DqeG7oT7hur9qxqE+4buL4bqh4bufPuG7ieG7gXU+4buI4bq/4buh4bux4bq94buJPuG7gOG7oeG7sT7hu4DEqTbhu4nhur8+P+G6v+G7hzbhu4nhu4E+ID7hu4Hhu6Hhu7E+4bql4buBdcO04buJ4bq/PsawNuG7ieG6vz7hu4tv4buJPsOiw7Thu4clPsah4buBNT5bPsOtdz7DrHLhuqU+4bui4bqoeT7hur404buL4bqp4bujPl19OiU+w4zhu60+4buAxKk24buJ4bq/PuG7iDThu4s+P+G6v+G7hzbhu4nhu4E+4buB4buh4buxPuG6peG7gXXDtOG7ieG6vz7huq3DtOG7iT7hu4k04buLPuG7ouG6qHk+4bq+NOG7i+G6qeG7oz5dfT7hu5U+4buLb+G7iT7hu5vhu6HhurHhu4k+xrDhu5nhu58lPsOsbOG7nz7GsDbEqT7hu5/Ds8ahPl17ez7hu5/hu4FlPuG6v+G7h+G7keG7hzolPuG7gOG7oeG7r+G7ieG7gT7hu4jhu4F1Pj/hur/hu4c24buJ4buBPuG7gOG6pMavPuG7ouG6qHk+4bq+NOG7i+G6qeG7oz5dfT7hu4tv4buJPsOiauG7ieG6vz7huq01PuG7icWpJT7huq3EqTfhu58+4buj4buh4bqv4bufPuG6p+G7pT7hu6jEqeG7ncOs4bqnPuG6pOG7ocahPuG7icWpPlt7W106JT7hu4jhur/hu6Hhu7Hhur3hu4k+4bue4buBZj7EqDThu4nhu4E+P+G6v+G7hzbhu4nhu4E+XT7hu4Hhu6Hhu7E+4bql4buBdcO04buJ4bq/PsawNuG7ieG6vz7hu4tv4buJPuG6reG7h8Op4buJPsOt4buH4buJ4buBJT7GoeG7gTU+fT7DrXc+w6xy4bqlPuG7nzfhu4c+4bui4bqoeT7hur404buL4bqp4bujPl19OuKApjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoeG6pDTGoeG7n+G7h8Sp4buJPCw74buH4buL4bq/PuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzhu4fhuqThuqnhu4nhu5/huqnhu508PuG7o+G7n+G7scOs4bqp4buyPOG7qeG7h+G6p+G7n+G7gT0+Mlt7xqHhu6skPuG7geG6qeG7h+G6v+G7geG7nz0+XSJ9xqHhu6skPD7hu6Phu53huqXhu7I8Ly/huqUqw6I0xKnGoeG7geG7oeG7n+G7gcSpKsaw4buJL+G6p+G6qeG7o8Ot4bufxKnGoS/hu4nhuqnhu6nhu6MvW1tdMi99W1vhuqcgezIge30z4buffTMyMcOsMy3huqXhu6HGoS3huqXhu4Hhu4fhuqnhu4kt4buf4buBNOG7ieG6vyppxqHhur88PjTDrOG7n+G7sjzhur7hu4c44buHPuG7n+G7gXXhu5Xhu4nhur8+4bqkcMahPuG6pOG7geG7h2Xhu4k+4buf4buBw6Hhu4nhur8+W3tbWz7hu6NkPuG6rXXhu5nhuqU+4buf4budNMSpPuG7ozThu6E+4buBNOG7hz7hu4lh4buLPuG7nzfhu4s+4buBxKk54buJPD7hu6nhu4fhuqfhu5/hu4Hhu7I8Mlt7PD7hu4Hhuqnhu4fhur/hu4Hhu5/hu7I8XSJ9PD4vLDsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGoeG6pDTGoeG7n+G7h8Sp4buJPCzhu4Dhu4Xhu4nhu4E+OOG7ieG7gT7DrOG6vT7huqVv4buJ4bq/PsOiw7M+4bq+4buHOOG7hz7hu5/hu4F14buV4buJ4bq/PuG6pHDGoT7huqXhu4Hhu4dl4buJPuG7n+G7gcOh4buJ4bq/PuG7iWHhu4s+W3tbWz7GsDbEqT7hu6M14buJ4bq/PuG7ieG6vzbhu7E+W1svMyo+P+G7t+G7ieG7gT0+4bqk4buexq8vxq/hu4fhuqnhu5/hu4k04buLKzo7L8ahLDvGoT7huqXDrDThu6Phu6Phu7I8xqHDgsSp4bqn4buxPCzDguG7oeG7j+G7hz7DrOG6vT7hu5/hu500xKk+4buf4buBdeG7leG7ieG6vz7huqRwxqE+4bql4buB4buHZeG7iT7hu5/hu4HDoeG7ieG6vz7hu4lh4buLPlt7W1s+4bujZD7huqfhu4fhur3hu4k+4budND7GsDbEqT7hu5/hu4E14buJ4bq/Pn0vW3tbXSo+4bue4buP4buJ4bq/PuG6v+G7hzU+4buf4budZj7hur/hu4c44buHPuG7n+G7gXXhu5Xhu4nhur8+w6zEkeG7iT7huq1l4buJPjF7ez7hu5/hu53hu4fhurnhu6E+4bqtw7Lhu4nhur8lPuG7n+G7ncSp4buJ4bq/PuG6rWo+fXt7PuG7n+G7neG7h+G6ueG7oT7huq3DsuG7ieG6vz7huqc24buJ4buBPuG6peG7gcSpPuG7gTfhu4nhur8+4buLcuG6pT7hu4g04buLPsawNj7hu4jFqT7GsOG6t+G7iT7huq3hu43hu4nhur8+xrDhu4fEkeG7iT7hu6vhu6Hhuq/hu58+4bujw6HhuqU+4buJ4buB4bqv4bufKjsvxqEsO8ahPuG6pcOsNOG7o+G7o+G7sjzGocOCxKnhuqfhu7E8LMag4buBaj7hu57hu4/hu4nhur8+4bqlcuG6pT7hu5/hu5114buV4buJ4bq/PuG7nuG7j+G7ieG6vz7huqVy4bqlPuG7nuG7geG6uz7huqdy4bqlPuG7nuG7geG6uz7hu5/hu4E0xKklPuG7nuG7nXXhu5Xhu4nhur8+4bqtxKk24buJPuG7n+G7geG6uz7hu5/hu4E0xKk+xq/hu4fhurnhu58+4buINOG7iyU+4bqtw7Lhu4nhur8+4bue4buddeG7leG7ieG6vz7DgjThu4k+4buf4buPPuG6peG7gcO64bqlPsOt4buHxJHhu4s+4bqk4buBcz7hu59m4bql4buBPuG7gOG7jeG7hz7huq3DsuG7ieG6vz7DguG7heG7ieG7gT7huqXhu4Fs4buJPuG6pHDGoT7huqXhu4Hhu4dl4buJPuG7n+G7gcOh4buJ4bq/Plt7W1slPm/hu4nhur8+4bue4bud4bqx4buJPuG6rMO64bqlPsag4buB4bqv4buJPuG6peG7gcSpPuG7gTThu7E+4bq/4buHOOG7hz7hu5/hu4F14buV4buJ4bq/PsOsNj7hu4nhur/hu6HDsuG7iT7huq3hu43hu4nhur8+w6zhu6XhuqU+4buLN+G7ieG7gT7hu4tkJT7DosOp4buJPsOiZz7hu5/hu53EqeG7ieG6vz7hu6Phu6HDs+G7nz7huqU4PuG7iWHhu4s+4bqtw7Phu4c+xrDhu5Hhu4c+4bqlNeG6pT7hu4Hhu6Hhuq/hu4k+w6zhu6Hhu7Hhurnhu4k+xrDhu4fEkeG7iSU+xrDhurfhu4k+4bqt4buN4buJ4bq/Psaw4buHxJHhu4kqPuG6rOG6vuG7hzjhu4c+4buf4buBdeG7leG7ieG6vz7hu4lh4buLPlt7W1s+4bqlNuG7ieG6vz7huq3huqHhuqU+w6Lhu4fhurnhu58+xrA2PuG7rT7hu4nhur/hu4FoND7DouG7leG7hz7huqfhu4fhur3hu4k+4budND7DreG7geG7hz7Gr+G7h+G6ueG7nz7hu4g04buLPsaww7k0PsOs4bqx4buJPuG7n+G7gcO6PuG7gTThu4c+4bqtYeG7ieG6vz7huqU04buHPuG7n+G7gTbhu4nhu4E+4bqlb+G7ieG6vz7hu6Lhuqh5PuG6vjThu4vhuqnhu6MqOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMahw4LEqeG6p+G7sTws4bq+4buHOOG7hz7hu5/hu4F14buV4buJ4bq/PuG6rXXhu5nhuqU+4buf4buPPuG6peG7gcO64bqlPsOi4buV4buHPuG7nuG7j+G7ieG6vz7huqVy4bqlPuG7nuG7geG6uz7huqdy4bqlPuG7nuG7geG6uz7hu5/hu4E0xKklPuG7nuG7j+G7ieG6vz7huqVv4buJ4bq/PuG7n+G7sT7hu57hu53hu6Hhu7HDqeG7iT7hu4Hhu4Xhu4nhu4E+4bqkNcahPsav4buH4bq54bufPuG7iDThu4s+P8av4buexq/huqU0w6I6PsawNj7huqRv4buJ4bq/PuG7n+G7sT7huqXhu48+xqHhu4HhurHhu4k+4buI4buN4buHPuG6p+G7oeG7ieG6vz7hu57hu4Hhurs+4bue4buBNMSpPsav4buH4bq54bufPj/Gr+G7h+G6qeG7n+G6pcSp4buJ4buf4bqp4buJ4bufPuG7osahxKnhu53hu5/hu6M6Ki8qOy/GoSw7xqE+4bqlw6w04buj4buj4buyPMah4buixKnhu6Hhu53huqXhuqk8LOG7nuG7geG6qcSpPuG7nuG7nuG7qsav4buIOy/GoSw=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Những dấu ấn của thể thao Đất Tổ

Những dấu ấn của thể thao Đất Tổ
2022-09-20 15:10:00

baophutho.vn Đến thời điểm này, cùng với những thành công trong công tác tổ chức Bảng A và trận Bán kết môn Bóng đá nam, tạo bước đệm cho Đội tuyển U23 Việt...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long