Cập nhật:  GMT+7
w6xBb23FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsOhw4FH4bq24burbG1GR+G7jOG6tuG7q+G6u2xH4burw5JHLeG7meG6tsOB4bu54bq04buDbeG6rkhGR8OB4bu34buM4buFbOG7i8Oh4buZ4buMbU/Dikdt4buodEdtw6FFbeG6tnfhurRt4bq04bu5QsOBbeG6p0Jt4bup4bqixalBbeG7uMOB4bubw4Ftxah1SG3hurZC4bq04bu5bThIQ8WpbUd4beG7psODbeG6suG6vm3hu4TEkOG6tOG7uW3Ds27Ds8Ozw6wvQW/hu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hkDhu6vhu5nGsGzhu4vDoUPDgW1vw7Qv4buTbUdB4burw4Jt4bu5w4Hhurxt4bqnw4HDvUdtLuG7meG6smZtR8ahw4FtR0Hhu5fhurRBbeG7hkFDbTvhu6tIT+G7q+G6tG1p4bumw4PDrWZtR+G7meG7jG1Pw4pHbeG6tE5t4buCSHdtN0FJbcOhQeG6rG0u4bu5SOG7jOG7teG6tG3DoUFIw5VtO8OB4bq0QW3hu6nhu51txanhuqRt4bqyxJBHbeG6tOG7ueG7l+G7jG1HQcOBbeG7qXRIbcOSSHRHbUbhu5/FqW3hu6nhu7NtT8Sow4pHbeG7gkjhu5lt4bupQ8OBbUdB4buKbeG6tOG7ucSo4bq8w4FtLkHDukdt4bum4bub4bq0bSzDgXpIw4FtQMOB4buE4buZ4buEw4FtR+G7hMOC4bq04bu5bUfhu4TDuuG6tG3FqEFI4bq04bu5beG6sHhHbeG7qeG6uOG6tG3hurRObeG7uMOB4bubw4Ftxah1SG3hurZC4bq04bu5bThIQ8WpbUd4beG7psODbeG6suG6vm3hu4TEkOG6tOG7uW3hurThu6PhurJtw7Nuw7PDs23hu6nhu7Nt4bq2d+G6tG3hurThu7lCw4Ft4bqnQm3hu6nhuqLFqUFt4bqyxJBHbcWp4buVxalBbUdBSOG7jHhHbeG7hkHDjMWpZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buGxajhu5nhu4ZHw4HDguG6tGzhu4vDrMOB4bqy4bu5bcWp4bq24buZRkbhurtsw4HFqOG7q+G6tEfhu6vhu4RsbUZH4buM4bq24bur4bq7bMOTw4HGsEdB4buDbW9ubm7hu4bDkuG7hW1B4burw4Hhu7lBR+G7g23DteG7keG7jeG7hsOS4buFbG1G4buExanhurtsLy/FqWfhu6fhu5nDguG7hkFIR0HDgmdP4bq0L8aw4burRuG6sEfDguG7hi/hurThu6vDk0Yvw7PDs8Oyw7Qvb29vxrBub+G7j27hu5Nuw7VH4buPw7Jv4buT4bq2by16w7LDtMOyb2/DtW/DtMOz4buNw7XDtMOyLeG7j+G7k8O04buZw7Jn4bqu4buG4bu5bG3hu5nhurZH4bq7bMOh4buZ4buMbU/Dikdt4buodEdtw6FFbeG6tnfhurRt4bq04bu5QsOBbeG6p0Jt4bup4bqixalBbeG7uMOB4bubw4Ftxah1SG3hurZC4bq04bu5bThIQ8WpbUd4beG7psODbeG6suG6vm3hu4TEkOG6tOG7uW3Ds27Ds8OzbG3Dk8OBxrBHQeG6u2xvbm5ubG1B4burw4Hhu7lBR+G6u2zDteG7keG7jWxtL+G7i8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buGxajhu5nhu4ZHw4HDguG6tGzhu4vDoeG7meG7jG1Pw4pHbeG6tE5t4buCSHdt4buodEdtw6FFbS7hu7lI4buM4bu14bq0bcOhQUjDlW07w4HhurRBbWnhu5XDgm1P4buX4bq04bu5w61t4bq2d+G6tG3hurThu7lCw4Ft4bqnQm3hu6nhuqLFqUFtR8ahw4Ft4bu4w4Hhu5vDgW3FqHVIbeG6tkLhurThu7ltOEhDxaltR3ht4bumw4Nt4bqy4bq+beG7hMSQ4bq04bu5bcOzbsOzw7Nnw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i+G7qHPhu4xt4bq24buXbcaw4buZ4bq0QW1Bw4HDvUhtOEhDxaltR3htR0FKbcO0bUfhu4TDguG6tOG7uW1GTG3hurThu7lBw4HDveG7hm3FqeG7iuG7mW3DoUHDjeG7jG07w4HhurRBbU/hu5dt4bq24buXbeG6tnXhurRt4bupdUhtR8OBd+G6tG3FqUJt4bq2d+G6tG3hurThu7lCw4Ft4bq+beG7psODZ23DoeG7hMOC4bq04bu5bUfhu4TDuuG6tG3FqEFI4bq04bu5beG6sHhHbU/hurrDgW3hu6lDw4FtR0Hhu4pt4bq04bu5xKjhurzDgW0uQcO6R23hu6bhu5vhurRmbUDDgeG7hOG7meG7hMOBbeG7qeG7nW3hu7lz4buMbeG7hOG7mW3hurBBQuG6tOG7uW3DgEdt4bqwQeG6pG3hurBB4buj4bq0bcWpQcOCbcOhQUjDlW07w4HhurRBbeG6sEHDgW1PxKjhurjhurRt4bq2d+G6tG3GsOG7peG6tG1H4buExKjhurrFqW1v4buTLW/hu5Ft4bq+beG6tOG7ueG7meG7jG1P4buV4bq0beG7qXVIbeG7qXVIbUfDgXfhurRnbcOhSOG7jG3hurRBw4F34bq0Zm1H4buZ4buMbU/Dikdt4buCSHdtN0FJbcOhQeG6rG3hu6nhu51txalBw4JtR0F04buMbeG7p+G7m+G6tG3hurbEguG6tEFtT+G7l21Hc+G6sm3hurbhu45tR0HDgW3hu6l0SG1PSuG6tOG7uW1P4buX4bq04bu5beG7qeG7s23hurbDukdt4bq04bu5xKjDisWpbUfhuqDhurRBbUdBeG3hurThu7nhu5nhu4xtRuG7mUht4bup4bqkbU/hurrDgW3FqUHDgXjhurRtR0Hhu5/hurThu7ltRuG7lUdt4bq0SUdtw7NvLW/hu5NnbcWo4bqkbeG7qcSow4rFqW3hurbDisOBbUdBeG3GsOG7peG6tG1H4buExKjhurrFqWZtR+G7meG7jG1Pw4pHbeG6tE5tRkNtb23huqfDgcO9R20u4buZ4bqybcWp4buX4bq04bu5bcWpQeG6uMOBbcWp4buX4bq04bu5bUHhu5nhu4xt4bup4buzbeG6tEHhu5nhurRBbcWpQeG6pOG6tOG7uW3hurBB4bux4buGbeG6tsahw4FtT+G7leG6tG1HQcOBbeG7qXRIbUdBSm3Ds21P4bq6w4FtR8ODbUZDbcOzby1vw7VnbThI4buZbeG7qeG6pGZt4bu5w4Hhu5fhurRBbcWpQcOBeOG6tG1HQeG7n+G6tOG7uW3FqUFI4bq04bu5bcWpSMSQxaltw7MtbmfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7hsWo4buZ4buGR8OBw4LhurRs4buLw6zDgeG6suG7uW3FqeG6tuG7mUZG4bq7bMOBxajhu6vhurRH4bur4buEbG1GR+G7jOG6tuG7q+G6u2zDk8OBxrBHQeG7g21vbm5u4buGw5Lhu4VtQeG7q8OB4bu5QUfhu4Ntw7XDteG7keG7hsOS4buFbG1G4buExanhurtsLy/FqWfhu6fhu5nDguG7hkFIR0HDgmdP4bq0L8aw4burRuG6sEfDguG7hi/hurThu6vDk0Yvw7PDs8Oyw7Qvb29vxrBub+G7j27hu5Phu41vR8O14buN4buN4buR4bq2b24tesOyw7TDsm9vw7Vvw7TDs8Oy4buTw7PDtS3hu4/hu7fhu41vw7Vn4bqu4buG4bu5bG3hu5nhurZH4bq7bMOh4buZ4buMbU/Dikdt4buodEdtw6FFbeG6tnfhurRt4bq04bu5QsOBbeG6p0Jt4bup4bqixalBbeG7uMOB4bubw4Ftxah1SG3hurZC4bq04bu5bThIQ8WpbUd4beG7psODbeG6suG6vm3hu4TEkOG6tOG7uW3Ds27Ds8OzbG3Dk8OBxrBHQeG6u2xvbm5ubG1B4burw4Hhu7lBR+G6u2zDtcO14buRbG0v4buLw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bFqOG7meG7hkfDgcOC4bq0bOG7iy7hu7lI4buM4bu14bq0bcOhQUjDlW07w4HhurRBbUdBw4Ft4bupdEhtR0Hhu5fhurRBbcWpQuG6tOG7uW1P4buXbUdBSOG7jHhHbeG7hkHDjMWpw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bhu6bDgsaw4buMbOG7i+G7uMOB4bubw4Ft4bupdEht4bq04buj4bqybeG6tOG7meG7jG3GsMOB4bu14bq0beG7hOG7mW1HS23hurThu7nhu5fhu4xtb+G7jW3hu6l44bq0bW/DtC/hu5NtR8ahw4FtR8ahw4FtR0Hhu5fhurRBbeG7hkFDbTvhu6tIT+G7q+G6tGZt4buGQcOA4buZbeG7qULhurThu7lt4bum4buESEZG4bur4bq2RmZt4bum4bur4bq24bu5w4Hhu5nhurRtT+G6usOBbUZMbeG7ueG6pOG7hm3hurJwR23FqeG7iuG7mW3hurRBw4F5SG1H4buZ4buMbU/Dikdt4bq0Tm3Dkkh0R21G4bufxalt4bupeOG6tG1HS23FqeG7lcWpbThIQ8WpbeG7ucOB4buZZm3huqfDjeG6tOG7uW3hurbhu53hurRBbUdBRW3FqeG6pG3hurR54bq0bcWpdUht4bq2QuG6tOG7uW3hurLGoeG6tEFtR+G7hHfhurRtR0F4beG7ucOB4bq6w4Ft4bq0QcSo4buDbTrhu4TDgUZHw4HhurRtOkhI4bun4buZbcWp4buK4buZbeG7qkZHw4LhurTDgeG7mWZtO+G7scOC4bq0w4HFqeG7q21ASOG7q0dtxanhu4rhu5ltN0Hhu5Xhu4ZtQeG7meG7jG0s4buZ4buEw4Hhu4zhu5ltLMOBR0bDgk/hu5ltxanhu4rhu5lt4bumSOG6tuG7ueG7meG7hMOB4buZ4oCmbcOh4buEw4LhurThu7ltQeG7l+G6tEFtR+G7hOG6oOG6tEFt4bq2d+G6tG3hurThu7lCw4Ft4bqnQm3hu6nhuqLFqUFmbcOhQUjDlW07w4HhurRBbeG7qeG7nW1PxKjDikdt4buCSOG7mW1BxqFHbeG7ucOBQ+G6tOG7uW1GQ23hurLEkEdtxanhu4rhu5lt4bu5w4Hhu5vDgW3hurbhu5dtO8OB4buZ4bq04bq04burbcOh4buZ4bq0bWnhu6bDg20tbUHGoeG6tOG7uW3DssO1bUdBeG3hu7nDgeG6usOBw61t4bq+bcOhSm3hurB4R2dtw6HDgXjhu4Zt4bup4bqkbeG6tuG7l21H4buZ4buMbU/Dikdt4bq04bu5xKjhurzDgW0s4buSbTvhu5lI4buE4bur4bq0bTvhu5nhurJtLW1BxqHhurThu7lt4buPb21HQXht4bu5w4HhurrDgW3hur5t4bum4buV4bq0beG6sHhHbeG7qeG7s21Hw4F44bq0bU/hu5fDgm1H4buEw7rhurRtxahBSOG6tOG7uW3hurB4R23hu7lw4buGbUDDgeG7hOG7meG7hMOBbSzDgXpIw4FtT+G7l23hurZ34bq0beG6tOG7uULDgW3huqdCbeG7qeG6osWpQW1P4bq6w4FtR0Hhu5fhurRBbUfDgMWpQW1Hw4Lhu5fhurRtR0Hhu5/hurThu7ltb24vb25tQcOBw73hu4ZtR0HDgW3hu6l0SG1HxqHDgW3hu7nDgeG7m8OBZ8OsL+G7huG7i8Os4buGbcWp4bq24buZRkbhurts4buGxajhu5nhu4ZHw4HDguG6tGzhu4vDrMOB4bqy4bu5bcWp4bq24buZRkbhurtsw4HFqOG7q+G6tEfhu6vhu4RsbUZH4buM4bq24bur4bq7bMOTw4HGsEdB4buDbW9ubm7hu4bDkuG7hW1B4burw4Hhu7lBR+G7g21vbuG7k8Oz4buGw5Lhu4VsbUbhu4TFqeG6u2wvL8WpZ+G7p+G7mcOC4buGQUhHQcOCZ0/hurQvxrDhu6tG4bqwR8OC4buGL+G6tOG7q8OTRi/Ds8Ozw7LDtC9vb2/GsG5v4buPb25v4buPR8O04buNw7Xhu5HhurbDtC16w7LDtMOyb2/hu5HDs8Oyw7Thu49ubsO0LeG7mcO1xanhu43hu6dn4bqu4buG4bu5bG3hu5nhurZH4bq7bMOh4buZ4buMbU/Dikdt4buodEdtw6FFbeG6tnfhurRt4bq04bu5QsOBbeG6p0Jt4bup4bqixalBbeG7uMOB4bubw4Ftxah1SG3hurZC4bq04bu5bThIQ8WpbUd4beG7psODbeG6suG6vm3hu4TEkOG6tOG7uW3Ds27Ds8OzbG3Dk8OBxrBHQeG6u2xvbm5ubG1B4burw4Hhu7lBR+G6u2xvbuG7k8OzbG0v4buLw6wv4buG4buLw6zhu4Ztxanhurbhu5lGRuG6u2zhu4bFqOG7meG7hkfDgcOC4bq0bOG7i8OhQUjDlW07w4HhurRBbcWpQcOB4buZbUbhu69t4bq0w4F54bqybU9Iw4Ft4bund+G6tG1ASHThurRt4bq2SOG7jMO94bq0bU/DgXfhurRtxanhu4rhu5lt4bqy4bqg4bq0QWfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7psOCxrDhu4xs4buLLuG7uUjhu4zhu7XhurRtw6FBSMOVbTvDgeG6tEFtRsOB4bq0QW3hurThu7nhu5fhu4xtw7NuL29vL2/hu5Phu5PDtGZt4bq+bcOS4budbTrDgeG6sm3hu6hKxalmbUdB4buX4bq0QW3hu4ZBQ2Zt4bqnw4HDvUdtw6Hhu4ThuqBmbUfDg+G6tEFtN0FJbcOhQeG6rG1P4buXbUHDgcO94bq0beG7qeG7meG6tOG7uW1HQUjEkMWpbeG7p8OBd+G6tG3FqUF4bcWp4buK4buZbcWodUht4bq2QuG6tOG7uW3hu6hE4bq04bu5bS7hu5nDgWdt4bqn4bq6w4Ft4bq04bu5QsOBbeG6p0Jt4bup4bqixalBbeG7ucOB4buX4bq0QW3hu6nEqMOKxalt4bu4w4Hhu5vDgW3FqHVIbeG6tkLhurThu7ltOEhDxaltR3ht4bumw4Nt4bqy4bq+beG7hMSQ4bq04bu5bcOzbsOzw7NmbUfhu5nhu4xtT8OKR23hurRObUZDbW9t4bqnw4HDvUdtLuG7meG6sm3hu6nhu51tR8OAxalBbeG6tkjhu5JtR0F34bqybeG7jWdubm5t4bupw4Hhu7PhurJtR0HEqOG6vuG6tOG7uW1H4buEd+G6tG3hu6fhu5vhurThu7ltw5J44buGbUHGoeG6tOG7uW3FqHVIbeG6tkLhurThu7ltR0F4beG7ucOB4bq6w4Ft4bup4buzbUfhu4Thur5t4bq2xqHDgW1H4buEw4LhurThu7ltR8OC4buGbeG7j25nbWHhu5lIbeG6sEHDgW1H4buE4bq+bU95bUdLbeG7psODZm3DoUFIw5VtO8OB4bq0QW1Gdm3FqeG6pG1P4buXw4Ft4bq04bu54buX4buMbcWpQUjDueG6tG3hu6fhuqJt4bup4buzbUfDgXjhu4ZtR8OMxalt4bunxKjhurrFqW1P4buXw4JtR+G7hOG7meG6tEFtR+G7l8OBbeG6vm3hu7jDgeG7m8OBbeG6qyEu4buq4bqpLWHDoC45I2Hhu6pt4bqnw4Hhu6tH4bq04buZ4bqybSHhu4bhu6vhurRtw7Nuw7PDs23GsMOB4bu14bq0beG7hOG7mW1HxqHDgW3DoTdtQERtxahBw4BtLMOB4bq0QW1HS23hurThu7nhu5fhu4xtw7PDtC/hu5Nt4bupeOG6tG3Dsy9vbm1H4bq6w4Ft4bupc+G7jGfDrC/hu4bhu4vDrOG7hm3FqeG6tuG7mUZG4bq7bOG7huG7mEhHQcOC4buEbOG7i+G7qMahw4FtLuG7uUjhu4zhu7XhurTDrC/hu4bhu4s=

Đại Nguyễn

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long