Cập nhật:  GMT+7
IeG7hSJb4bqpxKk3cHDhu7h94bujUWZxxKljfSjhu4Joa1vhu4Nm4burP1vhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tb4bqpOOG6qVtq4buNa1tx4buF4bq/W3Hhu4U3bFvhuqvhurdrW3HDtOG6qSEv4buFIigh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G7hGM34bqrfSjhuqh0a+G7g1vhu7Hhu5VmW+G7sWbDquG6qVvhuqs5a+G7hVtr4buFZuG6vXJba+G7g3LDtWtbxKnGsOG6qVti4bq1cltx4bulW+G6qeG7hWxb4bqpOOG6qVtq4buNa1tx4buF4bq/W3Hhu4U3bFtx4buFOWvhu4VbcWfhuqnhu4Vb4bqpN2w/W3Hhu4Xhu5dmW+G7g2Y3a1vhu59yNz9bccOta+G7hVtxN1vEqXLhu41rW+G7n3I3a1tx4bq3alti4bqldltqYWvhu4Vb4buj4buFbGvhu4NbceG7oTlsW3Hhu4Xhur9b4bqrdeG6qVtx4buF4bq/W3Hhu4U3bFssUeG6qlFRLlvhu59y4bq1a1vhuqnhu4Vza+G7gz9bceG7oWxr4buDW2JtW2LEg+G6qVvhuq1mw6pxW+G6qeG7hXNbceG7oW9r4buDW+G7g2hrW+G7g2bhu6s/W+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1vhuqk44bqpW2rhu41rW3Hhu4Xhur9bceG7hTdsW+G6q+G6t2tbccO04bqpWyxRUeG6qlEuOlvhu55yN1tibT9bYsOgW3Hhu4VyW+G7hXNxW2Lhu41r4buDW2LDoWxba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3a1tx4buFN2pb4buDZjdbccOi4bujW8SpcnbDqms/W3Hhu4VmW2LhurNyP1vhu4nhu4Xhu41r4buDW+G6qeG7hcOtW+G7g2Zz4bujW2vhurdr4buDW+G6qTdsW3Dhu6fhuqlb4buJ4buFw7NjP1ti4buXZltw4buPa+G7g1txZmvhu4VbceG7heG6tWtbajlb4bqpbmtba+G7heG6t2tb4buhw7Rr4buDW+G7ouG7hWxr4buDW3Hhu6E5bFvigJxRbDlrW+G6q+G6t2tb4buhw6hrW8SpcnbDqmtbceG7heG6t2tbceG7heG6v1tx4buFY2xb4buD4bul4buZa+G7g1vhuqw44bqpW+G7hMO1W+G7scOsW2JhZuKAnT9b4buj4buFOHFb4buFcnZb4bqtw6FrW3DhuqPhuqlb4bux4bqha1vhu4VtN1tx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDW+G6qTjhuqlb4bqr4bq3a1txw7Thuqk6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqg34bujcWZsa30oIWZq4buDW+G6qcSpN3Bw4bu4fWbhuqhja3Fj4buhfVtwcXbEqWPhu7h94butZuG6q3Hhu4UqWyJdXV3hu6Phu68mW+G7hWNm4buD4buFcSpbNF1d4buj4buvJn1bcOG7oeG6qeG7uH0vL+G6qTrhuq03bOG7o+G7hXJx4buFbDrhu7FrL+G6q2Nw4buJcWzhu6Mva2Phu61wLyAxIjAvIiIi4bqrMiIiIl0xM3E2IjYxxKkiXS0iMjXhuqsgIiAyXTIicTQwNCDEqSAtejrhu4vhu6Phu4N9WzfEqXHhu7h94buCaGtb4buDZuG7qz9b4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW+G6qTjhuqlbauG7jWtbceG7heG6v1tx4buFN2xb4bqr4bq3a1txw7Thuql9W+G7rWbhuqtx4buF4bu4fSJdXV19W+G7hWNm4buD4buFceG7uH00XV19Wy8oIS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqg34bujcWZsa30o4buEcuG6s2tbxKlydsOqa1vhu7Fm4bq5a1vhu4Xhu6Xhu5Vr4buDW+G6q+G6p2tb4buJ4buzW3Hhu4Vyw6JxW+G6qeG7hWxb4buwQuG7sFtxw6Lhu6Nb4buxw6JxW+G6q+G6t2tbccO04bqpOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KCFwceG7oWxr4buDKFDhu41mW2LDtGvhu4M/W+G7heG6s+G7o1vhuqvhuqdrIS9wceG7oWxr4buDKCEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG6qOG7hcOtW+G6qeG6tWtbasO0cVvhu4nhu4Vsw6Fr4buDW3DhurdrW+G7ocO0a+G7gz9b4bqtw6BmW2LhurNxW3Hhu6Hhu49r4buDW+G7hWzEg+G6qVvhu4nhu4VmW8Sp4buBW+G7hcO0Zlvhuqtm4buBa1vhu6E3W8SpOVvhuqltW3Hhu4Xhur9bceG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlb4bqp4buF4buZZj9bceG7hWZbYuG6s3Jb4bqpOOG6qVtq4buNa1tRUeG6qlFb4buFN3Zb4bqpOOG6qVtx4buhblvhuqnhu4Xhu5lmW+G6q+G6t2tb4buDZjdrW2vhu4Xhu6UqW+G6rOG6o2tba8OzP1vhu4lkbFvhuqlsP1ti4bqldlvhu4PDonY/W+G7scOicT9bYmZb4bqpOVvhu4nhu4VjbDo6Olvhuqg44bqpW2rhu41rW1FR4bqqUVvhu6Phu4Xhu5Fb4bqtZuG6u2tb4buD4bqja1vEqWbhur1rW3Hhu6Fsa+G7g1vhuqk44bqpW8Sp4buBW+G7hcO0Zlti4bq9clvhuq3huqNxW2vhu4Nyw7VrW3HFqVti4buXZltw4buPa+G7gz9b4bux4buVZlvEqWnhuqnhu4VbcOG7qVvhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tb4buxOVvhuqnDoVtr4buF4bura+G7g1tx4buhZuG6u3FbxKl3W+G6q+G6t2tb4buDZjdrW+G6qcO6N1vhuqk44bqpW+G6q+G6t2tbccO04bqpP1ti4bq9clvhuqltW2LEg+G6qVtiZuG6v2pb4bqp4buFcmvhu4NbxKk5W+G7ieG7heG7jWvhu4NbYm5mW+G7hcOzZltr4buFZuG6vXJb4bux4bq9W+G7ieG7s1tx4buFcsOicT9b4bqr4buBW3HDouG7oz9b4bqr4buBW+G6qeG7heG7mWY/W+G7ieG7heG7jWvhu4Nba8SDa+G7g1vhu7Hhur1b4buDN2vhu4VbYnI3P1tx4buhN2vhu4Vb4buDZjlr4buFW+G7n3J24bq7cVvEqWbDqnFbajlbajdr4buDW3dba+G7g+G7hcOsN1vhu4Nmw6FmW3Hhu6FnP1tx4bqha+G7g1vhuqnhu6Xhu5dr4buDW3Fma+G7hVtx4buF4bq1a1tibDlrW+G7ieG6u3Fba+G7hWbhur1yW+G7heG7mWs/W2o3a+G7g1tiw6JqW+G6rcOha1tw4bqj4bqpW+G7seG6oWtb4buFbTdb4bqpOOG6qVvhuqvhurdrW3HDtOG6qVvhu7Bmw6pxW0s3ajohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSjigJzhuqw3W2vhuqFqW+G6qeG7hXM3W2rhu5tb4buJ4buFbDdbceG7hWYvW0LDqltr4buF4bqzcVtx4buFZlvhu7HDonE/W2LDqltr4buFaFtx4buFZlvhuq3hu5lm4oCdOltC4buPZlvhu7Hhu5VmW2vhu4Xhu6tr4buDW2vhu4Phu6Xhu5dmW3bhurlyW+G7scOicVvhuqvhurdrW3HDtOG6qVtx4buFaFvhuqnhurdyW+G6qTdb4bqrN2xb4bqzdlvhuqvhu6Xhu5dr4buDW2vhu4Xhu6VbYsOgW2vDo2pbxKlua+G7g1tx4buFY2xbceG7heG7l2Zb4buDZjdrOlvhu7BoW3Hhu4Xhurs/W3HFqVvhu683W+G7r+G7pTdbYuG6u2tbazd2P1tqw7RxW3Dhu49bxKnhu4Fb4buFw7RmW3Hhu6HhurlrW2JpN1vhuq05a1txw61r4buFW2LDoFvhuqtydltx4buhaFvhu7E5W2Lhu6U3W2rhu41rW+G7scOicVvhuqvhurdrW3HDtOG6qVvhu7E5bFtx4buFZlti4bqzcjpbQm5mW+G7hcOzZltxZmvhu4VbceG7heG6tWtb4bufcnbhurtxW3HhurdqP1vhu4nhu7NbceG7hXLDonFb4buxOVtx4buF4bq/W8SpxrDhuqk/W2rhu41rW3Hhu4Xhur9bceG7hTdsW2s5dltr4buDOXZb4bqpOWvhu4NbxKnhu41mW+G6qXLhu49rW2vhu4Vm4bq9cltr4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrW8SpcnbDqmtbccOi4bujW+G7sTlbceG7hWZbYuG6s3I6W8SoOVtr4buZZltiOWxbcWFsP1vhu4Vy4bqza1vEqXJ2w6prW+G6qTjhuqlbauG7jWtbceG7heG6v1tx4buFN2xb4bqpw7o3W3HDrWvhu4U/W3Hhu6Fsa+G7g1tibVvhuqltW+G6rcO0W2rhu41rW+G7scOicT9bYsO1a+G7g1vhuqnhu4VnW0vhu4NyduG7gWtbUeG7heG6u1vhu6Lhu4VzLVvhu6Lhu4VtW+G7gmY4alti4buP4bqpW1Hhu6Fya+G7g1tx4bq3altiOWxbcWFsP1vhu4Vy4bqza1vEqXJ2w6prW1HhuqpRUVtxw61r4buFW+G6qeG7hWxb4bqtZuG6u3EqW+G7hGbDqmtbazd2P1tR4buhcmvhu4NbceG6t2pbYjdr4buDW2I5bFtxYWw/W+G7hXLhurNrW8SpcnbDqmtb4bqpOOG6qVvhu7HDomtbYsO0a+G7g1vhu7Fm4bq5a1ss4buwQuG7sC5bceG7hWZbYuG6s3JbauG7jWtb4buxw6JxW2Lhur9bceG7hTdqW+G7g2Y3W+G6qTjhuqlb4buDZsOhZlvhu7HDonFbccawW+G6q2w/W+G7scOicVvhuqnhu5FbYmbhur9rOltRYWZb4bqpOOG6qVvhu4Nmw6FmW3Hhu4Xhur9bceG7hTdsW2o5W+G6qW1bauG7jWtb4buxw6JxW+G6q+G6t2tbccO04bqpP1vhuqnhu4Vza+G7g1tx4buNZltww6lb4bqp4buFb2tb4buwQuG7sFvhuqnDujdb4buxw6JxW3HGsFvhuqtsW+G7sTlb4buxw6JxW+G6qeG7kVtiZuG6v2s/W+G6reG7m2ZbxKlyw6JxW3Hhu4VmW2LhurNyP1vhuqk44bqp4buFW3Hhu4Xhu6fhuqlb4buxOVtqZuG6u2vhu4NbYjhr4buFW+G6qcO6N1vhu7HDonFb4bqr4bq3a1txw7ThuqlbYuG7mWtb4buDZsOha1vhu4Xhu5lrOlvhu7BoW3Hhu4Xhurs/W+G7ieG7hWZbceG7hTdqW+G7g2Y3W+G6qTjhuqlb4buDZsOhZlti4bqzcltx4buhbGvhu4Nb4buJ4buFclvhu7HGsOG6qVvhu7E5W3FsOWtb4bufcuG7j+G6qT9b4bqpOOG6qVvhu7BC4buwW+G7scOicVvhuqvhurdrW3HDtOG6qVvhuqnDujdbccOta+G7hVtiw6BbYmFxW2Lhu6XGoeG6qVtx4buFOWvhu4VbcWfhuqnhu4Vb4bqpN2w6W0Jm4bq/a1vhu4Voa+G7hVtr4buF4bulW2vhuqFqWyBdICA/W3Hhu4U3alvhu4NmN1tCYWZb4buFw7RmW1HhuqpRUVtxbDlrW+G7n3Lhu4/huqk/W2rhu41rW+G7scOicVvhuqvhurdrW3HDtOG6qVtiw6BbYm1r4buDW+G7g23hu6NbasO0cVvhu4Rydlvhuqnhu4Xhu6Xhu5lr4buDW+G7sDlr4buDOltR4buFOGvhu4NbUeG7pVtx4buVZlti4bq3dj9bUeG7oXJr4buDW3HhurdqW3DDqVvEqcawN1vhuqnhu4Vva1vhu7BC4buwW3Hhu4U3alvhu4NmN1vhu4Jmw6FmW+G7seG7jVtiaeG6qeG7hVvhu7HDonFb4bqr4bq3a1txw7Thuqlb4buecuG7j+G6qVvhu4NmN1txYWZb4buEbDdbxKjhu6VbLVtLZmvhu4Vb4bqsaGvhu4U6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buw4buVZltw4bun4bqpW+G7heG6s+G7o1vhuqvhuqdrW+G6qcO6N1vhuqk44bqpW2rhu41rW1FR4bqqUT9bceG7oWxr4buDW+G6qTjhuqlb4buDZsOhZltx4buFZlti4bqzcltR4bqqUVFb4buFN3Zb4buEw7RmW+G7ieG7hcOzY1vhu6Lhu4V0W0Lhu5Fr4buDW+G7hWzEg+G6qVvhuqk44bqpW+G7hcO0Zltx4buFN2xb4bqpw7o3W+G6qTjhuqlbYuG7mWtb4buxaT9bcOG7mz9ba+G7gzlr4buFW2vhu4Vm4bq9cltq4buNa1ti4bulxqHhuqlbxKnGsDdb4bqp4buFb2tbYuG7pTdb4buxOWxbceG7hWZbYuG6s3Jba+G7heG7pSpb4buIZGxb4bqpbD9bYuG6pXZb4buDw6J2P1vhuqnhu5dbceG7peG7lWvhu4M/W+G6qTlb4buJ4buFY2w6OjpbQsSD4bqpW+G6rWbDqnE/W2Lhurd2W+G6qW5rW8SpOVvigJxqbWtb4bqha1txZmvhu4VbceG7heG6tWvigJ1b4bqpw7o3W2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6q+G6t2tbcWFmW2vhu4Vm4bq9cltiaTdb4buj4buF4bul4buZa+G7g1tx4buh4bq5a1tiaTdb4bqtOWtbccOta+G7hVtx4buhbGvhu4NbauG7k2Zb4bqraeG7o1tR4bq7cVti4bq7az9b4buucuG6t2tb4bux4bq9Olvhuqjhu4VpW0vhu4NyduG7gWtbUeG7hWlbUeG7hXItW+G7ieG7hXJbMj9b4buvw6BbUXJb4buww7k/W+G7hXJ2w6prW1Hhu4U3a+G7hVtR4buFw7p2W+G7hTlsW+G7heG7p2vhu4Nb4bqp4buFZjdbcGUqW+KAnFHhu41mW3Hhu4U3alvhu4NmN1tq4buNa1vhu4lkbFvhuqlsW+G7m1tr4buFZuG6vXJb4buDZsOhZltx4buF4bq/W3Hhu4U3bFvhu4VsxIPhuqlbceG7hWZbYuG6s3Jb4buDZjdsW8Sp4bulclvhuqnDujdb4buvw6Bb4buxOVvhu4VydsOqazpbQuG6t3ZbxKk5W2rhu41rW3Hhu4Xhur9bceG7hTdsW3Hhu6FyduG6vWtbceG7heG7j2vhu4Nb4bqpw7o3W2JpN1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDW2o3a+G7g1txZ2vhu4VbYsO1a+G7g1tiw7RmW+G6qTdsP1tibmZb4buFw7NmW2pvZltx4buFOWvhu4Vb4buxZuG6uWtb4buj4buFw6FmW+G6qW1bcMawW+G7o+G7heG7j2Zb4buFxqHhu6Nb4bqha1t3W+G7g2bhu6s3W+G6qTjhuqlb4buxaVtx4buhZ1ti4bq/W3FhbFtr4bq5a1tw4bun4bqpW2pha+G7hVvhuqnhu4Vya+G7gzpb4buw4buVZltq4buNa1vhu4lkbFvhuqlsP1tx4buNZlvhu6HhurNxW3Hhu4Vn4bqp4buFW+G6reG7m2ZbxKly4buNa1tx4buFclvhu4VzcVti4buNa+G7g1tiw6FsW2vhu4Phu6Xhu5dmW+G6qeG7kVvhu7HDuVtx4buhbGvhu4Nb4buJ4buF4buNa+G7g1vhu4nhu4VnW2s4bFtr4buFZsOqcT9b4buxcmZbceG7peG7mWZb4buxOVtwxrBb4buD4bqja1vhu4nhurtxW3Hhu6Fsa+G7g1vhuqnDtGvhu4NbYsO1a+G7g+KAnTohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShC4bqldlvhu4PDonZb4bqpw7lr4buDW8SpOVtq4buNa1tx4buF4bq/W3Hhu4U3bFvhu6HhurNxW+G7heG6s+G7o1vhuqvhuqdrW3FhZlvhuqk44bqpW+G7hcO0Zltx4buFZj9b4buFw7RmW8SpOWvhu4M6W1FydlvEqTlbauG7jWtbceG7heG6v1tx4buFN2xbYuG7mWtb4buDZsOhaz9b4bqp4buFw61b4bqp4bq1a1tqw7RxW+G6qeG6t3Zb4buDw6J2W3Hhu4Xhuq9r4buDW8SpOWpb4bqtw6Nr4buDW3Hhu6FjW+G7g2Y5P1vhu4U3dltr4buF4bura+G7g1tx4buFN2vhu4Vb4buD4buTW3Hhu49xW8SpOVvhuqltW3Hhu4Xhur9b4bqp4buF4buZZlti4bulxqHhuqk6W1DhurdrW3Hhu4VmW2LhurNyW+G6qcO5a+G7g1vhuqnhu4XDrVvEqTlb4bqtw6BmW2LhurNxW3Hhu6Hhu49r4buDW+G6rcOja+G7g1vhu6Phu4Xhuq9r4buDP1vhu6HDtWZb4buxw6lbceG7hTlr4buFW+G7sW5r4buDW3Hhu6Fua1ti4bq/W+G7hTdmW2vhu4Phu6Xhu5dmW3Hhu4VmW2LhurNyW+G6reG6uWtbceG7oWxr4buDP1tr4buD4bul4buXZlvhu69jalti4buna+G7g1vhu69ya+G7g1vhu59yN2vhu4Vb4bqp4buRW+G7scO5Olvhu4Q3Zltr4buD4bul4buXZlvhuqnhu4Xhu5lmW+G6reG7peG7leG6qVvhu7E5bFvhu7Fua+G7g1tx4buhbms/W+G6qeG7j1vhuqt0a+G7g1tw4bun4bqpW2LhuqV2W2Lhu49mW+G7o+G7heG7peG7mWvhu4NbcWRba+G7g8OgW+G7hWzEg+G6qVvhuq1pW2LhuqV2W+G7oTdb4buJ4buFw7NmW+G7sW5r4buDW3Hhu6Fua1vhuqlsZltr4buF4bulW3Hhu4XhuqNr4buDW+G6qXLDtOG6qTpbUGxr4buDW2Lhur9b4bqp4buF4buZZltx4buPcVtq4buNa1trOXY/W+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4bqp4buFw61b4bqp4bq1a1tw4bun4bqpW+G7ieG7hcOzYz9bajlb4bqpbmtbYm5mW+G7hcOzZlvhu6Phu4XDoWZb4bqpbVvhu4nhu7NbceG7hXLDonE/W+G6qeG7hWbhurtrW3Hhu4Vyw6JxP1twxrBb4buJ4buFZGxbxKlkbD9bceG6t2pbxKl3W+G7kWtbYmlr4buFW3Hhu4VoW+G7ieG7hWZbYm1ba+G7g+G7peG7l2Zb4bqp4buF4buZZltq4buVZlvEqTlqW+G6qeG7hcO6W2Lhu6XGoeG6qVvhuqlyw7ThuqlbceG7hWY/W+G7g2Y5a+G7hVti4bulxqHhuqlb4bqp4buFZuG6u2tbceG7heG6o2vhu4M6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqg34bujcWZsa30oIWZq4buDW+G6qcSpN3Bw4bu4fWbhuqhja3Fj4buhfVtwcXbEqWPhu7h94butZuG6q3Hhu4UqWyJdXV3hu6Phu68mW+G7hWNm4buD4buFcSpbMzEx4buj4buvJn1bcOG7oeG6qeG7uH0vL+G6qTrhuq03bOG7o+G7hXJx4buFbDrhu7FrL+G6q2Nw4buJcWzhu6Mva2Phu61wLyAxIjAvIiIi4bqrMiIiIl0yMnE1IsSpIl0tIjI14bqrICIgMiAwNnEzMCJdxKkwLXo64buL4buj4buDfVs3xKlx4bu4feG7gmhrW+G7g2bhu6s/W+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1vhuqk44bqpW2rhu41rW3Hhu4Xhur9bceG7hTdsW+G6q+G6t2tbccO04bqpfVvhu61m4bqrceG7heG7uH0iXV1dfVvhu4VjZuG7g+G7hXHhu7h9MzExfVsvKCEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqoN+G7o3FmbGt9KFHhu4VmW2JmW+G6qTlb4buJ4buFY2xbcWFmW8Sp4buBW+G7hcO0Zltx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDW2Joa+G7hVtL4buDb+G6qVtR4bq3az9b4buFcnbDqmtbQmw3a1vhu4R0a+G7gzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fSghcHHhu6Fsa+G7gyjhu4Jmw6FmW+G7o+G7hTjhu6Nb4bufcjdrW3Hhu6Fva+G7gyEvcHHhu6Fsa+G7gyghL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShR4buhbGvhu4Nba+G7heG7q2vhu4Nba+G6oWpb4bufcjdb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVtR4bqqUVFba21mW+G6qeG7hXJr4buDW+G7sTlb4buj4buFbGvhu4NbceG7oTlsW1HhuqpRUVtx4buhbGvhu4NbYsO1a+G7g1vhuq05bFvhuqk44bqpW+G6q+G6t2tbccO04bqpW3Hhu4Vm4bq/cltw4buPW3Hhu6HhurlrW2JpN1vhuq05a1txw61r4buFW8SpcuG7jWtbYuG7pcah4bqpW3DGsFvhu59yN2tbceG6t2pb4bqp4buFw61bYmFsW+G7sTlbcWFsW2Jm4bq9clvhu4lmw6prW3Hhu4Vyw6JrW8SpxqFmW+G6qcO6N1vhuqk44bqpW+G6qeG6s+G7o1vDunZbQsOha+G7g1vhu7E5W+G6qeG7hWdr4buFW+G7n3J24bq9az9bYmw5a1tx4buF4bq/W3Hhu6Fsa+G7g1txw61r4buFOlvhuqg44bqpW2JpN1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDP1ti4buZa1vhu7FpW2LDoFvhu4PhuqNrW+G7sWbDquG6qVvhu4Nm4burW+G7g2hrP1vhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tb4bqpOOG6qVtq4buNa1tRUeG6qlFb4bux4buVZlvhu6Lhu4Vsa+G7g1tx4buhOWxb4oCcUWw5a1vhuqvhurdrW+G7ocOoa1vEqXJ2w6prW3Hhu4XhurdrW3Hhu4Xhur9bceG7hWNsW+G7g+G7peG7mWvhu4Nb4bqsOOG6qVvhu4TDtVvhu7HDrFtiYWbigJ0mW2LDtWvhu4NbceG7heG7l2Zb4buJ4buFcnbhurtrW+G7ieG7hWfhuqnhu4VbxKnDtWvhu4Nb4buD4buFZOG7o1vhuqk44bqpW2vDtGZb4bqrcmvhu4NbceG7hWZbYuG6s3JbUVHhuqpRW+G7sTlsW+G6qTjhuqlb4bqraeG7o1vEqeG7gT9bUeG6u3E/W+G7hcO0Zltx4buFN2w/W+G7hMO0Zlvhu4nhu4XDs2Nb4bui4buFdFtC4buRa+G7g1vhuqk44bqpW+G6qeG6s+G7ozo6Olti4bq/W+G7scWpN1vhu4Nmc+G7o1tr4buF4bq3a1vhuqvhurdrW+G7ocOoa1vEqXJ2w6prW3Dhu6fhuqlb4buJ4buFw7NjP1txZmvhu4VbceG7heG6tWtbUeG6qlFRW+G7scWpN1txYWxbYmbhur1yW+G7iWbDqmtb4buD4bqja1vhu4nhurtxP1vhu4nhurtxW2vhu49mW+G6qcO0a+G7g1tiw7Vr4buDOiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG7sGbDquG6qVtxw6Lhu6NbxKlydsOqa1tR4bqqUVFbceG7heG7peG7l2vhu4Nb4buvcnbhurlrW+G7ieG7heG7jWvhu4Nb4bqp4buFw61b4buDZnPhu6Nba+G7g+G7peG7l2Zb4bqr4bq3a1vhu6HDqGtbxKlydsOqa1tw4bun4bqpW+G7ieG7hWxlP1tqOVvhuqlua1vhu4Nt4bujW+G7o+G7heG6tWtb4buj4buFOHFbceG7oWbhur9rW+G7o+G7hWxr4buDW3Hhu6E5bFtR4bqqUVFb4bubW+G6qeG7mVtw4bubOltL4bqhalsgXSAwP1txbDlrW3HDrWvhu4Vb4bqpbVswNj8xI1vhuqvhurdrW3Dhu49bccOi4bujW8SpcnbDqmtbUeG6qlFRW3Hhu4Xhu6Xhu5dr4buDW+G7r3J24bq5a1ssceG6oWvhu4NbXT8zI1twbFvhu7Hhu5VmW2vhuqFqWyBdICAuP1swIiNb4buDZjdbYmhr4buFW2JhcVvhuqnhu4Vy4bqla1vhu4NmN1tiaGvhu4VbceG7heG6v1tx4buFN2xbLHHhuqFr4buDW10/MiNbcGxb4bux4buVZltr4bqhalsgXSAgLj9bIDpdNTJb4bqp4bq3clvEqWHhuqlb4bqtw7RbUeG6qlFROlvhu4TDqltx4buF4buPa+G7g1vhuqnhu5lbcOG7m1vhu7HDonFb4bqp4buF4bqzcVtR4bqqUVFbccWpW3HDrWvhu4VbYuG6u2tb4bqp4buZW3Dhu5tbYsOgW2Lhu6XGoeG6qVti4bq1cltx4bulW+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDP1vhu6Phu4V14bqpW+G7sXVb4buJaeG7o1tx4buF4buXZlvhuqk44bqpW2vhu4Vmw6pqW+G7sXVb4bqp4buFZ2vhu4VbceG7oWlb4buxOVtx4buRW+G6qeG7heG7p+G6qVvhuqk44bqpW+G7hWxhcVtiw7Rr4buDW+G7seG6oWtb4buFbTc/W3Hhu4Xhu41r4buDW3Fmaz9bceG7heG6v1tx4buFN2xbceG7oeG6uWtbYmk3W+G6rTlrP1vhu4Nt4bujW+G7o+G7heG6tWtba+G6t2vhu4Nb4bqpN2xbYuG7l2ZbcOG7j2vhu4NbcWZr4buFW3Hhu4XhurVrP1txYWxbYmbhur1yW+G7iWbDqmtbYuG6v1vhuqk44bqpW3HhurVr4buDW8Sp4buV4bujW2vhu4XhurdrW+G6q+G6t2tbYsSD4bqpW+G6rWbDqnFbxKk5W2LDtWvhu4Nb4bqtOWxb4bqr4bq3a1txw7ThuqlbceG7hWbhur9yW3Dhu49b4bubW+G7sXRr4buDW3DhurdyP1vhu7F0a+G7g1vhu683W2Lhu6XGoeG6qVtx4buFN2pb4buDZjdbcGZr4buFW+G7hWxhcVvhuqnDtGvhu4NbYsO1a+G7gz9b4buxcmZb4bqp4buF4buZZj9b4buDZsOhZltx4buhZzohL+G7oygh4bujW+G6qcSpN3Bw4bu4feG7o+G6rGzhuqt2fShCw7Vr4buDW+G6qeG7hWdbS+G7g3J24buBa1vhuqw4W+G7iOG7hXJ24bq7a1stW+G7ouG7hW1b4buCZjhqW2Lhu4/huqlbUOG7m1vhu7Dhu4QtUVEk4bqqxKhb4bqp4buFbFvhuq1m4bq7cSpb4bqoOOG6qVvhu4Nmw6FmW2LhurNyP1vhu4VsYXFbYsO0a+G7g1tR4bqqUVFbYsOgW3Hhu6Hhu5tbceG7hTlr4buFW2vhurvhu6NbcGZr4buFW+G7hWxhcVvhu7HhuqFrW+G7hW03W3Hhu4Xhu6Xhu5dr4buDW+G7r3J24bq5az9bcOG6t2tb4bqp4buF4buZZlvhuq3hu5FbZ+G6qeG7hT9ba+G7mWZb4buDZjdsW8Sp4bulcj9b4buFb+G6qVvhu4XDs2Y/W3Hhu6E3bFti4buRZlvhu4lma+G7hVtr4buD4buFZsOqaj9b4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4NbauG7j2Zb4bufcjdrW+G7hcOqW2JsOWtb4buJ4bq7cVvhu4Nm4burN1vhuqk44bqpW+G6q+G6t2tbccO04bqpP1txYWxb4buJ4buF4buNa+G7g1vhu4nhu4VnW+G7sXJmW3Hhu6Xhu5lmW8SpOWvhu4VbamFr4buFP1tr4bq3a+G7g1vhuqk3bFtw4bun4bqpW+G7ieG7hcOzY1tr4buD4bul4buXZlvhuqvhurdrOlvhuqzhurlrW+G6qWFr4buFW2JtP1vhuqnhurPhu6Nbw7p2P1vhuqnhu4Vna+G7hVvhu59yduG6vWtbYmk3W+G7o+G7heG7peG7mWvhu4Nb4bqpw7lr4buDW8SpcuG7jWtb4bufcjdrW3HhurdqW2LhurVyW3Hhu6Vb4bqp4buZW3Dhu5tb4buxw6JxW+G6qeG7heG6s3E/W+G6qTjhuqlbceG7hWbhurtxW+G6qeG7heG6u1tx4buF4bq/W3Hhu4U3bFtxYWZb4bqpOOG6qVvhu4nhu4VyW+G6q+G6t2tb4bqp4bulOlvhu6Lhu4Vsa+G7g1tx4buhOWxbxKlydsOqa1txw6Lhu6M/W3Hhu4VmW2LhurNyW+G6qTjhuqlbauG7jWtbUVHhuqpRW+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1vhuqlua1vEqTlb4bqp4buZW3Dhu5tbYuG6v1vhu6Phu4U4cVvhu4Vmw6prP1txcnbhur9rW+G6qeG7hW9rW2vhu4Vm4bq9clvhu7HDomtbYsO0a+G7g1vhu7Fm4bq5a1trbmvhu4Nb4bqp4buPcVtx4buFN2pb4buDZjdbceG7hWZbYuG6s3Jb4bqpOOG6qVtq4buNa1tRUeG6qlFb4bubW+G6qeG6s+G7o1txw61r4buFP1vhu4nhu4VyW+G7scaw4bqpW+G7sTlbcWw5a1vhu59y4buP4bqpOlvhu4LhurVrW2Lhurd2W2vhu4XhurNxP1txYWZb4buEw7RmW3Hhu4VmW3Hhu4Xhur9bceG7hTdsW+G6qTjhuqlb4bqr4bq3a1txw7ThuqlbceG7hWbhur9yW3Dhu49bcWw5a1vhu59y4buP4bqpW8Sp4bq1a1tx4buF4bunW+G7rkZGRlvhu4nhu4VyW+G7scaw4bqpW0Zba+G6oWpbIF0gMD9bcWFmW3HDrWvhu4Vb4bqoN2xb4bqsw6Nr4buDP1tibDlrW3Hhu4Xhur9bceG7hTdsW3HDrWvhu4Vb4bui4buFc1tR4buFb1vhu69y4bqzcVtw4bqj4bqpW+G7g2Y5a+G7hVsiNFvhu4Vydlvhuqnhu4Xhu6Xhu5lr4buDW+G6qTjhuqlbxKlsYWY/W+G7r+G6u+G7o1tx4buF4bunWzYvIjZbccOta+G7hT9bceG7hTlr4buFW3Hhu4U3alvhuqvGsFvhu4TDtGZbceG7hWY6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0oUXJ2W2vhu4Vm4bq5az9b4buxZsOq4bqpW+G7g2bhu6tb4buDaGs/W+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1vhuqk44bqpW2rhu41rW1FR4bqqUVvhu4Vmw6prW+G6qeG7heG7pTdbYsO1a+G7g1ti4bq9cjpb4bqo4buNa+G7g1txOOG6qVvhu6Phu4Xhu49mW+G7hcah4bujW3Hhu6Fsa+G7g1tx4buhZuG6v2tb4buJ4buFN2ZbceG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlb4bqpOOG6qVvhu4VsYXFbYsO0a+G7g1tR4bqqUVFbauG7lWZb4bqp4buFc1tx4buhb2vhu4NbceG7lWZb4bqpOOG6qVtq4buNa1tx4buF4bq/W3Hhu4U3bFvhuqvhurdrW3HDtOG6qVvhuqltW3Hhu4XhurtbamFr4buFW2vhu4Xhu6UqW+G6rOG6o2tba8OzP1ti4bqldlvhu4PDonY/W+G7iWRsW+G6qWw6Ojpb4bqpbmtba+G7hWbhur1yW3Hhu6FuW+G6qeG7heG7mWZb4bqr4bq3a1vhu4NmN2tba+G7heG7pVtxcmvhu4Nb4bqpbms/W2I4a+G7hVticj9bYmZb4bqpOVvhu4nhu4VjbDo6Olvhuqnhu4Xhu6U3W2Lhu6XGoeG6qVtx4buRW+G6qeG7heG7p+G6qVtx4buF4bul4buXa+G7g1vhu69yduG6uWs/W3Hhu4Xhu6Xhu5dr4buDW2rhu5VmW+G6qeG7hcOtW2Lhu6XGoeG6qVvEqcO1a+G7g1vhu4Phu4Vk4bujW+G7sTlsW+G6qTjhuqlb4buFbGFxW2LDtGvhu4NbxKnhu4Fb4buFw7RmW3FhZlvhuqk44bqpW2JpN1vhu6Phu4Xhu6Xhu5lr4buDOltL4buDcsO1a1vEqcaw4bqpW2LhurVyW3Hhu6Vb4bqp4buFbFtRUeG6qlFba+G7hWhrW+G6qeG7hXJr4buDW+G6qW5rW+G7hWFrW+G6qeG7heG6uzo6OiEv4bujKCHhu6Nb4bqpxKk3cHDhu7h94buj4bqsbOG6q3Z9KOG7ouG7hThxW+G7hXJ2W2vhu4Xhu6tr4buDW3Hhu4U5a+G7hVtxZ+G6qeG7hVtiw6BbYmFxW2Lhu6XGoeG6qT9bceG7oWxr4buDW3Hhu4Xhu5dmW+G7g2Y3a1tx4buVZj9bccOta+G7hVtxZuG6u+G7o1txdeG6qVti4bqldltqYWvhu4Vb4bui4buFbGvhu4NbceG7oTlsW+KAnFFsOWtb4bqr4bq3a1vhu6HDqGtbxKlydsOqa1tx4buF4bq3a1tx4buF4bq/W3Hhu4VjbFvhu4Phu6Xhu5lr4buDW+G6rDjhuqlb4buEw7Vb4buxw6xbYmFm4oCdW+G7g+G6o2tb4bux4buVZltx4buhZuG6v2tb4buJ4buFN2Zb4bui4buFbGvhu4NbceG7oTlsW+KAnFFsOWtb4bqr4bq3a1tibDlrW+G7ieG6u3Fb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4NbYuG7l2ZbcOG7j2vhu4Nb4bux4bqha1vhu4VtN1vhu5tb4bqp4buZW3Dhu5vigJ0/W+G6qeG7heG7peG7mWvhu4NbceG7oWhr4buFW+G7r+G6t3Zb4bqrxrBr4buDW2vhu41r4buDW3Hhu4Xhu41rW2rhu5VmOjo6W1Fm4bq74bujW3F14bqpW+G7ieG7hTdmW3Hhu4U44bqpP1vhuq3DoWxbccO1a1vhu7E5W+G7o+G7hThxW3Hhu6Fm4bq/a1vhuqk44bqpW8SpbGFmW+G7hWhr4buFW1FR4bqqUT9b4bqpOOG6qVtx4buhblvhuqnhu4Xhu5lmW+G6q+G6t2tb4buDZjdrW+G7g+G6o2tb4bux4buVZlvEqeG7gVvhu4XDtGZbceG7oXJ24bq9a1tx4buF4buPa+G7gz9ba+G7gzl2W+G7hcO0Zlvhu7HhuqFrW+G7hW03W3Hhu4Xhur9bceG7hTdsW2vhu4XDo2pbYuG6pXZbamFr4buFW+G7o+G7hWxr4buDW3Hhu6E5bFtR4bqqUVE/W2vhurdr4buDW+G6qTdsW2Lhu5dmW3Dhu49r4buDW+G7seG6oWtb4buFbTdbcWZr4buFW3Hhu4XhurVrW+G6qcO6N1tr4buF4bq3a1vhuqvhurdrOltRYWxbYmbhur1yW+G7iWbDqmtb4buF4buTW3Hhu6HGoVvhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tb4buj4buFbGvhu4NbceG7oTlsW1HhuqpRUVvhu5tb4buxdGvhu4NbcOG6t3I/W+G7sXRr4buDW+G7rzc/W+G7sXRr4buDW2LEg+G6qVvhuq1mw6pxW+G7ieG7hW1b4buJ4buF4bqha1ti4bq/W2LDoWpb4bqtw6FsW+G6qeG7jWvhu4Nb4bqtw6Nr4buDW+G7r8OgW+G7hcO0Zltx4buhbGvhu4Nb4bufcjhbceG7oWhr4buFW+G7heG7peG7m2vhu4NbceG7hXVb4bqpOOG6qVvhu4VsYXFbYsO0a+G7g1tR4bqqUVE6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phuqxs4bqrdn0o4buwZsOq4bqpW2Lhu6U3W+G6qTjhuqlbauG7jWtbUVHhuqpRW+G7sTlsW+G7hWxhcVtiw7Rr4buDW1HhuqpRUVtx4buF4bul4buXa+G7g1vhu69yduG6uWtbcWFmW+G6qTjhuqlb4buvw6A/W3Hhu4VpW3Hhu6HhurNrW2Lhu6XGoeG6qVvhu69jalvEqTlb4buDZsOhZlvhu6Phu4U44bujW+G7n3I3a1tx4buhb2vhu4NbYuG6v1txZuG6u+G7o1txdeG6qVti4bqldltqYWvhu4Vb4bqp4buNa+G7g1txOOG6qVvhuq3DoWxbccO1a1vhu7E5W+G7o+G7hThxW+G7hXJ2W+G6qTjhuqlb4buDZjhbceG7oWlb4bux4bqha1vhu4VtN1tx4buhcnbhur1rW3Hhu4Xhu49r4buDOlvhuqzhurlrW+G6qWFr4buFW2JtP1vhu7Fmw6rhuqlbceG7kVvhuqnhu4Xhu6fhuqlb4bqpOOG6qVtq4buNa1tRUeG6qlFbcWFmW+G6qTjhuqlbxKnhu4Fb4buFw7RmW8Sp4buVaz9bceG7oWxr4buDW2vhu4M5dlvhu4XDtGZb4bux4bqha1vhu4VtNz9bceG7heG6v1tx4buFN2xbcWFmW2vhu4Vm4bq9cltiaTdb4buj4buF4bul4buZa+G7g1vhuqnDuWvhu4Nb4buDbeG7o1vhu6Phu4XhurVrW+G7hWbDqmtbceG7hcaw4bqpW+G7hW03W2p14bqpW3Fm4bq5clvhu6Phu4U4cVvhu4Vydlvhu4Vmw6pyW+G7n3LDoVvhuqk44bqpW3Hhu4Vm4bq7cVvhuqnhu4Xhurtb4bux4bqha1vhu4VtN1vhu4PhuqNrW+G7seG7lWZb4buv4bq3dlvhuqvGsGvhu4Nba+G7jWvhu4NbceG7heG7jWtbauG7lWY6W0Lhurd2W+G6qcO5a+G7g1vEqTlbYmbhur1yW+G7iWbDqmtb4bufcjdrW3Hhu6Fva+G7g1ti4bq/W+G7scWpN1tx4buFxrDhuqlb4buFZsOqa1vhuqnhu41r4buDW3E44bqpW+G6rcOhbFtxw7VrW+G6qTjhuqlb4buDZjhbceG7oWlb4bux4bqha1vhu4VtN1vhu6Phu4VmW+G7scOicVtx4buF4bq/W+G7g+G6o2tb4bux4buVZlvhu6Phu4U4cVtx4buhZuG6v2tb4buj4buFbGvhu4NbceG7oTlsW1HhuqpRUVvhu5tb4bqp4buZW3Dhu5s6IS/hu6MoIeG7o1vhuqnEqTdwcOG7uH3hu6Phu7VyceG7hWzhu6F9KOG7tWvhu4VbUeG7heG7mSEv4bujKA==

Anh Thơ

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Nam xếp sau Thái Lan, Singapore tại AFF Cup

Việt Nam xếp sau Thái Lan, Singapore tại AFF Cup
2024-05-21 08:14:00

Chiều 21/5, Lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2024 (hay còn gọi là AFF Cup) sẽ diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam. Dưới thời HLV trưởng Kim Sang Sik, đội bóng áo đỏ đang được kỳ vọng...

Nâng tầm thể thao Phú Thọ

Nâng tầm thể thao Phú Thọ
2024-03-27 06:34:00

baophutho.vn “Mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe”, đó là một câu trong bài “Sức khỏe và...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long