Cập nhật:  GMT+7
4bq64buqR+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7seG7sCLhu7JQ4buC4bq8bU3hu7bhu4TGsCAm4bui4buEe+G7qkwi4buEIlvhu7Dhu6bhu7bhu4Thu6Iy4bu04buE4buiKuG7tuG7qOG7hOG7tuG7qOG7quG7sOG7pHvhu4Thu5xM4bu24buE4bue4bua4bu24buE4buyIeG7tuG7hOG7tuG7quG7mCLhu4Qi4buqw5rhu4Thu6jhu7Ah4buw4bq6L+G7qkfhurzhurp74buE4bui4buyS11dw4Lhu4J7bVBL4bue4buC4bq84buBMuG7tOG7hOG7oirhu7bhu6jhu4Thu7bhu6jhu6rhu7Dhu6R74buEXU/hu7bhu4ThuqEg4buYIuG7hOG7ouG7quG7sHvhu4Thu5xM4bu24buE4bue4bua4bu24buE4buq4buk4buEIuG7qibhu7bhu6jhu4Thu6Iq4bu24buo4buE4bu24buo4buq4buk4buE4buiS+G7uOG7hH0g4bqj4buE4bu0KuG7hOG7siHhu7bhu4Thu7bhu6rhu5gi4buEIuG7qsOa4buE4buo4buwIeG7sEThu4RbOuG7tuG7qOG7hOG7iERH4buEIlvhu7Dhu6Qg4buE4bu0wrLhu4Thu6A1KeG7ouG7hH0g4bqj4buE4buq4bu4TuG7ouG7quG7hCJO4buw4buEIuG7qk3hu7bhu6rhu4R74buqJuG7hOG6ouG7uOG7tuG7qOG7sOG7tkThu4QiV+G7tuG7quG7hGzhuqNQ4bu44bu24buo4buo4buw4buEw6Eh4buw4buE4bu24buoID/hu7bhu4TDoSbhu7bhu4QiNeG7hOG7tuG7quG7kuG7tuG7hOG7slXhu7bhu4QiIeG7sOG7hEhJRkThu4rDjOG7hCLhurHhu4Thu63hu6vhu4fEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7gUt7IuG7sOG7uOG7tuG7guG6vOG6uuG7sOG7tOG7qOG7hOG7ouG7sktdXcOC4buC4buw4buBUOG7tiJQW+G7guG7hF0i4bqj4buyUMOC4buCw6Dhu7Dhu54i4buqQuG7hOG7iMOMRnvhuqFD4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiJC4buEw4xHw4174bqhQ+G7guG7hF1b4buiw4Lhu4IvL+G7osSQ4bucS+G7uHvhu6ogIuG7quG7uMSQw6Hhu7Yv4bueUF3DnSLhu7h7L+G7tlDDoF0vSElHRy9HR0fhu57DjUbEqElGSeG7iCJJw4xKxKjhu7Lhu4otIiLhuqHDoeG7ti3huqPhu7jhu7jhu7YtXSDDneG6o1Dhu7jhu7LEkFl74buo4buC4buES+G7siLDguG7gm1N4bu24buExrAgJuG7ouG7hHvhu6pMIuG7hCJb4buw4bum4bu24buE4buiMuG7tOG7hOG7oirhu7bhu6jhu4Thu7bhu6jhu6rhu7Dhu6R74buE4bucTOG7tuG7hOG7nuG7muG7tuG7hOG7siHhu7bhu4Thu7bhu6rhu5gi4buEIuG7qsOa4buE4buo4buwIeG7sOG7guG7hMOg4buw4bueIuG7qsOC4buC4buIw4xG4buC4buE4buqUOG7sOG7qOG7qiLDguG7gsOMR8ON4buC4buEL+G6vOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G7gUt7IuG7sOG7uOG7tuG7guG6vOG7sTvhu7bhu6jhu4Qi4buqJuG7tuG7qOG7hG1N4bu24buExrAgJuG7ouG7hOG6ouG7uOG7uOG7tuG7hOG7qyDDnS3huqNQ4bu44buy4buENSDhu4Qi4buwVeG7tuG7hHvhu6pMIuG7hCJb4buw4bum4bu24buE4bu24buoTeG7tuG7quG7hOG7oirhu7bhu6jhu4Thu7bhu6jhu6rhu7Dhu6R74buE4bucTOG7tuG7hOG7nuG7muG7tuG7hOG7ojNL4buEbU3hu7bhu4TGsCAm4buixJDhu4TDieG6p+G7tuG7qkLhu4ThuqLhu7jhu7bhu6pLey/hu7Hhu7HhuqDDgeG7meG6uOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vG1N4bu24buExrAgJuG7ouG7hF1U4buE4bqh4buS4bqj4buE4bueOOG7tuG7qOG7hOG7ojLhu7Thu4Thu6Iq4bu24buo4buE4bu24buo4buq4buw4buke+G7hOG7nEzhu7bhu4Thu57hu5rhu7bhu4Thu7Ih4bu24buE4bu24buq4buYIuG7hCLhu6rDmuG7hOG7qOG7sCHhu7Dhu4QiTuG7sOG7hCLhu6pN4bu24buq4buEe+G7qibhu4ThuqLhu7jhu7bhu6jhu7Dhu7ZE4buE4buiTOG7ouG7quG7hOG7q1Dhu7gg4buy4buEw53hu6rhu7hP4bu24buo4buE4buKRsOd4bu0xJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu4Phu5LhuqPhu4Thu7JN4buE4bu0OiLhu4R74buq4buU4bu24buEIlvhu7jhu7bhu6jhu4TDncOa4buE4buq4bu4TuG7ouG7quG7hCI74bu24buo4buEIuG7quG7puG7hOG7ojNL4buE4buB4buq4bus4bu24buq4buEe+G7qjPhu4RtTeG7tuG7hMawICbhu6Lhu4Thu7bhu6rhu47hu7Thu4Qi4buqMOG7ouG7hOG7oMag4bqj4buE4buK4buE4buyWOG7tuG7quG7hMOhOOG7ouG7hOG7oirhu7bhu6jhu4Thu7bhu6jhu6rhu7Dhu6R74buE4bui4buq4bus4bu24buq4buE4buoP+G7tOG7hOG7ouG7quG7sHvhu4Thu5xM4bu24buE4bue4bua4bu2ROG7hOG7tE3hu7bhu4Thu6rhu67hu7bhu6pE4buEe+G7sOG7tuG7hCLhu6o24buE4bui4buYe0Thu4Rd4buw4bu24buq4buE4buqPeG7okThu4R74buqNS7hu7bhu6jhu4Qi4buw4buk4bu24buEIjUu4bu24buo4buE4buyS+G7sOG7hMOhTeG7hFvhu7jhu5zhu7gixJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu4Hhu6oz4buEIlvhu67hu4RtOuG7sOG7hOG7tuG7qOG7qlbhu4TDneG7sOG7tuG7quG7hCLDmuG7hOG7nuG7kuG7tuG7hF3hu7Dhu7bhu6rhu4TDneG7qsag4bu24buE4bui4buYe+G7hOG7tuG7qE3huqPhu4RHw4wvSUThu4Thu7E74bu24buo4buEIuG7qibhu7bhu6jhu4RtTeG7tuG7hMawICbhu6Lhu4Thu7ZVIOG7hFsl4buEIuG7uE3hu7bhu4Thu5w64buE4buiTOG7ouG7hOG7tuG7qE3hu7bhu6rhu4Thu6Iq4bu24buo4buE4bu24buo4buq4buw4buke+G7hOG7oirhu7bhu6jhu4Thu7bhu6jhu6rhu6Thu4Thu6JL4bu44buE4bui4buq4bus4bu24buq4buE4buyTeG7hOKAnOG7ouG7quG7sMOa4bu24buEIls1KOG7tuG7qOG7hMOd4buw4bu24buq4buEIsOa4oCd4buE4buiM0vhu4RtTeG7tuG7hMawICbhu6LEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7sTfhu4Thu7ZL4bqj4buE4bui4buq4bu44buEIiHhu7Dhu4Thu7bDkuG7tOG7hEhGSOG7ikThu4Thu4Hhu6rhu6zhu7bhu6rhu4R74buqM+G7hG1N4bu24buExrAgJuG7ouG7hF1U4buEIuG7lnvhu4QiWyDhu7bhu6jhu4Thu6Dhu5Qg4buEIjXhu4TDjMOMRsSQRkZG4buEIuG6seG7hMOg4bu44bu24buEw4nDjUhIRMSow4zhu4Qi4bqx4buE4but4bur4buH4bq44buEw6FN4bu44buE4buK4buE4buyWOG7tuG7quG7hMOhOOG7ouG7hCJbPeG7tuG7qOG7hCLhu5Lhu7Thu4Thu7ZVIOG7hCJbVeG7tkThu4QiW+G7uOG7tuG7qOG7hOG7oEDhu4TDneG7qibhu7Dhu4QiNeG7hOG7tuG7quG7kuG7tuG7hF1U4buE4bugQOG7tuG7qOG7hMOhS+G7sOG7hCJbI+G7hOG7ouG7qjPhu4Thu6BO4bu4xJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu4Ey4bu04buE4buiKuG7tuG7qOG7hOG7tuG7qOG7quG7sOG7pHvhu4RdT+G7tuG7hOG6oSDhu5gi4buE4bui4buq4buwe+G7hOG7nEzhu7bhu4Thu57hu5rhu7bhu4Thu6rhu6Thu4Qi4buqJuG7tuG7qOG7hOG7oirhu7bhu6jhu4Thu7bhu6jhu6rhu6Thu4Thu6JL4bu44buEfSDhuqPhu4Thu7Qq4buE4buyIeG7tuG7hOG7tuG7quG7mCLhu4Qi4buqw5rhu4Thu6jhu7Ah4buwROG7hFs64bu24buo4buE4buIREfhu4QiW+G7sOG7pCDhu4Thu7TCsuG7hOG7oDUp4bui4buEfSDhuqPhu4Thu6rhu7hO4bui4buq4buEIk7hu7Dhu4Qi4buqTeG7tuG7quG7hHvhu6om4buE4bqi4bu44bu24buo4buw4bu2ROG7hCJX4bu24buq4buEbOG6o1Dhu7jhu7bhu6jhu6jhu7Dhu4TDoSHhu7Dhu4Thu7bhu6ggP+G7tuG7hMOhJuG7tuG7hCI14buE4bu24buq4buS4bu24buE4buyVeG7tuG7hCIh4buw4buESUZGxJBGRkbhu4Qi4bqx4buEw6Dhu7jhu7bhu4TDiUhJRkThu4rDjOG7hCLhurHhu4Thu63hu6vhu4fhurjEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7gTLhu7Thu4Thu6Iq4bu24buo4buE4bu24buo4buq4buw4buke+G7hOG7tk3huqPhu4RdVOG7hOG7nEvhu7jhu4Thu6g/4bu04buEw4zhu4Thu7bhu6pN4buE4bu0TOG6o+G7hOG7ouG7qsOa4buEIk7hu7jhu4Thu6Lhu6rhu7B74buE4bucTOG7tuG7hOG7nuG7muG7tuG7hOG7ouG7quG7uOG7hCIh4buw4buE4bu2w5Lhu7Thu4RIRsONSEThu4Thu6DDlSLhu4Thu7Qy4bui4buEIuG7sFUg4buEIuG7qiDhu4Thu6owIuG7hCIm4buw4buE4bugS+G7hEfDjEbhu4Thu57hu7hL4bu24buq4buE4bu24buo4buq4buw4buke+G7hDzhu4Thu7JY4bu24buq4buEw6E44bui4buEw6Hhu5Yi4buE4buy4buw4bukIEThu4Thu7Lhu7Dhu7bhu6rhu4TDneG7sOG7pOG7tkThu4QiW0vhu7bhu6jhu4Qi4buq4buww5oi4buE4bucVuG7hMOhTeG7hOG7okzhu6Lhu4Thu6Iq4bu24buo4buEIuG6o+G7hGtL4buc4buyUF1d4buEw4nhu6Lhu6og4bqjVeG7tuG7hMOhw5nhu4Qi4buq4buww5oi4buEw53DmuG7hOG7ouG7quG7sHvhu4Thu5xM4bu24buE4bue4bua4bu24bq44buEIk7hu7Dhu4Thu6Iy4bu04buE4buiKuG7tuG7qOG7hOG7tuG7qOG7quG7sOG7pHvhu4Thu7ZN4bqjxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4LhurzDtOG7qiDhu4R74buqNuG7ouG7hOG7qil74buE4bu0IeG7sOG7hF1U4buE4bugNSnhu6Lhu4Thu6DDlSLhu4Thu6jhu5Thu7bhu4Thu6JM4bui4buE4buiLuG7hF084buEXU/hu7bhu4ThuqEg4buYIuG7hOG7ouG7quG7sHvhu4Thu6rhu7Dhu6Thu7bhu4Thu6JA4buE4bue4bu44buE4burS+G7tF0g4bu24buo4buE4buF4buyUOG7oiJb4bu44bu24buw4buiXeG7hOG7geG7uMSQ4buEw6FN4buE4burw7Thu4Thu6rhuqPhu7bhu7DhuqHhu4Ru4bu24buixJBE4buE4buiNOG7tuG7qOG7hOG7tuG7qjXhu4Thu7Q6IuG7hF0m4buE4buiKuG7tuG7qOG7hCLhuqPhu4R74buqMuG7hCIx4bu24buo4buEw6FN4buEIuG7quG7sMOaIuG7hOG7nFZE4buEw6FN4buE4buiTOG7ouG7hOG7oirhu7bhu6jhu4Qi4bqj4buExq9L4buc4buyUF1d4buE4bui4buqIOG6o1Xhu7bhu4Qi4buq4buww5oi4buEw53DmuG7hOG7ouG7quG7sHtE4buE4bug4bum4buEfSAm4bui4buE4buo4buwS+G7hOG7tk3huqPhu4Thu6JA4buEIuG7quG7puG7hOG7okDhu4Rd4buwVSDhu4Thu6Iq4bu24buo4buEIuG6o+G7hF1P4bu24buE4bqhIOG7mCLhu4Thu6Lhu6rhu7B74buE4buyIeG7tuG7hOG7tuG7quG7mCLhu4Qi4buqw5rhu4Thu6jhu7Ah4buwxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu7FO4buw4buE4buiIDrhu6Lhu4Thu6o9e0Thu4Thu7E74bu24buo4buEIuG7qibhu7bhu6jhu4ThuqLhu7jhu7jhu7bhu4Thu6sgw50t4bqjUOG7uOG7suG7hOG7tuG7quG7mOG7tuG7hOG7tE7hu7bhu6rhu4RdOOG7hHvhu6pMIuG7hCJb4buw4bum4bu24buE4buiM0vhu4Thu6JM4bui4buE4bu24buoTeG7tuG7quG7hOG7oirhu7bhu6jhu4Thu7bhu6jhu6rhu7Dhu6R74buE4buiKuG7tuG7qOG7hOG7tuG7qOG7quG7pOG7hOG7okvhu7jhu4Thu6JA4buE4buy4buwVeG7tuG7hH0gS+G7tuG7hCJbOOG7ouG7hCLhu7DDmnvhu4QiIeG7sOG7hMOd4buqKuG7tuG7qOG7hOG7ouG7qlfhu4RdOOG7hCLDkuG7tuG7qOG7hCJbNTzhu7bhu6jhu4Thu6IzS+G7hCLhu7hN4bu24buE4bucOuG7hOG7tsOZ4bu24buEw53hu7Dhu7bhu6rhu4Qiw5rhu4RtTeG7tuG7hMawICbhu6JE4buE4bu0TeG7hOG7oiPhu7bhu4QiIeG7sOG7hF044buEe+G7qkwi4buEIlvhu7Dhu6bhu7bhu4Thu6Lhu5Lhu7bhu4Thu5zhu47hu7bhu6jhu4TDneG7qiDhu4TDoTjhu6LEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7sTvhu7bhu6jhu4Qi4buqJuG7tuG7qOG7hOG6ouG7uOG7uOG7tuG7hOG7qyDDnS3huqNQ4bu44buy4buE4bu24buq4buY4bu24buE4bu0TuG7tuG7quG7hCIm4bui4buE4bugOuG7hCJb4buw4bum4bu24buEw53hu6pL4buw4buEw53DmuG7hOG7quG7uE7hu6Lhu6rhu4Thu7JN4buE4bug4buww5kg4buEfSBL4bu24buEIls94bu24buo4buE4bu24buq4buYIuG7hCJb4bu44bu24buo4buE4bucJuG7sOG7hOG7ok/hu7bhu6rhu4Thu6rhu7Dhu6Thu7bhu4Thu7ZL4bqjxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu5/hu7bhu6jhu4ThuqLhu7jhu7jhu7bhu4Thu6DDmeG7hOG7tuG7qOG7qlbhu4TGsCAm4bui4buE4buqOuG7sOG7hOG7tuG7qkvhu7bhu6rhu4Thu6Lhu6pA4bu24buo4buEIuG7qirhu7bhu6jhu4R9IEvhu4Thu5444buE4buyIOG7liLhu4TDocOZ4buEw6Hhu7Dhu6Thu6Lhu4Thu7bhu5Lhu7bhu6jhu4Thu7Q24bui4buEw53hu6rhu5gg4buEIls34buEIuG7qiDDmuG7hMOhw5nhu4Thu6Lhu6rhu7Dhu4R74buq4bus4buE4bug4buUIOG7hCI14buEIuG7quG7sMOaIuG7hOG7nFbhu4Thu6Iq4bu24buo4buE4bu24buo4buq4buw4buke+G7hOG7oirhu7bhu6jhu4Thu7bhu6jhu6rhu6Thu4Thu6JL4bu44buE4bui4buq4bu44buE4bue4bu4S+G7tuG7quG7hOG7tuG7qOG7quG7sOG7pHvhu4Thu7RN4buE4bui4buq4bus4bu24buq4buEe+G7qjPhu4Thu6DDk+G7hOG7oOG7pOG7hCJb4buu4bu24buqxJDhurove+G6vOG6unvhu4Thu6Lhu7JLXV3DguG7gnvhur/hu7jhu57huqPhu4Lhurzhu5nhu6jhu7hN4buw4buEW0tE4buE4buB4buq4bus4bu24buq4buEe+G7qjPhu4RtTeG7tuG7hMawICbhu6Lhu4Thu6I04bu24buo4buE4bugS+G7tuG7qOG7hCLhu6og4buE4buqMCLhu4Thu6Dhu5Qg4buEIjXhu4RJxJBIRkbhu4Qi4bqx4buEw6Dhu7jhu7bhu4TDoU3hu7jhu4Thu7bDkuG7tOG7hEhGSUbhu4Thu6Dhu6bhu4R74buqTCLhu4QiW+G7sOG7puG7tuG7hOG7oirhu7bhu6jhu4Thu7bhu6jhu6rhu6Thu4Thu6Lhu6rhu5gi4buE4bucTOG7tuG7hOG7nuG7muG7tuG7hCLhu6rDmuG7hOG7quG7pOG7hCLhu7DDmnvhu4Qi4buqUOG7uOG7hOG7ouG7lOG7tuG7hCLhu6rhu7DDmiLhu4Thu6Lhu6rhu7jhu4RdT+G7tuG7hOG6oSDhu5gi4buE4bug4buw4buk4bu2ROG7hHvhu6o1LuG7tuG7qOG7hCLhu7Dhu6Thu7bhu4TDoU3hu4QiW+G7rOG7hCIg4buk4buE4bu24buq4buS4bu24buEIk7hu7jEkOG6ui974bq84bq6e+G7hOG7ouG7sktdXcOC4buCe+G6v+G7uOG7nuG6o+G7guG6vOG7meG7qCA/4bu24buEw4nhu7Hhu7HhuqDDgeG7mS/DgeG7sFAi4bu2S+G7tCvhurjhurove+G6vA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long