Cập nhật:  GMT+7
4buVQ3Hhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5JkRMOU4bq+xILhu5/hu5db4bup4buG4buh4bqr4buQw4zhuqDhu43hu6Hhur/hu4ZC4buh4bqi4buU4buGQuG7oeG7gMSCw5TFqVHEguG7jsOVxILhu6Hhu4ZDxanhu4ZD4buh4bqgQ+G7hOG7hkLhu6HDlEPhu7Phu4Dhu6Hhu4ZD4bu5w5Lhu6HDg01E4buhw5XDjOG7hkLhu5UvQ3Hhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DklvEgsWp4bqi4buf4buXN0Lhu6lU4buh4bqg4bup4buGQuG7oeG7hkNE4bqk4buQ4buh4bqi4buCxanhu4ZD4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6Hhu5zhu4ZC4buh4bqi4buU4buGQuG7oTbEgsOUxalRxILhu47DlcSC4buhUeG7qeG7guG7oeG7gMONROG7ocOU4buO4buaTeG7hkLhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6FRROG6puG6oOG7oUPFqVThu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Hhur7hurrhu4ZD4buhUeG7nuG6oOG7ocOV4bux4buG4buhU+G7kOG7tcOU4buh4bqgQ8OC4buhw5Thu6vhu4Lhu6HhuqLhu4Lhu6Hhu5rhu5Dhu6HDg0Thuqzhu4Dhu6HhuqDhu5bFqeG7oVHGoOG7ocOU4buO4buU4buh4bux4buC4buh4bq+4bup4buhw5REw4LDlOG7ocOKROG6puG7gOG7oeG6oENE4buhw5JDxJDhu6FR4bup4buh4buG4buz4buGQuG7oeG6oMWp4buC4buhQ0Thuqbhu5Dhu6HDleG7kOG7tcOUw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/DkiTFqcOSw5RE4buC4buG4buf4buX4buVROG7gELhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufRCTEguG7hsOUxILhu47hu5/hu6HDlcOUVOG6vsSCbOG7n1JE4bqiw5RD4buN4buh4bulcnDDklPhu4/hu6FDxIJEQkPDlOG7jeG7oXTDunLDklPhu4/hu5/hu6HDleG7juG6oGzhu58vL+G6oMO0w4DFqeG7gsOSQ+G7kMOUQ+G7gsO0UeG7hi/huqLEgsOVw4rDlOG7gsOSL+G7hsSCUsOVL3Jyc3IvcXJy4bqicnDhu6Vx4bunc3DDlOG7peG7pcO54bun4bq+4bunLcOV4buC4buQw5RDw4rhu4Lhu47EgsWpw5Thu4LDgMSCw5Thu4Lhu4bDlEPEgsO04bq8w5JC4buf4buhxanhur7DlGzhu59b4bup4buG4buh4bqr4buQw4zhuqDhu43hu6Hhur/hu4ZC4buh4bqi4buU4buGQuG7oeG7gMSCw5TFqVHEguG7jsOVxILhu6Hhu4ZDxanhu4ZD4buh4bqgQ+G7hOG7hkLhu6HDlEPhu7Phu4Dhu6Hhu4ZD4bu5w5Lhu6HDg01E4buhw5XDjOG7hkLhu5/hu6FSROG6osOUQ2zhu5/hu6VycOG7n+G7oUPEgkRCQ8OUbOG7n3TDunLhu5/hu6Ev4buX4buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5IkxanDksOUROG7guG7huG7n+G7l1vhu6nhu4bhu6Hhuqvhu5DDjOG6oOG7ocODxanhu4ZC4buhw4Phu5zhu4ZC4buhw5RD4buc4buhcXLhu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocOUQ8OC4buhQkRMROG7oVHhuqThu6HDlEPDieG7ocOSQ+G7t+G7huG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oeG6vuG6uuG7hkPhu6FR4bue4bqg4buhNsSCw5TFqVHEguG7jsOVxILDtOG7oeG7kzdC4buQ4buK4buG4buN4buhN+G6qsOU4buGxIJSw5XDkuG7juG7guG7meG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5db4but4buGQuG7ocONw5TDjeG7oTRExanDteG7oeG7gOG7iMOU4buh4bqi4buCxanhu4ZD4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6Hhur5M4buG4buh4bqg4buWxanhu6Fb4bup4buG4buh4bqr4buQw4zhuqDDteG7oVHhu6LFqeG7ocOUxKjhu6HhuqBD4buc4bqg4buh4bq+4bqo4buhQkRMROG7ocOUQ0Thuqbhu5Dhu6HDlOG7kFThuqzhu4bhu6HhuqLhu5Thu4ZC4buhw5Thu47hurThu4bhu6HDikPDjeG7hkLhu6FCRMWp4buG4buhNsSCw5TFqVHEguG7jsOVxILDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5dk4bu1w5Thu6HhuqDhu7Hhu6HhuqDGsOG6oOG7ocOSQ+G7t+G7huG7oeG6oOG7lsWp4buhw5Xhu57hu6HDikThuqbhu4bhu6Hhu4bhu6lUw7Xhu6HDlOG7ouG7oUJETEThu6HDlENE4bqm4buQ4buh4bqi4buCxanhu4ZD4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6HhuqBD4buC4buhw5RMROG7ocOU4bua4buhUeG7teG7huG7oVFMROG7oeG7hkPhu7Phu4bhu6FRROG6tOG7huG7oeG6oMON4buGQuG7ocOUVOG7ocOUQ8SC4buC4buhw5Thu6Lhu4ZC4buh4bq+4bq64buGQ+G7oVHhu57huqDhu6Hhu5zhu4ZC4buhw5Thu5BU4bqs4buG4buh4bqg4buWxanhu6Hhu5zhu4ZC4buhUUThurThu4bDteG7ocOD4bqk4buQ4buhw4Phu5pO4bqg4buh4bqiROG6qOG7huG7oeG7jsWp4buhw5Thu47hurThu4bhu6E2xILDlMWp4buOUcSC4buOw5XEgsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lyrhu7NU4buhw4Phu5pO4bqg4buhU8SC4buA4buh4buGQ+G7muG7oeG7gOG7iMOU4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4buGQ1Dhu4ZC4buhw4Dhu5pM4bqg4buhw5REw4Lhu4bhu6HhuqBD4buC4buhw5RD4bu1VOG7oeG6oMON4buGQuG7oeG7hkJD4bqm4buhUcag4buhw5Thu47hu5Thu6Hhu7Hhu4Lhu6Hhu5M2xILDlMWpUcSC4buOw5XEguG7mcO14buh4buGS0Thu6HhuqDhu4Thu6HDlEPhuqzhu6HDlOG7juG7sUThu6Hhu4ZCQ0Thuqbhu4Dhu6FC4bu34buG4buh4buGQ+G7muG7ocOU4buaS+G7hkLhu6HDlOG7nuG7oVFMROG7oUNE4bqm4buG4buhw5RD4bue4bqg4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhw4pDw43hu4ZC4buhQkTFqeG7huG7oeG7seG7gsO14buhw4PFqeG7hkLhu6HDlOG7ouG7hkLhu6HDgOG7mkzhuqDhu6HDlETDguG7huG7ocOV4buz4buQ4buhUeG7qeG7guG7ocODTUThu6HDlcOM4buGQuG7ocOUQ+G7mk3hu4ZC4buh4buGQ+G7ucOU4buh4buA4buIw5Thu6HhuqDGsOG6oEPhu6Hhu4ZDxanhu4ZD4buh4bqgQ+G7hOG7hkLDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5dk4buO4buC4buGQuG7ocOKQ0Thu6HDg+G7hMO14buhJMON4buGQuG7ocOUVOG7oWM04buhfcSC4buC4buhJMSC4buGw5Thu45E4bqg4buh4bq+4buexanhu6HhuqBDR+G7huG7ocOUxKjhu6HhuqBD4buc4bqg4buh4bq+4bqo4buh4buGQkPhurjhu6FD4bua4buQ4buh4bqgQ+G7guG7oeG7hkPhu7Phu4bhu6FRROG6tOG7huG7oeG6oOG7lsWp4buh4buAReG7hkPhu6HDlOG7juG6tOG7huG7ocOKQ8ON4buGQuG7oUJExanhu4bhu6FRxqDhu6HDlOG7juG7lOG7oeG7seG7gsO04buhZkxE4buh4bua4buQ4buhw4NE4bqs4buA4buh4bq+4bup4buhw4pDw43hu4ZC4buhQkTFqeG7huG7oeG7seG7guG7oeG7huG6tOG7huG7oeG6oMaw4bqg4buh4buGQ+G7s+G7huG7oVFE4bq04buG4buh4bq+4bup4buA4buhUUThuqbhuqDhu6FP4buh4buG4buaTOG6oOG7oeG7hkLhu4Lhu6lE4buh4bqgxqDhu4ZC4buh4bqg4buE4buhw5RD4bqs4buhw5RDxanhu4Dhu6FCRMWp4buhUeG7qeG7guG7ocOV4bue4buhw4pE4bqm4buG4buh4buG4bupVMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lzdDROG6pOG7kOG7oeG6ouG7gsWp4buGQ+G7oeG7hkJDROG6psOS4buhw5Xhu6Dhu6HhuqLhu5Thu4ZC4buhNsSCw5TFqVHEguG7jsOVxILhu6HDg+G6rOG7ocOD4bup4buC4buhw5Thu6vhu4Lhu6Hhu4ZD4buz4buG4buhUUThurThu4bhu6Hhu4BMROG7oUPhu4J44bqg4buhw4Phuqzhu6HDlEPhu57huqDhu6FDROG6puG7huG7oeG6oMaw4bqg4buh4bqi4bue4buhxrDhu4bhu6FDSuG7ocOU4buOTuG7oeG6oEPhu4Lhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6HDlOG7juG6tuG7ocSC4buA4buh4bqg4bu34buG4buhw5Xhu57hu6FCROG7ksOS4buhw4PDk8O04buhNU5E4buhw5RDw4Lhu6HhuqDhu5bFqeG7oTbEgsOUxalRxILhu47DlcSC4buh4bq+4bup4buhw4pDw43hu4ZC4buhw4DDieG7oUPhu6vhu4bhu6HhuqBDw4Lhu6FR4bqk4buhw4pDw43hu4ZC4buhQkTFqeG7hsO14buhw4pDw43hu4ZC4buh4bqg4bu34buG4buhw5RDRMOCw5Thu6HDkkPhu7FE4buhw5REw4LDkuG7oVPhu5LhuqDhu6HDlOG7juG7nuG6oOG7ocOURMOCw5LDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5cqeOG6oOG7ocOAROG6psOUw7Xhu6HhuqLhu57hu6HDgMaw4buC4buhQkTGsOG7ocOU4buOw4nhu6HhuqDhu5bFqeG7oTbEgsOUxalRxILhu47DlcSC4buhw5XhurLhu6HhuqBG4buG4buh4bq+TOG7huG7oUNL4buG4buh4buGUMWp4buh4buGQsWpVOG7oeG6oOG7seG7ocOVxanhu5Dhu6HDikNE4buh4bqiw4nhuqBD4buhJDhmXSUtceG7p+G7ocOKw4LDlOG7ocOUQ+G7kuG6oMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lzdD4bup4buh4buGQkNE4bq04buG4buh4bqg4buc4buQ4buh4bqpxanhu47DiuG7oTNELUNUxILhu6HDlEPhu5Dhu4jhuqDhu6FmROG6puG7huG7oTRE4buGQ+G7ocOUw4LDteG7oeG6oMON4buGQuG7oeG7hkJDROG6psOS4buhUeG7qeG7ocOUQ+G7mkvhu4ZC4buh4buA4burROG7oVvhu6nhu4bhu6Hhuqvhu5DDjOG6oOG7oeG7kzRdJmThu5nhu6HhuqBD4buC4buhw4BEw4LDlOG7oULhu7fhu4bhu6HDg+G7s1TDteG7oeG7hkLhu6lU4buh4bqg4bup4buGQuG7oeG7hkNE4bqk4buQ4buh4bqi4buCxanhu4ZD4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6Hhu5zhu4ZC4buh4bqi4buU4buGQuG7oTbEgsOUxalRxILhu47DlcSC4buhUeG7qeG7guG7oeG7gMONROG7ocOU4buO4buaTeG7hkLhu6Hhur7hu6nhu4Dhu6FRROG6puG6oOG7oUPFqVThu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Hhur7hurrhu4ZD4buhUeG7nuG6oOG7ocOV4bux4buG4buhU+G7kOG7tcOU4buh4bqgQ8OC4buhw5Thu6vhu4Lhu6HhuqLhu4Lhu6Hhu5rhu5Dhu6HDg0Thuqzhu4Dhu6HhuqDhu5bFqeG7oVHGoOG7ocOU4buO4buU4buh4bux4buC4buh4bq+4bup4buhw5REw4LDlOG7ocOKROG6puG7gOG7oeG6oENE4buhw5JDxJDhu6FR4bup4buh4buG4buz4buGQuG7oeG6oMWp4buC4buhQ0Thuqbhu5Dhu6HDleG7kOG7tcOUw7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXJEPEkOG7hkPhu6HDkkPhu5bhu6Fb4bup4buG4buh4bqr4buQw4zhuqDhu6HDg8Wp4buGQuG7ocODeMOU4buhw4rDguG7oUPhu4Lhu6vhuqBD4buhw4Dhu4pE4buh4bqi4buaw5Phu4ZC4buh4bqgxrDhuqDhu6Hhu4ZC4bup4buGQ+G7oeG6oMON4buGQuG7oeG7hkJDROG6psOS4buh4bq+ROG6tOG7huG7oeG7jOG7kMWp4buGw7Xhu6Hhu4ZD4bua4buhU+G7s1Thu6HhuqLhu57hu4ZC4buhw4pD4buQ4buh4bqgw43hu4ZC4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6Hhu4DFqVThu6Hhu4B44bqg4buh4buc4buGQuG7oeG6ouG7lOG7hkLhu6E2xILDlMWpUcSC4buOw5XEguG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oeG7huG7r+G7gOG7oeG7hsWpVMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l31ETEThu6HhuqBD4buQVOG6tOG7huG7oUJExanhu6HhuqBD4buC4buh4buOd+G7hkLhu6EkQ8SQ4buGQ+G7ocOSQ+G7luG7ocOSQ+G7sUThu6HDkkPGsMOU4buhw5Thu45E4bqs4buG4buhQ0vhu4bhu6Hhu4ZQxanhu6HhuqDGsOG6oOG7oeG6oMON4buGQuG7oeG7hkJD4bqm4buh4bq+ROG6tOG7huG7oeG7jOG7kMWp4buGw7Xhu6Hhu4ZD4bua4buhw5Thu47EkOG7ocOU4buQ4bqm4buh4buGQ+G7s+G7huG7ocOU4bur4buCw7Xhu6HDlEPhu57huqDhu6HDlMOC4buh4bux4buCw7Xhu6HDg+G6rOG7oUNE4bqm4buG4buhw5RD4buc4bqg4buhQ+G7hMWp4buh4bq+TkThu6Hhu4ZD4buQ4bu54buG4buhw5Thu6Lhu6E2xILDlMWpUcSC4buOw5XEgsO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7lyrhu7fhu5Dhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6FycHJyw7Xhu6EkQ8SQ4buGQ+G7ocOSQ+G7luG7oVvhu6nhu4bhu6Hhuqvhu5DDjOG6oOG7ocOD4but4buhw5RDw43hu4ZC4buhw4DGsOG7guG7oeG6vuG7iOG7ocOU4buOReG7hkPhu6HhuqLhu6lE4buhQ+G7q+G7huG7ocOD4bqs4buhw5RD4buS4bqg4buhw4NBVOG7oeG7hkLhu6nhu4ZD4buh4bqgw43hu4ZC4buh4buGQkNE4bqmw5Lhu6E2xILDlMWpUcSC4buOw5XEguG7oVFMROG7oeG7gOG7lOG6oOG7ocOUROG6tOG7kOG7ocOU4buOT+G7ocOUQ+G7qeG7hkPhu6Hhu4Dhu4jDlOG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oXXhu6HDlEPDieG7ocOU4buO4buaTeG7hkLhu6E2xILDlMWpUcSC4buOw5XEguG7oeG6vkzhu4bhu6Hhu4ZD4bu1w5Thu6HDlEPDguG7oUJETEThu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6F14buh4buG4buv4buA4buhw5RMRMO04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5I94buC4bqiVOG7n+G7l1vhu6nhu4bhu6Hhuqvhu5DDjOG6oOG7oeG6oOG7hOG7ocOKw4Lhu6FD4buC4bur4bqgQ+G7oeKAnOG7huG7kMONROG7oeG6ouG7msOT4buGQuKAneG7ocSQw5Thu6Hhu4ZD4bu1w5Thu6FycnDhu6HhuqDDjeG7hkLhu6HDlFThu6Hhu4DEgsOUxalRxILhu47DlcSC4buhUUxE4buh4bqi4buCxanhu4ZD4buhw5XDjOG7oUNL4buG4buhdeG7ocOU4buk4buhUuG7guG7huG7oeG7k8OKQ+G7guG7seG7hkLhu6F0w7Vy4buhw5Thu45E4bqm4buQ4buhxJFjJeG7meG7oVHhu6nhu6HDlEPhu6nhu4ZD4buh4bq+4bu5w5Lhu6Hhu4Dhu4jDlOG7oeKAnENH4bqg4buhUUThuqbhu4bhu6E2xILDlMWpUcSC4buOw5XEguKAneG7ocOU4buO4buC4buGQuG7oeG7huG7r+G7gOG7oeG7hsWpVOG7ocOD4bqs4buhw4Phu6nhu4Lhu6HDlOG7q+G7guG7oXRww7RwcHDhu6HhuqBD4buQVOG6tOG7huG7oUJExanhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Hhu4bhu5pM4bqg4buhw4PDguG7huG7oeG7huG7r+G7gOG7oXJwcsO6w7Thu5Uvw5Lhu5fhu5XDkuG7oeG6oOG6vsWpw5XDlWzhu5/Dkj3hu4LhuqJU4buf4buXNsSCw5TFqVHEguG7jsOVxILhu6HDg+G6pOG7oeG6oOG7ucOS4buhw4PDguG7huG7oeG7gOG7iMOU4buhw4pDw43hu4ZC4buhQkTFqeG7huG7oeG7seG7guG7ocOD4buaTuG6oOG7oeG6oENExanhu6HDleG6tsO14buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buhw4Phu4Thu6Hhu4ZC4buaTUThu6HhuqLhu5jhu4ZC4buhw5Thu5pL4buGQuG7ocOUxrDhuqDhu6FRTEThu6Hhu4ZDxanhu5Dhu6HDlEPDjeG7hkLhu6Hhu4zhu5DFqeG7oUNF4buGQ+G7ocOD4burROG7oeG6okThuqbhu4bhu6HDiuG7puG7ocOUQ+G7kOG7ucOU4buhw5XDjOG7oVHhu6nhu6HDlOG7juG7sUThu6Hhu4ZCQ0Thuqbhu4Dhu6HDlEPDguG7oUJETEThu6HDlEPhu57huqDhu6HDlMOC4buh4bux4buC4buh4buTZmLhu5nDtOG7oTdDUOG7hkLhu6Hhu4bhuqThu4bhu6HDlOG7seG7hkLhu6Hhu4ZD4bua4buh4buG4bupVOG7ocOU4buOT+G7oeG7huG6tOG7huG7ocOSQ8So4buhw4BEw4Lhu4bhu6HDlOG7juG7guG7hkLhu6Hhu4ZDUOG7hkLhu6Hhu4bhu6/hu4Dhu6FC4bu34buG4buhw4Phu7NU4buhw4pDROG7oeG7gEdE4buh4buGQuG7mk1E4buh4bqgQ+G7kFThuqzhu4bhu6FD4buC4burw5Thu6HDg+G7iOG7hkLhu6HDlcWp4buGQuG7ocOU4buO4bue4bqg4buhw5Thu5BUw4Lhu4bhu6FCRFDFqeG7ocOAw4xE4buh4bqg4bux4buGQ+G7oeG6osOJ4bqgQ+G7ocOA4bqm4buGQ+G7ocOA4buY4buGQuG7ocOSQ8aww5TDtOG7lS/DkuG7l+G7lcOS4buh4bqg4bq+xanDlcOVbOG7n8OSPeG7guG6olThu5/hu5dbROG6puG7huG7ocOU4burRMO14buhW+G7qeG7huG7oeG6q+G7kMOM4bqg4buhw4PFqeG7hkLhu6HDg+G7nOG7hkLhu6HDlEPhu5zhu6FxcuG7ocOU4buO4bq04buG4buhw5RDw4Lhu6FCRExE4buhUeG6pOG7ocOUQ8OJ4buhw5JD4bu34buG4buhw5Thu47hu4Lhu4ZC4buh4bq+4bq64buGQ+G7oVHhu57huqDhu6E2xILDlMWpUcSC4buOw5XEgsO0L8O04buVL8OS4buX4buVw5Lhu6HhuqDhur7FqcOVw5Vs4bufw5Jj4buC4buQ4buO4bqgxILhu5/hu5dkQ8SC4buC4buhZGRoZjfhu5Uvw5Lhu5c=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hàn Quốc phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên

Hàn Quốc phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên
2022-08-05 10:58:00

Ngày 5/8, Hàn Quốc đã phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên của nước này trong bối cảnh Seoul đẩy mạnh các chương trình vũ trụ nhằm tham gia vào cuộc đua ngoài không gian.

Hải quan Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số

Hải quan Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số
2022-08-03 10:12:00

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số là cơ sở quan trọng để xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh theo chủ trương chung của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính về đẩy mạnh số hóa, chuyển...

“Phủ sóng” hóa đơn điện tử

“Phủ sóng” hóa đơn điện tử
2022-08-03 07:05:00

baophutho.vn Tính đến ngày 30/6, toàn tỉnh có trên 6.500 doanh nghiệp, tổ chức và hơn 1.500 hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai chuyển...

Nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở

Nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở
2022-07-29 08:43:00

baophutho.vn Những năm gần đây, huyện Đoan Hùng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số, chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh không...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long