Cập nhật:  GMT+7
ROG7pOG7gMOK4buUVsOMPDzhuq7hurwh4bun4bumPlbhu5rhurzEkOG7ieG7iFjDmcOKWMOZ4buIWMOKWMOZMDrhu6bDiuG7pOG7jFfDilckw4p14bukfcOK4bun4buk4bu0w4rhu5Thu6Thu4hZw4rGoMOdWMOK4buUw5V7w4o+4bukIsOK4buJ4buIw4rhur0x4buUw4rhurnhu6Thu6ZY4bukRC/hu6Thu4DEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJBE4bumV8OZw4o8KeG7lOG6ruG6vC8v4buU4bqo4buYw4xZIeG7pHs+4bukWeG6qDZYL+G7luG7mjzhu64+WSEvWOG7mjc8L+G7gEnhur5GL+G7hEnhu5bhu4bhu4Dhu4Lhu4Lhu4Thu4Thu4Y+4buARkZISEZW4buA4bqo4busIcOZ4bq8w4ovxJBEIcSQ4bq9PVjDmcOK4buU4bukxajDiuG7ieG7iMOKw7NRw4rhu6XDjFjDii3DiuG7sTnDijbhu6ZQWMOKw6nhu6fhu7PDiuG7p+G7qljhu6TDiiI54bqsw4p14bukw53DiuG6ueG7pCLDij7hu6jhu5Thu6TDisWpw6nhu4/hurvDij7hu6pY4bukw4o+KcOMWcOKPk9Yw5nDisOpTljDmcOK4buu4buk4buaWMOKNuG7iMOKVsOSWMOZw4rhu6RZw4zDiuG7lOG7pH3hu5TDilcyWMOZw4rhu5Thu6RZw4rhu5TDlXvDij7hu6Qiw4rhu4nhu4jDiuG6vTHhu5TDiuG6ueG7pOG7pljhu6ThuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJB14bun4bq94bunLeG7j8OZ4buIOcOK4buC4bq+LeG7gOG6rMOK4buUw5V7w4o+4bukIsOK4buJ4buIw4rhur0x4buUw4rhurnhu6Thu6ZY4bukw4rhu5Qiw4zDisagJOG7psOKPns5VFjDisWp4buG4buCw4rhu7Phu6ZTPsOK4buPw4xXw4rGoEvDij4pLMOKNlLDiih7UMOK4bukMCZYw5nDinXhu6R9w4rhu6fhu6Thu7TDij4pWVjDmcOKNuG7sljDmcOKPsOMOcOK4buU4buk4buIWcOKxqDDnVjDiuG7lCLDjMOK4buk4buIWMOZw4pYw5nhu4hYw4pYw5kwOuG7psOK4buk4buMV8OKVyThuqjDiuG7p+G7plJYw4rGoMSoWcOKV8OMWMOZw4o8I8OK4buKWcOK4buA4buCw4rGoEvDiuG7lMOdw4pY4bukNVjDmcOKIeG7pH0+w4rDmeG7puG7jDnDisOZTyHDisOZLuG6rMOKw5nhu6bDjFnDilYwe8OKNuG7iMOK4buU4buk4bumw4zDijzhu57Diljhu6ZSV8OKNnvhu6bDiuG7lOG7pOG7plFYw4o+4bukTVjDmcOKPsSo4bumw4rhu4/hu6Thu4jDilZ7OVNYw4o+w5Qhw4o24buIw4o+4buk4bumw4rGoOG7jnvDij7hu6RUw4o+4bukw4xZw4o+4buqWOG7pOG6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkEThu6ZXw5nDijwp4buU4bqu4bq8Ly/hu5Thuqjhu5jDjFkh4bukez7hu6RZ4bqoNlgv4buW4buaPOG7rj5ZIS9Y4buaNzwv4buASeG6vkYv4buESeG7luG7huG7gOG7guG7guG7hOG7hOG7hj7hu4BGRkhIRlbhu4bhuqjhu6whw5nhurzDii/EkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJBE4bumV8OZw4o8KeG7lOG6ruG6vC8v4buU4bqo4buYw4xZIeG7pHs+4bukWeG6qDZYL+G7luG7mjzhu64+WSEvWOG7mjc8L+G7gEnhur5GL+G7hEnhu5bhu4bhu4Dhu4Lhu4Lhu4Thu4Thu4Y+4buARkZISEZW4buC4bqo4busIcOZ4bq8w4ovxJBEIcSQw7nhu44+w4rGoEBYw5nDiljDmTA64bumw4rhu6Thu4xXw4pXJMOKxqBLw4o+w5Qhw4o+KXtYw5nDij7EqOG7psOKxqDhu6jDjMOKxqDhu6ZUV8OKw5nhu6bDjFnDilYwe8OKPjLDijw/V8OKNj/hu6bDildZWMOZw4pXeyNYw4rGoDA74buUw4rDmU8hw4rDmS7DiljDmTA64bumw4rhu5RZWMOK4buUIsOMw4ooe1DDiuG7pDAmWMOZw4rhur3hu44+w4rhu6clw4rGoEvDij7hu6Thu6bDisag4buOe+G6rMOK4buUI1jDmcOK4buk4bumUVjDiuG7pFE+w4pXxq9Y4bukw4o+xKjhu6bDisOZ4bumSuG7psOKw6PDrOG6ucOK4bq54bukw4xXIeG7pllYPOG7pOG7piHDisWp4buG4buCw4o24buIw4pXw4xYw5nDijbhu6ZY4bukw4ooe8OMWMOZw4o2UsOK4buU4bukWcOK4bunJcOKKHsj4buU4bqow4rhu6cpWVjDmcOK4buu4bukQFjDmcOK4buu4bukxajDiikkWMOKKeG7iFjDmeG6rMOK4buU4buK4buUw4rhu5Qlw4rGoCRYw5nDijbhu6ZQWMOKxqDhu5pZw4rhu5hMWMOZw4opQFjDijbhu4jDilfDjFjDmcOKPuG7pOG7mlnDiuG7lDrDiuG7pyXDiih7I+G7lMOKxqBUw4rhu5Thu6Thu4hZw4rGoMOdWMOK4oCcWMOZMDrhu6bDisOMWOG7pMOK4bukW1jDmeKAncOK4buUIsOMw4ooe1DDiuG7pDAmWMOZ4bqoRC8hxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQROG7plfDmcOKPCnhu5Thuq7hurwvL+G7lOG6qOG7mMOMWSHhu6R7PuG7pFnhuqg2WC/hu5bhu5o84buuPlkhL1jhu5o3PC/hu4BJ4bq+Ri/hu4RJ4buW4buG4buA4buC4buC4buE4buE4buGPuG7gEZGSEhGVuG7hOG6qOG7rCHDmeG6vMOKL8SQRCHEkOG7ieG7iMOK4bq9MeG7lMOK4bq54buk4bumWOG7pMOK4buuYcOKPk9Yw5nDiljDmTA64bumw4rhu6Thu4xXw4pXJEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkEThu6ZXw5nDijwp4buU4bqu4bq8Ly/hu5Thuqjhu5jDjFkh4bukez7hu6RZ4bqoNlgv4buW4buaPOG7rj5ZIS9Y4buaNzwv4buASeG6vkYv4buESeG7luG7huG7gOG7guG7guG7hOG7hOG7hj7hu4BGRkhIRlZG4bqo4busIcOZ4bq8w4ovxJBEIcSQ4buJ4buIw4rhur0x4buUw4rhurnhu6Thu6ZY4bukw4o2MsOMw4o4e+G7jj7DiuG7pOG7plNY4bqsw4pW4buIWMOKPMOdWMOZw4pYw5kwOuG7psOK4buk4buMV8OKVyTDiljhu6Qww4o2LsOK4buyw4zhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJBE4bumV8OZw4o8KeG7lOG6ruG6vC8v4buU4bqo4buYw4xZIeG7pHs+4bukWeG6qDZYL+G7luG7mjzhu64+WSEvWOG7mjc8L+G7gEnhur5GL+G7hEnhu5bhu4bhu4Dhu4Lhu4Lhu4Thu4Thu4Y+4buARkZISEZWR+G6qOG7rCHDmeG6vMOKL8SQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkEThu6ZXw5nDijwp4buU4bqu4bq8Ly/hu5Thuqjhu5jDjFkh4bukez7hu6RZ4bqoNlgv4buW4buaPOG7rj5ZIS9Y4buaNzwv4buASeG6vkYv4buESeG7luG7huG7gOG7guG7guG7hOG7hOG7hj7hu4BGRkhIRlZI4bqo4busIcOZ4bq8w4ovxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQROG7plfDmcOKPCnhu5Thuq7hurwvL+G7lOG6qOG7mMOMWSHhu6R7PuG7pFnhuqg2WC/hu5bhu5o84buuPlkhL1jhu5o3PC/hu4BJ4bq+Ri/hu4RJ4buW4buG4buA4buC4buC4buE4buE4buGPuG7gEZGSEhGVknhuqjhu6whw5nhurzDii/EkEQhxJDhur09WMOZw4rhu5Thu6TFqMOK4buJ4buIw4rDs1HDiuG7pcOMWMOKLcOK4buxOcOKNuG7plBYw4rDqeG7p+G7s8OK4bun4buqWOG7pMOKIjnhuqzDinXhu6TDncOK4bq54bukIsOKPuG7qOG7lOG7pMOKxanDqeG7j+G6u8OKPuG7qljhu6TDij4pw4xZw4o+T1jDmcOKw6lOWMOZw4rhu67hu6Thu5pYw4o24buIw4pWw5JYw5nDiuG7pFnDjMOK4buU4bukfeG7lMOKVzJYw5nDiuG7lOG7pFnDiuG7lMOVe8OKPuG7pCLDiuG7ieG7iMOK4bq9MeG7lMOK4bq54buk4bumWOG7pOG6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkEThu6ZXw5nDijwp4buU4bqu4bq8Ly/hu5Thuqjhu5jDjFkh4bukez7hu6RZ4bqoNlgv4buW4buaPOG7rj5ZIS9Y4buaNzwv4buASeG6vkYv4buESeG7luG7huG7gOG7guG7guG7hOG7hOG7hj7hu4BGRkhIRlbDjeG6qOG7rCHDmeG6vMOKL8SQRCHEkOG6ueG7iuG7lMOKxqA9WMOZw4rhu5Thu6TFqMOKVktY4bukw4rGoMSoWcOK4bulLMOK4buzTFjDiuG7pMOdw4zhuqzDiuG7p+G7pFTDij7hu6TDjFnDijbhu4jDiuG6u3vDilbhu6jhu5Thu6ThuqbDiuG7p+G7qljhu6TDiuG6vVnhu4hYw4o+4bukw4xY4bukw4pY4bumUFjhuqjhuqjhuqjDiuG7lCBYw5nDilbDlVjDilYwOz7Dij4pw4xZw4rDqU5Yw5nDiuG7ruG7pOG7mljDiuG7lOG7pFnDiuG7lMOVe8OKPuG7pCLDiuG7ieG7iMOK4bq9MeG7lMOK4bq54buk4bumWOG7pOG6qEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkEThu6ZXw5nDijwp4buU4bqu4bq8Ly/hu5Thuqjhu5jDjFkh4bukez7hu6RZ4bqoNlgv4buW4buaPOG7rj5ZIS9Y4buaNzwv4buASeG6vkYv4buESeG7luG7huG7gOG7guG7guG7hOG7hOG7hj7hu4BGRkhIRlbhu4Dhur7huqjhu6whw5nhurzDii/EkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJBE4bumV8OZw4o8KeG7lOG6ruG6vC8v4buU4bqo4buYw4xZIeG7pHs+4bukWeG6qDZYL+G7luG7mjzhu64+WSEvWOG7mjc8L+G7gEnhur5GL+G7hEnhu5bhu4bhu4Dhu4Lhu4Lhu4Thu4Thu4Y+4buARkZISEZW4buA4buA4bqo4busIcOZ4bq8w4ovxJBEIcSQw7NRPsOKPuG7pH3hu5TDiuG7lOG7pDAmWMOZw4o+KcavWOG7pMOK4buU4buk4buIWcOKxqDDnVjhuqzDij7hu6ZSWMOKxqDEqFnDiuG7ieG7iMOK4bq9MeG7lMOK4bq54buk4bumWOG7pMOK4buW4bumw4rhu5Thu6R7OVRYw4opw4zDijjhu5rDij4pLMOKNlLDisOZTyHDisOZLsOKWMOZMDrhu6bDij7hu6Thu4xYw4o24buIw4rDmeG7psOMw4rGoMavWOG7pMOKPsSo4bumw4o4S8OK4bu3e+G7jFjDiuG6veG7iOG7puG6rMOK4bukezlTWMOK4bun4buMWMOK4bulJljhuqhELyHEkEQhw4rhu5RWw4w8POG6ruG6vCHDqVnhu5Y54bq8xJBE4bumV8OZw4o8KeG7lOG6ruG6vC8v4buU4bqo4buYw4xZIeG7pHs+4bukWeG6qDZYL+G7luG7mjzhu64+WSEvWOG7mjc8L+G7gEnhur5GL+G7hEnhu5bhu4bhu4Dhu4Lhu4Lhu4Thu4Thu4Y+4buARkZISEZW4buA4buG4bqo4busIcOZ4bq8w4ovxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6lZ4buWOeG6vMSQROG7plfDmcOKPCnhu5Thuq7hurwvL+G7lOG6qOG7mMOMWSHhu6R7PuG7pFnhuqg2WC/hu5bhu5o84buuPlkhL1jhu5o3PC/hu4BJ4bq+Ri/hu4RJ4buW4buG4buA4buC4buC4buE4buE4buGPuG7gEZGSEhGVuG7gOG7guG6qOG7rCHDmeG6vMOKL8SQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkEThu6ZXw5nDijwp4buU4bqu4bq8Ly/hu5Thuqjhu5jDjFkh4bukez7hu6RZ4bqoNlgv4buW4buaPOG7rj5ZIS9Y4buaNzwv4buASeG6vkYv4buESeG7luG7huG7gOG7guG7guG7hOG7hOG7hj7hu4BGRkhIRlbhu4Dhu4Thuqjhu6whw5nhurzDii/EkEQvIcSQRCHDiuG7lFbDjDw84bqu4bq8IcOpWeG7ljnhurzEkEThu6ZXw5nDijwp4buU4bqu4bq8Ly/hu5Thuqjhu5jDjFkh4bukez7hu6RZ4bqoNlgv4buW4buaPOG7rj5ZIS9Y4buaNzwv4buASeG6vkYv4buESeG7luG7huG7gOG7guG7guG7hOG7hOG7hj7hu4BGRkhIRlbhu4BG4bqo4busIcOZ4bq8w4ovxJBELyHEkEQhxJBEIcOK4buUVsOMPDzhuq7hurwhw6N7PuG7pFkp4bq8xJDhu6dbWMOZw4rDsuG7pljhu6TDii3DiuG7pynhu4jDiuG7jTnDii3DiuG7p33DisOjWOG7pMOKLcOK4buJWeG7iFjDmcOK4buP4bukw5Q+LcOKw7p7I+G7lMOK4bq9xKjhu6ZELyHEkA==

Tùng Linh - Trà My - Tú Anh - Hoàng Nhật- Quốc Đại

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Gửi trẻ ngày Hè

Gửi trẻ ngày Hè
2024-07-13 08:39:00

baophutho.vn Hè là thời điểm nghỉ ngơi của học sinh và giáo viên các bậc học nói chung, bậc học mầm non (MN) nói riêng. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng nhu cầu gửi...

Đón Tết cùng người bệnh

Đón Tết cùng người bệnh
2018-01-30 08:01:56

PTĐT - Những ngày giáp Tết Mậu Tuất, khi người người, nhà nhà đang hối hả chuẩn bị vui xuân, đón Tết thì đội ngũ các y, bác sỹ, nhân viên y tế ở Trung Tâm y tế huyện Cẩm Khê...

Tết sớm ở Đảo Bạch Long Vĩ

Tết sớm ở Đảo Bạch Long Vĩ
2018-01-30 07:37:00

PTĐT - Chuyến tàu cuối năm ra đảo Bạch Long Vĩ cùng những món quà gửi ra từ đất liền đã mang không khí Tết đến sớm với các chiến sĩ ở lại đảo canh giữ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc.

Xuất khẩu lao động xác lập kỷ lục mới

Xuất khẩu lao động xác lập kỷ lục mới
2018-01-29 14:29:23

Năm 2017 cả nước đưa 134.751 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đây là năm thứ tư liên tiếp, cũng là năm xác lập kỷ lục đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài vượt mức...

Những cây cầu nhỏ mang ý nghĩa lớn

Những cây cầu nhỏ mang ý nghĩa lớn
2018-01-29 13:58:59

PTĐT-Là địa bàn có nhiều sông, suối, kênh, mương, trên địa bàn tỉnh có hàng trăm cây cầu dân sinh, phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, trong số đó còn rất...

Hiệu quả phong trào thi đua của Hội LHPN Phú Lộc

Hiệu quả phong trào thi đua của Hội LHPN Phú Lộc
2018-01-29 08:16:55

PTĐT-Hội LHPN xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh có 12 chi hội với gần 1.100 hội viên. Năm 2017, Hội đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung và phương thức hoạt động, tổ chức tốt các...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long