Cập nhật:  GMT+7
4buJw4DDsm/hu6nhurThu5dISMOqbuG7hOG6oeG6oEnhurThu61uxKk94buwKOG7qm/DgMONw5Xhu7XhuqRv4buo4bunw4JvLMOAeW/hurLDgOG6rOG7l29i4bqpJG/DgOG6quG7hG/hurLhu5BvScOATG/DsuG7leG7iS/DgMOyxKnhu4kv4buExKnhu4nhu4TEqTnhuqEpLW/huqlN4buXb0bDjeG7l2hvPeG7sCjhu6pvw4DDjcOV4bu14bqkb+G7qOG7p8OCbyzDgHlvSeG6oMO94bqkb8OA4bub4bqkw4Bv4bqy4buQb8OA4bqq4buEb0nDgExvw7Lhu5Vv4bqyw4Dhuqzhu5dvYuG6qSRpb+G6oeG7neG6oG/hurLhu5Bvw4Dhuqrhu4Robz3hu7Ao4buqb8OAw43DleG7teG6pG/hu7Hhu59vScOAROG6pMOBb0bDjeG7l2/DgsOJSW9IxJBvxrDGoeG6pm/hu6nGoeG6pm/DkuG7s2/hu6nGoeG7qW/DksO64bqkb+G7seG7s2/hurLhuqDhuqTDgG9Jw71ob+G7juG7n2/DgMOJ4bqgaG/hu5fhuqRv4bqk4bqg4bqkw4BvLW9Gw43EkOG7qW/hu4TDgOG6qOG6pMOB4oCmb0lH4bqm4bqkw4Fv4bux4bqsb8awxqHhuqZv4bupxqHhuqZv4buxxqHhuqTDgG/DgeG6oMahb0nDg+G6pMOAb8OAw4PhuqTDgG9Jw4BO4bupb8OA4bqg4bu14bqkb+G6pMOA4bqg4bu1w4Jvw5Lhu4hv4buEw4DGoUlvSUfhuqDhu7fhuqRv4bqy4bqg4bqkw4BvScO9by1v4buO4bufb8OAw4nhuqBv4bqk4buhw4Jv4buNw7PDs+G7lW/huqR5w41vR0NmbyFy4bupb+G7q+G7im/hu6nhuqjhuqRvw4Fy4buEb+G6pMOA4bqg4buzw41v4bqyw4Dhuqxv4bqyw4Dhu6HhuqRv4bur4bqmb8OB4bqgxqFv4bup4bujb+G6tOG7ncOCb+G7hMOAxqFJb0nhu6HhuqTDgW/hu6nhu5fhuqZvSOG6puG6pMOBb8awceG6pMOBb+G6pMOA4bqg4buzw41v4bupw4DEqG9JR0vhurzhuqTDgW/GsOG6oOG7teG6pG/hu4TDgMah4buEb+G6tOG7n+G6pMOAb+G7qcOA4bqub+G7seG7neG6pm/hu6nEqOG7l2/hu6nGoeG7qW/hu6nDuuG7hG/EqMOVb+G7sOG7o+G6pMOBaG/hu6nDgOG6ouG6pMOAb0bDjcOV4buz4bqkb+G6pOG7s+G6pG/hurLhuqDhuqTDgG9Jw71vLW/hu47hu59vw4DDieG6oG/hu6nEqOG7l2/DgMONw5Xhu7XhuqRvSeG6oMO94buEb0nhu4jhu6lv4buEw4DGoUlvSUfhuqDhu7fhuqRvw5Lhu5tv4bux4budSW/hu7FL4buA4bupb+G6pMOA4bqg4buzw41v4bqyw71Jb0bDjeG7o2/hurLDgMahb0nhuqbhu5vhuqRv4bur4bqg4bu14bqkb0lHeeG6pG/hu6nGoeG7qW/hurThurDhuqTDgG/Dkk7hu6lpb+G6ocSQ4bupb+G7scOJb0nhu6HhuqTDgW9JR0vhu4bhuqTDgW/hurLhuqDhuqTDgG9Jw71v4bux4budSW/DssOyaOG7j+G7gW9J4buh4bqkw4Fvw7No4buP4buBb0jhuqZvw5LDiuG6oG/hu6nhu4rhuqTDgW/hurLhu5Bnb0nhurjhuqTDgW/DgeG6oMahb0lHxIJvSOG7o+G6pG/hu47DjcO6SW/hu7Hhu51Jb+G7k+G7lcOyaOG7lcOzw7NvSeG7mG/hu7FF4bqkw4Fnb0nhurjhuqTDgW9Jw4DDjW/huqTDgXXhuqRvSMah4bupw4BvKMOA4bubb+G6pEvDiuG7qW/hu7Hhu51Jb8Oy4buZ4buPaeG7lcO04buPaOG7j29JR+G6oOG7tcONb+G7sUXhuqTDgW/GsHHhuqTDgW/DssO0w7Jow7Thu4FvSOG6pm/DksOK4bqgb+G7q05vSeG6psah4bqkb8OS4bubb8awceG6pMOBb8Oyw7Lhu5Now7Thu4FvSOG6pm/DksOK4bqgb+G7qeG7iuG6pMOBb+G6suG7kGdv4bupw4DhuqBv4bqkw4F14bqkb0jGoeG7qcOAb8OAw43DleG7teG6pG9Lw4rhu6lv4bux4budSW/DsuG7k8OzaeG7jeG7keG7k2jhu41vSUfhuqDhu7XDjW/hu7FF4bqkw4Fv4bux4budSW/DssO14buN4buBb0jhuqZvw5LDiuG6oG/hu6tOb0nhuqbGoeG6pG/DkuG7m2/GsHHhuqTDgW/DsuG7jcO0aMOy4buBb0jhuqZvw5LDiuG6oG/hu6nhu4rhuqTDgW/hurLhu5Bnb0nhu5hv4bq04bu1b8OAw4lv4bqkw4HDgMOo4bqmb8OB4bqg4bujw4Jv4bup4bqo4bqkb+G7jcOzaOG7jeG7gWdv4bupROG6pMOBb0nGoeG7qW/hu47hu59vw4BE4bqgb8OA4bqs4buXb8OB4bqgxqHhuqZv4bur4buI4bupb8OS4buzb8OVb0nDvW/hu6nhuqxv4bqkw4DhuqDhu7PDjW/hu6nDgMONw5Xhu7fhuqRvxrDhuqDDveG6pGhv4bup4bqsb+G7jcOyL+G7j8Oyb+G7juG7n2hvScOAxIJvSUfDuuG6pG/hu7Hhu51Jb+G7qcOAw43hu6fhuqRvRsONxJDhu6lvw4HhuqDhu5dvw5Lhu7Nvw5VvScO9b+G7seG7nUlv4buR4buZ4buBZ29Jw4DDjW/huqTDgOG7peG7hG/GsMOD4bqkw4BvRsONdeG6pG/hu7HDucONb+G6pMOBS+G6vuG6oG/hu7Hhu51Jb+G7k2jhu4/hu5lvSUfhuqDhu7XDjW/hu7FF4bqkw4Ev4bqkw4FL4bq+4bqgL+G6pOG7ocOC4oCmb+G7qMah4bupb+G6pMOB4bub4bqkw4Bv4bqkw4HDgOG7s2/hu6vEguG7qcOAb8OS4buIb+G7q8ONw5VvSUfDg29JxJDhu6lv4buxw4lvSeG7oeG6pMOBb0lHS+G7huG6pMOBb+G7qeG7l+G6pmhvw5Lhu6HhuqRvw4Dhuqzhu5dvLW/DgeG6oMah4bqmb+G7q+G7iOG7qW8tb8OVb0nDvW/DkuG7m2/hu6nGoeG7qW/DksO64bqkb+G7seG7s2/hu47hu59vw4DDieG6oG/hu7FL4buA4bupb0bDjeG7l+G6pG9JdcOCb0nDgE7hu6lvw4DhuqDhu7XhuqRvScSQSWlv4buW4bqkb+G6pOG6oOG6pMOAb0bDjcSQ4bupb+G7hMOA4bqo4bqkw4Fv4buxS+G7gOG7qW/hurjhuqRv4buxxILhuqTDgG/DkuG7m2/DgeG6oMOTb8OSw5PhuqTDgWdvSUfhu6VJb0lOb+G7l+G6pG9J4bqm4bub4bqkb+G7juG7n2/DgMOJ4bqgb0lHeeG6pG/hu7HEguG7l2/GsOG7m+G6pG/hu7FL4buA4bupb+G7seG7o8OCb8aw4buj4bqmaW8o4buhw4Jv4buNw7PDssOzb8OAw43DleG7teG6pG9J4bqgw73hu4RvSeG7iOG7qW/hu7Hhu6fDlW/DguG7neG6pMOAb+G7hMOAxqFJb0lH4bqg4bu34bqkb0jhu6PhuqRv4buOw43Duklv4buxcuG7qW/GsOG6oOG7tUlv4bq04bubb0jhu6PhuqRv4buOw43Duklv4bqkROG6pMOBby1v4bq0dcOCb+G6pMOBw4DhuqDhu7Xhu4Rpb+G6ocSQ4bupb+G7scOJb0nhu6HhuqTDgW9JR0vhu4bhuqTDgW/hurLhuqDhuqTDgG9Jw71v4bux4budSW9JTW/DssOyaMO04buBb0lH4buGb+G6tHnhuqRmb+G6oeG6uOG6pMOBb8OB4bqgxqFvSUfEgm9I4buj4bqkb+G7jsONw7pJb+G7seG7nUlv4buZ4buVw7Jp4buTw7PDs29JR+G6oOG7tcONb+G7sUXhuqTDgWdvScOAw41v4bqkw4Dhu6Xhu4RvxrDDg+G6pMOAb0bDjXXhuqRv4buxw7nDjW/huqTDgUvhur7huqBv4bux4budSW/hu5lvSUfhuqDhu7XDjW/hu7FF4bqkw4Ev4bqkw4FL4bq+4bqgL+G6pOG7ocOCZ29J4buYb+G6tOG7tW/DgMOJb+G6pMOBw4DDqOG6pm/DgeG6oOG7o8OCb+G7qeG6qOG6pG/DssO04buBaW85w4DDuuG6pG/hu7HDusONb+G7mcO04buBb0jEkG/DgMOJaG/hu5XDs+G7gW9IxJBv4bqyw4DDjW/hu6t14bqkb+G7qUtob+G7lcOz4buBb0jEkG/hu6nhurxvRsON4buX4bqkb+G7seG6vOG6pG/DksSCb+G7seG7nUlvSeG6oHnDjW/hu6nDgMON4bun4bqkb8OS4buh4bqkb8OA4bqs4buXaeG7ieG7hMSp4buoSuG6pMOBb0nhu53huqBv4bqy4buQb8OA4bqq4buEb+G6pOG7m8OVbz3hu7Ao4buqb8OAw43DleG7teG6pG/hu7Hhu59vScOAROG6pMOBb0bDjeG7l2/hu6nGoeG7qW/huqTDgcOAxIJvRsONw5XDvUlvw5Lhu5tvSeG6vm9JR8OD4bqkw4Bvw5Lhu7Nv4bqkw4DhuqDhu7XDgm/DkuG7iG/hu4TDgMahSW9JR+G6oOG7t+G6pG/hurLhuqDhuqTDgG9Jw71vLW/hu47hu59vw4DDieG6oG/huqThu6HDgm/hu43Ds8Oyw7Nnb8OS4buzb+G7q05vSeG6psah4bqkb+G7hMOAdeG6pG/GsOG6uG/huqTDgXXhuqRvSMah4bupw4Bv4buxxILhu5dv4buEw4BL4bq84bqkw4Fv4bqk4buhw4Jv4buNw7PDssOzZ2/hurLDvW/DgOG6puG7neG7qcOAb0hPb+G7q+G7iOG6pMOBb+G7scO6SW/huqThu6HDgm/hu43Ds8Oyw7PigKZv4bqhw4DDjW894bub


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Báo Phú Thọ điện tử -

Báo Phú Thọ điện tử -
2009-12-29 17:57:00

5 năm một chặng đường phát triểnPTO- Ngày 1-1-2005, Báo Phú Thọ điện tử (PTO), có tên miền http://www.baophutho.org.vn chính thức hòa mạng Internet. PTO là “cánh tay nối dài”...

Báo Phú Thọ điện tử -

Báo Phú Thọ điện tử -
2009-12-29 17:57:00

5 năm một chặng đường phát triểnPTO- Ngày 1-1-2005, Báo Phú Thọ điện tử (PTO), có tên miền http://www.baophutho.org.vn chính thức hòa mạng Internet. PTO là “cánh tay nối dài”...

Báo Phú Thọ điện tử -

Báo Phú Thọ điện tử -
2009-12-29 17:57:00

5 năm một chặng đường phát triểnPTO- Ngày 1-1-2005, Báo Phú Thọ điện tử (PTO), có tên miền http://www.baophutho.org.vn chính thức hòa mạng Internet. PTO là “cánh tay nối dài”...

HĐND huyện Hạ Hòa khóa XVII họp kỳ thứ 17

HĐND huyện Hạ Hòa khóa XVII họp kỳ thứ 17
2009-12-29 08:15:00

TO- Trong 2 ngày 24 và 25-12, HĐND huyện Hạ Hoà khoá XVII tổ chức kỳ họp thứ 17. Các đại biểu đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm...

HĐND huyện Hạ Hòa khóa XVII họp kỳ thứ 17

HĐND huyện Hạ Hòa khóa XVII họp kỳ thứ 17
2009-12-29 08:15:00

TO- Trong 2 ngày 24 và 25-12, HĐND huyện Hạ Hoà khoá XVII tổ chức kỳ họp thứ 17. Các đại biểu đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm...

HĐND huyện Hạ Hòa khóa XVII họp kỳ thứ 17

HĐND huyện Hạ Hòa khóa XVII họp kỳ thứ 17
2009-12-29 08:15:00

TO- Trong 2 ngày 24 và 25-12, HĐND huyện Hạ Hoà khoá XVII tổ chức kỳ họp thứ 17. Các đại biểu đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long