Cập nhật:  GMT+7
w4rhu6xJR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buv4buuMOG7tlJG4bq+byzhu65H4bu04busKlJH4bup4busM0dmLkDhu7BHMOG7rE9A4busR1vhu6w6R+G6oOG7rsWoMEfhu68iV0dA4buO4bu4R8ONSElLw4ov4busSeG6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+w4rhu67hu7jhu7BHICLhu6DhuqZGLy/hu6DDieG7nk0jW+G7rDEw4busI8OJ4bqhQC9QUiDhu7QwI1svQFLhuqMgL0lLSOG7iC/hu4pLUMONScOM4buIxKjDjeG7iDBJ4buI4buISkrEqOG7tknDieG7slvhu7BGRy/hur7Dilvhur7hu4NO4bugR1EjT0BH4bqgZuG6oEcw4busTeG7uEdQYUdvLOG7rkfhu7Thu6wqUkfhu6nhu6wzR2Y7QOG7sEcw4busT0Dhu6xHW+G7rDpH4bqg4buuxagwR+G7ryJXR0Dhu47hu7hHw41ISUvDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu6nhu69m4buvLeG7rU5A4buwR8OMSC1JRUcww5Phu65H4buX4busT0cw4buaW0fhu7YxxIPFqEBH4bqhT0cw4bus4buuR1Hhu5YxRzBZQOG7rEVHduG7h+G7l+G7hUcw4busT0Dhu6xHW+G7rDpH4bqg4buuxagwR+G7ryJXRzAuR+G7oOG7rDjhu6BH4bu04busTeG7rkfhu7jDk+G7oEdvLOG7rkfhu7Thu6wqUkfhu6nhu6wzR2YuQOG7sEfhurpv4buT4bupZuG6vEdA4buO4bu4R8ONSElLw4lH4buvKeG7rkdQYUfhu6A9R1E7QOG7sEfhu6Dhu6xWREfhu5fhu7AxxIPhu6hAR28xxINHbyNPQOG7sEctR8O9xINH4bqh4buuw5lAR+G7h+G7r+G6oEfhu69ZQOG7rEc1xINFR+G7h1ZHMOG7rDdH4buv4busT0Dhu6xHNcSDRUfhu4Phu6w1RzBY4bug4busR29m4buX4buFRzDhu6xPQOG7rEdb4busOkfhuqDhu67FqDBH4buvIldH4bugM0Dhu7BHUcOT4buuR1Dhu67FqEBH4bu24buMQOG7rEdRw5MjR+G7oE7hu6BHIHtFR0Dhu7BPQOG7rEfhuqFPR1E/QOG7sEdRw5IjRzDhu6zGoMSDR+G7oD9H4buw4buuTiNFR+G7rCXhu6BHIOG7rkDhu6xHMCLDmUBHUVhNR+G7nk9Aw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7DiuG7ruG7uOG7sEcgIuG7oOG6pkYvL+G7oMOJ4bueTSNb4busMTDhu6wjw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvSUtI4buIL+G7iktQw41Jw4zhu4jEqMON4buIMEnhu4jhu4hKSsSo4bu2w43DieG7slvhu7BGRy/hur7Dilvhur7hu5VPQEdRO0Dhu7BHUOG7ruG7qEBH4bug4busTyNH4bu4OUDhu7BH4bugNU1H4bugTuG7oEdS4bu4R+G7rCXhu6BHIOG7rkDhu6zDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7hu6/hu6xN4bu4R+G7sOG7rk1Hb+G7k+G7qWZHMOG7rE9A4busR1vhu6w6R0Dhu47hu7hHw41ISUtH4bugPUfhu4pKw4xH4bqgZuG6oEdR4bukQEcwOUfhu4hIRzAiNzxA4buwR+G7r+G7rsavMUfhu6wl4bugRUfhu69v4buD4butR+G7oDVNRzDhu6xPQOG7rEdb4busOsOJR+G7g07hu6BH4bqgZuG6oEcw4bus4buuR1Hhu5YxR3tH4buKR0As4buuR1AxQOG7sERH4buHPUDhu7BH4bueT0BFR+G7oMagMUfhu7Y/QOG7sEVHUeG7ruG7pkBH4bu04buuQOG7rEVHMOG7rMavR1A04bugR8OiUiIj4bue4buu4bugw4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7DiuG7ruG7uOG7sEcgIuG7oOG6pkYvL+G7oMOJ4bueTSNb4busMTDhu6wjw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvSUtI4buIL+G7iktQw41Jw4zhu4jEqMON4buIMEnhu4jhu4hKSsSo4bu2w4zDieG7slvhu7BGRy/hur7Dilvhur7hu5cs4buuR1AxQOG7sEfhu6DGoDFH4bu2P0Dhu7BHQE3hu7hH4buvb+G7g+G7rcOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vm/hu5Phu6lmRzDhu6xPQOG7rEdb4busOkfhuqDhu67FqDBH4buvIldHUTc+4bugRzAuR+G7oOG7rDjhu6BH4bqhKeG7rkdb4busNyhA4buwR+G7oOG7rOG7lOG7uEdA4buUQOG7sEfhu6BNI0cgOOG7oEfhu7Thu6wqUkVHW+G7rE4wRzAi4buuxq9ARzDhu6zGr0fhu6Dhu6zhu5YwRUfhu7A9W0db4busxqBAR+G7sOG7rk4jR1A04bugRzAjT0BHUOG7rsWoQEfhu6Dhu6wjR+G7rCXhu6BHIOG7rkDhu6zEkEdRO0Dhu7BHMOG7rDzhu65HMOG7ruG7pFtHMDThu6BHUDHEg0cwIldH4bqhT0dR4bucxINH4bu4w5NA4busR+G7oDEs4bugR+G6oeG7mkBHUSxA4buwR+KAnOG7ryNPQEdQ4buUQEciw6hAR+G7tjHEg8WoQEcw4bus4buUQEcw4busxq9HMOG7rFIjR+G7sDcoQOG7sEfhu4dO4bugR287R+G6ocOdR1HDk+G7ruKAnUcwIiNA4buwR+G7oE7hu6BHMCI3PEDhu7BH4busJeG7oEcwIsOZQEdRWE1H4bueT0BHMOG7rE9A4busR1vhu6w6w4nDii9b4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7DiuG7ruG7uOG7sEcgIuG7oOG6pkYvL+G7oMOJ4bueTSNb4busMTDhu6wjw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvSUtI4buIL+G7iktQw41Jw4zhu4jEqMON4buIMEnhu4jhu4hKSsSo4bu24buKw4nhu7Jb4buwRkcv4bq+w4pb4bq+4buHPUDhu7BH4bueT0BHQE3hu7hHMOG7rsavMUfhu6wl4bugw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4buv4busP0Dhu7BHXTFNR28s4buuR+G7tOG7rCpSRUdRxq9HUU5A4busR+G7sOG7rk5H4bugP0Dhu7BHME7hu6BH4buw4buuTiNHUDThu6BHMOG7rMavR+G7oOG7rOG7ljBH4bqhT0fhu6wjw5MwR1EsQOG7sEcw4busxq9HMOG7rE0jRzAiI0Dhu7BH4bugTuG7oEdA4busT0cwIjc8QOG7sEVHUTtA4buwRzDhu6w84buuR1vhu6xOMEfhu6zhu67FqEBHQOG7rMOgQOG7sEfhuqBm4bqgR+G7oD1HQOG7jkDhu7BH4bu04bus4buu4bukMUcwOUdRPUcwMcSDxq9AR+G7oOG7rCVARUdRTyNHMMOTI0fhu5474buuR1A3fUDhu7BHUcavRzDhu6xN4bu4R+G7sOG7rk1Hbyzhu65H4bu04busKlJH4bup4busM0dmLkDhu7BH4bug4buWW0cwWUDhu6xH4bu2xqBARzDhu6w4R8OD4bqgw7PDs8OzR0Dhu47hu7hHw41ISUtH4bqhT0fhu6BO4bugR+G7sOG7rsOS4buuRzDhu6zGr0cw4busTSNHMCIjQOG7sEfhuqFPR0Dhu7AjT+G7rkcwWUDhu6zDicOKL1vhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vsOK4buu4bu44buwRyAi4bug4bqmRi8v4bugw4nhu55NI1vhu6wxMOG7rCPDieG6oUAvUFIg4bu0MCNbL0BS4bqjIC9JS0jhu4gv4buKS1DDjUnDjOG7iMSow43hu4gwSeG7iOG7iEpKxKjhu7bhu4jDieG7slvhu7BGRy/hur7Dilvhur7hu6/hu6zhu65HUeG7ljFH4bugxqAxR+G7tj9A4buwR0DDoEfhu69v4buD4butw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW+G7hyNQxING4bq+4butTTFH4bu24buoR+G7tOG7rE3hu65H4bu4w5Phu6BH4bu2T0fhu7hPQEdRO0Dhu7BHUOG7ruG7qEBH4bug4busTyNH4bu4OUDhu7BH4bugNU1H4bugTuG7oEdS4bu4R+G7rCXhu6BHIOG7rkDhu6xHMOG7rsavMUfhu6wl4bugRUfhu69v4buD4butR+G6oU9H4bugTuG7oEdALOG7rkdQMUDhu7BHMOG7rOG7rkdR4buWMUfhu6A1TUdvLOG7rkfhu7Thu6wqUsOJw4ovW+G6vsOKME3hu57hu7ZSRyAwxIPhu7ZS4bqmRuG7uE0i4buw4buuQETDjVvDo0dNMTAjRuG6vsOKMCLhur7DijBQ4bq+w4pbR+G7oOG7tk0gIOG6pkZb4buHI1DEg0bhur7DiuG7ruG7uOG7sEcgIuG7oOG6pkYvL+G7oMOJ4bueTSNb4busMTDhu6wjw4nhuqFAL1BSIOG7tDAjWy9AUuG6oyAvSUtI4buIL+G7iktQw41Jw4zhu4jEqMON4buIMEnhu4jhu4hKSsSo4bu2xKjDieG7slvhu7BGRy/hur7Dilvhur7hu5cs4buuR1AxQOG7sEfhu549QOG7sEfhu55PQEdAw6BH4buvb+G7g+G7rcOJw4ovW+G6vsOKLzBQ4bq+w4ovMCLhur7Dii8wTeG7nuG7tlLhur7DiltH4bug4bu2TSAg4bqmRlvhu4cjUMSDRuG6vm8s4buuR+G7tOG7rCpSRyDDmkcw4bus4buuR1Hhu5YxRzAiI0Dhu7BHw41HQOG7sE/Eg0fDjEhH4bqhT0fDjEktScOJw4ovW+G6vsOKW0fhu6Dhu7ZNICDhuqZGW8OiMTDhu6wjIkbhur5vI09A4buwR+G7l+G7rOG7mjDDii9b4bq+

Hoàng Nhật

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024

Độc đáo huy chương Olympic Paris 2024
2024-07-19 10:06:00

Mỗi chiếc huy chương Olympic Paris 2024 sẽ chứa đựng một phần nguyên bản của Tháp Eiffel, biểu tượng có từ thế kỷ 19 danh tiếng của nước Pháp.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long