Cập nhật:  GMT+7
4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu50gS8OJckbEkEXhurxyw4PDiULhu5Ry4bqu4bueTkbEkHLhu4ZF4buUcuG6ruG7uUZyxILhu55yVOG7rXLhu5jhu5Dhu57hu4xGxJByw4Phu6tGcsSC4buIRsSQcuG7mOG7scSCcjnhu7Phu5hy4buY4buQw4BGcuG7mMOJ4bqm4buUcsODw4lC4buUcuG7mEfhu61GcsOU4buUxKjEgnLhuq7DiUNGcuG7kOG7q3JGxJDhu63DmXJ0dC90deG7my9FdOG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSDhurbhu6vhuq5x4budYcSQ4butw5lydHQvdHVy4buY4buvw4lyIOG7rXJhS8OJ4buTcuG6v8OZcsOD4burRnLDqeG7kOG7lEbEkHLhu55ORsSQcjnhu7Phu5hy4buY4buQw4BGcsOpTHLDlOG7lMSoxIJy4buXOcOpw6lkxqFyacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4Ry4buS4bqkcuG7mExyxIJF4bugxIJyIEvDiXJGxJBF4bq8csODw4lC4buUcuG6ruG7nk5GxJBy4buGReG7lHLhuq7hu7lGcsSC4bueclThu61y4buY4buQ4bue4buMRsSQcsOD4burRnLEguG7iEbEkHLhu5jhu7HEgnI54buz4buYcuG7mOG7kMOARnLhu5jDieG6puG7lHLDg8OJQuG7lHLhu5hH4butRnLDlOG7lMSoxIJy4buXxJDDieG7q8OJcuG6sEfhu69GcnVzc+G7qXItcnVzdMO6xqHhu5lyOkhy4buC4butcuG7mEXhu4hGxJBy4buYw4lGcuG6sOG7nsOSxIJyY0VIciZF4buccuG7mOG6vMSCRXLhur/DmXLDg+G7q0Zyw6nhu5Dhu5RGxJBy4bueTkbEkHI5w6nDqWRyacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4RyIOG7rXLDqUXhurxyOMOJ4bqmRnLEgkVHcsODw4nhuqzhu5hy4buY4buvw4lyw4Phu5RMw4lyRcONw5Vyw4Phu7FHcuG6rsOJQ0Zy4buQ4burcsSCRcOJ4bqo4buUcsO6L3R14bubL8OV4bud4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53hu5vhu5jhu6vDg+G7guG6tnLhu5Lhu5jDmeG7guG6tm9x4buE4bur4buQxJDDiUbDtHXDlcOacuG7q+G7lOG7mEdx4bud4bub4buY4buQ4bud4bub4buY4bqu4bud4bubw4nhu4TEkHLhu6vhu4LDicSQRm9x4burw4Phu5I5w4nhuq7huq7hu4LhurZxcsOJ4bqub3HEguG7mOG7gnNzXyZHRuG7mOG6tkbhu5hj4buC4burxILhurYgR+G7guG6ruG6tuG7kHRf4bq5xILhu5jhu5Dhu4JfJl9h4bq2VeG7kl874bquw4nhu5h0X8OJ4buExJAwOeG7qiI7Xz8wZWM44buq4buLcXLhu5Lhu5DEgm9xReG7mOG7mMOVw7QvL+G6ruG7q0bEkMSCR0bEkOG7kuG7q0bhu5lURi/EgsOVVC/hurnDleG7gkfhu6vhuq4vYeG6tlXhu5IvdXN0w7ovdHUvMDkiX3PDusO6xanDsuG7pSp0w7Lhu6U/ReG7q+G7mTZjInFy4buS4buYw5nhu4LhurZvcSrDocSRPzvEkS3EkTAiIMOpw7Ry4buSw4nhu4JU4bq24buQcnTDlcOacuG7kkfhu4LDieG6ruG7kXIqw6HEkT87xJEtw6nDoWPDtHLhu5LDieG7glThurbhu5BydMOVw5py4buSR+G7gsOJ4bqu4buRcirDocSRPzvEkS04O13DqcO0cuG7ksOJ4buCVOG6tuG7kHJ0w5XDmnLhu5JH4buCw4nhuq7hu5Fyw60wP8OpIMO0cuG7pXNzw5XDmuG7kXIqw6HEkT87xJEtKsOhw6nDqcOhOcO0cuG7ksOJ4buCVOG6tuG7kHJ0w5XDmnLhu5JH4buCw4nhuq7hu5FyIDswIiDDqcO0csO6w7pzw5XDmnHhu53hu5sv4buY4bqu4bud4bubL+G7mOG7kOG7neG7m+G7mOG7kOG7neG7m+G7mOG6ruG7neG7m8OV4budY0VIciZF4buccuG7mOG6vMSCRXLhur/DmXLDg+G7q0Zyw6nhu5Dhu5RGxJBy4bueTkbEkHI5w6nDqWRyacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4RyIOG7rXLDqUXhurxyOMOJ4bqmRnLhu5hF4buIRsSQcuG7mMOJRuG7my/DleG7neG7mOG7r8OJcsOD4buUTMOJckXDjcOVcsOD4buxR+G7mXLhu5dyVkZFw7Ryw6nhu6rGoeG7my/DleG7neG7my/hu5jhuq7hu53hu5sv4buY4buQ4bud4bubL+G7mOG7q8OD4buC4bq24bud4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu50gS8OJckbEkEXhurxyRkXDveG7hHLDg8OJQuG7lHLhuq7hu55ORsSQcsSC4buxxIJy4buGReG7lHLhuq7hu7lGcsSC4buecuG7mMOJ4bqm4buUcsODw4lC4buUclThu61y4buY4buIRnJUw4lGRXLhu5jhu5Dhu57hu4xGxJByw4Phu6tGcsSC4buIRsSQcuG7mOG7scSCcjnhu7Phu5hy4buY4buQw4BGcsSQw4nhu6vDiXLhurBH4buvRnJ1c3Phu6lyLXJ1c3TDuuG7kXLDlUVMcsODw4nhuqxGclThu61yRkXhu7lGcuG7kEtGxJByxILhu7HEgnLhurDDiUJGckXhurpGRXLhu5jDieG6puG7lHLDg8OJQuG7lOG7k3LEkEjDlXLDlUXDgUZy4bqw4bqgw5ly4buE4buvRkVyxILhu7HEgnLDlUVHRsSQcuG7mOG7kOG7rUdy4buYRcOJcuG6sOG7lOG7q+G7k3LEguG7scSCcsSC4buUS8SCclTDgEZy4bqwS0bEkOG7k3Lhu5jDieG6rMOVcuG7mOG7msSCcuG6sEzDiXLhu4RPw4nhu5NyRuG7uUbEkHLEguG7q0dyxIJFQeG7mHLhu4Lhu57DkkbEkOG7k3JFw4nhuqrhu5Ryw5Thu5R2csSC4buIRsSQcuG7mOG7scSCcjnhu7Phu5hy4buY4buQw4BGcuG7jHLhurDhurzhu6tyw5VF4bueTkbEkOG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budw6lF4bur4buEcuG6rlFyIEvDiXJGxJBF4bq8csSCSHLhu6Vzc3LhurDhu6/DiXLDg8OJQuG7lOG7k3Lhu5jhu5BHRsSQcuG6sEhyxIJIcsO64bupc3LhurDhu6/DiXLDg8OJQuG7lHLhu4xy4bqw4bq84burcsOVReG7nk5GxJByxJBK4buEciZF4buccuG7mOG6vMSCRXJFR+G7s8SCcmNFSHImReG7nHLhu5jhurzEgkVy4bq/w5lyw4Phu6tGcjnDqcOpZHJU4butcuG7hEvhu5hy4buSxKhyw4Phu6tGcsSCReG7lMOZ4bqmRnLhu4Thu4hGcsSC4buc4burcuG6v8OZcsOD4burRnI5w6nDqWRy4bunw7py4buYw4pGReG7k3Lhu5hF4butRkVyw5VFxKjhu5Fy4bqw4buvw4lyw4PDiULhu5RydMO6dXLhu4ZF4buUcuG6ruG7uUZyxILhu55y4buYw4nhuqbhu5Ryw4PDiULhu5RyVOG7rXJ0w7pzcsOp4buQ4bue4buMRsSQcsOD4burRnLEguG7iEbEkHLhu5jhu7HEgnI54buz4buYcuG7mOG7kMOARnLhu5jDieG6puG7lHLDg8OJQuG7lOG7mXLDqeG7kEdGxJBy4buSxKhydMO6c3Lhu5jhu5Dhu57hu4xGxJByw4Phu6tGcsSC4buIRsSQcuG7mOG7scSCcjnhu7Phu5hy4buY4buQw4BGcuG7mMOJ4bqm4buUcsODw4lC4buUcsSCSHLhu6fGsHLhurDhu6/DiXLDg8OJQuG7lHJGU+G7k3Lhu6Xhu6dy4bqw4buvw4lyw4PDiULhu5Ry4bqu4bu5RnLhu5hLxIJyw6nhu63DmeG7k3I54buew5NGxJDhu5Nyw6lF4buxw4nhu5NyN0Xhu4Thurbhu5Dhu5NyOeG7iEbEkOG7k3I/4burR+G7k3Iq4burckbhu6vhu5NyJkV44buE4buZ4buZ4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53DqUXhu4hGxJByw4Phu7FHcuG7mOG7r8OJcsOD4buUTMOJckXDjcOV4buTcmNFSHImReG7nHLhu5jhurzEgkVyIOG7rXLDqUXhurxyOMOJ4bqmRnLEgkVHcsODw4nhuqzhu5jhu5Ny4buYUHJGeOG7hHJ1c3Phu6ly4bqw4bqsRnJG4burw5nhu5NyKuG7q0ZyxILhu4hGxJBy4buY4buxxIJyOeG7s+G7mHLhu5jhu5DDgEZy4buMckVORnJ0dHJGxJBF4bq6RnLhu4ZF4buUcuG6ruG7uUZyxILhu55y4buY4buQR0bEkHLEgnZyRuG7nk/EgnJU4butcuG7mOG7kOG7nuG7jEbEkHLDg+G7q0ZyxILhu4hGxJBy4buY4buxxIJyOeG7s+G7mHLhu5jhu5DDgEZy4bqwd3LEgkhyRkVTRsSQcuG6sEhGxJByxJBIw5Vy4buYR3Lhu4JPRnLhu5jhu5BHRsSQclTDieG6qsSCcuG7mMOAw5VyRcOSw5Vyw5rhu7nDmXLhuq5RRsSQcuG7hkXEqMOJcuG6sOG7r8OJcuG6sEfhu61GcuG7huG6rOG7mHLhu5hH4butRnLhuq7hu7lGcuG7mEvEguG7kXLhu5hFUcSCckXDieG6qkZyxILhu7HEgnLDlUVHRsSQcuG7mOG7kOG7rUdy4buYRcOJcuG6sOG7lOG7q3LDmeG6puG7lHJG4bueT8SC4buRcuG7mEVRxIJyRcOJ4bqqRnLhu5hFeUbEkHLhu4LDksOJcsSC4buxxIJyRkXDieG6quG7hHJU4buacsSCReG6uEZFcuG7mOG7kOG6vOG7k3Lhu4bDiUZFcuG7mOG6rOG7k3LDmndyRUvDieG7k3LDlOG7lMSoxIJyw5VFSUbEkHLhu6tGckbDiUZFcuG7jHLhurDhurzhu6tyw5VF4bueTkbEkHJU4butcsSCdnJG4bueT8SC4buZcmFMw4lyw4PDgOG7mHLhu4Lhu61yxILhu7HEgnLEguG7lEvEgnJUw4BGcuG6sEtGxJBy4buMcuG6sOG6vOG7q3LDlUXhu55ORsSQckZF4buecuKAnMOpR+G7rUZy4bqu4bu5RnLhurBH4butRnLhu4bhuqzhu5hyw5rhu7nDmXLhuq5RRsSQcuG6sMOTw4ly4buSxKhGxJByVHhGckVI4burcuG7jHLhu4ZF4buUcuG6ruG7uUZyxILhu57igJ3hu5Ny4oCcYcSQ4butw5lyVOG6unJGxJDhu57Dk8OJckbEkEXDqEfigJ3hu5Ny4oCcYcSQ4buew5PDiXJpw4nhuqrhu5hyYeG7q+G7hHLhu57hu5Ry4buYw4nhuqZGcuG6rsagRsSQckXhu61GxJByacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4TigJ3igKbhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7nSbhu7HEgnLhu4ZF4buUcuG6ruG7uUZyxILhu55y4bqwd3LhurDhuqDDmXLhu4Thu69GRXLEguG7scSCcsOVRUdGxJBy4buY4buQ4butR3LDlUXhu7Hhu5hy4buY4buQw4lCRnLhu4bDiUZFcuG7mOG6rOG7k3LEkMOJduG7hHJGxJBFw6hH4buTcuG7guG7reG7hHLEkMOJ4but4buUckXDksOVcsOVReG7scOV4buTcsSQSMOVcsOVRcOBRnLEgnbDiXLhu5hFw4nhuqpGcuG6sMOTw4ly4buSxKhGxJByRkXhu7lGcuG6ruG7uUbhu5Ny4buC4but4buEcuG7mEXhu6vDmXLhurBMw4lyw4NLcuG7hOG7s+G7mHLhurDDk8OJcuG7ksSoRsSQcuG7jHLhu4ZF4buUcuG6ruG7uUZyxILhu57hu5lyY0VHRsSQcuG7mOG7kOG7rUdy4oCcJnZyRuG7nk/EgnLEgkXhu5RGxJBy4buS4bugxIJyw5rhu7nDmXLhuq5RRsSQckbhu4hGxJBy4buYReG7iEZy4buET8OJ4oCdcuG7mOG7kEdGxJByw7pyRnjhu4Ryw5Thu5Thu6vhu5NyRkXhu7lGcuG6ruG7uUZy4bqwd3Lhu5hRckbEkOG7lMOZ4bqqRnJFw4nhuqxGckVORnJ0dXLhu5jhu5DDieG6quG7lHLhu4RydXLhurBB4buYcuG6sEJy4buC4but4buEcuG6sOG7nsOTRsSQ4buTcsSC4buIRsSQcuG7mOG7kOG6ukZFcsSC4buIRsSQcsSCS0bEkOKApuG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budJuG7scSCcuG6sOG6vOG7q3LDlUXhu55ORsSQcuG6sHdyReG7lMOZcuG6sEtGxJBy4bqw4buew5LEgnJF4butRsSQckbEkOG7rUZy4buYxq9y4bqwSkbEkHLhurBCcsOa4bu5w5ly4bquUUbEkHLEgk5y4buS4buMckXhu69y4buYw4FGxJBy4buYRcOJ4bqs4buYcsOZ4bqs4buUcsSCQcOVcsOad+G7mXJk4buU4buocuKAnGnhurpyRsSQ4buew5PDiXJGxJBFw6hH4oCdcsO6csSCQcOVcuG7mOG7kEdGxJBy4bulckZ44buEcsOU4buU4burcuG6sHdyVMOARnLhurBLRsSQcuG6sOG7nsOSxIJyRU5GcsO54buZ4bupc3Ny4buYxq9y4bqwSkbEkOG7k3JUw4BGcuG6sEtGxJBy4burRnLhu5LDiUZFcsOad3JFS8OJcuG6sOG7nsOSxIJyRU5GcnTGsHJGxJBF4bq6RnLhu5jGr3LhurBKRsSQcuG6sHdyw5rhu7nDmXLhuq5RRsSQcuG7hE/DiXJFTkZyw7nDuXRyRsSQReG6ukZyxIJ4RnJGReG7rXLhurDhu6/DiXLhurBH4butRnLhu4bhuqzhu5jhu5lyYXjhu4RydXN0dXLEgnZyRuG7nk/EgnLEgkhyRU5GcnThu6dy4buY4buQw4nhuqrhu5RyxJDDieG7q3LhurDhurpGRXLhurDhu6/hu5hyxIJF4buU4bqgRnLhuq7hu6tGRXJFw4nhuqrhu5RyxJDDieG7q3LhurDhurpGRXJUeEZyRUjhu6vhu5NyRU5GcuG7p+G7pXJGxJBF4bq6RnLhu4ZF4buUcuG6ruG7uUZyxILhu55y4bqw4buv4buYcsSCReG7lOG6oEZy4bqu4burRkVyRcOJ4bqq4buUcuG7hkXhu5Ry4bqu4bu5RnLEguG7nnJUeEZyRUjhu6vhu5FyxIJIcuG7mOG7kOG6pkZy4bun4bupckbEkEXhurpGcuG7hkXhu5Ry4bqu4bu5RnLEguG7nnLhu4ZF4buIRsSQcsSCSHLhu5jhu5DDgnLhurbhu4Ryw4PDjHJFw43EguG7kXLEkMOBRnLhu6dzckbEkEXhurpGcuG7hkXhu5Ry4bqu4bu5RnLEguG7nnLEgkhyRkXhu61yVHhGckVI4bur4buTckZF4butcuG7ksOJRkVyRUfhu6/hu5hyxIJLRsSQcuG6sEpGxJDhu5lyIMOJ4bqqRnLEgnZyRuG7nk/EgnLEgkhy4buY4buQ4bqmRnLhu6fhu6lyRsSQReG6ukZy4buGReG7lHLhuq7hu7lGcsSC4buecuG6sHbhu4Ryw4N2R3JU4bqqcuG7ksOJRkVy4buE4buIw4ly4buY4buQ4buew5NGxJDhu5nhu5nhu5nhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7ncOp4buvw4lyIEvDiXJGxJBF4bq84buTcirhu6tGcsOpReG7nsOTRsSQcuG7mOG7kFHEgnLhur/DmXLDg+G7q0Zyw6nhu5Dhu5RGxJBy4bueTkbEkHI5w6nDqWRyacOJ4bqq4buYcmHhu6vhu4Ry4bqw4bqockbEkEXhurxyw6lF4buccuG7mOG7nk9GxJByJkXhurhGRXLDlUXhu5zhu5NyJkXhu5xy4buY4bq8xIJFckbhu55PxILhu5NyxILhu7HEgnLDg0vhu5NyRsSQ4butRkVy4buCw4nhuqZGcsOU4buU4burRnLhu4ZF4bq2RnLhu5hF4bue4buMRsSQcnXhu6d1cuG7mMOAw5Vy4buYRULhu5NyxILhu7FyRkXhu7lG4buTcuG7mOG7kEdGxJBy4bqwSHLEgkhyxrByIOG7lOG7uUZyxIJF4bueTkbEkHI44burR3LhurBLRsSQckXhu69GxJByKuG7q+G7k3J14bulcirDvUbEkHLhu4ZF4bq2RnLEguG7nOG7q3LDqUXhu5xy4buY4bueT0bEkHImReG6uEZFcsOVReG7nOG7k3J0w7rDuXIqw71GxJBy4buGReG6tkZyxILhu5zhu6ty4bq/w5lyw4Phu6tGcsOp4buQ4buURsSQcuG7nk5GxJByOcOpw6lkcmnDieG6quG7mHJh4bur4buEclThu61y4bup4bulcsODw71GxJBy4buGReG6tkZyxILhu5zhu6tyxILhu7HEgnLDg0vhu5kv4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53DqUXhurZHcjomZWlh4bubL8OV4bud


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá

Dám nghĩ, dám làm, sẽ có đột phá
2024-06-21 08:49:00

Dường như có một suy nghĩ cố hữu lâu nay đối với nhiều người rằng, báo Đảng thì chính thống nhưng truyền thống, hay nói cách khác là khô cứng và khó thay đổi. Chính thống thì...

Sứ mệnh “Phò chính, trừ tà”

Sứ mệnh “Phò chính, trừ tà”
2024-06-21 08:30:00

baophutho.vn Gần tám thập niên trước, giữa thời điểm cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược của quân và dân ta bước vào giai đoạn cam...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long