Cập nhật:  GMT+7
w7Xhuqbhu53GoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG6reG6rMOTw4nDgeG7l8O0KUjhuqzGoeG6uuG6pOG6pkLGoUFG4bqsxqHDk+G6puG6vOG7peG6rMah4bqk4bqs4buadcah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqFB4buY4bq64bqkxqFBeMOSxqHhu7d3TMahw5JTb8ah4bu34bqm4bqo4bq64bqmxqFNw5Lhu6DhurDhurrGoeG6psOS4bug4bq24bq6xqEwduG6uMah4bqt4bqmdeG6vMah4buc4buK4bqsxqHhu7fDuuG7t8ah4bqmxKhMxqHDk8O64bu3xqHhu57FqW/GoeG7ueG6vHXhurrhuqbGoeG6uuG6pOG6puG6rOG6tkzDtS/huqbhu53DtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dMKcOBdeG7ueG7l8O0MuG6pMO54bugxqFyL3JvxqHhuqbDkuG7oOG6tuG6usahMHbhurjGoeG6reG6pnXhurzGocOTScah4bu34bqm4buY4bu3xqHhuqZI4bqsxqHhurrhuqThuqZCxqFBRuG6rMahw5Phuqbhurzhu6XhuqzGoeG6pOG6rOG7mnXGoeG6uuG6pOG7kuG7iOG6rMahQeG7mOG6uuG6pMahQXjDksah4bu3d0zGocOU4bugxqHhu7fhuqbhuqjhurrhuqbGoU3DkuG7oOG6sOG6usah4bqmw5Lhu6DhurbhurrGoeG7nOG7iuG6rMah4bu3w7rhu7fGoeG6psSoTMahw5PDuuG7t8ah4buexanGoeG7jSnhuq3hu4fhu49vxqHhu7nhurx14bq64bqmxqHhurrhuqThuqbhuqzhurZMxqHhuqbhurzhu6XDk8ahQUjhurrhuqTGocOTTuG6vOG6uuG6pMahw4lE4bq64bqmxqHhu5zhu5bhu7fGoeG6uuG7hOG6uuG6pMah4bq64bqk4bqm4bqs4bq2TMahw5NOxILhurrGoUFCdcah4bu1w7nhurrGoeG6psOS4bug4bq24bq6w7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tnVMw5Phuqzhurzhurrhu5fDtMO14bqs4bq44bqkxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l+G6rOG7tsOB4bq6w5PDgU7hu5fGoU/Dk+G7oMOJw4Hhu4vhu5fhu6Lhuqzhu7nDk+G6pm3GoeG7neG7m+G7m+G7m0zhu55uxqHhuqbDgeG6rOG6pOG6psOTbcahcXLhu5tM4buebuG7l8ahT07hu7fhu4vhu5cvL+G7t8Oz4bu1deG6vEzhuqbDksOT4bqm4bq8w7Phu5zhurov4bu5w4FPRcOT4bq8TC/hurrDgeG7ok8v4buj4buf4bujci/hu53hu53hu53hu7lw4budcOG7oeG7neG7n+G7ncOTcuG7nXHhu5vDiXQt4bud4buj4bufw7PEkEzhuqThu5fGoXXDicOT4buL4buXKUjhuqzGoeG6uuG6pOG6pkLGoUFG4bqsxqHDk+G6puG6vOG7peG6rMah4bqk4bqs4buadcah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqFB4buY4bq64bqkxqFBeMOSxqHhu7d3TMahw5JTb8ah4bu34bqm4bqo4bq64bqmxqFNw5Lhu6DhurDhurrGoeG6psOS4bug4bq24bq6xqEwduG6uMah4bqt4bqmdeG6vMah4buc4buK4bqsxqHhu7fDuuG7t8ah4bqmxKhMxqHDk8O64bu3xqHhu57FqW/GoeG7ueG6vHXhurrhuqbGoeG6uuG6pOG6puG6rOG6tkzhu5fGoeG7ouG6rOG7ucOT4bqm4buL4buX4bud4bub4bub4bub4buXxqHhuqbDgeG6rOG6pOG6psOT4buL4buXcXLhu5vhu5fGoS/DtMO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu2dUzDk+G6rOG6vOG6uuG7l8O0QEfhurrhuqTGoeG7t+G6puG6qMah4bu04bqoxqHDk+G6puG7ksahKcOS4bug4bq24bq6xqHDklPGoTB24bq4xqHhuq3huqZ14bq8xqFM4bqmw7rDk8ah4bu14bqs4bqyw5LGocOT4bul4bqsxqHhuqZI4bqsxqHhurrhuqThuqZCw7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tOG6vOG7ueG7oOG7l8O0QEfhurrhuqTGoeG7t+G6puG6qMahMuG6pMOS4bug4bq04bq6xqHDosOSdeG6uuG6pMahVeG6uuG6psahLcah4bqt4bqp4bq/b8ah4bu04bqoxqHDk+G6puG7ksahKcOS4bug4bq24bq6xqHDlOG7oMah4bucw7nGoUFH4bq64bqkxqHhu7fhuqbhuqjGoTDEgsahQOG7mOG7t8ah4bqt4bqm4bup4bq64bqkxqEtxqHhurXhuqbDisah4bu04bqoxqHDk+G6puG7ksahKcOS4bug4bq24bq6xqHDlOG7oG/GoeG7tuG6psOUxqHDk0Lhu7fhuqbGoeG6qeG7tDLhu7jGoeG6psOS4bug4bq24bq6xqFBR+G6uuG6pMah4bu34bqmw5TGocOTTuG6qsah4bqmSOG6rMah4bq64bqk4bqmQsOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG6reG7peG6rMah4bqmSOG6rMah4bq64bqk4bqmQm/GoeG7t8O64bu3xqFB4bul4bqsxqHhu7XhuqzhurLDksahQcWpxqFB4buSxKjhu7fGoeG6uuG6pOG6psOBxqHhu5zhurDGocOT4bqq4bq64bqmxqHhuqbhuqrhurrhuqbGoeG6puG6vOG7pcOTxqFBSOG6uuG6pMah4bu3w5R1xqHhu7fDuuG7t8ahKeG6reG7h2/GoeG7ueG6vHXhurrhuqbGoeG6uuG6pOG6puG6rOG6tkzGoeG6puG6vOG7pcOTxqFBSOG6uuG6pMahw5NO4bq84bq64bqkxqHDiUThurrhuqbGoeG7nOG7luG7t8ah4bq64buE4bq64bqkxqHhurrhuqThuqbhuqzhurZMxqHDk07EguG6usahQUJ1xqHhu7XDueG6usah4bqmw5Lhu6DhurbhurpuxqHhuqbhuqzhurLDksahTuG7gsah4bqmw4zhurrGoeG7nOG6sMahMuG6pOG6pkLGoU3DkuG7oOG6rsOTxqFPRsah4buj4bujL+G7o+G7m+G7o+G7nS8yw6ItKUAy4bu4b8ah4bq64bqkw7nhu6DGoeG7nXQv4bud4bujL+G7o+G7m+G7o+G7ncah4bu3w5R1xqEpQDLhu7jGocOTQ+G6uuG6psah4bq14bqm4buMxqHhuq3huqbhu4BuxqEg4bquxqHhuqbhurzhu6Xhu7fhuqbGoU9GxqHhu51z4bujLyApLeG6qeG7tDLhu7hvxqHhurrhuqTDueG7oMah4bub4bufL+G7neG7my/hu6Phu5vhu6Phu6PGoeG7t8OUdcah4bqp4bu0MuG7uMah4bqmw5Lhu6DhurbhurrGoTB24bq4xqHhuq3huqZ14bq8xqHhu5zhurDGoeG7t+G6puG6qOG6uuG6psahT8O64bu34bqmxqHhuqbDjcahw5NOxKhvxqFF4bqmw5Lhu6Dhuq7hurrGoUXhuqbhuqjhu7fhuqbGoUzhuqbDusOTxqHDk07huqzhurLhurrGoeG6uuG7hOG6uuG6pMah4bq64bqk4bqm4bqs4bq2TG/GoeG6uuG7hOG6uuG6pMahw5Phuqbhu4ThurrGocOTTsSC4bq6xqFBQnXGoeG7tcO54bq6xqHDk0PhurrhuqZvxqHhu5zhuqzhurbhu7fGoeG6psONxqHDk07EqMah4bu3w7rhu7fGocOT4bqmw5TGocOTw5Xhu7dvxqFNw5Lhu6DhurDhurrGocOJxKjhuqzGoeG7t+G6puG6vMah4bu3w7rhu7fGoSnhuq3hu4dvxqHhu7nhurx14bq64bqmxqHhurrhuqThuqbhuqzhurZMxqFM4bqmw7rDk8ahw5NO4bqs4bqy4bq6w7PGoUBH4bq64bqkxqHDk+G6puG7iOG6rG/GoeG7t8O64bu3xqFB4bul4bqsxqHhu7XhuqzhurLDksahQcWpxqHDk+G6puG7reG6uuG6pMahw5Phuqbhu6nhurrGocOTTnXhurzGoUFJ4bqsb8ah4bu1w7nhu6DGocOT4buGxqFNw5J14bq6xqFB4bqs4bqy4bq4b8ah4bq64bqm4bua4bq64bqkxqFF4bqmw4rGoUXhuqbGsOG6um/GoeG7nOG7kuG7iuG6uuG6pMah4bq44bup4bu3xqHhu7fhu5DhurrhuqTGoeG6uuG6puG7ksah4bq44bq84bq64bqkxqHhurjDkkbhurpvxqHhurrhuqTDkuG7oOG6tuG6usah4buc4buA4bq64bqkxqHhu7fDlHXGoeG7t8O64bu3xqEp4bqt4buHb8ah4bu54bq8deG6uuG6psah4bq64bqk4bqm4bqs4bq2TMahw5NO4bq84bq64bqkxqFNw5LDusahw5NO4bqq4bq64bqmxqHhuqbhurzhu6XDk8ahQUjhurrhuqRvxqFP4bun4bq6xqHhu57DknfDk8OzxqHhu7bDuuG7t8ahUMahReG6rOG6ruG6usahw5N5TMahw5NOw5LhurrhuqTGoeG7nMO54bq8xqHhurhIw5PGoU9GxqHhurpI4bqsxqHhu7nDkuG6uuG6pG3GoTLhuqTDkkfhurrGocOJ4buW4bu3xqFB4bqyxqHhuqbDjcahw5NOxKhvxqFBeMOSxqHDk+G7ksah4bu34bqm4bq8xqHhu7fDuuG7t8ahKeG6reG7h2/GoeG7t8O64bu3xqHhurjhu4TGoeG6puG6quG6uuG6psahQeG6rOG6suG6uG7GocOT4bqm4buW4bu3xqHDk07hu6XhurrhuqTGoeG7t8OMxqFPSsah4bqm4bulxqHDk3jhurrhuqRvxqFFxILhurrhuqbGoeG6uOG7ksOM4bq64bqkxqHhurpI4bqsxqFBR+G6uuG6pMahTOG6psOV4bu3xqHhu5zDlcahT+G7p+G6usah4buew5J3w5PGocOT4bul4bqsxqHhu7fDuuG7t8ah4bqmxKhMxqHDk8O64bu3bsah4bu5QuG7t+G6psah4bucw5XGocOT4bqmw5LGoeG6pOG6vOG6uMah4bucw7nGoeG7nsagxqHDiVDGoU7DuuG7t8ahw5Phuqbhu6fhuqxuxqHhu5zhuqzhurbhu7fGoU3DkuG7oMah4bqm4bq84bul4bu34bqmxqFBd8OTxqFB4bqyxqFM4bqmw5Xhu7fGoeG7nMOVxqFP4bun4bq6xqHhu57DknfDk8ah4bq4SMOTxqHhu7fDuuG7t+G6psah4bu3w4rGoeG6puG6rOG6tsOSxqFNw5Lhu6dvxqHhu7fhuqbDkuG7oOG6suG6usahQUnhuqzGoeG6uMOV4bu3xqFB4bqo4bu34bqmxqFPxqDGoeG7ucOV4bq64bqkxqFBd8OTb8ah4bu3w4zGoeG7t+G6puG6rsahw5Phuqjhu7fhuqbGocOTw5XGoU7DkkjhurrhuqTGoUF3w5PGoeG6psSoTMahw4lQxqFB4bqyxqHhu7fDuuG7t8ahKeG6reG7h8ahw5N54bq6xqHhu7nDleG6uuG6pMahTOG6psO6w5PGocOTTuG6rOG6suG6usahT+G7p+G6usah4buew5J3w5PigKbGocOiw5J1xqFBw4pvxqFB4bqyxqHhu7fhuqbhuqjhurrhuqbGoU3DkuG7oOG6sOG6usahQUJ1xqFM4bqm4buSw4zhurrhuqTGoUVCTMahw5Phuqbhu4jhuqzGoeG7t8OKxqHhuqbhu5Lhu4rhurrhuqTGoeG6pOG6rOG7p+G6rMahTcOS4bug4bquw5NvxqHDk+G6psO64bq8xqHhuqRLb8ahReG6puG7qeG7t8ahTOG6psOV4bu3xqFF4bqmw4rGoUXhuqbGsOG6um/GocOT4bul4bq8xqFP4buWxqHDk+G6pkbhurrhuqTGoeG6uuG6pnfDk2/GoUFH4bq64bqkxqHDk+G6psOSeeG6usah4bqk4bqs4buadcah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqFB4buY4bq64bqkxqFBeMOSxqHhu7d3TMahw5Thu6BvxqHhu7fhuqbhuqjhurrhuqbGoU3DkuG7oOG6sOG6usah4bqmw5Lhu6DhurbhurrGoeG7nOG7iuG6rMah4bu3w7rhu7fGoSnhuq3hu4dvxqHhu7nhurx14bq64bqmxqHhurrhuqThuqbhuqzhurZMxqHhuqTDikzGoUzhuqZ44bq6xqHDk+G6puG7jOG7t8ahQcO94bugxqFM4bqmw7rDk8ahw5NO4bqs4bqy4bq6xqFP4bun4bq6xqHhu57DknfDk8ah4bu3w5R1xqEp4bqt4buHb8ah4bu54bq8deG6uuG6psah4bq64bqk4bqm4bqs4bq2TMahw5NOxILhurrGoUFCdcah4bu1w7nhurrGoeG6psOS4bug4bq24bq6w7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTOG7tnVMw5Phuqzhurzhurrhu5fDtMO14bqs4bq44bqkxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l+G7ucOT4bqmw5Lhurjhu7XGoeG6rOG7tsOB4bq6w5PDgU7hu5fGoU/Dk+G7oMOJw4Hhu4vhu5fhu6Lhuqzhu7nDk+G6pm3GoeG7neG7m+G7m+G7m0zhu55uxqHhuqbDgeG6rOG6pOG6psOTbcahcOG7o3BM4buebuG7l8ahT07hu7fhu4vhu5cvL+G7t8Oz4bu1deG6vEzhuqbDksOT4bqm4bq8w7Phu5zhurov4bu5w4FPRcOT4bq8TC/hurrDgeG7ok8v4buj4buf4bujci/hu53hu53hu53hu7lw4bud4buh4bub4bub4bubdMOTcnJx4buhw4nhu53hu5steuG7oeG7oXRwcuG7nXHhu5vhu6NxdHLhu50t4bud4bu14buf4bub4bu5w7PEkEzhuqThu5fGoXXDicOT4buL4buXKUjhuqzGoeG6uuG6pOG6pkLGoUFG4bqsxqHDk+G6puG6vOG7peG6rMah4bqk4bqs4buadcah4bq64bqk4buS4buI4bqsxqFB4buY4bq64bqkxqFBeMOSxqHhu7d3TMahw5JTb8ah4bu34bqm4bqo4bq64bqmxqFNw5Lhu6DhurDhurrGoeG6psOS4bug4bq24bq6xqEwduG6uMah4bqt4bqmdeG6vMah4buc4buK4bqsxqHhu7fDuuG7t8ah4bqmxKhMxqHDk8O64bu3xqHhu57FqW/GoeG7ueG6vHXhurrhuqbGoeG6uuG6pOG6puG6rOG6tkzhu5fGoeG7ouG6rOG7ucOT4bqm4buL4buX4bud4bub4bub4bub4buXxqHhuqbDgeG6rOG6pOG6psOT4buL4buXcOG7o3Dhu5fGoS/DtMO1L0zDtMO1TMah4bu3w4l1T0/hu4vhu5dM4bu2dUzDk+G6rOG6vOG6uuG7l8O04bqt4bq8w7nhurrGoeG7t+G7p+G6uuG6psah4bqmSOG6rMah4bq64bqk4bqmQsOzw7UvTMO0w7VMxqHhu7fDiXVPT+G7i+G7l0zhu7Thurzhu7nhu6Dhu5fDtOG6rU7EguG6usahw5PhuqzhurrhuqbGocOT4bqmeOG6usah4bu3eMOSxqHDk+G6pkJvxqHDk+G6puG7reG6uuG6pMahw5Phuqbhu6nhurpvxqHhu7dK4bqsxqHhurhKb8ahw4nFqeG6uuG6psahQeG7peG6vMahKcOS4bug4bq24bq6xqHDlOG7oG/GoeG6qeG7tDLhu7jGoeG6psOS4bug4bq24bq6xqEwduG6uMah4bqt4bqmdeG6vMahQcWpxqHDk07hu6fGocOJ4buI4bqsxqHDk07hu5bhu7fGocOT4bqs4bquTMah4bq4SMOTxqFPRsah4bq6SOG6rMah4bu5w5LhurrhuqRvxqFQxqFF4bqs4bqu4bq6b8ahReG6rOG6ruG6usah4bq64bqk4bqmQsah4bu3w5R1xqHhu7fDuuG7t8ahKeG6reG7h2/GoeG6uEjDk8ahT0bGoeG6ukjhuqzGoeG7ucOS4bq64bqkxqFF4bqmw7rhu7fGoeG6pOG6rHXhurzGoeG7t+G6puG6vMah4bu3w7rhu7fGoUzhuqbhur7hurrhuqTGoeG7t+G6psOS4bugxILhurrGoeG6uOG7hOG6usahw5NJ4bq64bqkxqHhuqbEqExvxqHDk+G6rOG6rkzGocOT4bqmw5JvxqFB4bqwxqHhu57DknfDk8ah4bqm4buS4buK4bq64bqkxqHhuqThuqzhu6fhuqzGoU3DkuG7oOG6rsOTxqHhu5zDucahw5NO4bunxqHDieG7iOG6rMah4bu14bur4bq64bqkxqHhu5zGsOG6usah4bu14bun4bq6w7PDtS9Mw7TDtUzGoeG7t8OJdU9P4buL4buXTFXDksOT4bqm4bq8TuG7l8O04bqt4bqmw5LGoSnhu5LDjOG6uuG6pMO1L0zDtA==

Thu Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Luật sư “mất tích” !

Luật sư “mất tích” !
2023-06-28 15:39:00

baophutho.vn Gửi giấy triệu tập nhiều lần không có kết quả, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm ba luật sư từng bào chữa cho các bị cáo...

Đội quân ăn bám, đánh thuê

Đội quân ăn bám, đánh thuê
2023-06-22 11:15:00

baophutho.vn Thất bại thảm hại, bị lịch sử chôn vùi nhục nhã trong nấm mồ tội lỗi phản quốc hại dân đã gần nửa thế kỷ, cái thây ma mang tên Quân lực Việt...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long