Cập nhật:  GMT+7

Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Chính phủ và chính quyền địa phương

Ngày 5/1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền địa phương.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Chính phủ và chính quyền địa phương

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ

Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Chính phủ có các đồng chí: Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Dương Hoàng Hương - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí: Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Trọng Tấn - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Chính phủ và chính quyền địa phương

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau cao hơn quý trước, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; an sinh xã hội và đời sống người dân được cải thiện; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế đạt kết quả toàn diện, nổi bật; uy tín, vị thế của đất nước và niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước được nâng lên.

Nêu một số tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức và các bài học kinh nghiệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng gợi mở một số định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024 để hội nghị thảo luận. Trong đó, Thủ tướng đề nghị hội nghị tập trung phân tích, đánh giá, dự báo tình hình năm 2024; đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo điều hành để ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; điều hành chính sách tiền tệ, tài khoá kết hợp với các chính sách khác; vừa thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống, vừa đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Chính phủ và chính quyền địa phương

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Hoàng Hương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hải chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng Chính phủ cũng cho ý kiến vào nhiệm vụ, giải pháp để giải quyết bài toán gắn kết hài hòa hơn giữa phát triển văn hóa, xã hội với kinh tế; phát triển công nghiệp văn hoá, thúc đẩy nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu...; giải pháp tiếp tục đảm bảo quốc phòng, an ninh; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả...

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; tiến hành thảo luận, tập trung vào những nội dung được Thủ tướng Chính phủ gợi mở, nêu lên những kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ thực tiễn của địa phương, doanh nghiệp trong quá trình “vượt qua cơn gió ngược” để phát triển. Trên cơ sở đó bổ sung, hoàn thiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn trong năm 2024 và những năm tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Năm 2023, Chính phủ đã bám sát các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả”, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có kinh nghiệm, đổi mới hơn, quyết liệt, chủ động, linh hoạt, sát thực tiễn và hiệu quả hơn. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Chính phủ và chính quyền địa phương

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ

Cùng cả hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rất sâu sát, chủ động nắm tình hình, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả, kịp thời, có những quyết sách cụ thể, phù hợp để xử lý những vấn đề mới phát sinh.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Những kết quả đạt được năm 2023 là nhờ sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị; sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả giữa Quốc hội và Chính phủ, giữa chính quyền và Hội đồng Nhân dân các cấp; sự ủng hộ, tham gia tích cực của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải bám sát các kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa để triển khai các nhiệm vụ năm 2024 với chủ đề “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững” với tinh thần “Năm quyết tâm” gồm: Quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vượt qua mọi thách thức trong các lĩnh vực; Quyết tâm thực hiện không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm; Quyết tâm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, Nhân dân được thụ hưởng thật; Quyết tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm người dân, doanh nghiệp được hưởng các chế độ, chính sách và thành quả mang lại; Quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao nhất để đạt kết quả tốt nhất trong năm 2024.

Để thực hiện được các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Tập trung chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng giữa các chính sách. Bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời ứng phó với những vấn đề phát sinh. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát triển văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Bảo đảm ổn định chính trị, xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu quả; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển nhanh, bền vững.

Tập trung giải quyết vướng mắc theo thẩm quyền, không đùn đẩy, không né tránh. Chú trọng nâng cao tính tự lực, tự cường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp chính quyền cơ sở và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, đời sống người dân, công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm “an ninh, an toàn, an dân”; tổ chức cho Nhân dân đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; không để ai không có tết.

Thủ tướng khẳng định nhiệm vụ đặt ra cho năm 2024 là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang, có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Vì vậy đề nghị các đồng chí thành viên Chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các địa phương quán triệt tinh thần hành động quyết liệt, kịp thời, hiệu quả trong toàn hệ thống cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi quản lý; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Thanh Trà


Thanh Trà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
2024-07-25 12:39:00

baophutho.vn Ngày 25/7, dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh,...

Thủ tướng Chính phủ đối thoại nông dân

Thủ tướng Chính phủ đối thoại nông dân
2023-12-30 19:37:00

baophutho.vn Ngày 30/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đối thoại với nông dân theo chủ đề: “Nông dân là chủ thể, là trung tâm trong...

Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ năm 2024

Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ năm 2024
2023-12-29 15:36:00

baophutho.vn Ngày 29/12, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2024.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long