Cập nhật:  GMT+7
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WOG7sOG6ruG6v+G6sVnEqeG6rztjWT3DnVliLuG6q1nEqSYxWcOt4bqvIuG6q1nigJx3e2JZ4buRXWLigJ1ZMW4qWXbhuq9uWcSp4bq1MeG6r1nhuq7Dqll24bqv4bq3WeG6quG6sWLhuq/hu6ov4bqv4buy4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buw4buq4bqx4bqrxINZ4buJ4buLMVBYLy8x4bumMCpjw63huq9qxKnhuq9j4bum4buRYi8yNOG7ieG6rcSpY8OtL2I04buT4buJL+G7siXhu7jhu7Iv4bu4JTLhu7Lhu7Lhu7JA4bu2QOG7tsSp4buyIz3hu7Thu7Ik4bqp4buy4bum4bqnw63Eg1hZL+G7sOG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG6rjQqMljhu7DDjcSoeMSoWS1ZQsSDP+G7lVnhu7Lhu7gv4buyw53hu6RZ4buvKmJZd3tiWeG7kV1iWcSo4buLamLEg1nDs+G7g2LEg1nDreG6r+G6veG6sVnhuq9nw61Z4buR4buF4bqxWeG6rmUxWeG7keG6scOgYll24bqv4bq3YuG6r1nEqeG7i+G6tVnDjGrhur0xWcSD4bqxKlnhuq7Dqll24bqv4bq3WeG6quG6sWLhuq9ZxKnhu4FZMeG6r8OyMVnhuq/hur/hurFZxKnhuq87Y1nEqeG7i+G7jzFZxKlq4buVYWJZPcOdWWIu4bqrWcSpJjFZw63huq8i4bqrWeKAnHd7Ylnhu5FdYuKAnVkxbipZduG6r25ZxKnhurUx4bqvWeG6rsOqWXbhuq/hurdZ4bqq4bqxYuG6r1nhu5E/WcSp4buLKmNZxIPhurE74bqxWTFq4bq/MVnEqeG6r+G6sVnhu5HhurFhxKlZ4oCcd3tiWeG7kV1iWeG6reG6rzVj4oCdWWIu4bqrWeG7tMOd4buyJeG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sHbhuq9uWcSp4buL4bqzWeG6r+G6v+G6sVnEqeG6rztjWTFkWTEmMVkzw6pixINZMeG6r+G6t8OaWcSo4buLW2JZw4xq4bq9MVnhu5DDs2dixINZLVlO4buVWeG7keG6sTliWeG7r+G6v1l24bqv4bq3YuG6r1nEqeG7i+G6teG7pFnEqOG6r8OzZmLEg1nEqeG7i+G7jzFZ4buvKmJZ4buv4bq3WcSp4bqvw7NZxKjhu4tqYsSDWcOz4buDYsSDWXg7YsSDw5lZxKjhu4vDs+G7g2LEg1nEqOG6r+G6tVnhuqoq4bqxLVlO4buVWeG7keG6sTliWeG7r+G6v1l24bqv4bq3YuG6r1nEqeG7i+G6teG7pFnhu6/hurdZxKnhuq/Ds1nEqOG7i2pixINZw7Phu4NixINZeDtixIPhu6RZxKjhu4vDs2hixINZ4buvKmJZd3tiWeG7kV1iWcSo4buLamLEg1nDs+G7g2LEg+G7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sMSoJjFZw63huq8i4bqrWeKAnHd7Ylnhu5FdYuKAnVkzw7NnMVl24bqvblnEqeG6tTHhuq9Z4bquw6pZduG6r+G6t1nhuqrhurFi4bqvWeG7keG6sWHEqVkxJjHhuq9ZM3vhu5VZPcOdWWIu4bqr4bukWTMsWTPDoVkxXcOtWcSpYz9iWTLhurHDoGJZYuG6r8O0YsSDWWLEg2rhu5U5Ylnhuqnhu5dZMeG7g1kwO2JZYuG6r33EqVnEqeG7i2NixINZMeG6u2LEg1nEqSYxWTJ7Ylnhu5FdYlkxbipZeDtixIPhu6RZM8OzZzFZ4buZNOG6q1nhuqk/WTHDs+G7g2LEg1nhuqnhuqVi4bqv4bukWeG6reG6seG6q1kx4bqvw6JZYirhuqtZ4buRw6FZMeG6u2LEg1nEqSYxWeG7kV1iWTPhur9ixINZw6xqW2JZMeG6r2tixINZMW4qWXg7YsSD4bukWULhuq8/WWLDs+G7hTFZxKkq4bukWTNkWeG6qT9ZxKnDs1nEqcOzaGLEg8OaWULDs+G7hTFZxKkqWeG6qT9ZYsOz4buFMVkye2JZMeG6r27hu6RZMCpjWWLhuq/hurE5alnhuqln4bqxWeG6tzHhuq9ZM8Ohalnhu5HhurNZMnti4bukWTAqY1li4bqv4bqxOWpZw6xq4buVw6FiWeG6rzpiWTPDoWpZMW4qWTJ7YuG7plnhu5Dhu4XhurFZ4buXWWLEg+G6r+G6pSpZM2Thu6RZMSYxWTM64bqxWTDhurHhuqFqWTMsWcSpXcOtWcSp4buLamLEg1nEqeG6ryrhuqtZ4bqpal1iWeG7kcOhWcOsaipiWTPhurHhuqHhuqvhu6RZxKnDs1nEqcOzaGLEg1nhuq7Dqll24bqv4bq3WeG6quG6sWLhuq9ZxKnhu4tjYsSDWTHhurtixINZxKkmMVnhu5FdYlkz4bq/YsSDWWLhuq97Ylkye2JZxKnhuq8q4bqrWcSD4bqxKlnhu5l74buVWTLhu49ixINZeDtixIPhu6RZMeG6r+G6t2Lhuq9Zw6xq4buVw6Fi4bukWcOt4bqvJsSpWcSp4buL4bqx4bqhYlnhuq3hurFi4bqvWcSpYVktWeG7mSxZ4bqv4bq/4bqx4bukWTFuYsSDWTHhur1Z4bqt4bqv4bq94bqxWTM64bqxWTNjP2JZ4bqtYcSpWcSpYz9iWTJ7YlnEqeG6vzFZ4buRP1nhu5l74buVWTLhu49ixINZ4buZLFnhuq/hur/hurFZMeG6r25ZYsSD4bqv4bqlKsOZWWLhuq/DtGLEg1nhu5F9Ylkzw6FZMynEqVnhu4sqWcSp4buLY2LEg1kx4bq7YsSDWcSpJjFZMntiWeG7kV1iWWhZYsOz4buFMVnEqSpZ4bqv4bqxw6BiWWIq4buV4bumWeG6ruG6v+G6sVnEqeG6rztjWTFvYsSDWWI5alnhuqk5Ylnhuqvhur/EqVnhu4nhur1Z4bqt4bqxYuG6r1lixIPhuq/hurHDoOG6q1li4bqvKOG6q1nEqS5ixINZMcOzZmLEg1nhu4nhu49Z4bqpLGLhuq9ZMzpjWTFuKll4O2LEg1kz4bq94bqxWeG7keG7heG6sVkx4bq7YsSDWcSpJjFZMntiWeG7kV1i4bukWcSp4bqv4buPMVnhuq/hurHDoGJZw6xq4buVWTHhuq9hWTHhurtixINZxKkmMVkye2JZ4buRXWJZMW4qWeG6r8OgWcSp4bqv4bq9YsSDWTHhuq/hurdi4bqvWcSp4buL4bq1w5lZM+G7geG6sVnhuqvhu4XhurFZ4bqvYzrEqVkz4bq/YsSDWTFuKlnhuq/DoFnEqeG6r+G6vWLEg1kye2JZ4buRXWJZxKnhuq80Y1nhuq/Ds+G7hWLEg1nEg1tiWTJ7YuG7pFnhu4kmxKlZMeG7g1nhu4lo4bukWTNkYsSDWeG7kSrhurFZxKnhu4vEkVnigJwxW2pZYuG6veG6seKAneG7pFkxbmLEg1kx4bq94bukWeG7mXvhu5VZMuG7j2LEg1nhuqvhur3hurFZw6xqKmJZ4bqvw6BZ4bqrXcSpWcSp4bqv4bqxYcSpWcSD4bqxw7QqWXg7YsSD4bukWULhuq8/WWLDs+G7hTFZ4buR4buF4bqxWWLhuq97Ylkye2Lhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7Dhu6rhurHhuqvEg1nhu4nhu4sxUFgvLzHhu6YwKmPDreG6r2rEqeG6r2Phu6bhu5FiLzI04buJ4bqtxKljw60vYjThu5Phu4kv4buyJeG7uOG7si/hu7glMuG7suG7suG7skDhu7ZA4bu2xKnhu7IjPeG7tOG7siThuqnhu7Thu6bhuqfDrcSDWFkv4buw4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buww43huq8mxKlZMOG6seG6oWpZxKk64bqxWeG6r+G6v+G6sVnEqeG6rztj4bukWTPDqmLEg1kx4bqv4bq3WcSo4buLW2JZw4xq4bq9MVnhu5DDs2dixIMtWU7hu5VZ4buR4bqxOWJZ4buv4bq/WXbhuq/hurdi4bqvWcSp4buL4bq14bukWcSo4bqvw7NmYsSDWcSp4buL4buPMVnhu68qYlnhu6/hurdZxKnhuq/Ds1nEqOG7i2pixINZw7Phu4NixINZeDtixINZYuG6r31iWeG6qzpi4bqvw5pZeHvhu5VZ4bqpP1nhuq9jOsSpWTPhur9ixINZxKnhuq/hurFhxKlZxKnhuq/hu48xWWLhuq8o4bqrWcSp4bqxYcOtWcSpbTFZxKlq4buVOWJZxKnhu4tq4buVw6Fi4bukWeG6reG6rzxixINZM+G6tWLhuq9ZxIPhurEmWcSp4buL4bq1WeG7kcOhWeG6qeG7l1nhuqlqXWJZ4buRP1nEqeG6r+G7jzFZxKnhurHhuqNiWTFuKlnEqSYxWcOt4bqvIuG6q1nigJx3e2JZ4buRXWLigJ1Z4buRP1nhu4nhu49Z4buRXWJZMm1ixINZMW4qWXg7YsSDWcSpKlnEqeG7i2NixINZMeG6u2LEg1nEqSYxWTJ7Ylnhu5FdYlnhuq/hurHDoGJZYirhu5Xhu6ZZxKjhu4tjYsSDWcSp4bqvZuG6sVnEg+G6sSpiWcSp4buF4bqx4bukWeG6r8OgWcSp4bqv4bq9YsSDWTJ7Ylnhu5FdYlnEqeG7jVnEqOG7i2pixINZw7Phu4NixINZM2FiWTEmMVkz4bq1KlnDreG6r8Oz4buDYsSDWTFbYlnEqeG6sWHDrVnEqW0xWTPhu4HhurFZ4bqr4buF4bqxWWLhur/hurFZMmpixIPhu6RZw63huq/Ds+G7g2LEg1nDreG6rybDrVkye2JZ4buRXWLhu6RZxKkuYsSDWTHDs2ZixINZMeG6u2LEg1nEqSYxWcSpauG7lTliWcSp4buLauG7lcOhYuG7pFnhu5FdYlkz4bq/YsSDWWLhuq97Ylkye2LDmVli4bqve2JZ4buL4bq/YsSDWTEmMVnhuqvhurtZ4bqv4bqzYuG6r+G7pFkz4bqx4bqhYlnhuq/hurNi4bqvWTJ7Ylnhu5FdYlnhuq3huq81Y1li4bqvKOG6q1nEqTpjWeG7icOyMVnhuqkqYlnEqcOpKuG7pFkxbmLEg1kx4bq9WWLhurHDoeG6q1nEqeG6sWJZMW4qWWLEg8OzZuG6sVkye2JZM+G6veG6sVnhu5Hhu4XhurFZeDtixIPhu6RZQuG6rz9ZYsOz4buFMeG7plnEqOG6sWHDrVnEqW0xWcSp4bqv4buPMVnhuq/hurHDoGJZQi7huqtZMntiWeG7kV1iWTHhuq/hurdi4bqvWcOsauG7lcOhYlnhu7TDneG7siXhu6RZ4buvKmJZd3tiWeG7kV1iWTEmMVkxfcOtWTFbYlnEqV3DrVnEqeG7i2pixINZxKnhuq/hu48xWeG6r+G6scOgYlnEqeG6vcSpWTHhurtixINZxKkmMVnEqeG6ryrhuqtZ4bqrw7Nq4bukWcSD4bqxa8OtWTF9w61ZbuG7lVl4O2LEg+G7pFkx4bqv4bq3YuG6r1nDrGrhu5XDoWJZYntixINZMSpjWeG6r+G7g2JZYsO0Klnhuq/hurHDoGpZw6xqO1kx4bq7YsSDWcSpJjFZMTvhurFZMSYx4bqvWeG6rz9i4bqvWTHhuq/hurdi4bqv4bukWeG6q+G7h+G6sVkxJmJZMOG6v1nDreG6rzvhurFZxKnhuq/hu48xWeG7ieG7j1nEg8Oz4buDYsSDWeG6qyBq4bukWcSDW2JZMnti4bukWTFkWcSp4buLJjHhuq9ZYuG6r+G6scOg4bqrWeG7keG7heG6sVkye2Lhu6RZxKldw61ZxKnhu4tqYsSDWcSD4bqxO+G6sVnDrGrhu5VhxKlZMsOyxKlZM+G6seG6oeG6q1li4bqvw7RixINZ4buRfWJZM8OhWWLhu4HhurFZMeG6v+G6q+G7pFnhuqnhurE5YlnDrGoqYlkzYWJZM2bhurFZ4buJ4bq9YsSD4bukWcOsauG7lcOhYlnhuqln4bqxWWLEg8OzZuG6sVkye2Lhu6RZw63huq8mxKlZ4bqvauG7lVnhu5Eq4bqxWcSp4buLxJFZYjlqWcSDw7Phu4NixINZMW4qWTEmYlkw4bq/4bukWTM7YsSDWeG7keG6sTli4bukWWLEg8OzZuG6sVkx4buDWcOsaipi4bukWTPhu4NiWeG7keG6tVnEqeG7i2NixINZxKnhuq/hu48xWcSp4bqv4bqxWTHhurtixINZ4buRbeG7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7r2My4buVWOG7sOKAi0Lhuq97Ylky4bq1w61ZYj/hu5Xhu6RZ4buvKmJZd3tiWeG7kV1iWcSo4buLamLEg1nDs+G7g2LEg1kzLFnEqeG7iypjWcSp4bqvw7NoYsSDWTHhuq9jWTEmMVnEqSYxWcSD4bqxO1kzOsSpWcSD4bqxO+G6sVnEqTrhurFZMWrhur8xWcSp4bqv4bqxWeG7ryZjWTHhuq/hurdZ4buR4bqxYcSpWeG7kcOhWcSpfeG6q1nEg8Oz4buDYsSDWTJ7Ylnhu5FdYlnhuq3huq81Y1liLuG6q1nhu7TDneG7siXhu6ZZxKjhu4tjYsSDWTNk4bukWcSpw6Ji4bqvWcON4bqva1nEqOG6r2VZMWRZ4buyWcSpJjFZw63huq8i4bqrWTPDs2cxWTHhuq9lYlnhu5E/Y1nhu5HEkWLEg1l24bqvamLEg1nhuq3huq87Y+G7puG7qi/DreG7sOG7qsOtWTHhuqkq4buJ4buJUFjDreG7n2rEqeG6r2Phu4tY4buw4bquYz9ixINZ4bquw7Phu4NixIPhu6ovw63hu7A=

Hoàng Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mang đũa Việt ra thế giới

Mang đũa Việt ra thế giới
2024-06-05 16:02:00

baophutho.vn Phát huy vai trò xung kích, đi đầu của tuổi trẻ trong việc mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế của địa phương, anh Nguyễn Ngọc Ánh, ở...

Yên Lập đổi thay nhờ học và làm theo Bác

Yên Lập đổi thay nhờ học và làm theo Bác
2019-10-12 05:48:00

PTĐT - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Lập đã quan tâm...

Thanh niên Đất Tổ làm theo Bác

Thanh niên Đất Tổ làm theo Bác
2019-10-05 06:03:33

PTĐT - Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua, đoàn viên thanh niên trong tỉnh...

Học Bác để phục vụ người bệnh tốt hơn

Học Bác để phục vụ người bệnh tốt hơn
2019-09-03 07:05:18

PTĐT - Thấm nhuần lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”, Đảng bộ Trung tâm y tế (TTYT) huyện Thanh Ba đã cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo...

50 năm trung hiếu bên Người

50 năm trung hiếu bên Người
2019-09-02 09:06:39

PTĐT - Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào từ khắp mọi miền của Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài người nối người hành hương...

Lời Bác - Chân lý trường tồn

Lời Bác - Chân lý trường tồn
2019-09-02 06:34:29

PTĐT - Sau thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” tại Điện Biên Phủ, Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận và các đoàn thể...

Tết Độc lập khắc ghi lời Bác dạy

Tết Độc lập khắc ghi lời Bác dạy
2019-09-02 06:33:04

PTĐT - Mừng Tết Độc lập, mỗi người dân Đất Tổ lại bồi hồi nhớ đến vị lãnh tụ kính yêu đã dành trọn đời mình cho nước, cho dân. Kỷ niệm ngày Quốc khánh năm nay cũng là dịp kỷ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long