Cập nhật:  GMT+7
4bulSHbhu61DTEFTU+G7m+G7sVBpSVRMReG7seG7p8Og4buYSeG7rVRI4bqiT+G7reG7sWjDgU5H4butVOG6oE/hu61LSE9B4butSOG7jEPhu61Dw5ROR+G7rU5HSOG7huG7rVbhu5pJ4butU+G7sOG7rU5HSEnhu4ZQ4butQ8OUTkfhu61OR0hJ4buGUOG7rUjDk0Fz4butSEnhu4ZO4butxJDhuqBJ4butSMOTQeG7seG7pS9IduG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVDDoEVBROG7seG7p+G7hWnhuqct4but4bqlR8OAWeG7rXZ4LXZz4but4bq1ScOKTuG7rUhJ4buGUOG7rUPDgUPhu63DoOG7mEnhu63hurNIT0Hhu61I4buMQ+G7rVbDgOG7reG6s+G7uOG7rVRIVeG6rFThu61U4buITkjhu61QSOG7kEnhu61I4buiUOG7rVbhu5pJ4butaOG7nuG7reG6s0hPQeG7rUjhu4xD4butVsOA4butQ8OUTkfhu61OR0jhu4Zz4butZlXhu7jhu63DoOG7luG7rVRS4bui4butU8OBTkfhu61U4bqgT+G7rcOySeG7hlThu63huqVBTeG7rVThu5Thu61DSOG7qEPhu63DoOG7mEnhu61USOG6ok/hu63igJxow4FOR+G7rVThuqBP4butS0hPQeG7rUjhu4xD4butQ8OUTkfhu61OR0jhu4bhu63DuuG6s8OgW+G6pcO54butVuG7mknhu61T4buw4butTkdISeG7hlDhu61Dw5ROR+G7rU5HSEnhu4ZQ4butSMOTQXPhu61ISeG7hk7hu63EkOG6oEnhu61Iw5NB4oCddOG7rSLhur5O4butROG7sOG7rUPDk+G7rUzDg05I4butxJDhuqBP4but4bq1ScOKTuG7rUhJ4buGUOG7rUPDgUPhu63DoOG7mEnhu63hurNIT0Hhu61I4buMQ+G7reG6s+G7uOG7rVRIVeG6rFThu63Dsknhu4ZU4but4bqlQU1y4butZlXhu7jhu61I4buW4butVFLhu6Lhu61Tw4FOR+G7rVThuqBP4but4bqz4bu44butVEhV4bqsVOG7rcOySeG7hlThu63huqVBTXLhu61Dw4FD4butU+G7nnPhu61CQU5z4butTkfDgE5I4butQ+G7pkHhu61U4buITkjhu61Ww4Dhu63DrX3huqVd4butQ8OBQ+G7rUhVWeG7hk5z4butVEjDgE5Ic+G7rVRI4buKcuG7rUPDgUPhu61UUsav4bucTkfhu63EkOG6oEnhu61I4buMQ3Phu61DQU/hu63EkOG6sk5H4butVFLDik7hu63EkOG7ikHhu61Cw4BOcuG7rUPDgUPhu63EkMagTuG7rVbhu4rhu61T4bqiTuG7rVhV4bqkVOG7rUtJTkjhu61ET0FOSOG7rVbDgOG7rUPDgUPhu61Dw4Hhu61OSMOCTuG7rUPDk+G7rVRIw4BOSOG7rVTDjUNI4butVFJPTkfhu61QSE9OR+G7rVRSw4BP4butTEFP4butxJDhu5hOR+G7rVPDgU5H4butVOG6oE/igKbhu6UvUOG7p+G7pVDhu61DTEFTU+G7m+G7sVB9T0RZ4bux4bunaeG6oEnhu61I4buYSeG7rVRI4bqiT3Phu61Dw4FD4butxJDhuqBJ4butQknhu4JV4butxJDDg+G7rVRI4bqiT+G7rUxV4bqsTnPhu61UUkFP4butxJDhu5RJ4butTkjhu65OR+G7rUvhur5U4butUVXhuqJz4butS0lOSOG7rU5HSEnhu4ZN4butVuG7gOG7reG7qE5H4butROG7pE5H4butSEnhu4ZV4butUVXhuqLhu61Dw4FD4butR0nhuqJJ4butUEjDgVBz4butTcOU4butSMOMTkjhu61W4buA4butS0hPQeG7rUjhu4xD4butS+G7uOG7rVRIVeG6rFRz4butQ8OUTkfhu61OR0jhu4bhu63EkOG6oFThu61HSeG6oknhu61I4buYSeG7rVRISeG7rVPDgU5H4butVOG6oE/hu61L4bu44butVEhV4bqsVHPhu61HSeG6oknhu61USMav4bueTkfhu61Tw4FOR+G7rVThuqBP4but4bqzw6Bb4bql4butUEjhu6RD4butVuG7pOG7rVPhu7Dhu61OR0hJ4buGUOG7rUPDlE5H4butTkdISeG7hlDhu61Iw5NBc+G7rUhJ4buGTuG7rcSQ4bqgSeG7rUjDk0Fy4butxJDhu4Dhu61YVeG6pFThu61HSeG6oknhu61QSMOBUOG7rcSQ4bqoWeG7rU3huqBOSOG7rVBIT05H4butVFLDgE/hu61USEFN4butR0lB4butQ8OBQ+G7rUjhu5hJ4butVEhJ4butU8OBTkfhu61U4bqgT+G7rUvhu7jhu61USFXhuqxU4butU8OCVeG7rVLhu5hOR+G7rVRST05H4butTeG7jEnhu61U4bqmTkfhu61M4buaUOG7rU5Iw4JO4butRMOCTuG7reG7nuG7rUPDgUPhu63EkOG7ikHhu61QSMavxqBOR3Lhu61DxqDhu61DSOG6vnPhu61DSMONTkjhu61Tw4FDSOG7rUjhu5bhu61UUuG7onPhu61U4bqgT+G7rcSQSeG7gFXhu61LSeG7hk7hu63EkOG7guG7rUPDgUPhu61IT+G6oFThu63EkOG7mE5H4butU8OBTkfhu61U4bqgT+G7rUvhu7jhu61USFXhuqxUc+G7rUPDgUPhu61Dw5ROR+G7rVRSw4xOSHPhu61HSeG6oknhu61QSMOBUOG7rVPDgU5H4butVOG6oE/hu61L4bu44butVEhV4bqsVOG7rcSQxq/hu6JD4butQ0hVWeG7gk7hu61HSUFP4butQ8OT4butSEnhu4ZV4butUVXhuqLhu61Ww4Dhu61L4buKUOG7rVRI4bucSeG7rVbDgE/hu61T4bqiTuG7rVhV4bqkVHPhu63EkOG7nEnhu61T4buQTkdy4butVMSCTkfhu61Dxq/hu5xOR+G7rUhP4bqgVOG7rcSQ4buYTkfhu61MScOKTuG7rUvhur5Uc+G7rUNIVVnhu4JO4butR0lBT+G7rUvhu7jhu61USFXhuqxUc+G7rUPDlE5H4butTkdI4buG4butR0nhu65B4butQ8OBQ+G7rVTDgUPhu61HSeG6ouG7rUPDk+G7rUPDlE5H4butVFLDjE5Ic+G7rUdJ4bqiSeG7rVBIw4FQ4butxJDhuqBU4butR0nhuqJJ4butQ0FP4butVuG7mknhu61Dw4FD4butxJDGoE7hu61W4buKc+G7rVThu5Thu61DSOG7qENz4butQ8OB4butTkjDgk7hu61Dw5Phu61OSFXhu61D4bqmVeG7reG7qE5H4butROG7pE5H4butVOG6oEnhu63EkOG7ikHhu61QSMavxqBOR3Thu61bw4FD4butxJDhuqBJ4butQknhu4JV4butQ8WoTkfhu63EkMOD4butVFJBT+G7rcSQ4buUSeG7rU5I4buuTkfhu61USMOUTkfhu61USU7hu61MScOKTuG7rVFVQU7hu63EkOG6vk7hu61IT+G6oFThu63EkOG7mE5H4butU8OBTkfhu61U4bqgT+G7reG6s8OgW+G6pXLhu61T4buw4butQ+G6pk7hu61USEnhur5U4butUEjhuqJJ4butVEjDmkPhu63EkOG6qFnhu61Dw4FD4butSE/huqBU4butxJDhu5hOR+G7rU5HSEnDik7hu61D4buoVXPhu63hu6hOR+G7rUThu6ROR+G7rVPDgU5H4butVOG6oE/hu63hurPDoOG7rVbDgOG7rVvhuqXhu61Ww4BP4butU+G6ok7hu61YVeG6pFThu61Ww4Dhu63EkOG7nEnhu61T4buQTkfhu61U4bqgSeG7rVThu4hOSHLhu61DSOG7iOG7rVJB4butVkFJ4butVFLDkuG7rUPhu6ZB4butU8OBTkfhu61U4bqgT+G7rUPhu6ZB4but4bqzw6Bb4bql4butxJDhu5BJ4butVuG7mknhu61T4bqiTuG7rVhV4bqkVOG7rVbDgOG7rcSQ4bucSeG7rVPhu5BOR3Lhu63EkOG6qFnhu61N4bqgTkjhu61Dw4FD4butSOG7mEnhu61USEnhu61Tw4FOR+G7rVThuqBP4butS+G7uOG7rVRIVeG6rFThu61OSOG6sE3hu61USMOaQ+G7rcSQ4bqoWeG7rUPDgUPhu61IT+G6oFThu63EkOG7mE5H4butTkdIScOKTuG7rUPhu6hVc+G7reG7qE5H4butROG7pE5H4butU8OBTkfhu61U4bqgT+G7reG6s8OgW+G6peG7rUfDk1Dhu61QSOG6pk7hu61USMOaQ+G7rcSQ4bqoWeG7rVPhu7Dhu61OR0hJ4buGUOG7rUPDlE5H4butTkdISeG7hlDhu61Iw5NBc+G7rUhJ4buGTuG7rcSQ4bqgSeG7rUjDk0Hhu61D4bumQeG7rVThu4hOSHThu63DoOG7mEnhu61USOG6ok/hu63EkOG6tkPhu61CSeG7hlThu61DSMOa4butVFLhu4xOR+G7rcSQ4bq+TuG7rUPDgUPhu61Dw5ROR+G7rVRSw4xOSHPhu61HSeG6oknhu61QSMOBUOG7rcSQSeG7gk7hu61Iw4xOSOG7rVRST05H4butQ8OBQ+G7rUzEqE5I4butVuG7sEPhu63EkMOD4butxJDhuqBU4butR0nhuqJJ4butVEjGr+G7nk5H4butU8OBTkfhu61U4bqgT+G7rUvhu7jhu61USFXhuqxU4butQ+G6pFDhu61U4buITkjhu61Ww4Dhu61UT8OATuG7rVFV4buQQ+G7rcSQw4Phu63EkMav4buiQ+G7rcOBUOG7rUThu6ROR3Phu61OSMOCTuG7rVLhu5hOR+G7rUPDk+G7rUhJ4buGVeG7rVFV4bqi4butVFJPTkfhu61Ww4Dhu61OR0/DgEnhu61U4buITkjhu61W4buaSeG7rU1PTkfhu61NVeG7kE7hu61HSeG7mknhu61USEnhu4ZV4butQ8OBQ+G7rVBIxq/GoE5H4butUEjDgVDhu61Ww4Dhu63EkOG7ikHhu61DSOG7iOG7rcOBUOG7rUThu6ROR3Phu61Cw4BJ4butSOG7jEPhu61LSU5I4butTkdISeG7hk3hu61W4buA4butVknhu4ZD4but4buoTkfhu61E4bukTkfhu61L4bq+VOG7rVFV4bqi4butQ8OUTkfhu61UUsOMTkhz4butR0nhuqJJ4butUEjDgVDhu61Ww4BP4butVEjhu7BD4butVEnhu4RO4butU+G6ok7hu61YVeG6pFThu61USOG7nEnhu61HSUFO4butVOG7mkl04bulL1Dhu6fhu6VQ4butQ0xBU1Phu5vhu7FQfU9EWeG7seG7p8Og4bqgTkjhu61pSMOaWeG7pS9Q4bun


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long