Cập nhật:  GMT+7
w7lH4buv4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugaEhTS8SQ4bur4bulXUjhur5U4buxRsON4buxSkdIw4pN4bux4bqqTkzhu7HDoeG7sU1GVFjhu7FHSOG7hkzhu7FH4buWTeG7sU1HSOG6vlThu7FSTuG7seG7rsagSOG7seG6qk5M4buxTUZUWOG6vE3hu7FT4buww7kvR+G7r+G7pcO5SExG4buxUlFCxqHhu6svL0Jz4bqq4bu5TuG7oEdUU0dOc+G7rk0vQ8SQUkpTTuG7oC9NxJBWUi/hu6/DveG7rXYveOG7tUN34but4bu3duG7teG7reG7rVN34buveHnhu7dL4buvc8So4bugRuG7q+G7sS/hu6UkTUfhu7FCR+G7iuG7sUJP4buxU0lNR+G7sUxITUfhu7FHw5Lhu7lz4buxdcOiRlThu5BNcOG7sUvhu7lC4bu5U0dOS0hCVk5RSsSQUXNOUUbDusO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4bugw6HEkOG7uUPhu6vhu6VoUUjhur5U4buxaEjhurxN4buxU1RY4bq8TeG7seG6qsOU4buxTcWoxqBC4buxTcOBWOG7seG7ruG7qOG7ueG7sVNH4buw4buxU0fDgU1H4buxQsOVTUbhu7FM4buSU+G7sVBU4bqg4bux4bqqTkzhu7FKR0hNR+G7sUpHSXLhu7FCw5NN4buxRsOSSOG7sUvDgeG7seG6qk5M4buxTUdI4buAU+G7sUfDgEJH4buxR+G7uVjhu7HhuqpOTOG7scOhcuG7sVPDgEjhu7FM4buSU+G7sUTDjOG7ueG7sURI4buGTOG7sVNH4buw4buxTUZHSOG7gEzhu7FDxajGoEjhu7FLw5NNRuG7sUTDglNz4buxw6LDilThu7FExajhu5xC4buxV0FC4buxTUfhuqZNcuG7sUThurRY4buxUuG6uuG7sUvDgeG7sUvhuqRN4buxROG6pFThu7FTSOG6vE3hu7FoUUjhur5U4buxaEjhurxN4buxU0fhu7Dhu7HhuqpOTOG7sUpHSE1H4buxSkdJ4buxU0fDgU1H4buxQsOVTUZzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulaFHhu7lNRuG7scOgTVPEkFFN4bu5U0hOTeG7uUvhu7F7VFJITcSQUlLhu7FoSEzEkFLhu7FNT0jhu7FR4bquTUbhu7FGSMagSOG7sVBU4bu5TeG7sVJBU+G7sVBUw5RC4buxU8OK4buxROG6ouG7sU1GR0jhu7FNRuG7muG7sWhRSOG6vlThu7FoSOG6vE3hu7FTR+G7sOG7seG7ruG7puG7sUpHSeG7sUfDgFPhu7FNR+G6tE1y4buxUuG7uVThu7FKR0jhu7F94buW4buxUFThu7lN4buxSkfhuqBO4buxUkFT4buxRMOM4bu54buxQkfDglPhu7HhurXhu7bhu7FGR0jhu7FNR+G6pk3hu7FM4buSU+G7sUdOw4BT4buxROG7kk1G4buxRMOM4bu54buxQkfDgk3hu7HhuqrDglPhu7FTR8Wo4buaTUbhu7FX4bqgWOG7sVHhu7nhu7FLVULhu7Hhu6/hu63hu7FGSOG7muG7sVJBTUbhu7F1Rkjhu5rhu7F7w41NR+G7scOiR8Wo4bueTUbDuuG7sU1Gw4FY4buxw70v4buvcuG7seG7ouG7seG7oEdJ4bu54buxXcOVTUbhu7F7xIJC4buxRMOCU+G7sU3FqMagQnPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6VmVE1G4buxQkfDgk3hu7FNw4FY4buxTMOATUfhu7FCR+G7qE1G4buxeXLhu6/hu7FE4buS4buxZkhCR1PEkFFy4buxRMWo4bucQuG7seG7oEdBU+G7sUdI4buATeG7sUbhuqRN4buxREjhu4ZM4buxTU9NRuG7sUfDgFPhu7FNR+G6tE3hu7Hhu4NUTUZGWMSQLVFI4bux4buuw4Hhu7FCQULhu7FCR1RY4bq8TeG7sUZI4bu54buxREFNR+G7sUZIQeG7sU1P4buxV1TDglPhu7FHSOG7gE3hu7FRw4JT4bux4bqqw4JT4buxU0fFqOG7mk1Gc+G7scOzw4FI4buxRkjhu5rhu7FS4bu5VHLhu7FTUVRY4bq+TeG7sUfDjU1H4buxaFFI4bq+VOG7sWhI4bq8TeG7sVNUWOG6vE3hu7HhuqrDlOG7sU3FqMagQuG7sU3DgVjhu7FE4bqi4buxU0fhu7Dhu7FTR8OBTUfhu7FCw5VNRuG7sVBU4bqg4bux4bqqTkzhu7FKR0hNR+G7sUpHSeG7sUThuqRU4buxU0jhurxNc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pX1BQuG7sUJHVFjhurxN4buxRkjhu7nhu7FQVMOUQuG7sVPDiuG7sUdI4buATeG7sUJHxajhu7nhu7FXQULhu7FNR+G6pk3hu7Hhu65I4buAQuG7sWhRSOG6vlThu7FoSOG6vE3hu7FE4bqi4buxU0fhu7Dhu7Hhu67hu6bhu7FKR0nhu7FHw4BT4buxTUfhurRNc+G7scOiR8WoTUbhu7FNw4pU4buxU0fDlU1G4buxU0hN4buxS8OB4buxQkdJTUfhu7FXQUJy4buxROG6tFjhu7FS4bq64buxS8OB4buxQlThu5JC4buxU0fhu7Dhu7FTR8av4buxeOG7sUrhu4bhu7FT4buo4buxTcODTOG7sXbhu63hu63DvXPhu7Fd4buSTUbhu7FTR0FI4buxQuG7pOG7ueG7sWhRSOG6vlThu7FoSOG6vE3hu7FHSOG7hk3hu7FNR0jhurxN4buxROG6ouG7sUpHSMOKTeG7sUPFqOG7sUtU4bqmTeG7sUfDilPhu7FSxq9C4buxUFThu7lN4buxU+G6tEzhu7FTxqBI4bux4bqqTkzhu7FKR0hNR+G7sUpHSXLhu7FMVMOUTeG7seG6qkjDilPhu7FXxJBM4buxS07DgEjhu7HhuqpOTOG7sU3DgVjhu7FCT+G7sUbDjeG7sUThurBC4bux4bqqSOG7gFPhu7FH4buWTeG7seG6qk5M4buxTUZUWOG6vE3hu7FT4buw4buxdeG6qk5M4bux4bu4w7rhu7FTR8OVTUbhu7FTR8Wo4buaTUZzw7kv4bug4bulw7nhu6Dhu7FCS+G7uVJSxqHhu6vhu6B7TkNY4bur4bulfeG6tFThu7FTUeG6oOG7sUvhu5pI4buxS8OB4buxSkdBQuG7seG7rsagSOG7seG6qk5M4buxTUZUWOG6vE3hu7FT4buw4buxU8OATuG7sU3Dg01G4buxS8Wo4bucTUbhu7FT4buo4bux4bugR+G6oE3hu7HGr01G4bux4bugR+G6tE3hu7FHw4BCR3Lhu7HhuqpOTOG7sUpHSE1H4buxSkdJ4buxUuG6oE3hu7FSSE1H4buxTcODTUbhu7FLxajhu5xNRuG7sVPhu6jhu7Hhu6BH4bqgTeG7scavTUbhu7FT4buYTUbhu7FH4buc4bug4buxR8OAU+G7sU1H4bq0TeG7sXXhu6BH4bqgTeG7scavTUbhu7FH4buc4bug4buxR8OAQkfDunPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6VoUU5NRuG7seG7oEfhuqBN4buxxq9NRuG7seG7oEfhurRN4buxR8OAQkfhu7FC4buk4bu54bux4bqqTkzhu7Hhu7hy4buxTOG7klPhu7FNxJBUU1FOTeG7sVLhurrhu7HhuqrEgk3hu7Hhu67DgU7hu7FHw4BT4buxTUfhurRN4buxQuG7pOG7ueG7sUzhu5JT4buxTUZUWOG6vE3hu7FT4buw4bux4buuw4Hhu7FCR0jhu7nhu7FEw5VI4buxTU9y4buxROG7kE1G4buxU0fhu5pI4buxRkjhuqBI4bux4bugR09NRuG7sU3Dg01G4buxS8Wo4bucTUbhu7FCw5pNRuG7sUJBQuG7sU3EkFRTUU5N4buxSkdBQnPhu7F9R1Thu5RI4bux4bugR+G6oE3hu7HGr01G4buxQ+G6tFjhu7FCR1RY4bq+TeG7sUNI4buCTeG7sVHhu7nhu7FS4bu5VOG7sURP4buxUuG6uuG7sVPDgE7hu7FR4bu54buxTOG7klPhu7FNw4NNRuG7sUvFqOG7nE1G4buxSkfhu5hNRuG7sUvhu5Bz4buxw6JGxajhu5pI4buxU+G7ueG7sVNHxajhu5pNRuG7sUPDmk1G4buxQkFC4buxROG7kE1G4bux4buuw4zhu7Hhu6BHT01G4buxV8OA4buxVFHhu7lNSFRM4buxR07hurBC4bux4bugS1RTTk1IVEzhu7FDTuG7sU1GVFjhurxN4buxU+G7sOG7sULhu6Thu7nhu7FCR1VNRuG7sUJP4buxR8OAU+G7sU1H4bq0TeG7sUpHQeG7sVNOcuG7sUPhu4Lhu7FCR0jhu7nhu7FEw5VIc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pWhRTk1G4bux4bugR+G6oE3hu7HGr01G4buxR+G7nOG7oOG7sUfDgEJHcuG7sUJBQuG7sUfDgFPhu7FNR+G6tE3hu7FNRlRY4bq8TeG7sVPhu7Dhu7FCT+G7sUpJQkfhu7FTR8WoxqBC4buxTUfhu4xy4buxU0fFqOG7mk1G4buxS8OB4buxR1hDUU7hu7FHTuG6sELhu7FE4buQTUbhu7Hhu67DjOG7seG7oEdPTUbhu7FXw4Dhu7FHWENRTnLhu7FExajhu5xC4buxR+G7nOG7oOG7sU1Hw4JT4buxROG7huG7sVPDgE7hu7FTR8OBTUfhu7FM4buSU+G7sUfDgFPhu7FNR+G6tE3hu7FLxqBN4buxR+G7lk1z4bux4buDR+G6oE3hu7HGr01G4buxTcOBWOG7sULhu6ZNRuG7sUZI4bqgSOG7seG7oEdPTUbhu7FRw4JT4buxTUdI4bq+VOG7sU3Dg01G4buxS8Wo4bucTUZz4bux4buDR+G6oE3hu7HGr01G4buxR+G7nOG7oOG7sUfDgEJH4buxU0fFqOG7mk1G4buxV+G6oFjhu7FR4bu54buxU1FOTUbhu7FCQULhu7FNRsOVSOG7sVLhu7lOcuG7sU1Hxajhu7HhurXhurBT4buxU1Hhu5pI4buxQuG7pOG7ueG7sUJHVU1G4buxU+G7uXPDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6VoVFjhu7FNR0jhurxNcuG7sUThu4bhu7FKSUJH4buxR07DgFPhu7Hhu6BH4bqgTeG7scavTUbhu7FH4buc4bug4buxR8OAQkdy4buxTUbFqOG7mkjhu7FT4bu54buxQuG6pE3hu7Hhu6BH4bqgSOG7sVPDgE7hu7FR4bu54buxREjhur5U4buxSkjhu4BN4buxTUdI4buAU+G7sUThu5Lhu7FC4buqQuG7sULhu7lO4bux4buuw4Hhu7FB4bug4buxUlTDglPhu7FC4buqQuG7sUvGoE1z4buxXeG6tFjhu7FC4bumTUbhu7FLw4Hhu7FLWeG7sUNO4buxSkdIw4pN4bux4bugR+G6oE3hu7HGr01G4buxR+G7nOG7oOG7sUfDgEJH4buxQsOTTeG7sUTFqOG7nELhu7FGw5JI4buxS8OB4bux4bugR+G6oE3hu7HGr01G4buxTUdI4buAU+G7sUfDgEJHc8O5L+G7oOG7pcO54bug4buxQkvhu7lSUsah4bur4buge05DWOG7q+G7pcOhSOG7gE3hu7FCQULhu7FQVOG6oOG7seG6qk5M4buxSkdITUfhu7FKR0nhu7FE4bq+VOG7sUPDmk1G4buxTOG7klPhu7FQVOG6oOG7seG6qk5M4bux4bu44buxQuG7nuG7sU1H4buM4buxS8OBTOG7sUzhu5BIc+G7seG6t0dI4buxR07DgFPhu7FE4buSTUZy4buxUFThuqDhu7HhuqpOTOG7seG7uOG7sUZI4bqgSOG7seG7oEdPTUbhu7FM4buSU+G7sUvFqOG7nE1G4buxTUdI4buAU+G7seG7rsOB4buxQeG7oOG7sVJUw4JT4buxSkfhu5hNRuG7sUvhu5Dhu7FQVOG7ueG7seG7oEfhuqBN4buxxq9NRuG7seG7oEfhurRN4buxR8OAQkdy4buxROG7pOG7sUThu4bhu7Hhu6BH4bqgTeG7scavTUbhu7FH4buc4bug4buxR8OAQkfhu7FDSOG7gk3hu7FR4bu54buxUuG7uVThu7FET3PDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6V7Tkzhu7FKR0hNR+G7sUpHSeG7sUJP4buxUsavQuG7sUzDgE1H4buxS8agTeG7sUfhu5ZN4buxTUdI4bq+VOG7sVJO4bux4buuxqBI4bux4bqqTkzhu7FNRlRY4bq8TeG7sVPhu7Bz4bux4buFVOG6oOG7seG6qk5M4buxTUZUWOG6vE3hu7FT4buw4buxTOG7uU1G4buxU+G6vE3hu7HhurNIU1NLxJDhu7F7Tljhu7FExajhu5xC4bux4bq14bu24buxTUVM4buxV1TDlE1G4buxw6FIUU5SR0hM4bu54bux4buuw4FO4buxTcODTOG7seG7r+G7t3h54buxQk/hu7FSxq9C4buxQsOVTUbhu7Hhu6BHQeG7seG7r3nhu7FKSEtOU05Nc+G7sV3hu4bhu7FSTuG7sVJBTUdy4buxUFThuqDhu7HhuqpOTOG7sUpHSE1H4buxSkdJ4buxRMWo4bucQuG7seG6teG7tuG7sVNH4buw4buxTUZHSOG7gEzhu7Hhu6Lhu7FE4bqgTuG7sVLhu7lN4buxR8OV4buxe0hKSE1I4bux4buuw4FO4buxTcODTOG7seG7r+G7t3l44buxQk/hu7FSxq9C4buxQsOVTUbhu7Hhu6BHQeG7seG7r3nhu7FMxJBG4bu5U05Nc+G7sV1I4bq+VOG7sU3DgVjhu7FCT+G7sU1GR+G7iOG7ueG7sVBU4bqg4bux4bqqTkzhu7FKR0hNR+G7sUpHSeG7sURP4buxTMOATUfhu7FH4buWTeG7seG7r3Phu63hu63hu63hu7FL4bqkTeG7sVBU4bqg4bux4bqqTkzhu7FNRlRY4bq8TeG7sVPhu7Dhu7FNRUzhu7FXVMOUTUbhu7HDoUhRTlJHSEzhu7lzL3PDuS/hu6Dhu6XDueG7oOG7sUJL4bu5UlLGoeG7q+G7oHtOQ1jhu6vhu6VoR8SQTuG7scOzSMSQU03hu7lMK8O5L+G7oOG7pcO54bug4bul


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long