Cập nhật:  GMT+7
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW0/PiXhu4/DlOG7oeG7j8SR4bus4buPd+G7o+G6qsOD4buPxILDk+G6qsOD4buP4buvxILhurLEqOG7j+G7r8SC4bq04buP4buIw4zhurDhu6/EguG7j+G7iuG7o8So4buPxqHhu5Xhu4/huqpz4bqo4buPScSC4buf4buI4buP4buIw4zhuq7DgOG6qmwvxILDtG1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW1s4bqu4bqow4Phu4/hu4rDjOG7r+G7g+G7jS8v4buv4buJ4but4bujQknEgsSo4buIxIJC4buJw5Thuqovdnjhu4rhuqbhu4hCSS/huqp44buQ4buKL8O04bud4buR4budL+G7meG7nXbDtMO14buVw7Thu5Hhu5nDteG7iMO04buX4buV4bubw7Xhu5fhuqzDtOG7ieG6pEnDg+G7jeG7jy9tbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSSZ44bujduG7jW0/PiXhu4/DlOG7oeG7j8SR4bus4buPd+G7o+G6qsOD4buPScSCceG6ruG7j3fhurrhuq7hu4/huqjDuuG7iOG7j8OU4buC4bqu4buP4bqs4buh4bqq4buP4buKQ+G6qsOD4buP4buvxILhurThu4/hu4jDjOG6sOG7r8SC4buPw5Thurbhu4/hu4rhu4zhu4/hu63FqeG7iOG7j+G6rOG7jOG7r+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G6qsODc+G6quG7j+G7r8SCw7rhuqrhu4/huqbEgk3huqrDg+G7j8SCQnHhuqrDg+G7j8OU4buh4buP4buIxILhu6nhuqjhu4/hu6/EguG6sOG7j+G7r0Thuqrhu4/huqbEguG6ruG7ueG6quG7j+G7r8SCQuG7j+G7r8Sow4rhu6/hu4/hu4rhurrhuqrDg+G7j+G7r03hu6Phu4/huqrEguG6rkHEqOG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j3bhu6fhuqrhu4/hu4jDjEfhu4/huqrhu7fhuqrhu4/hu4jhurzhuq7hu4/hu4jDgeG7j8SC4buG4bqq4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7rsSC4bqw4bqqxILhu4/hu4jEgsOT4buv4buPd09G4buv4buP4buIxILhu6HhuqrEguG7j+G6rOG7qUnhu4/DlOG7oULhu4/huqrDg+G7oeG7mOG7j+G7keG7kS/GoS/DtOG7neG7meG7meG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buN4butQ+G6qsOD4buP4buI4bq64bqu4buN4buP4buvTeG7o+G7j+G6r8SC4bu54buP4buvxILhuq7hu7nhuqrhu4/hu4jEgsOT4buP4buR4buL4buP4bqjxKjhu5zhu4/huq/huq5B4bqq4buP4buIw4Hhu4/huqPEqOG6uuG7r+G7j+G7iOG7ueG7j2o/PiVr4buPw5Thu6Hhu497w4Phu6fhuqrhu4/EguG7oeG6qsOD4buP4bqvxILhu7nhu4/Dg+G6ruG7guG6ruG7j2rEkeG7rGvhu4/huqjhu6PhuqrDg+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqo4bq24bqqxILhu4/hu4rDk+G7j+G6qMOB4bqqxILhu4/hu5Lhu6fhu5jhu4924buM4bqqw4Phu4/huqxw4bqu4buP4bqmxILEqOG7j8OU4buM4buv4buP4buvxILhu6fEqOG7j+G7psSo4buPw5Thu6Hhu4/hu4rhu6PEqOG7j+G6quG7oeG7mOG7j+G6rOG7oeG7j3vEguG7qeG7iOG7j+G7rHHhuqrhu4vhu4934bq84bqqw4Phu4/hu4jEguG7hOG6ruG7j+G7r8SCw7rhuqrhu493w5PhuqrDg+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7r8Sow4rhu6/hu4/hu5LEqOG6qsOD4buPd8OK4buI4buP4bqm4bqu4bqqxILhu4/hu4jhu7nhu4vhu4/DlOG6uuG6quG7j+G6rOG7oeG7j+G6qsODxKjhu5jhu7fhuqrhu4/huqrEguG7p+G6quG7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu4924bux4bqq4buPd+G7ueG6quG7j+G7r8SC4bqu4bu54bqq4buP4buIw4zhu6PhuqrEguG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3huq/EqOG7mOG7j+G6qsSC4bqu4bu34bqq4buPd+G7ueG6quG7j+G6quG7o+G7mOG7i+G7j+G7iuG7o8So4buPxqHhu5Xhu4/huqpz4bqo4buPxILhurbhuqrEguG7j+G7iMSC4buh4bqqxILhu4/DlOG7oeG7j0nEguG7n+G7iOG7j+G7iMOM4bquw4Dhuqrhu4vhu48/PiXhu4/DlOG7oeG7j8SR4bus4buP4bqscOG6ruG7j3fhu6PhuqrDg+G7j0nEgnHhuq7hu4934bq64bqu4buP4bqow7rhu4jhu4/DlOG7guG6ruG7j+G6rOG7oeG6quG7j+G7ikPhuqrDg+G7j+G7r8SC4bq04buP4buIw4zhurDhu6/EguG7j8OU4bq24buP4buK4buM4buP4butxanhu4jhu4/huqzhu4zhu6/hu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/huqrDg3Phuqrhu4/hu6/EgsO64bqq4buP4bqmxIJN4bqqw4Phu4/EgkJx4bqqw4Phu4/DlOG7oeG7j+G7iMSC4bup4bqo4buP4buvxILhurDhu4/hu69E4bqq4buP4bqmxILhuq7hu7nhuqrhu4/hu6/EgkLhu4/hu6/EqMOK4buv4buP4buK4bq64bqqw4Phu4/hu69N4buj4buP4bqqxILhuq5BxKjhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4924bun4bqq4buP4buIw4xH4buP4bqq4bu34bqq4buP4buI4bq84bqu4buP4buIw4Hhu4/EguG7huG6quG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW0+w7rhu6/hu492S+G7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j+G6rOG7hOG6ruG7j+G7r8SC4bq04buP4buIw4zhurDhu6/EguG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu49JxIJx4bqu4buP4bqsSuG7r+G7j+G6quG7oULhu4/hu69O4bqqw4Phu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7rXXhuqrDg+G7j8OU4buh4buPxILhu6Phuq7hu4/hu4jEgsOA4buP4buvxILhu7nhu4/hu4jhu6Hhuq7hu4/hu6/EguG6sOG6qsSC4buP4bqq4buh4buY4buPd0HEqOG7j3dy4buPw4zFqeG7iOG7j+G7r+G6uuG7j8ODdOG6qsOD4buP4buIxILhu6Phu5jhu4934bq+4bqu4buPxILhurbhuqrEguG7j3HhuqrEguG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4bqqc+G6qOG7j8ODxrDhuqrhu4934bun4buY4buL4buP4buKQuG6qsOD4buP4buvceG7jz8+JeG7j8OU4buh4buPxJHhu6zhu4/DlOG7seG6quG7j+G7r8aw4bqq4buP4bqqxILhuq5BxKjhu4/EguG7huG6quG7j+G6qMOK4buI4buP4buvxILhuq7hu7nhuqrhu4/huqxPRuG7r+G7j+G7iMOMxKjhu5hB4bqq4buP4buIxILhurjhuqrDg+G7j+G7iOG6uuG7iOG7i+G7j8OD4bquw5Xhu6Phu4/hu63hurrhuq7hu4/hu69x4bqqxILhu4/EgsSQ4buPd+G7o+G6qsOD4buPScSCceG6ruG7j3fhurrhuq7hu4/huqjDuuG7iOG7j8OU4buC4bqu4buP4bqs4buh4bqq4buP4buKQ+G6qsOD4buP4buvxILhurrhuqrDg+G7j+G6rHDhuq7hu4/hu4jhuq7hu7nhuqrhu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buP4buIQuG7oeG6quG7j+G7r8awxKjhu4/EgkPhu6Phu4/DlOG7oeG7j+G7iuG7jOG7j+G7r8SCxKjhu5jDgOG6quG7j3fhur7huq7hu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G6qsODxILDgeG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu6zhu7fhuqrhu4/hu69w4bqqxILhu493Q+G7i+G7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/Dg+G6rkpJ4buP4bqmxILEqOG7j8OU4buM4buv4buP4buvxILhu6fEqOG7j+G6ocSC4bqu4buPw5RPRuG7iOG7j8ONxKjhu6Phu4/Dg+G6ruG7o+G6ruG7j3dCcOG6quG7j+G7r8SCxKjhu5jDgOG6quG7j3fhur7huq7hu4/DlOG7guG6ruG7j+G6qsSCxKjhu4/hu6/GsMSo4buPd8awxKjhu4/hu4hP4buPxIJw4buP4buIxrDhuqrDg+G7j8OU4buh4buP4bqm4bqu4bu54bqq4buP4buIcELhu4/DlOG6rsOB4buv4buP4bqs4buh4bqo4buP4bqs4buC4bqq4buPd8OA4buP4buIxIJ4QuG7j+G6puG6sknhu4/hu4hz4bqqw4Phu4/hu4jDjE9H4bqqw4Phu4924bun4bqq4buP4buK4bq64buP4buvTuG6qsOD4buPd+G7o+G6qsOD4buP4bqs4buh4buP4bqow4rhu4jhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j8OUxanhuqrhu493QeG7j8OD4bun4buY4buP4bqqxILDk+G7r+G7j+G6qsSC4bq64bqu4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG6r8OMceG7j+G6rOG7hOG6ruG7j0nEgkXhuqrDg+G7j8OUxanhuqrhu4/EgnLhuqrDg+G7j+G7iOG6ruG6quG7j+G7oiXhuqHhu4vhu4/hu67Egk3hu4/hu4jhurLhu6/EguG7j3vDg+G7p+G6quG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/huq/EguG7ueG7j8OD4bqu4buC4bqu4buPVuG7o8OU4bquduG7jz7hu6PhuqxJ4buj4buK4buK4buP4bqmxILDueG6qsOD4buPd+G6suG6qsSC4buP4buN4bqqxILDleG6qsOD4buP4buIxILhu5/hu6/EguG7j+G7iMSCw5Phu6/hu4/huqzhu6Hhu4/DjMWp4buI4buP4bqs4buC4bqq4buL4oCd4buP4butR+G6ruG7j8OU4bq24buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/DjcSo4buf4buP4buIw4zhurbhuqrEguG7j0nEguG7n+G7iOG7j+G7iMOM4bquw4Dhuqrhu4vhu4/EkeG7rOG7j+G7iMOS4buP4bqmxILhu5/huq7hu4/huqrhuq7DgeG6qOG7j+G7reG7o+G6quG7j3fGsMSo4buP4bqs4buh4buP4buI4buf4bqu4buP4buIxILhuq7hu7nhu4jhu4/DlOG7oeG7j0nEguG7n+G7iOG7j+G7iMOM4bquw4Dhuqrhu4vhu4/huqrhu6Phu5jhu493cuG7j+G7r0Phu4/hu4jEguG7t+G6qOG7j+G6qsSC4bquw4Hhuqjhu4/DlEzhu4/hu5JD4buj4buPd0Phuq7hu4/DlOG7oeG7j8OD4bquceG6qOG7j+G6qsODxILDqELhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqvw4xC4bqqw4Phu4/huqbEguG6ruG7j3dD4buL4buPd+G6uuG6ruG7j8OU4buC4bqu4buPPz4l4buL4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4buIxILhu6HhuqrEguG7j+G7iOG7jMSo4buP4bqo4buh4buPxILEkOG7j3dw4buI4buPd09G4buv4buP4bqmxILhu5/hu4/huqrDg8SCw6hC4buP4bqq4buh4bqq4buPw5Thu6Hhu493T0bhu6/hu4/hu43hu4jhurjhu4934bquw4Dhuqjhu43hu4/hu61H4bqu4buP4bqow4rhu4jhu4/huqxCcOG7iOG7j+G7r8Sow4rhu6/hu4/huqbEgk3huqrDg+G7j8SCQnHhuqrDg+G7j+G6qsODxILhuq7hu7fhuqjhu4/hu4jDjMSQ4bqqw4Phu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tV0Phu4/huqzhu6Hhu4/huqbEgk3huqrDg+G7j8SCQnHhuqrDg+G7j+G6qkbhu49H4buPPuG7nOG7jzzhu6Phu4jhuq7huqrEguG7j8OU4buhQuG7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j+G6qnPhuqjhu4/DtOG7neG7m8O14buL4buP4bqmxIJN4bqqw4Phu4/EgkJx4bqqw4Phu4/hu6/EguG7p8So4buP4bue4buPw5Thu6Hhu497w4Phu6Phu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j+G6qnPhuqjhu4/DtOG7neG7ncO14buPw5Thu6Hhu4/hu6/EqMOK4buv4buP4bqmxIJN4bqqw4Phu4/EgkJx4bqqw4Phu4/hu4jhu6Hhuq7hu4/hu6/EguG6sOG6qsSC4buP4buIQuG7oeG6quG7j+G7r8awxKjhu4/huqpz4bqo4buP4buRw7XDtcah4buJ4buP4bqvw4xC4bqqw4Phu493Q+G7i+G7j+G7r8Sow4rhu6/hu4/huqbEgk3huqrDg+G7j8SCQnHhuqrDg+G7j+G6qnPhuqjhu4/hu5HDtcO1xqHhu4/hu6/EguG6sOG6qsSC4buP4bqs4buh4buPd+G6rsOA4bqo4buP4bqmxIJH4bqu4buPd8awxKjhu4/hu69N4buj4buP4bqow4rhu4jhu4/hu6/EqMOK4buv4buPV3Dhuq7hu4/hu4rEqOG7mOG7j+G7iMSCQuG7n+G6ruG7j+G6qOG7oeG7j3fhu7nhuqrhu4/huqrhu6Phu5jhu4/DlOG7seG6quG7j+G7r0Thuqrhu4/hu5/huqjhu49x4bqqxILhu4/huqpB4bqq4buP4bqm4bqu4bqqxILhu4/hu4jhu7nhu4/hu4jEguG7ueG7j8OD4bqu4buC4bqu4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG6r8OMQuG6qsOD4buP4bqo4buA4bqu4buP4buvxKjDiuG7r+G7j+G6psSCTeG6qsOD4buPxIJCceG6qsOD4buP4bqmw4Dhu4/hu4jDjOG7t+G6quG7i+G7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j3HhuqrEguG7j8SCT0fhuqrDg+G7j8OU4buh4buP4buIxILhuq7DgeG7iOG7j8SCcOG6ruG7j+G6pnlC4buPduG7oeG6ruG7j+G7iMOM4bu34bqq4buP4bqow4rhu4jhu4/hu4jEguG7qUnhu4/huqrhuq7hu7fhuqrhu4/DlOG7oeG7jz8+JeG7j+G7reG6suG7j3fhur7hu4/huqzhu4Dhuq7hu4/DlOG6tuG7j3dy4buP4bqmxILhuq7hu7nhuqrhu4/hu4jhurbhuqrEguG7j8SC4bq24bqqxILhu4/hu4jDjEfhu4/huqrhu7fhuqrhu4/hu4jhurzhuq7hu4/hu4jDgeG7j8SC4buG4bqq4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu5jhu7fEqOG7j+G7r8awxKjhu4/DlOG7oeG7j+G6rOG7hOG6ruG7j+G6psSCxKjhu5jhu7fhuqrhu4/hu6/EguG6sOG6qsSC4buP4buK4buf4buvxILhu4/hu6/Dk+G6qsOD4buP4bqqxIJ04buv4buL4buP4bqo4buh4buP4buIxIJP4buE4bqqw4Phu4/hu69D4buP4buSxKjhu4/Egk/hu4LhuqrDg+G7j+G7iMSC4bqu4bu34bqq4buPw5ThurLhu4/huqxG4bqu4buP4bqw4buvxILhu4/hu69N4buj4buP4buv4buf4buv4buPdkLhu6PhuqrEguG7j+G6qsODxILhuq7DgUnhu49H4buP4bqqT+G7guG7r+G7j8OD4bqu4buhxKjhu4/EguG7huG6quG7j+G6rOG7oeG7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j+G6quG7huG6ruG7j+G6qsODxILDqELhu4/huqbEgkPhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tPsO64buv4buPdkvhu4/DlOG7qeG7mOG7i+G7j+G7r0Phu4/huqjDiuG7iOG7j3fhuq7DgOG6qOG7j3fhu5/huqrDg+G7j8ODxILhuq7hu4/huqrEguG7qeG6quG7j+G6rOG7oeG7j+G7iOG7muG7j+G6rMOB4buP4bqqw4PEgsOoQuG7j3dD4bqu4buP4buvS+G6qsOD4buP4buv4buM4buv4buPd3Lhu4/Dg+G6rnHhuqjhu4/huqhw4bqqxILhu4/hu4jDjOG7t+G6quG7j+G7iELhu6Hhuqrhu4/hu4jEguG7ueG7j8OD4bqu4buC4bqu4buPLeG7j8OU4buC4bqu4buP4bqow5Phu6/hu4/Dg+G6rnHhuqjhu4/huqbEgkJx4bqqw4Phu4/huqjDiuG7iOG7j+G7iOG7muG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j+G6psOA4buP4buIw5Lhu4/huqpz4bqo4buPw7Thu53hu53DteG7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW17xILhu6nhuqrhu4934bqy4bqqxILhu4/DlEHhu4/DlMWp4bqq4buPd0Hhu4/huqrhu6Hhu5jhu4vhu48+4buj4buKQkJ24buP4buixILhuqh4duG7i+G7j8ONxKjhu6Phuqrhu4/hu6/EgsOT4buv4buP4buIw5LhuqrDg+G7j+G6rOG7oeG6qOG7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/huqzEqOG7p+G6quG7j0nEguG6ruG7t+G6quG7j+G7iHDhuq7hu48/PiUtxJHhu6zhu4/DlOG7oeG7j8SC4bquw4Hhuqrhu4934buj4bqqw4Phu4/huqzhu6Hhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu493w5PhuqrDg+G7j3fGsMSo4buP4bqvw4zEqOG6qsOD4buP4buI4bun4bqo4buP4bqhxILhu5/hu4jhu4/hu4jDjOG6rsOA4bqq4buP4bqvQuG7oeG6quG7j+G7r8awxKjhu48t4buP4bqow4rhu4jhu4/hu4jhur7hu4/hu6/EgsOT4buv4buP4bqqw4PEguG6ruG7t+G6quG7j+G7r8OTxKjhu4/DlEHhu4/hu6/EguG6uuG6qsOD4buPd0Phuq7hu4/huqrDg8SCw6hC4buL4buP4buvxIJC4buP4but4bqu4bu54buIw63hu4/hu43huq/DjELhuqrDg+G7j+G6rOG6suG7r8SC4buP4buK4buO4buL4buP4buvxIJP4buj4buP4but4bujQuG7j8OD4bqu4buE4buP4buvceG7j+G7iMSC4bu54buPw4Phuq7hu4Lhuq7hu493T0bhu6/hu4/hu6/EgsOT4bqqw4Phu4/huqbhuq7hu7nhuqrhu4/huqrEguG6rkHEqOG7j+G7iOG6ruG7ueG6quG7j+G7rcOK4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/DlOG6rsOB4buv4buP4buvceG6ruG7j+G7iMSC4bquw4Hhuqrhu4/hu6/EqMOK4buv4buP4buK4bq64bqqw4Phu4/hu69N4buj4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buPduG7p+G6quG7j+G6qsSCT+G7j+G7r8SCSuG6qsOD4buP4buI4buj4buPd3Lhu4/hu4jEgsWp4buY4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/GoeG7leG7j+G6qnPhuqjhu4/DjcSo4buj4buJ4oCdbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG6r8So4buY4buP4bqqxILhuq7hu7fhuqrhu4vhu4/EguG7o+G6ruG7j+G7iMSCw4Dhu4/hu6/EguG7ueG7j+G7iOG7oeG6ruG7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu4/huqrhu6Hhu5jhu493cuG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/hu4jhurDhuqrEguG7j3fhu7nhuqrhu4/hu4jGsOG6qOG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4/hu4jDjMSQ4bqqw4Phu4/hu69N4buj4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j0nEguG7n+G7iOG7j+G7iMOM4bquw4Dhuqrhu4/hu4jDkuG7j3fhuq7DgOG6qOG7j+G7r+G6uuG7iOG7j+G6rMOJ4bqu4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG6r8SCeELhu4/hu6/EgsSo4buY4bu34bqq4buPw4Phuq7hu6Phu4/hu6LEguG6qHh24buL4buP4buIxILhu7nhu4/Dg+G6ruG7guG6ruG7j3fhu6PhuqrDg+G7j8SCQnDhu4jhu493w4rhuqrDg+G7j8OMxanhu4jhu4/hu4jhurrhu4jhu49H4buP4buIxrDhuqjhu4/DlMOC4buP4bqo4bq44buPw5Thu6Hhu4/hu69D4buPw4zFqeG7iOG7j+G6qsSC4bquQcSo4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buPd3Lhu4/hu4jEgkLhu5/hu4jhu4/huqrDg8SCw6hC4buL4buP4buKQuG6qsOD4buP4buvxIJK4bqqw4Phu4/hu4jhu6Phu4/DjcSo4bu34bqq4buP4bqoxanhu4jhu4/huqjDiuG7iOG7j+G7iuG7jOG7j+G7iMSC4bup4buI4buPw4x14bqqw4Phu4/huqrDg+G7oeG7mOG7j+G6quG7o+G7mOG7j+G7r0Phu4/DjMWp4buI4buP4bqqxILhuq5BxKjhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4934buj4bqqw4Phu4/huqrDg+G7oeG7mOG7j+G7r+G7oeG6qsOD4buP4bqmxIJD4buP4buvxILhurLEqOG7j8OU4buC4bqu4buP4buI4bq64buv4buPd8OK4buP4buIxILhu6Phu5jhu4934bq+4bqu4buP4buvxIJD4bqqw4Phu4/huqjDuuG7iOG7j+G7r03hu6Phu4/huqjEkOG6ruG7j+G7iMSCw5Phu4nhu41sL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buuxILEqOG7mOG7t+G6quG7j8OD4bqu4buj4buPPuG7o+G6rEnhu6Phu4rhu4rhu493cuG7j+G7r8SC4bq04buP4buIw4zhurDhu6/EguG7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/hu59J4buPd8O64buI4buP4buvxIJP4buG4bqqw4Phu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buPV+G6vOG6qsOD4buP4buIxILEqOG7qeG6quG7j8SR4buj4buKxILhuq7huqrDg+G7iELhuqrhu48t4buP4bqow4rhu4jhu4/hu6/Egk/hu4bhuqrDg+G7j+G7iMOM4bq24bqqxILhu4/hu69x4bqu4buP4buv4buf4buvxILhu4/huqbhuq7huqrEguG7j+G7iOG7ueG7j+G7reG7o0Lhu4/Dg+G6vOG6qOG7j8O0w7Xhu4/hu6/EguG6sOG6qsSC4buP4buK4buf4buvxILhu4/huqbEguG7n+G7r+G7j+G6qsSC4bujxKjhu493T0bhu6/hu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu4jhur7hu4/hu6/EgsOT4buv4buPd0PhuqrDg+G7j+G7iMOMTOG7j+G7ikfhu4/hu4hw4bqu4buPxJHhu6Phu4rEguG6ruG6qsOD4buIQuG6quG7j+G6qsSCT+G7jz8+JeG7i+G7j8SR4bus4buPw5Thu6Hhu4/hu6zDiuG7j+G6r+G7oeG6ruG7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu48+4buc4buPd0Hhu4/huqrDg8SC4bqy4buP4bufSeG7j3ZM4bqqw4Phu49H4buP4buIxanhu4jhu4/hu69x4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4bqqT+G7guG7r+G7j+G7iMOMceG6ruG7j8ONxKjhu6Phu4/huqbEgk3huqrDg+G7j8SCQnHhuqrDg+G7j+G6puG6ruG6qsSC4buP4buI4bu54buL4buP4buIw4xC4bqqw4Phu493Q+G7j+G7r8SCSuG7j+G7iMOMxJDhuqrDg+G7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/hu4hP4buP4bqqxILhu6fhuqrhu4/EgkPhu6Phu4/DlOG7oeG7j+G7r3Thu4jhu4/Dg+G6rnHhuqjhu4/huqhw4bqqxILhu4/huqjhu7Xhu4/hu6/EguG6ruG7j+G7iOG6ruG7t8So4buL4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G6rOG7oeG6qOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buvxILhurDhuqrEguG7j0nEgk3hu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqvxILhu6Phu5jhu4/DlOG7oULhu493Q+G7i+G7j+G6uOG6qsOD4buP4bqoxKjhurrhuqrhu4/hu4jhu6lJ4buP4buIw4zEqOG6qsOD4buPw5Thu6FC4buP4buv4buf4buv4buP4buvxIJP4buG4bqqw4Phu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buP4bqqxIJ14bqo4buP4buI4bq24bqo4buPw4zhu6Phu4934bquQcSo4buP4buI4bq64buI4buP4bqqxILFqeG7iOG7j+G7r8SCQuG7j+G6qOG7gOG6ruG7j8ONxKjhurrhu6/hu4/Dg+G6ruG7o8Ot4buP4buN4bqv4bq44bqu4buP4bqoxKjhurrhuqrhu4/huqpD4buPasSR4busa+G7j+G6qsOD4buh4buY4buP4buv4buh4bqqw4Phu4/EguG6rsOBxKjhu4/DjcSoceG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j8OD4bquSknhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/DjcSo4bq64buv4buPw4Phuq7hu6Phu4/hu4jhurbhuqjhu4/DjOG7o+G7j+G7r0Lhuqrhu493T+G7hOG6qsOD4buPScSC4buf4buI4buP4buIw4zhuq7DgOG6quG7j8OU4buh4buP4bqo4buj4bqqw4Phu4/huqxw4bqu4buP4bqm4bu54buI4buPw43EqHHhu4/hu4jhurrhu4jhu493w71J4buP4buvxIJC4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buPduG7p+G6quG7j+G7r03hu6Phu4/huqrEgsOV4bqqw4Phu4/DjcSo4bq64buv4buPw4Phuq7hu6Phu493Q+G7ieG7jWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3huq/DjELhuqrDg+G7j+G6psSC4bqu4buPd0Phu4vhu4/hu6/hu4zEqOG7jyrhuq7hu5/huqjhu4934bq64buv4buPe8OD4bun4bqq4buPxILhu6HhuqrDg+G7j+G6r8OMxKjhuqrDg+G7j0/hu4bhuqrDg+G7jz544buS4bqu4buvQuG7j8OU4buh4buP4buIw5LhuqrDg+G7j+G6rOG7oeG7j+G6ocSCQ+G7jyrhuq7hu5/huqjhu4934bq64buv4buPd+G6rkHEqOG7j8SC4buh4bqqxILhu4/hu69N4buj4buPPz4l4buP4buiw4PEqOG7iuG7iOG6ruG6quG7j+G7ruG7o8OM4buK4buIeOG6quG7iuG7j+G6rHDhuq7hu4934buf4bqqxILhu4/Dg+G6ruG7n+G7j+G7r+G7o0Lhu48/PiXhu4/DlOG7oeG7j8SR4bus4buPw5Thurbhu493cuG7j+G7r8So4bqqw4Phu4/hu6/FqUnhu4/hu4rhu4zhu4/Dg+G6ruG7n+G6qOG7j+G7iuG7n+G7iOG7j+G7r8aw4bqq4buP4buIxILhuq7hu7nhu4jhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqvxIJ4QuG7j+G7r8SCxKjhu5jhu7fhuqrhu4/Dg+G6ruG7o+G7j+G6quG7oeG7mOG7i+G7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j+G7iE/hu4/DlMWp4bqq4buP4buvxILhurDhuqrEguG7j+G7iuG7n+G7r8SC4buP4buvTeG7o+G7j+G7r3Hhu4/EguG7o+G6ruG7j+G7iMSCw4Dhu4/hu6/EguG7ueG7j+G7iOG7oeG6ruG7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu4/huqrhu6Hhu5jhu493cuG7j+G6qsODc+G6quG7j+G7r8SCw7rhuqrhu4/huqrEguG6rkHEqOG7j+G7r8Sow4rhu6/hu4/huqbEgk3huqrDg+G7j8SCQnHhuqrDg+G7iWwvSW1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3huq/EqOG7mOG7j+G6qsSC4bqu4bu34bqq4buL4buPw5TFqeG6quG7j3dB4buP4bqqdeG6qOG7j0fhu4/hu6/EguG7gOG7jz8+JeG7j3dPRuG7r+G7j+G7iMSC4buh4bqqxILhu4/huqzhu6lJ4buP4bqmxILhuq7hu4/huqpB4bqq4buP4bqm4bqu4bqqxILhu4/hu4jhu7nhu49H4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/Dg+G6ruG7o+G6ruG7j3dCcOG6quG7j+G6psSCQ+G7j+G6psSCc+G6quG7j+G6qsSCxanhu4jhu4vhu4/huqbEguG6ruG7j+G7iMWp4buI4buP4buvceG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G6qsODxKjhurzhuqrhu4/hu4jhu6Hhuq7hu4/hu6/EguG6sOG6qsSC4buP4bqmxILhu5/hu6/hu493cuG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/hu69E4bqq4buPw5Thu6Hhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4buvQ+G7j+G6rOG7jOG7o+G7j+G7r8SCxJDhuqrhu4/hu4jhurrhu4jhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buuxILEqOG7mOG7t+G6quG7j8OD4bqu4buj4buP4bqq4buh4buY4buPw43EqOG7o+G6quG7j+G6qsODcOG6ruG7j8OMdeG6qsOD4buP4buvceG7jz8+JS3EkeG7rOG7j+G7iuG7teG7j0nEgnHhuq7hu4934bq64bqu4buP4bqow7rhu4jhu4/DlOG7guG6ruG7j8OMTeG6ruG7j8OMQuG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu4/hu4jEgsOA4buP4buIxIJ4QuG7j+G6puG6sknhu4934buh4buPScSC4buf4buI4buP4buIw4zhuq7DgOG6quG7j+G6puG6ruG6qsSC4buP4buI4bu54buP4buIQuG7oeG6quG7j+G7r8awxKjhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqvw4xC4bqqw4Phu4/hu63hurrhuq7hu4/hu69x4bqqxILhu493Q+G7i+G7j+G7iuG7jOG7j+G7r3Hhuq7hu4/hu6/hu5/hu6/EguG7j+G6rOG7oeG7j+G7r8aw4bqq4buP4buIxILhuq7hu7nhu4jhu493w4Dhu493ceG6qOG7j+G7rXFC4buP4buI4bqw4bqqxILhu4/EgkZJ4buPScSC4bufSeG7j+G7iOG6uuG7iOG7j8SC4buG4bqq4buP4buvxIJC4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4bqs4buE4bqu4buP4bqmxILEqOG7mOG7ueG6quG7j+G6qsODxILhurLhu4/huqjhu6Hhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu4jhur7hu4/hu6/EgsOT4buv4buP4bqq4buh4buY4buPd0/hu6Phu4/DjOG7o+G7iS/hu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4buixKjhu4jEgkLDjOG7jW3huq/EgnhC4buP4bqv4bqvZWR7bC9JbQ==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Đảm bảo điện sản xuất mùa nắng nóng

Đảm bảo điện sản xuất mùa nắng nóng
2024-05-20 08:14:00

baophutho.vn Với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện ổn định trong những tháng cao điểm mùa nắng nóng, Điện lực Phù Ninh đã chủ động xây dựng nhiều giải pháp với...

Trồng sen – hướng phát triển kinh tế hiệu quả

Trồng sen – hướng phát triển kinh tế hiệu quả
2019-07-18 09:06:02

PTĐT - Hiệu quả từ mô hình trồng sen mang lại giá trị thu nhập cao đã và đang khẳng định đây là một hướng phát triển kinh tế trong những năm trở lại đây ở xã Dị Nậu, huyện Tam...

Tổng giá trị viện trợ ước đạt hơn 1 triệu USD

Tổng giá trị viện trợ ước đạt hơn 1 triệu USD
2019-07-17 15:52:53

PTĐT - Ngày 17/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng đầu năm 2019 và nghe thông tin về tình hình thời sự trong nước...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long