Cập nhật:  GMT+7
xJDhu6bhu4bhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijFqcWoe1fhu5zDikXDslJ74bq+V33hu5BZ4bq+4buWIOG7iuG6vuG6u+G7piDhur574buq4buW4bum4bq+xrDhurnDteG6veG6vnvhu7BZ4bum4bq+e0rFqOG6vuG7lH0qxajhur5WxahVWOG6vns84buK4bq+e+G7qFnhu6bhur57PEpZ4buk4bq+4bumMeG6vuG7puG7uFnhu6Thur5YJXvhur4+PeG6vnt9YVJZ4bq+4buaMTtZ4buk4bq+4bukxajhu4rDneG6vnvhu6YjWeG7pOG6vjfEqOG6vuG7liNZ4buk4bq+e+G7iOG7luG6vuG7lEvDneG6vuG7mktY4bq+ezzhu5B74bq+ezThur7hu4pZ4bq+e8OdxKhZ4bq+4bukxajhu4rDneG6vnvhu6YjWeG7pOG6vns8UVnhur7hu5rhu6rhu4rhur7hu5TEqFnhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu6Z9YVRZ4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+xanhu6YgYeG6qOG6vsWp4buKWOG6vsO1I1nhu6TEkC/hu6bhu4ZFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4ooxKnhu5zhu4rGoMOKRcO14bukxKhh4bq+4buC4buGL+G7huG7gOG6qOG6vuG6u+G7piDhur574buq4buW4bum4bq+xrDhurnDteG6veG6vnvhu7BZ4bum4bq+4bq5XcWo4bq+4bu1TVnhur7DuX3hu4pZ4buk4bq+4buW4bumIOG6vns84buo4bq+4buUfSrFqOG6vlbFqFVY4bq+ezzhu4rhur574buoWeG7puG6vns8Slnhu6Thur7hu6Yx4bq+4bum4bu4WeG7pOG6vlgle+G6vj494bq+e31hUlnhur7hu5oxO1nhu6Thur7hu6TFqOG7isOd4bq+e+G7piNZ4buk4bq+N8So4bq+4buWI1nhu6Thur574buI4buW4bq+4buUS8Od4bq+4buaS1jhur57POG7kHvhur57NOG6vuG7ilnhur57w53EqFnhur7hu6TFqOG7isOd4bq+e+G7piNZ4buk4bq+ezxRWeG6vuG7muG7quG7iuG6vuG7lMSoWeG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7pn1hVFnhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7FqeG7piBh4bqo4bq+xanhu4pY4bq+w7UjWeG7pOG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXhu6fhu4p94bq+VuG7psWo4bq+WeG7pOG7puG7nOG6vuG7py7hur7hu4nFqOG7isOd4bq+e+G7piNZ4buk4bq+N+G7kFnhur57S8Wo4bq+4buU4buIw53hur7hu5bhu4jDneG6qOG6vuG7mlPhur45fcOVe+G6rOG6vsOh4bq+VsWoUlnhur7hu5Yg4buK4bq+V0xZ4bum4bq+4buaSsOd4bq+4bumfWFUWeG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsWp4bumIGHhuqjhur7FqeG7iljhur7DtSNZ4buk4bqo4bq+4bq74bumIOG6vnvhu6rhu5bhu6bhur7GsOG6ucO14bq94bq+e+G7sFnhu6bhur7hurldxajhur7hu7VNWeG6vsO5feG7ilnhu6Thur7hu5pM4bq+VlJ74bq+V33hu5BZ4bq+WCV74bq+Pj3hur5ZJcWo4bq+xqB9WeG7pOG6vlnhu6Yx4bq+PuG7in3huqbhur7FqeG7pjvFqOG6vuG7pMWo4buKWeG6vil94buK4bqo4bq+WCV74bq+Pj3hur57fWFSWeG6vuG7mjE7WeG7pOG6vnvhu7BZ4bum4bqo4bq+4buaMTtZ4buk4bq+4bumfWFUWeG6vnvhu6Z9JeG7luG6vuG7muG7quG7iuG6vuG7lMSoWeG6vuG7luG7iOG7luG6vjlM4bq+4bu5feG7jlnhur7hu40l4buW4bqo4bq+xanhu6ZK4buW4bum4bq+w6okWeG7pOG6qOG6vsOqxKjDneG6vuG7ueG7iOG6qOG6vsWp4buOWeG6vsO64bumMT9Z4buk4bq+LeG6vuG7pn1hVFnhur7FqeG7puG7ilnhu6bhur7FqeG7piBh4bq+N8So4bq+4bq94buOWeG6vsO5fWFTWeG6vi3hur7hu6Z9YVRZ4bq+xanhu4pY4bq+w7UjWeG7pOG6vuG7lOG7quG6vuG7pjHhur7hu6bhu7hZ4buk4bqo4bq+OX09WeG7pOG6vuG7lsOVKOG6vlnhu6Thu6bFqFFY4bq+ezzhu7ZZ4buk4bqo4bq+V8SoWOG6vljDlXvhur7hu4pZ4bq+e8OdxKhZ4bq+4bukxajhu4rDneG6vnvhu6YjWeG7pOG6qOG6vuG7pOG7jmHhur7hu5Qy4buW4bq+OVvhu5bhur57PMOdWeG7pOG6vlnhu6bhu45Z4bq+xqDhu45Z4bqq4bq+w6rhu45h4bq+V8So4bq+N8OVWeG6vuG7mlPhur5ZKsWo4bq+4buWJVjhuqjhur7hu5oxLOG7luG6vuG7ljXhur57PMWo4bqo4bq+WeG7puG7jlnhur7GoOG7jlnhur7hu6Z9YVRZ4bq+xanhu6bhu4pZ4bum4bq+xanhu6YgYeG6qOG6vsWp4buKWOG6vsO1I1nhu6Thur5WxahSWeG6vlnhu6Thu6bhu6rhuqjhur4o4bumS1nhur7hu4hZ4bum4bq+WeG7psWoU33hur5Xw5RZ4bq+KX3hu4rhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5ose+G6vnvFqFIo4bq+OVvhu5bhur7hu5Y14bq+ezzFqOG6vuG7liDhu4rhur7hu5pKxajhur7hu5TFqFV94bq+xKnDqsO14bq94bq+4buW4buI4buW4bq+4buWw5Uo4bqq4bq+w7Xhu6R9YVFZ4bq+WeG7puG7jlnhur7hu5bhu6Yg4bq+YVJ94bq+4buWIOG7iuG6vnvhu6hZ4bum4bq+ezxKWeG7pOG6vns8UVnhur5XxKjhur7GoMOd4bq+VzF94bq+VzEsWeG7pOG6vjnhu5zhur4pfeG7iOG6vlbhu6Yq4bqo4bq+KX3hu4jhur57S8Wo4bq+VzF94bq+e+G7piNZ4buk4bq+VuG7puG7iOG6vlc6WeG6vkPhu5rDk+G7luG6vuG7lMWoVHvhur5XxKjhur7hu5bhu4jhu5bhur5Xw51Kxajhur454buc4bq+e0vFqOG6vuG7pkpZ4buk4bq+WcOTWeG7pOG6qOG6vjnhu5zhur7hu5rDlH3hur5W4buiw53huqjhur454buc4bq+PD8tWMOd4buy4buW4bqo4bq+OeG7nOG6vuG7lsOdWXvhu4rFqFnhu5w84bqq4bqq4bqqROG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXDqlXhur5W4buqKOG6vnvhu6Y7xajhur5W4bumTuG7luG6vijhu6Yi4buW4bq+e+G7qFnhu6bhur57PEpZ4buk4bq+WVF94bq+ezxRWeG6qOG6vuG6u+G7piDhur574buq4buW4bum4bq+xrDhurnDteG6veG6vnvhu7BZ4bum4bq+YVF94bq+4buWw5R94bqmxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG7huG6quG6vuG7py7hur7hu4nFqOG7isOd4bq+e+G7piNZ4buk4bq+N+G7kFnhur57S8Wo4bq+VuG7puG7klnhur57PDE/WeG7pOG6vjnhu45h4bq+xqA0WeG7pOG6vjfEqOG6vns8xahVWeG6vlbhu6bhu4rFqOG6vijhu6YxP1nhu6Thur7hu4hZ4bq+eyrhur7hu5bhu6Yy4buW4bq+4bukxajhu4rDneG6vnvhu6YjWeG7pOG6vns8UVnhur7hu5bhu4jhu5bhur57fWFSWeG6vuG7mjE7WeG7pOG6vnvhu7BZ4bum4bq+4buE4buGSOG6vkPhu5rDnUpZ4bq+Vljhu4Dhur4t4bq+VlhJK8ON4buA4buAROG6qOG6vuG7mjE7WeG7pOG6vnvhu7BZ4bum4bq+4buE4buGSOG6ueG6vkPhu5rDnUpZ4bq+Vljhu4Dhur4t4bq+Vljhu4Qr4buG4buA4buAROG6qOG6vuG7mjE7WeG7pOG6vnvhu7BZ4bum4bq+4buE4buGSOG7ieG6vkPhu5rDnUpZ4bq+Vljhu4Dhur4t4bq+VljDjStG4buA4buAROG6qOG6vuG7mjE7WeG7pOG6vnvhu7BZ4bum4bq+4buE4buGSeG7ieG6vkPhu5rDnUpZ4bq+Vljhu4Dhur4t4bq+VlhGK+G7hEnhu4BE4bqs4bq+4bumMTpZ4buk4bq+xqDhu5hZ4bqo4bq+e+G7piNZ4buk4bq+4buU4buIw53hur48JVnhu6Thur48TMWo4bq+ezxRWeG6vuG7luG7iOG7luG6vijhu6YxP1nhu6Thur57xahUWeG6vnvhu6YjWeG7pOG6vnvFqFnhur7hu5pKxajhur7hu5bhu6ZbWeG7pOG6vuG7mlXhur5Z4bukMTvFqOG6vsag4buOWeG6vuG7lMWoUnvhuqjhur7hu5bhu6bDlSjhur7hu6bEqFnhu6bhuqzhur5Z4bumw5V74bq+V8So4bq+4buW4buI4buW4bq+4buW4bumIOG6vsagw53hu4pZ4bum4bq+WeG7pOG7psWoVCjhuqjhur7hu5bhu6Yg4bq+KOG7pjE/WeG7pOG6vnvFqFRZ4bqo4bq+V+G7iMWo4bq+OeG7nOG6vlbFqFnhu6bhur7GoMOd4buKWeG7puG6vjfhu5BZ4bq+e0vFqOG6quG6quG6qsSQLyhFxJAo4bq+4buWV+G7ij4+4bqww4oo4bq5w53GoGHDikXGsOG6ucO14bq94bq+4buW4buI4buW4bq+4bumfWFUWeG6vsWp4bum4buKWeG7puG6vsWp4bumIGHhuqjhur7FqeG7iljhur7DtSNZ4buk4bq+4buW4bumIOG6vns84buo4bqo4bq+KOG7pj3FqOG6vuG7piwo4bq+NzrFqOG6vuG7py7hur7hu4nFqOG7isOd4bq+e+G7piNZ4buk4bq+N+G7kFnhur57S8Wo4bq+VuG7puG7klnhur57PDE/WeG7pOG6vnsq4bq+4buW4bumMuG7luG6vldOKOG6vuG7msOTe+G6vuG7lMWoVVnhur7hu5Thu4jDneG6vuG7pkpZ4bq+4buW4bumUuG6vntLxajhur57POG7tlnhu6Thuqjhur5W4bumKuG6vuG7pMWoOsWo4bq+4bumSlnhuqjhur7hu5TFqFVZ4bq+4buW4bum4buw4bq+xqDhu5hZ4bqq4bqq4bqq4bq+4buaPcWo4bq+NzrFqOG6vnt9YVJZ4bq+4buaMTtZ4buk4bq+4bumfWFUWeG6vuG7uX3hu45Z4bq+4buNJeG7luG6vi3hur7FqeG7pjEsWeG7pOG6vsO1I1nhu6Thur5Dw6rEqeG6quG7huG7gEThur43xKjhur5YJXvhur4+PeG6vnt9YVJZ4bq+4buaMTtZ4buk4bq+V8WoUVnhur4pfeG7ilnhuqzhur7hu5bhu6bhu7Dhur7hu5pKw53hur7hu5bhu4jhu5bhur5XNOG7luG6vlcxLFnhu6Thur7hu5YjWeG7pOG6vuG7ilnhuqjhur7hu5bhu6bGr1nhu6bhur4pfWFTWeG6vuG7lsOVKOG6vjlM4bqo4bq+xqDhu45Z4bq+KX3hu45Z4bq+ezThur43VOG6qOG6vuG7luG7iOG7luG6vnsq4bq+4buW4bumMuG7luG6qOG6vuG7msOdxKhZ4bq+e+G7plXhuqjhur5W4bumfeG6vsag4buOWeG6vuG7ljHhur57TVnhu6Thur7hu5YxO1nhu6Thur7hu5YjWeG7pOG6vnvhu4jhu5bhur57fcOUWeG6vns84buK4bqo4bq+VsWoVVjhur4+w53hu4h74bq+4buUS8Od4bq+4buaS1jhur57POG7kHvhur57NOG6vuG7ilnhur57w53EqFnhur7hu6TFqOG7isOd4bq+e+G7piNZ4buk4bqo4bq+OTXhur5Xw6Hhur5Z4buk4bumxahRWOG6vuG7luG7iOG7luG6vns8MTtZ4buk4bq+4bumLCjhur43xajhur4o4bumSljhuqjhur5WVeG6vuG7lkvhur7hu5bhu4jhu5bhur57PDE7WeG7pOG6vuG7piwo4bq+e+G7kmHhur454buy4buK4bqo4bq+KOG7puG7iOG6vuG7psOdSsWo4bq+4bumVOG6vnvhu6Y9WeG7pOG6vuG7lOG7iMOd4bq+4bumxahUfeG6vuG7mjE7WeG7pOG6vuG7lCXhuqrhur7FqeG7puG7nMOd4bq+xqBAxajhuqjhur5ZTljhur7hu5ROe+G6vnvhu6hZ4bum4bq+4bum4buoWeG7puG6qOG6vuG7luG7puG7sOG6vuG7mkrDneG6vuG7lEvDneG6vuG7mktY4bq+4buKWeG6vnvDncSoWeG6vuG7pMWo4buKw53hur574bumI1nhu6Thur43xKjhur7hu4pZ4bq+WcWoWeG7puG6vns84buQe+G6vns04bq+ezzDnVnhu6Thur5W4bumfeG6vjc04buW4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG7icWo4buKw53hur7hursjWeG7pOG6vuG7ilnhur574buwWeG7puG6vuG7luG7piDhur57POG7qOG6qOG6vijhu6Y9xajhur7hu6YsKOG6vjc6xajhur7hu6cu4bq+4buJxajhu4rDneG6vnvhu6YjWeG7pOG6vjfhu5BZ4bq+e0vFqOG6vjfEqOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7lj/hur4pfeG7ilnhuqjhur7hu5o/WeG6vjfhu6rhur5XxahRWeG6vil94buKWeG6vntNWeG7pOG6vuG7ljE7WeG7pOG6vnt9w5RZ4bq+ezzhu4rhuqjhur5WxahVWOG6vj7DneG7iHvhuqjhur45NeG6vlfDoeG6vlnhu6Thu6bFqFFY4bq+4buW4buI4buW4bq+4bumxKhZ4bum4bq+N8Wo4bq+N8Wo4bq+KOG7pkpY4bq+KOG7puG7iCjhur5XfeG7kHvhuqjhur5Z4bumw5V74bq+V8So4bq+4buW4buI4buW4bq+N8Wo4bq+KOG7pkpY4bq+N1Phur57S8Wo4bq+ezzhu7ZZ4buk4bq+V8SoWOG6vuG7pjHhur7hu6bhu7hZ4buk4bq+VlJ74bq+4buWw5V94bq+4bumSuG6vnvDlFnhu6Thur7hu6TFqOG7isOd4bq+e+G7piNZ4buk4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG7icWo4buKw53hur7hu6cu4bq+w7JS4bq+4bumw51K4buW4bum4bq+N8So4bq+w6rDlH3hur57MeG6vuG7luG7piDhur57POG7qOG6qOG6vijhu6Y9xajhur7hu6YsKOG6vjc6xajhur7hu6cu4bq+xanEqMWo4bq+4buW4bumxq9Z4bum4bqo4bq+4bunLuG6vuG7icWo4buKw53hur574bumI1nhu6Thur434buQWeG6vntLxajhur43xKjhur7hu5bhu4jhu5bhur7hu5Y/4bq+KX3hu4pZ4bqo4bq+4buaP1nhur434buq4bq+V8WoUVnhur4pfeG7ilnhur5Z4buk4bumxahRWeG6vuG7ljJ94bqo4bq+4buaU+G6vjl9w5V74bq+V+G7kCjhur7hurnhu4jDneG6vuG7luG7iMOd4bq+4buaU+G6vjl9w5V74bq+4buW4bumIOG6vns8MT9Z4buk4bq+4buaw5R94bq+ezHhur7hu5ZLxajhur57SsOd4bqo4bq+PjXhu4rhur7hu5bhu6Y24buK4bq+4buaMTtZ4buk4bq+e+G7sFnhu6bhur7hu4Thu4ZI4bq+N8So4bq+e31hUlnhur7hu5oxO1nhu6Thur7hu6Z9YVRZ4bq+4bu5feG7jlnhur7hu40l4buW4bq+LeG6vsWp4bumMSxZ4buk4bq+w7UjWeG7pOG6qOG6vuG7lOG7iMOd4bq+4buW4buIw53hur7hu61h4bq+4buU4buKWeG6vlnhu6bhu45Z4bq+xqDhu45Z4bq+e+G7sFnhu6bhur454bucWOG6vjnhu6J74bqo4bq+KX1hUnvhur7hu5rhu6pZ4bum4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijhurnDncagYcOKReG7py7hur7FqeG7piNZ4buk4bq+e8WoWeG6vjfEqOG6vsWpPH1hU1nhur574bumI1nhu6Thuqjhur7hurnhu4jDneG6vsO64bumW+G6vsWp4bum4bu24bqo4bq+w6rEqMWo4bq+w7rhu6bhu4h74bq+e+G7puG7ilnhu6bhur43xKjhur7FqTx9YVNZ4bq+4bum4buoWeG7puG6vnvhu7BZ4bum4bq+KOG7pj3FqOG6vuG7piwo4bq+4buW4bumw5N74bq+4buW4bumUOG6vjc6xajhur7hu6cu4bq+4buJxajhu4rDneG6vnvhu6YjWeG7pOG6vjfhu5BZ4bq+e0vFqOG6vjfEqOG6vuG7luG7iOG7luG6vuG7lj/hur4pfeG7ilnhuqjhur7hu5o/WeG6vjfhu6rhur5XxahRWeG6vil94buKWeG6vuG7muG7kmHhur5YSlnhu6bhur7hu5YjWeG7pOG6vnvhu4jhu5bhur574bumI1nhu6Thur57xahZ4bqo4bq+e31hUVnhur57PH1hU1nhuqjhur4o4bumKuG6vuG7lMWoUlnhur4o4bum4buIKOG6vld94buQe+G6vuG7mlXhur5Z4bukMTvFqOG6vsag4buOWeG6vuG7psWoVX3huqjhur7hu5okWeG7pOG6vnvhu6Z94buQWeG6vjfEqOG6vuG7luG7psOVKOG6vuG7psSoWeG7puG6vlnhu6Thu6bFqFFY4bq+4buW4buI4buW4bq+KX1h4bq+4bua4buqWeG7puG6vjdT4bq+KX1LWeG6vlfDoeG6qOG6vuG7lEvDneG6vjdU4bq+VlJ74bq+4buWw5V94bq+4bumSuG6vnvDlFnhu6Thur7hu6TFqOG7isOd4bq+e+G7piNZ4buk4bqqxJAvKEXEkCjhur7hu5ZX4buKPj7hurDDiijEg3174bumw508w4pF4bu1TVnhur7hu43hu4pZ4bukxJAvKEU=

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Vì sự an toàn của người lao động

Vì sự an toàn của người lao động
2024-05-30 14:02:00

baophutho.vn Thời gian gần đây, trên cả nước xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động khiến nhiều người thương vong đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long