Cập nhật:  GMT+7
w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQ4buvPMOaPuG7muG6qeG6p8OpxIMzKeG7muG6qOG6p+G6qzMp4bua4bqpVzLhu5ojPjvhuqvhu5o84bukMzzhu5rhu4Xhu5rhuqk64bua4bqpPGEzKeG7mjI+MzzDlC884bui4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw5Q+Minhu5rhuq3huqfhu7jhu4jGoC8v4bu4w5Lhu7bDmjTDojzhuqvhuqk8NMOS4buBMy9APeG6rTDhuqk0w6IvMz3hu4fhuq0v4bue4buc4bueVC9QVUBQ4bui4bug4bucUuG7nuG7oOG6qeG7olPhu6JV4bue4bugMeG7osOSIMOiKcag4buaL+G7kMOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQ4buVw5nhu7jhu5oj4bumPuG7muG7tj4u4bqr4bua4bu44buq4bqp4bua4bu24buoMynhu5owPMOZMzzhu5rhuqk84bukMzzhu5rhuqjhuqfhuqszKeG7muG6qVcy4buaIz474bqr4buaPOG7pDM84bua4buF4bua4bqpOuG7muG6qTxhMynhu5oyPjM8w5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DDguG6qMah4bqo4buaLeG7muG6rMOZMynhu5rhu6JSL1PDk+G7muG6rOG6s+G7muG7hOG7muG6qTrhu5rhuqnhuqPhu5rhu7g84bq54bu44buaMDzDmj7hu5rhuqnhuqfDqcSDMynhu5rhuqjhuqfhuqszKeG7muG6qVcy4buaIz474bqr4buaPOG7pDM84bua4buF4bua4bqpOuG7muG6qTxhMynhu5oyPjM8w5Lhu5rGoToz4buaQOG6veG7muG7uDXhu5ojw6AzKeG7muG7uDx74bua4bulw6Dhu5rGoeG7pj7hu5rhu5dlMynhu5ot4bua4bqqaeG7muG7gT4/M+G7muG7meG6qOG7gOG7muG6qF0zPOG7muG6q2nDk+G7msOCPDXhu5rhu5U8xJHhu5rhuqlb4bu4POG7muG6quG7mXjhu5fhu5rhuqldMzxP4buaMcavMzzhu5oj4bumNOG7muG7lWThu7jhu5rhu5VhMynhu5ozKTws4bua4bqpPGEzKeG7muG6qT4z4buaLeG7muG7meG6oeG7muG7hOG7muG6qTrhu5rhu4Hhu6Thu5rhuqzhurPhu5rhu4Thu5rhuqk6w5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG7gsOZ4bu44buaI1szPOG7muG7lXjhuqjhuqjhu5rhu7g14bua4buBw5o+4bua4bqp4bqnNuG7miPhu6zhu7jhu5rhu7Y+LOG6qeG7muG6peG6q8OaM+G7muG6qeG6pzczKeG7muG6qeG6pzQzKeG7msOiPMOZ4bqp4bua4bqp4bqnPi4z4bua4bqp4bqjMynhu5rhuqk8LuG7mjMp4bukMzzhu5rhu4Xhu5rhuqk6w5Phu5rhuqk84bqxPuG7mjBn4bua4bu4w5nhu7g84buaMuG7pjMp4buaUMOS4bucw5Phu5rhuqzhurPhu5rhu4Thu5rhuqk64buaI8av4bua4bu4PMSR4buaI+G6oTMp4bua4buDV+G7heG7mkDhur0zKeG7muG7geG7pOG7muG6qeG6p30zPOG7muG6quG7mXjhu5fhu5rhuqldMzzhu5rDojw/4buaQOG6q+G7hSzhuqnhu5rhu6864buaPDThu6bhu7g84bua4bqp4bqnPi4z4buaMDzDmj7hu5rGoTvhu5rDmTPhu5rhurkzKeG7mkBkMynhu5rhuqnhuqMzKeG7muG6qTwu4bua4buVYTMp4buaMyk8LOG7muG6qTxhMynhu5rhuqk+M+G7muG6qeG6pzQzKeG7mjMp4bukMzzhu5rhu4Thu5rhuqk64bua4bqpXTM84buaKT7Dmj7hu5ojNOG7pjPhu5rhu57hu5zhu6JVLeG7nuG7nOG7nlHDkuG7msahOjPhu5ozw5rhu4XDk+G7muG7uMOZ4bu44buaM+G6oT7hu5pA4bqrMynhu5rhu4U/4bqr4bua4bu4WeG6q+G7muG7uMSRw5rhu5rGoTvhu5rDmTPDk+G7muG7uMSRw5rhu5rhuqjhuqfhuqszKeG7muG6qVcy4buaxqE+O+G6q+G7mjzhu6QzPOG7muG7heG7muG6qTrhu5rhuqk8YTMp4buaMj4zPOG7muG7uMSD4bua4bu2xagz4buaI8av4buaI8Op4bq34bu44buaPDThu6Qz4bua4bqpPOG7pDM84bua4bqpPD004buaI2IzKeG7muG6qT46M+G7miPhuqHhu5ojO+G7muG6p8Oaw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG7pT4sM+G7mjPDmuG7hcOT4bua4bqo4bqn4bqrMynhu5rhuqlXMuG7miM+O+G6q+G7mjzhu6QzPOG7muG7heG7muG6qTrhu5rhuqk8YTMp4buaMj4zPOG7miPGr+G7muG6qeG6pz4uM+G7mjA8w5o+4bua4bu4w5nhu7jhu5o84bq3w6Lhu5rDojxZM+G7minDoDJO4bua4buCV+G7heG7mkDhur0zKeG7muG7geG7pOG7muG6peG6q8WoM+G7mjFm4buaPCzhu5rhuqk8w6EzKeG7muG7tsOZNOG7muG7uMOZNOG7muG6qTxhMynhu5oyPjM8T+G7mjws4bua4bqpPMOhMynhu5rhu7g8XeG7miPhu6Y04buaIz474bqr4buaPOG7pDM84bua4bqpPGEzKeG7mjI+MzxP4bua4bqpe+G7uDzhu5o84bq3w6Lhu5pAW+G7uDzhu5rhu4Fk4buaPOG7pDM84bua4bu4PHszPOG7muG7uGEzKeG7mjA64bqp4buaM8OhPuG7muG7geG6rz7hu5rhu7jDmeG7uOG7msOiPFkz4buaMjsy4bua4bql4bqrxagz4bua4bqp4bqnW+G7muG7tiwzPOG7muG7gT4sM8OT4buaPMOg4bua4bqtxIPhu5rhuq3hurnhu7jhu5owPDg94buaIz4sM+G7muG6qcOqw5Phu5rhu7YsMzzhu5rDmTPhu5ojPiwz4bua4bqpw6rDk+G7muG6qTzDmjM84bua4bqpNMOZM+G7mjA8YTMp4buaQGMzKeG7muG6qT47M+G7mjLhu6zhuqnDk+G7mjA/4buaI8SDM+G7miM+LDPhu5rhuqnDqsOT4buaPCzhu5rhuqk8w6EzKeG7muG6qT0xPTI9QD7hu7g+Mz3hu5rhu4Hhu6Thu5o8LOG7muG6qTzDoTMp4buaKT7DmTLhu5rhuq3DmeG6qeG7mkBb4bu4POG7muG7tiwzPMOT4buaQOG6veG7muG7tsOZNOG7mkBb4bu4POG7muG7tiwzPMOSw5LDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw4I8WDPhu5ojWOG6q+G7miM6M+G7mjw64bqp4buaM+G7qDLhu5rhu57hu5zhu57hu5zDk+G7muG7ouG7nOG7nErhu5rhu7jEg+G7muG6reG6s+G7mjA8w5ky4bua4bu4POG6v8Oa4bua4bu2LDM84bua4bqp4bqr4buFOjPhu5rhuqldMzwvPOG6q+G7hSwz4bua4bqp4bqnPi4z4buaMDzDmj7hu5rhu5ksMzzhu5rDmTPhu5ojPiwz4bua4bqpw6rDk+G7muG6qeG6pz4uM+G7mjA8w5o+4bua4bq5Mynhu5pAZDMp4bua4bqp4bqne+G7muG6qeG6qyzhu5ozPFcz4bua4bqp4bumNMOS4buaxqHDoDMp4bua4bqpPOG6sT7Dk+G7muG6qeG6pz4uM+G7mjA8w5o+4buaI8OgMynhu5rhu7bhuqHhu5rDojxZM+G7mjI7MuG7muG6qTzDoTMp4buaMD/hu5rhu4Xhu5rhuqk64buaIz4sM+G7muG6qcOq4bua4bqz4bua4bqpWOG6qeG7muG7uMWo4bua4bqp4bqr4buFOjPhu5rhu4PGr8OT4buaPOG6q+G7hSwzw5Phu5rhuqldMzzhu5rhu4Hhu6Thu5rhuqnhuqvhu4U6M+G7muG6qeG6p+G6qzMp4buaw6nEgzMp4bua4bqpPD004buaMeG6oeG7muG6qeG6p30zPMOSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DDlD4yKeG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy/hu7jDkuG7tsOaNMOiPOG6q+G6qTw0w5Lhu4EzL0A94bqtMOG6qTTDoi8zPeG7h+G6rS/hu57hu5zhu55UL1BVQFDhu6Lhu6Dhu5xS4bue4bug4bqp4buiU+G7olXhu57hu6Ax4buew5Igw6IpxqDhu5ov4buQw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5DDgjzDmeG6qeG7muG7tj4u4bqr4bua4bqp4bumPuG7muG7tuG6q+G6oz7hu5oxIcOT4buaI8OgMynhu5rhu7g8e+G7msOCPDXhu5rhu5U8xJHhu5rhuqlb4bu4POG7muG6quG7mXjhu5fhu5rhuqldMzzhu5rhu6XDoOG7msah4bumPuG7muG7l2UzKeG7mik8PuG7mjM8w50z4bua4buB4buk4buaI8OZMzzhu5opPsOZ4bua4bu4w5o04buaM8Oj4buaMeG6veG7uOG7muG7uMSRw5rhu5rhuqzhurPhu5rhu4Thu5rhuqk64bua4bqp4bqnNDMp4bua4buBPizhu7jhu5ojw6nDmuG7muG6qOG6p+G6qzMp4bua4bqpVzLhu5ojPjvhuqvhu5o84bukMzzhu5rhu4Xhu5rhuqk64bua4bqpPGEzKeG7mjI+Mzzhu5rhu4Hhu6Q04bua4bqtw6rhu5pAZDMpw5Lhu5rGocOgMynhu5rhu7g8e+G7mjA84buuMynhu5ojWzM84buaMuG7rOG7uOG7mkBj4buaMeG7pOG7muG6qV0zPOG7muG6qTzhurnhu5rhu57hu5rhuqk84bq94bu44buaPD4sM+G7muG7juG6rcOa4bqr4bua4bqpPOG7pDM84buaw6I8w6Hhu5rhu6XDoOG7muG7lTx74buadz4zPMOV4buaMzzDqTMp4bua4bqo4bqn4bqrMynhu5rhuqlXMuG7miM+O+G6q+G7mjzhu6QzPOG7muG7heG7muG6qTrhu5rhuqk8YTMp4buaMj4zPOG7muG6qeG7pj7hu5rhuqldMzzhu5rDgjxi4bua4bqoPDfhu5rhu7g14buaMzzhur8zKeG7miM+LjLhu5oy4bqvPuG7muG7geG7pOG7mjPhuqM+4bua4bqp4bqn4bqhPuG7mjzEgzPDkuG7msahw6AzKeG7muG7uDx74bua4buFP+G6q+G7muG7uFnhuqvhu5rhuqzhurPhu5rhu4Thu5rhuqk64bua4bu4WTPhu5rhuqk+OsOi4bua4bqpZOG7uOG7muG7uMOh4buaKeG7qjMp4buaMDzhu6rhu7jhu5rDojxk4bu44buaMDw14buaMDzhu6gz4buaIy7hu5pA4bqr4buF4bua4bqp4bqnfeG7muG7gcOdM+G7mjzhu6QzPOG7muG7geG7pOG7mjM8w53DouG7mkDhur/hu5oxPizhuqvDk+G7muG6peG6q8Oa4buaIzXhu5ozVzMp4bua4bu4w5o04buaPD4s4bqr4bua4bql4bqrxajhu5rhu7hhMynhu5rhuqnDmeG7uOG7muG6peG6q8WoM+G7mjFmw5Phu5opPsOZMuG7muG6rcOZ4bqp4bua4buB4buk4bua4bu4PF3hu5oj4bumNOG7miM+O+G6q+G7mjzhu6QzPMOT4buaI8OgMynhu5rhuqk84bqxPuG7mjzDo+G7muG6qeG6p+G6t8OT4buaKTXDouG7msOiPFkz4buaM1czKeG7muG7uMOaNOG7muG7uGEzKeG7muG6qcOZ4bu44buaMDzDmTLhu5rhu7g84bq/w5rhu5rhu7YsMzzhu5rhu4Hhu6Thu5rhu7g84buoMuG7muG6rTXhu7jhu5rhuq3hurnhu7jhu5owPDg94buaMynDqeG6sT7hu5pAVzPDksOUL8Oi4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQeDxXM+G7mkBbw6Lhu5oz4buk4buFw5Phu5rhuqk8w5rhu4Xhu5oy4bus4bqp4bua4bqoXTM84bua4bqracOT4bua4bulxqF44buXw5Phu5rhuqrhu5l44buX4bua4bqpXTM8w5Phu5ojw6AzKeG7muG7uDx74bua4bulw6Dhu5rGoeG7pj7hu5rhu5dlMynhu5ojxq/hu5rhuqnhu6wzKeG7mjFWMynhu5o8NMOa4bua4bu4PGLhu7jhu5oy4bq7Mynhu5rhuqzhurPhu5rhu4Thu5rhuqk6w5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kOG6qOG7pj7hu5rhu7bhuqvhuqM+4buaMSHDk+G7muG6rcOa4bqr4buaMDw+4bua4bu44buq4bqp4bua4bu24buoMynhu5owPMOZMzzhu5rhuqk84bukMzzDk+G7muG7uMOZ4bu44buaI+G7pj7hu5rhu7Y+LuG6q+G7miPGr+G7muG6qTzDmjLhu5rhuqXhuqvDmjPhu5rhuqjhuqfhuqszKeG7muG6qVcy4buaIz474bqr4buaPOG7pDM84bua4buF4bua4bqpOuG7muG6qTxhMynhu5oyPjM8w5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOiw6zhuqvhuqk8NOG6p8ag4buQ4bqoPMOaMzzhu5rhuqjhuqfDmsyAw5Qvw6Lhu5A=

Thanh Trà

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông ở 3 tiêu chí

Tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông ở 3 tiêu chí
2020-07-01 13:25:26

PTĐT - Sáng 1-7, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long