Cập nhật:  GMT+7
w4xAT03FqDvhu5hhYeG6ukw3w4Ejw6E74buqTOG7inFA4buULkBNw6FA4buWLkBNxajhu6IuTS5A4buWTcWoVDdNxIPhuqtNw6HGoCNNQMOg4bqrw50uTcOBQOG7mC5ATUExLsOML0BP4buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfhu5fhu6rhu5jGr0zhu4p0QFMuTcavJTdNOsSRTS4jw50sTeG7ksOTTS7hu6IsTS7hu7jhu5bhuqtNw6E5w6DhuqtZLk3DoUBbLuG7uE0u4bu44buWLkBNw4EgTcWoQOG6t8WoTeG6qVPhuqtNxq/hurUu4bu4TWzhu5ou4bu4TUlP4buML09OL0/hu5LDkk5N4bq+TU/hu4wvT04vw5NOw5PDk8ONRk0u4bu44buW4bqrTU/hu4wvT05GTcSp4buYLk3DgSBNxahA4bq3xahNw4EqLkBNxIPhuqtGTcSp4buUIU3hu7VA4bqhTcOBQDxGTeG7l8Og4bqrw50uTcSD4bqrTcOBQOG7mC5ATUExLk03QFsjTUA0N03DoSBNxahA4bq3xahNxahA4bqxMS7hu7hNw6E5JC5ATTpA4buULkBNw6FA4buWLkBGTeG7puG7li5N4bu4I+G7mCFN4oCcauG7oi5NLkDhu5ZNxahUN03Eg+G6q+KAnU3FqEAhTeG7qOG7mi7hu7hN4bqnI1cuTeG7l+G7lk3huqbhu6IuTWx9LuG7uEZN4bqp4bucTeG6pntNcyNYw6BGTUDDoOG6q8OdLk3DgUDhu5guQE1BMS5Hw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buKw4FA4buYLE3Gr+G6tU3FqEDhurExLuG7uE3DoTkkLkBNxagoTTvhu5wuQE3hu6jGoCFNxKnhu5guTcOBIE3FqEDhurfFqE3DgSouQE3Eg+G6q0ZNxKnhu5QhTeG7tUDhuqFNw4FAPEZN4buXw6DhuqvDnS5NxIPhuqtNw4FA4buYLkBNQTEuRk3hu6jGoCNNxq8jw50uTTvhu5wuQE3hu6jGoCFNan0u4bu4TcOh4bqrTWogTTdAVS5Nw4HDmjdN4buoIeG7li5N4buX4buWIU104buYLEfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDdq4buYN8OhIyEuTOG7isOMIyzhu7hNxag74buYYWHhurpMI2rhu6ouw6Hhu6o5TE1hw6Hhuqs74buq4bq6TOG6rSPGr8OhQOG7gk1PTk5ON+G6qeG7hE1A4buqI+G7uEDDoeG7gk3DleG7kOG7kjfhuqnhu4RMTWE5xajhurpMLy/FqEfhu6bhu5ghN0DDoMOhQCFH4bqnLi/Gr+G7qmE6w6EhNy8u4buq4bqtYS/Dk8OT4buMTy9PT0/Gr+G7jk/DleG7jk7hu4zhu5DDocOV4buSTsOTO8OTLcOSTsOU4buS4buQ4buS4buMw5Thu4wtT8OU4buS4buSw5Thu5Dhu47hu47DlcOURz834bu4TE3hu5g7w6HhurpMcUDhu5QuQE3DoUDhu5YuQE3FqOG7oi5NLkDhu5ZNxahUN03Eg+G6q03DocagI01Aw6DhuqvDnS5Nw4FA4buYLkBNQTEuTE3huq0jxq/DoUDhurpMT05OTkxNQOG7qiPhu7hAw6HhurpMw5Xhu5Dhu5JMTS/hu4rDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDdq4buYN8OhIyEuTOG7isOBIC7hu7hNxKkjVy5Nw6HDmjdNxKnhu5QhTeG7tUDhuqFNw4FAPE3huqbhuq9N4bqow6BTLk1qQOG6sTMu4bu4TeG6p+G7lk3hu6jGoCNNxq8jw50uTTvhu5wuQE3hu6jGoCFNan0u4bu4TcOh4bqrTWrhu7VNw4HDmjdN4buoIeG7li5N4buX4buWIU104buYLE3DoTnhu5ghTcOh4bqxNC7hu7hNw6E54bqxLuG7uE1hW03DoSNZLk1AME3DoTk0TeG6qVPhuqtNxq/hurUu4bu4TeKAnGrhu6IuTS5A4buWTcWoVDdNw6DEkeKAnU3FqEAhTeG7qOG7mi7hu7hN4bqnI1cuTeG7l+G7lk3huqbhu6IuTWx9LuG7uEfDjC834buKw4w3TcWoO+G7mGFh4bq6TDfEqSHGr+G6q0zhu4psXS7hu7hNxahAPU3hu5fhu5ZN4bqm4buiLk1sfS7hu7hGTWEjLkBNLuG7oixNT+G7kuG7jMOVRk3hu47Dkk0u4buiLE3DocOgICNN4buo4buaLuG7uEZNYSMuQE1AIcagw6FNw6HGoCNNxahAI03hu6YiTWpbxahGTWzhu5ou4bu4TeG7piJN4bqp4bucTeG6pntNcyNYw6BHTcOBOSEu4bu4TTjDoOG7lE3DoTkkLkBNxah9LuG7uE3DoeG7lMWoRk3hu6hdLuG7uE3FqEA9TeG7qOG7nE3huqfhurE0w6FNOMOg4buYTTpAKE06QOG7oi5GTUAh4buWLk3DoUDhu5YuQE3huqnDoFTDoU1h4buexahNLDwjTS5AI8OdLE3huqfDo00s4buWTWzhu5ou4bu4Rk10QOG7lk0u4bqxMsWoRk0uQFMuTcavUy5N4bu4I+G7mCFNN0AoTeG6p+G7lk3hu6jhurE0xahNw6E54buYIU3DoVAu4bu4TeG7l8Og4bqrTUAjw53DoE3hu45OTS7hu6IsTcOhw6AgI01s4buaLuG7uEdNayFN4buaLkBNQOG6sTUu4bu4TcWoxIPhu5hNxq8jTcWoQOG6ty7hu7hNxahAI1guTcOhOeG7mC5ATeG6p+G7lk3DocOgICNNxajhu5ghTWHhurfFqE3huqtYw6BGTeG7uCPhu5hN4buoJC5ATcOhQMOgIsWoTcavI8OdLk1AIk0u4bu4QMOoIUZNOkB9LuG7uE3DoUDhu7JN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hN4buo4bqxNMWoTcWo4buiLk0uQOG7lk0sMiNHTcOBQFTDoE1AI+G7ssOgTS5A4bqlLuG7uE06QChNOkDhu6IuTeG7qChGTcSp4buYLk3DgSBNxahA4bq3xahNw4EqLkBNxIPhuqtGTcSp4buUIU3hu7VA4bqhTcOBQDxGTeG7l8Og4bqrw50uTcSC4bqrTcOBQOG7mC5ATUExLk3hu6jhu5xNOlfDoE3hu7g8I01h4bq1TeG7qF0u4bu4TUDhu5YuQEZNxIMu4bu4TUAiTcWoxIPhu5hNan0u4bu4TcOh4bqrTWrhu7VNw4HDmjdN4buoIeG7li5N4buX4buWIU104buYLE3hu6jhu7JN4bqpU+G6q03Gr+G6tS7hu7hNxajhu6IuTS5A4buWTSwyI03FqEAhTeG7qF0u4bu4TcWoQD1N4buX4buWTeG6puG7oi5NbH0u4bu4R01q4buiLk0uQOG7lk3huqcyI03DoSAu4bu4TcavI8OdLk3DoT3FqEBNw6E5Vy5NT05OLMOMYcOgN+G7isOTw4wvYcOgN+G7ikZN4bu4I+G7lE3DoTklTcOhOVcuTcOS4buOTk3DoTkjw53DoE3hu6hdLuG7uOG7hE3DoTkhLuG7uE3hu6goTcSp4buUIU3hu7VA4bqhTcOBQDxN4bqn4buWTWp9LuG7uE3DoeG6q01q4bu1TcOBw5o3TeG7qCHhu5YuTeG7l+G7liFNdOG7mCxNxIMu4bu4TUAiTeG7jk5Nw6E5I8Odw6BN4buoXS7hu7jhu4RNQMOg4bqrw50uTcOBQOG7mC5ATUExLk3Egy7hu7hNQCJN4buMTk3DoTkjw53DoE3hu6hdLuG7uOG7hE3huqnhu5xN4bqme01zI1jDoE3Egy7hu7hNQCJNT05Nw6E5I8Odw6BN4buoXS7hu7hHTWopLk07xqAjTTvhu5ZNOiMuQE03QD1GTcWofS7hu7hNO+G7mCFN4buoIi7hu7hNxajEg+G7mE3hu7gj4buYTeG7qCQuQEZN4bum4buWTcWoIS5NLkBTLk3Gr1MuTcOhOSEu4bu4TTpAw6BGTeG7mC5ATeG7qixNxq8pLuG7uE1APE3Egy7hu7hNQCJHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3auG7mDfDoSMhLkzhu4rDjCMs4bu4TcWoO+G7mGFh4bq6TCNq4buqLsOh4buqOUxNYcOh4bqrO+G7quG6ukzhuq0jxq/DoUDhu4JNT05OTjfhuqnhu4RNQOG7qiPhu7hAw6Hhu4JNw5Xhu5BON+G6qeG7hExNYTnFqOG6ukwvL8WoR+G7puG7mCE3QMOgw6FAIUfhuqcuL8av4buqYTrDoSE3Ly7hu6rhuq1hL8OTw5Phu4xPL09PT8av4buOT8OV4buOTuG7jsOVw6HDk8OVw5Phu4w74buMLcOSTuG7kE7DlU7DlMOTw5UtT09O4buQw5PDk8OS4buSw5XDkkc/N+G7uExN4buYO8Oh4bq6THFA4buULkBNw6FA4buWLkBNxajhu6IuTS5A4buWTcWoVDdNxIPhuqtNw6HGoCNNQMOg4bqrw50uTcOBQOG7mC5ATUExLkxN4bqtI8avw6FA4bq6TE9OTk5MTUDhu6oj4bu4QMOh4bq6TMOV4buQTkxNL+G7ik1sxqAjTcavI8OdLk074bucLkBN4buoxqAhTUDDoOG6q8OdLk3DgUDhu5guQE1BMS5Nw6E54buYIU3DoeG6sTQu4bu4TcOhOeG6sS7hu7hNYVtNw6EjWS5NQDBNw6E5NE3huqlT4bqrTcav4bq1LuG7uE3igJxq4buiLk0uQOG7lk3FqFQ3TcOgxJHigJ1NxahAIU3hu6jhu5ou4bu4TeG6pyNXLk3hu5fhu5ZN4bqm4buiLk1sfS7hu7hHw4wvN+G7isOMN03FqDvhu5hhYeG6ukw3xKkhxq/huqtM4buK4bqmI8OdxahNw6EgTcWoQOG6t8WoTTpA4buULkBNw6FA4buWLkBGTeG7puG7li5N4bu4I+G7mCFN4oCcauG7oi5NLkDhu5ZNxahUN03Eg+G6q+KAnU3FqEAhTeG7qOG7mi7hu7hN4bqnI1cuTeG7l+G7lk3huqbhu6IuTWx9LuG7uE074buWTUDhu5YuQE3hu6giLuG7uE3DoUAjWMOhTcOhQOG6tcWoTeG6p+G7lk3FqChNw6EjLkBNLkBTLk3huqfhu6IuTWFTw6BNYeG7nsWoRk3DoUDhu7JNQCPDnS5NYeG6tU04w6Dhu5guTcOhUyxGTcWoQOG7oixNOyFNxajEg+G7mE3DoSBNxahA4bq3xahNbOG7mi7hu7hN4buoWyNN4bqnMiNN4buo4buaLuG7uE3huqcjVy5HTeG7t8Og4buYTeG7qChNw6HGoCFN4buoI1nDoE06I8OdLk3hu6jhu7JN4buoXS7hu7hNxahAPU3huqfhurE0w6FNOMOg4buYTTpAKE06QOG7oi5N4bqn4bqxMS5NO1cuTcOhOSEu4bu4TcWow6AixahNYVsu4bu4Rk3DoUBXLE0uI1ksTcOhIy5N4buoIi7hu7hNO+G6tcWoTeG7qOG7sk3DoUDhu7JNQCPDnS5N4bqn4buYI03DoTkpTeG7uOG6sTEu4bu4TSzhu6TDoE3FqMSD4buYTS7hu7jhurEzI01s4buaLuG7uE3huqcjVy5N4bu4KDdNN0BVLk3huqlT4bqrTcav4bq1LuG7uE3DoSBNxahA4bq3xahN4buo4buaLuG7uE3huqfhuqUu4bu4TSzGoC5AR8OMLzfhu4rDjDdNxag74buYYWHhurpMN8Opw6DDoUAhOUzhu4rDgeG6oU3DqS5Aw4wvN+G7ig==

Tú Anh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tu thân, rèn bản lĩnh

Tu thân, rèn bản lĩnh
2024-07-11 08:58:00

baophutho.vn Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh...

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
2022-10-13 11:35:00

baophutho.vn Là xã miền núi của huyện Cẩm Khê, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân xã Phú Lạc đã đoàn kết, thi đua...

Kỳ II: Dấu ấn thu hút đầu tư

Kỳ II: Dấu ấn thu hút đầu tư
2022-10-07 06:32:00

baophutho.vn Để tìm câu trả lời cho việc đưa Nghị quyết của Đảng thấm sâu vào đời sống xã hội, biến khâu đột phá cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long