Cập nhật:  GMT+7
ĐỦỆẾỖWỊ>>ẰÊ(ũŨ{WỜÊEòỦKÝẾ>Ỉ{ẨẾỚŨS}Ế{<ỊẾ{Ủ4ỖẾ{=Đ/ỦỆEĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ĩỜỊƠÊEẹ%ẾỵMYẾỦỲỊ-ũỦUẾ{ỦỊÝẾ7ĨẾẽ}ẾWỪỖỦẾ>PẾ{ŨRYẾỦĨYỦẾVỦKÝẾ>Ỉ{ẨẾỚŨS}Ế{<ỊẾ{Ủ4ỖẾ{=ẾỵŨT{ẾõỊXĐ/(EĐ{ỊỔWỜẾ>{aWỜẰÊXỊ<ỤŨYẦỂ(9ẾỊ}{ÝÊEĐ{<ỖẰÊ//ỖẪỔỊÝ(Ủ}{ỦÝẪ7Y/ƠỜ>V{Ý(/YỜ8>/ỆHFG/FÍƠỆỆGỀỂỀỀ{ỆFỀÍHWỆẪỮ(ỤÊẾ/EĐ/{ƠEĐ/{>ẰÊ(ẹÝƠaÊE​ỏ"ỖẾỚƯỖỦẾỖ ỊẾ7ŨTỖẾVỦKÝẾ>Ỉ{ẾYỦOXẾỦTẾ{Ủ=YỤẾỦỲỊẾỖ?Ế>.ẾƠ6ẾWŨT}Ế7MYẾỦỲỊẾỖ ỊẾGỄẾƠỎYẾ{%ỖẾ{ỦŨU}Ế>=ẾỵŨT{ẾõỊXẬẾỚỈ(Ế2YỤẾaQ}ẾỖÔ}ẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾ{ỦỊXẾX1}ẾWLYỦẾỚJÝẨẾỖỦỰẾỚJÝẨẾ)}KYẾWáẾ7SẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾ7MYẾỦỲỊẾƠỎYẾ{%ỖẪĐ/(EĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ẹÝƠaÊEê=ŨẾ{1,YỤẾVỦKÝẾ>Ỉ{ẾWĨẾỖỈỖẾỚỪỊẾ(Ủ1?YỤẾỖỲẾỚ#YỤẾƠỎYẾỖ1ẾWĨẾYỤ1;ŨẾƠỎYẾ{%ỖẾ{ỦŨU}Ế>=Ế>ŨYỦẾ>=YỤẪĐ/(Eẹ%ẾỵMYẾỦỲỊ-ũỦUẾ{ỦỊÝẾ7ĨẾẽ}ẾWỪỖỦẾỚSẾYỤỦỪẾủ.ẾỵĩũũẽọẾỖỈỖẾ{ỰYỦẦẾủ?YẾọỊẨẾêŨTYẾẹŨQYẨẾọỊŨẾẻỦỎ}ẨẾĩĨẾỉŨỊYỤẨẾõỤỦTẾăYẨẾỉŨỊẾọỊŨẨẾòÝYẾũ}XẨẾêỊVẾọỊVẨẾũ<ĨẾỵŨYỦẨẾủỲỖẾũ>ẰÊ(ẹÝƠaÊEêÝĨYẾVỦKÝẾ>Ỉ{Ế>PẾ{ŨRYẾỦĨYỦẾỖỈỖẾỦÝJ{ẾỚ%YỤẾỚŨSYẾƠLẨẾVỦKÝẾ>Ỉ{ẨẾ(ỦỸYỤẾ7ÕYẾỤỦŨẾỖỦỢ(Ế{1ẾWŨT}Ế{3ẾỖỈỖẾỖỦ Ế{ỦUẾWĨẾỚ$YỤẾỔĨÝẾỖỈỖẾƠỎYẾ{%ỖẨẾỚÓỖẾỔŨT{Ế{3ẾYỦ6YỤẾYỤỦTẾYỦỎYẾ7ĨẾYỤ1;ŨẾỖỲẾ}aẾ{ƯYẬẾ{ỦKÝẾW}ỐYẾYỦỲXẬẾ{*YỤẾỦ,(Ế7ĨẾ95ẾWáẾ{1ẾWŨT}ẪẪẪĐ/(EĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ẹÝƠaÊEẹỈÝẾỖỈÝẾVR{Ế)}KẾVỦKÝẾ>Ỉ{ẾỖÔYẾYQ}ẾWQYẾ7ĨẾỖỦỰẾ<ỊẾỖỈỖẾaR}Ế{=Ế{ỈỖẾỚ%YỤẾ{:ŨẾ7ŨTỖẾỔKÝẾ{$YẨẾ(ỦỈ{ẾỦ}aẾỖỈỖẾỤŨỈẾ{<ỪẾ7MYẾỦỲỊẾ{<}aSYẾ{Ủ=YỤẨẾYỦ6YỤẾ{Ủ}ỐYẾW,ŨẨẾVỦỲẾVỦMYẾ7ĨẾáẾVŨRYẾ(ỦKYẾỈYỦẨẾỚỲYỤẾỤỲ(ẾỖ ỊẾỚ$YỤẾỔĨÝẾƠỎYẾ{%ỖẾ{ỦŨU}Ế>=Ế7]YỤẾ>Ỏ}ẨẾ7]YỤẾ9ỊẾYỦOXẾƠ4ẾỔỈÝẨẾ9}ẾỦ1:YỤẾ(ỦỈ{Ế{<ŨUYẾ7MYẾỦỲỊẾỖỈỖẾƠỎYẾ{%ỖẾ{ỦŨU}Ế>=Ế{<ÝYỤẾ{Ủ;ŨẾỤŨỊYẾ{:ŨẪĐ/(EĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ẹÝƠaÊEũ<1:ỖẾỚỲẾẹ%ẾỵĩũũÂẽọẾỚLẾ(ỦQẾƠ}aT{ẾƠ4ẾỈYẾ“ỉNYẾVR{Ế(ỦỈ{Ế{<ŨUYẾVŨYỦẾ{RẾ7ĨẾỔKÝẾ{$YẨẾ(ỦỈ{Ế{<ŨUYẾ7MYẾỦỲỊẾỖỈỖẾƠỎYẾ{%ỖẾ{ỦŨU}Ế>=”ẾỚRYẾYMXẾỂỀỂỀẾ7:ŨẾVŨYỦẾ(ỦƯẾỦ?YẾGFẾ{ảẾỚ$YỤẪĐ/(EĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ẹÝƠaÊEũỦỜÝẾỚỲẨẾỚ=ŨẾ{1,YỤẾXĨẾƠ4ẾỈYẾỦ1:YỤẾ{:ŨẾWĨẾGỄẾƠỎYẾ{%ỖẾ{ỦŨU}Ế>=Ế{<ÝYỤẾỚỲẾ1}Ế{ŨQYẾỖỈỖẾƠỎYẾ{%ỖẾỖỲẾ>=ẾƠỎYẾƠ1:ŨẾỆỀẪỀỀỀẾYỤ1;ŨẨẾƠ1:ŨẾGẪỀỀỀẾYỤ1;ŨẾ.ẾỖỈỖẾ{ỰYỦẾĩĨẾỉŨỊYỤẨẾẹNỖẾòJYẨẾọJYỤẾủ?YẨẾọĨÝẾẻỊŨẨẾọỊŨẾẻỦỎ}ẨẾêŨTYẾẹŨQYẨẾủ?YẾọỊẨẾAQYẾẹỈŨẨẾũỦỊYỦẾĩỲỊẨẾõỤỦTẾăYẨẾù}KYỤẾẹỨYỦẨẾù}KYỤẾũ<ỪẨẾẹỨYỦẾêỪYỦẨẾòÝYẾũ}XẨẾêỊVẾọỊVẨẾêỊVẾõ#YỤẨẾăYẾỉŨỊYỤẨẾủỲỖẾũ>ẰÊ(ẹÝƠaÊEêSẾỈYẾỚ1ỊẾ<ỊẾỖỈỖẾX"ỖẾ{ŨQ}Ế9ỎaẾƠ4YỤẾỚ1,ỖẾỆGẾX#ẾỦỨYỦẾ(ỦỈ{Ế{<ŨUYẾVŨYỦẾỤNYẾ7:ŨẾ(ỦỈ{Ế{<ŨUYẾƠ}ẾWỪỖỦẾỔSYẾ76YỤẬẾỔKÝẾ{$YẾ7ĨẾ(ỦỈ{Ế{<ŨUYẾỂỀẾYỤỦSẾ{Ủ ẾỖ#YỤẾ{<}aSYẾ{Ủ=YỤẬẾỔKÝẾ{$YẾ7ĨẾ(ỦỈ{Ế{<ŨUYẾỂỀẾWÚẾỦ%ŨẨẾỆGẾ{<ỴẾỖỦ?ŨẾƠỎYẾỤŨỊYẨẾỄỀẾỚ%ŨẾ7MYẾYỤỦTẨẾỆỀẾYỦĨẾ{<1YỤẾỔĨaẾ{JÝẾ>KYẾ(ỦỒXẾ(Ủ"ỖẾ7"Ế(ỦỈ{Ế{<ŨUYẾƠ}ẾWỪỖỦẬẾỖỈỖẾƠŨẾ>KYẾ7MYẾỦỲỊẾ(ỦŨẾ7Ố{Ế{ỦUẨẾƠŨẾ{ƯỖỦẾWỪỖỦẾ>5ẾỚ1,ỖẾỔKÝẾ{$YẨẾ{<]YỤẾ{}ẨẾ{#YẾ{JÝẬẾ9ỎaẾƠ4YỤẾX:ŨẾ{3ẾỂỀỀẾ-ẾGỀỀẾ>KYẾ(ỦỒXẾƠ}ẾWỪỖỦẾ7MYẾỦỲỊẬẾ{*ẾỖỦ2ỖẾỂỀẾW:(Ế{Ố(ẾỦ}ÕYẾ7SẾVãẾYMYỤẾYỤỦŨT(Ế7"ẾWĨXẾƠ}ẾWỪỖỦẾỖỦÝẾỚ$YỤẾỔĨÝẾƠỎYẾ{%ỖẾ{ỦŨU}Ế>=ẬẾX.ẾGẾ{Ý}<ẨẾ{}aRYẾƠ}ẾWỪỖỦẬẾ{*ẾỖỦ2ỖẾGẾ>4ẾVŨTYẾ7MYẾỦỲỊẨẾ1:ỖẾ{ƯYỦẾ{Ủ}ẾỦ[{Ế{3ẾGẪỀỀỀẾ-ẾỆẪỀỀỀẪỀỀỀẾW1,{ẾVỦỈỖỦẾƠ}ẾWỪỖỦ/ỚŨUX/YMXẪĐ/(EĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ẹÝƠaÊEũỦỜÝẾẽỎYẾ{%ỖẾ7ĨẾỏŨSYẾY[ŨĐ/(E


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ma túy và “cuộc chiến” không khoan nhượng

Ma túy và “cuộc chiến” không khoan nhượng
2024-05-12 08:34:00

baophutho.vn Ma túy có tác hại khôn lường đối với mọi mặt của đời sống, nó không chỉ hủy hoại sức khỏe, nhân cách, kinh tế, thậm chí tính mạng con người mà...

Cân đối nguồn lực để giảm nghèo bền vững

Cân đối nguồn lực để giảm nghèo bền vững
2016-10-14 15:52:00

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 vừa có chỉ đạo về việc cân đối, huy động nguồn lực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long