Cập nhật:  GMT+7
RcWo4buC4buAxqBY4buIe3vhurbhur4pxrDGr31Y4bui4bq+w4nhu43FqEzhu7Lhu4B7xKh94buAOMavVcag4buAfcWoNcag4buAxajGr1XDneG7gMagxajhu6jDncWo4buAe8SoxqDFqOG6quG7gCnFqMSoKeG7gFhb4buSfeG7gDhU4buAPFtMw53hu4BYw6Dhuqrhu4B7NuG7gOG7miDDneG7puG7gDgkw53huqrhu4B9Ssav4buAe0zDneG7gMO0xahK4buAw50yO8ag4buAfUvGr+G7gOG6vT3DneG7puG7gH3DoeG7gMaww7RqauG7gMO1xrDhu7fhu4BhJuG7gHsk4buAV8avU8Od4buAfcWoxq9TfeG7gMO5xahd4buAxrDFqOG7uEUvxajhu4LDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DiUXGr1nhu6bhu4B7Psag4bq24bq+Ly/GoELhu5bhu4jhu7IpxahbfcWo4buyQjjDnS/hu5rhu6J7V33hu7IpL8Od4buiOXsv4buCw4zhu4ZIL0fDjOG7muG7hOG7gkdHw4zhu4RHfeG7gkhIw43DjcONWOG7gkJWKeG7puG6vuG7gC/DiUUvKcOJRSnhu4DGoFjhu4h7e+G6tuG6vinhurvhu7Lhu5rDoeG6vsOJ4buNxajEqMagxajhu4DFqErDneG7puG7gFhKWeG7gH3FqDDhu4B9IMag4buAw53FqOG7ksOd4buA4bumxq9Mxq/hu4B9xagyIcOd4bum4buAfUvGr+G7gOG6vT3DneG7puG7gH3DoUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DicO5xrDhur/GsC3hu4DDtOG7pkrDoeG7gEbhu4Yt4buC4bqq4buA4bq/4buySsOd4buA4bucS8av4buA4buWxq/Dmlvhu4Dhu6VbJMag4buAxagqxq/hu4B94busw53FqOG7gOG7muG7suG7gOG7nCXDneG7puG7gMagxajhu6jhu4Dhur3hu4jhu7Lhu4Dhur/hu6rDncWo4buAxrDFqDIhw53hu6Yt4buAxrDhu6zDncWo4buAMMOh4buAOMavUsOd4bqq4buAw7nFqOG7tOG7gH0+MiHDneG7puG7gOG7nOG7skrDneG7gOG6v+G6u+G7pWrhu4B94busw53FqOG7gFhKWeG7gMawPjIhw53hu6bhu4Dhu5zhu7JKw53hu4Dhu5xN4buAfSbhu4DGoMWoM8ag4buAV8WoTOG7suG7gHvEqH3hu4A4xq9VxqDhu4B9xag1xqDhu4DFqMavVcOd4buAxqDFqOG7qMOdxajhu4B7xKjGoMWo4bqq4buAKcWoxKgp4buAWFvhu5J94buAOFThu4A8W0zDneG7gFjDoOG6quG7gHs24buA4buaIMOd4bum4buAOCTDneG6quG7gH1Kxq/hu4B7TMOd4buAw7TFqErhu4DDnTI7xqDhu4B9S8av4buA4bua4buy4buIw53FqOG7gMOd4bumxajGr1Up4buAOErhu4DGoCbhu4Apxajhu5DDneG7gMWo4bu04buI4buA4bua4buy4buIw53FqOG7gMOd4bumxajGr1Up4buAw7TFqErhu4DDnTI7xqDhu4Dhu6bGr+G7iMav4buA4buc4buyS8Od4buA4buE4buG4buC4buCLeG7hOG7huG7gknhu4Ah4buA4bq9PcOd4bum4buAfcOh4buAxrDDtGpq4buAw7XGsOG7t+G7gGEm4buAeyThu4BXxq9Tw53hu4B9xajGr1N94buAw7nFqF3hu4DGsMWo4bu4QuG7gMawxajhu4hZ4buA4bumxq/hu4jhu4Dhu5zhu7JKw53hu4BXxahM4buy4buAe8SofeG7gMag4bu04buA4bucJcOd4bum4buAxqDFqOG7qOG7gMOqMjrDneG7puG7gGrhu7JKw53hu6bhu4BqMjrDneG7pi3hu4DGsOG7rMOdxajhu4Aww6Hhu4A4xq9Sw53huqrhu4DDucWo4bu04buA4bq9xagw4buAfeG7sMagxajhu4Bq4bq/w7TDquG7gH3hu6zDncWo4bqo4buAxqDEqMag4buAfcWoSsOdxajhu4A4xq9Sw53hu4Dhur/hu7JKw53hu4Dhur/hurvhu6Vq4buAfeG7rMOdxajhu4DGoCLDneG7puG7gOG7nEvGr+G7gOG7msavVcOd4buAWSp94buAeyThu4B7IeG6quG7gOG7luG7iMOd4bqq4buAw53hu6ZKw53FqEJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DieG6vT3DneG7puG7gH3DoeG7gMaww7RqauG7gMO1xrDhu7fhu4DGoCbhu4B7JOG7gFfGr1PDneG7gH3FqMavU33hu4DDucWoXeG7gMawxajhu7jhu4BYSuG7gFjhu7JLxq/hu4DFqOG7qsOdxajhu4Dhu5rhu7Lhu4jDncWo4buAw53hu6bFqMavVSnhu4B9xahbKsag4buAeyHhu4DFqDdb4buAw7TFqErhu4DDnTI7xqDhuqrhu4DGoMWo4buwW+G7gHs14buAPFtMw53hu4BYw6Dhu4B9PjXGoOG7gH3Gr1Mp4buAxqAw4buI4buA4bup4bq7w7TDquG7gH3hu6zDncWoQuG7gOG6vT3DneG7puG7gH3DoeG7gOG7nDIuxqDhu4Dhu6bGr+G7iOG7suG7gMOdxajGr1VZ4buAOCDhu4B9JuG7gMagxagzxqDhu4DFqOG7skt94buA4bucKsOd4bum4buAV8avw53FqOG7gOG7muG7suG7iMOdxajhu4ApxajEqH3hu4DFqErDncWo4buAYSbhu4B7JOG7gFfGr1PDneG7gH3FqMavU33hu4B9PlLDneG7gOG7nOG7sOG7iOG7gOG7lkrDneG7gH3hu6zDncWo4buAfUvhu7Lhu4DDneG7plslw53hu4B9xahb4buAxqDFqOG7suG7gMOd4bumw5XDneG7gHvEqMagxajhu4Dhu5zhu7Dhu4jhu4ApxagyOsOd4bum4buAOErhu4Dhu5zhu5Bb4buAfTLhu4DGoMWo4buy4buAxqDEqMag4buAxqDFqDI6w53hu6bhu4B9PuG7qsOdxajhu4BZIMag4buAfcavUlvhu4ApxahdxqDhu4BYLsav4buAYU3hu4DFqCrGr0JCQuG7gMO0Tlnhu4Dhu4Thu4bhu4Lhu4bhuqrhu4B9S8av4buAfcWoLMav4buA4bucxq/Dmlnhu4DGoMWoW8Ohw5rDneG7gOG7nCbGr+G7gOG7muG7suG7iMOdxajhu4DDneG7psWoxq9VKeG6quG7gDgkw53hu4Dhu5zGr1Rb4buAWFXhu4DGoDDhu4jhu4DGoD3DneG7puG7gH3DoeG7gFhK4buAR+G7gH3Do+G7gOG7hsOMw4zhu4B9PsavVVvhu4Dhu5wlw53hu6bhuqrhu4Dhu5xTw53hu4DFqFN94buAw51OWeG7gOG7hOG7huG7gknhu4B9JsOd4bum4buAOCTDneG7gOG7nMavVFvhu4BYVeG7gMagMOG7iOG7gOG6vT3DneG7puG7gH3DoeG7gFhK4buA4buC4buC4buAfcOj4buASEfhu4Thu4B9PsavVVvhu4Dhu5wlw53hu6bhuqrhu4B9TsOd4bum4buAfT5Sw53hu4DDjeG7gH3Do+G7gOG7nCXDneG7pkJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bq74buy4buaw6Hhur7DicawNOG7gFfFqMav4buAxqDFqFvDocOaw53hu4Dhu5wmxq/hu4B74buIw53hu6bhu4DFqOG7skt94buA4bucKsOd4bum4buAfcWo4bui4buy4buAWT3hu4DFqOG7qsOdxajhu4BZO8av4bqq4buA4bq9PcOd4bum4buAfcOh4buAWFs9w53hu4DFqOG7skrDneG7gH3FqErDncWo4buAfSR94buAw53FqMavVVnhu4A4IOG7gMO0xahK4buAw50yO8ag4buA4bumxq/hu4jhu7JC4buAauG7skt94buA4bucKsOd4bum4buAV8avw53FqOG7gOG7muG7suG7iMOdxajhu4DFqMavVVvhu4A8W0zhuqrhu4Dhu5rhu7Lhu4jDncWo4buAfcWoW+G7gCnFqMSofeG7gH0+xq/DmsOd4buAJsOd4buA4buc4buww53FqOG6quG7gFguxq/hu4DDncWoW+G7ksOd4buAw51OWeG7gHvhu4hb4buAxqDhu4jhu7Lhu4DFqDrDneG7gMOdTlnhu4B9PjI7xqDhuqrhu4B7JOG7gMOdKinhu4DDneG7psOVw53hu4B7xKjGoMWo4buAw53FqErhu4DDnTI7xqDhu4Dhu5xUW+G7gOG7nEt94buAOErhu4A4Mi594buAWTPGoOG7gFdT4buAxajhu7JLxqDFqELhu4DGsMWoNcag4buAxajGr1XDneG7gMOd4bumxajGr1JZ4buAfV3GoOG7gMagxKjGoOG7gDxbw6Hhu4DGoMWoU+G7gDhU4buAfUrGr+G7gMagxajhu6jDncWo4bqq4buAxqDFqMav4buAfcavUlvhu4DDnSrGr+G7gOG7lirhuqrhu4A8W0zDneG7gFjDoOG7gMOdLuG6qOG7gOG7nCXDneG7puG7gH3FqCzGr+G7gGHDlcOh4buA4buaNcOd4bum4bqq4buA4buW4buIw53hu4DFqErDncWo4buAOErhu4B9xag1xqDhu4DFqMavVcOd4buA4bucXcOd4bum4buAxqDEqMag4buAPFvDoeG7gH0+4buqw53FqOG6quG7gDxbw6Hhu4DGoMWoU+G7gDxbTMOd4buAWMOg4buAw53hu6bFqMavVSnhu4A4IOG7gCnFqMSofeG7gMWoSsOdxajhuqrhu4B9Pkzhu4B9xagyIcOd4bum4buAxqAw4buI4buAxqDEqMag4buAWOG7skvGr+G7gMWo4buqw53FqOG7gGEm4buAeyThu4Dhu5xMWeG7gOG7lkzhu7Lhu4BZxq/DncWo4buA4buWS8agxajhuqrhu4DGoD3DneG7puG7gFfFqOG7iMav4bqq4buAxqDFqOG7qMOdxajhu4BhxKjGoOG7gDhK4buAxqDhu7Thu4DFqMavVVvhu4A8W0zhu4B9xajhu6Lhu7Lhu4Dhu5xdw53hu6bhu4A8W8Oh4buA4buc4buww53FqOG7gMagMOG7iOG7gCnFqMSoKeG7gFhb4buSfeG7gH0+4buyw53hu6bhu4B9JuG7gMagxagzxqDhu4DFqOG7skt94buA4bucKsOd4bum4buAV8avw53FqOG7gOG7muG7suG7iMOdxajhu4BhJuG7gHsk4oCmRS8pw4lFKeG7gMagWOG7iHt74bq24bq+KeG6u+G7suG7msOh4bq+w4nDucWoxKh94buA4buWxq/Dmlvhu4BXU33hu4BYW+G7ksOd4buA4buWWybGr+G7gFhKWeG7gDjGr1XGoOG6quG7gOG7nCXDneG7puG7gMagxajhu6jhu4Dhur3hu4jhu7Lhu4Dhur/hu6rDncWo4buAxrDFqDIhw53hu6Yt4buAw7nFqOG7tOG7gMawPjIhw53hu6bhu4Dhu5zhu7JKw53hu4Dhur/hurvhu6Vq4buAfeG7rMOdxajhu4Dhu6bFqMav4buAw53FqOG7ksOd4buAw53FqDfDneG7puG7gFdTfeG7gDxbTOG7gOG7nEt94buA4bucMi7GoOG7gH0+4buyw53hu6bhu4DFqOG7skt94buA4bucKsOd4bum4buAV8avw53FqOG7gOG7muG7suG7iMOdxajhu4DGoDDhu4jhu4Dhur09w53hu6bhu4B9w6Hhu4DGsMO0amrhu4DDtcaw4bu34buAYSbhu4B7JOG7gFfGr1PDneG7gH3FqMavU33hu4DDucWoXeG7gMawxajhu7jhu4B9xagsxq/hu4Dhu6bGr+G7iMOd4buAPFvhu4jhuqrhu4Dhu5zDksag4buA4buWxq9VfeG7gFhK4buAOMavVcag4buAfcWoNcag4buAxajGr1XDneG7gMagxajhu6jDncWo4buAe8SoxqDFqOG6quG7gCnFqMSoKeG7gFhb4buSfeG7gDhU4buAPFtMw53hu4BYw6Dhuqrhu4B7NuG7gOG7miDDneG7puG7gDgkw53huqrhu4B9Ssav4buAe0zDneG7gMO0xahK4buAw50yO8ag4buAfUvGr+G7gOG7muG7suG7iMOdxajhu4DDneG7psWoxq9VKeG6qOG7gOG7nCXDneG7puG7gH3FqCzGr+G7gFnhu7LDneG7puG7gFlbJMOd4buA4bq9PcOd4bum4buAfcOh4buAw50/4buAWDXGoOG7gMWoOsOd4buAw5034buI4bqq4buAfcavUynhu4B9IMag4buA4buWTOG7suG7gH3hu7JKw53hu4A4SuG7gCnFqMSofeG7gH0+xq/DmsOd4buAOCTDneG7gMO0xahK4buAw50yO8ag4buAOErhu4B9xag1xqDhu4DFqMavVcOd4buAfSR94buAw53hu6bFqOG7ruG7iOG7gDgg4buA4buc4bu0w53hu6bhu4Dhu6bhu7Qp4buAOErhu7Lhu4DDneG7psOVw53hu4B7xKjGoMWo4buAw7TFqErhu4DDnTI7xqBC4buA4bq/JcOd4bum4buAxqDFqOG7qOG7gMOhUlvhu4DGoOG7kFvhu4B9PuG7ssOd4bum4buAfcWoLMav4buA4bumxq/hu4jDneG7gH07xq/hu4Dhur09w53hu6bhu4B9w6Hhu4DGoOG7kMOd4buAYcOVw6Hhu4Dhu5o1w53hu6bhu4DGoMWoxq9Tw53hu4BYMi7GoOG7gFfGr8Odxajhu4Dhu5rhu7Lhu4jDncWo4buAxqDFqOG7suG7gCnFqCLhu4DFqC4p4buAODvGr+G7gOG7nMavVFvhu4BXxq9Vw53hu4B9xag1xqDhu4B9U+G6qOG7gH3Gr1Mp4buAfSDGoOG7gOG7nCbGr+G7gFk7xq/hu4DFqOG7skt94buA4bucKsOd4bum4bqq4buAWSHhu4A+KsOd4bum4buA4buc4buw4buI4buA4buWSsOd4bqq4buAxqDhu7Thu4B9xahSWeG7gMagxKjGoOG7gMWo4buqw53FqOG7gH3FqDPGoOG7gCnFqCDGoOG7gDgg4buAxqAxw53hu6bhu4DDncWoMuG7gOG7psavTMav4buAKcWoxKgp4buA4bucw5rhu4B9xahb4buAxahdfeG7gH3FqFJZ4buAw53FqMavVFvhu4DDneG7pjIsxq/hu4BZW+G7iOG7gDjhu57hu4B7JOG6qOG7gGHDlcOh4buA4buaNcOd4bum4buAWCrhu4B9PuG7qsOdxajhu4B9xahb4buAxahdfeG7gOG7nOG7kFvhu4B9MuG7gFkh4buAPirDneG7puG7gFfGr8Odxajhu4Dhu5rhu7Lhu4jDncWo4bqo4buAe08p4buAYVMp4buA4buWKuG7gFnEqMOh4buAfcavw53FqOG7gOG7puG7uMOd4bqq4buAxajGr1Vb4buAPFtM4bqo4buAPFvhu4jDneG7gH3DlVnhu4DFqDrDneG7gMOdN+G7iOG7gH07xq/hu4DGoMSoxqDhu4DFqOG7skt94buA4bucKsOd4bum4buAfTThu4B9xajGr1XDneG6quG7gGFN4buAxagqxq/huqjhu4B9TsOd4bum4buAxqAyLMOd4bum4buAWSTGr+G7gDxb4buIw53hu4DFqFXhuqrhu4BZIeG7gD4qw53hu6bhu4BYxq9Sw53hu4Dhu5rhu7Lhu4jDncWo4buAWMavUsOd4buAV1N94buAfT7hu7LDneG7puG7gFjhu67DncWo4buAODXGoOG7gFfGr8Odxajhu4Dhu5rhu7Lhu4jDncWo4buAYSbhu4B7JELhu4DGsMWo4buIw6Hhu4BZw5J94buA4bq/4buySsOd4buAV8WoTOG7suG7gHvEqH3huqrhu4Dhu5wlw53hu6bhu4DGoMWo4buo4buA4bq94buI4buy4buA4bq/4buqw53FqOG7gMawxagyIcOd4bum4buAfcavUynhu4DDncWo4buSw53hu4DDncWoN8Od4bum4buAV8avU8Od4buAw53hu6bFqOG7sOG6quG7gOG7nFThu4BhW8OUfeG7gMagMOG7iOG7gOG6vT3DneG7puG7gH3DoeG7gDhK4buAe1Hhu4DDneG7psWoxq9Sw53hu4DGoDNb4buAfT7hu6rDncWo4buAxqDDlCnhu4B9xajhu5hZ4buAPFvDoVTDneG7gGHhu6JZ4buAYeG7nn3hu4Dhu6bGr0zGr+G7gDxbw6FTfUJFLynDiUUp4buAxqBY4buIe3vhurbhur4p4bqvW33FqOG7sj7hur7DieG6vzPGoOG7gMO1xq/DncWoRS8pw4k=

Đức Minh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Giảm nghèo ở Nga Hoàng

Giảm nghèo ở Nga Hoàng
2018-01-30 08:04:26

PTĐT - Là xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Yên Lập, Nga Hoàng có trên 95% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, khoảng 10 năm trước, Nga Hoàng có hơn 60% số hộ thuộc diện nghèo.

Những cánh đồng thẳng cánh cò bay

Những cánh đồng thẳng cánh cò bay
2018-01-27 06:50:17

PTĐT- Năm 2013, ngành nông nghiệp tỉnh bắt đầu xây dựng 16 mô hình cánh đồng mẫu lớn tại các huyện Lâm Thao, Tam Nông, Thanh Ba, Hạ Hòa, Cẩm Khê, Đoan Hùng. Qua tổng kết đánh...

Sản xuất lương thực: Từ lượng đến chất

Sản xuất lương thực: Từ lượng đến chất
2018-01-27 06:49:49

PTĐT- Những năm gần đây cây lúa vẫn đóng vai trò chủ đạo trong sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh. An ninh lương thực được đảm bảo, cuộc sống nông dân được cải thiện nhờ...

Cuối năm bên quầy giao dịch

Cuối năm bên quầy giao dịch
2018-01-27 06:48:58

PTĐT- Những ngày cuối năm, khi Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đang cận kề, tại các ngân hàng, hoạt động giao dịch trở nên sôi động hơn bao giờ hết; số lượng khách hàng đến giao...

Góp sức xây dựng nông thôn mới

Góp sức xây dựng nông thôn mới
2018-01-26 11:22:48

PTĐT-Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương đã tích cực chỉ đạo thực hiện toàn diện nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phượng Mao vượt khó xây dựng nông thôn mới

Phượng Mao vượt khó xây dựng nông thôn mới
2018-01-25 18:15:36

PTĐT - Từ một xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Thanh Thủy, với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng, đến hết năm 2017, xã Phượng Mao đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông...

Cẩm Khê đẩy mạnh sản xuất vụ chiêm xuân 2018

Cẩm Khê đẩy mạnh sản xuất vụ chiêm xuân 2018
2018-01-24 15:23:21

PTĐT-Những ngày đầu năm 2018, mặc dù thời tiết rét đậm, sương mù dày đặc nhưng người dân huyện Cẩm Khê vẫn xuống đồng, khẩn trương làm đất, đắp đập, xả nước vào ruộng để chuẩn...

Giúp nhau phát triển kinh tế

Giúp nhau phát triển kinh tế
2018-01-24 09:07:28

PTĐT-Xác định phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Hội LHPN xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh luôn tích cực vận động hội viên tham gia lao động...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long