Cập nhật:  GMT+7
4buT4bqq4buh4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT2JC4buO4bq84bqi4bud4buZMuG6qk1C4buj4buM4butw4Hhu6MkSOG6vuG6qOG7oyPhu6LDleG7ky/huqrhu6Hhu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT0Dhu4DDgFLhu53hu5nhu5NCw4rhuqjhu6Phu4zDksOBauG7nS8vw4Hhu49B4bul4buAT+G6qsOV4buO4bqq4buA4buP4bug4bq+L8OA4bqi4buM4bq64buO4buATy/hur7huqJQ4buML+G7ocO6cHAvcsO6w4By4buhcnN0csO64buO4buhc8O6cMO5w7nhurzhu6Hhu4/hurhP4bqo4bud4bujL+G7mTXhuqpL4buj4bqg4buWTMOB4buj4bqg4buzw5Xhu6Phu47hu5bhu6PDgcSo4buj4buMTeG7o+G6qsaw4buj4buO4buz4bq+4bqo4buN4buj4bqqw4Lhu6Phu47huqpJ4bq+4bqo4buj4bq64bq24bq+4bqq4bujw4rhu5bEqOG6vuG6qOG7o+G6ukLhurbhur7hu6PDgUnhu43hu6PDgeG7p8OB4buj4buOw5VS4bqy4bq+4buj4bqg4buWS+G6vuG6qOG7o+G7juG6qkjhur7hu43hu6NR4buGw4rhu6PDgeG7mOG7peG7o1Hhu6vhu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6NB4bq24buj4buOSOG6vuG6qOG7o+G6quG7huG7peG7o+G6oOG7qcOK4bujQeG7qeG7gOG7o+G6oELhu6PhurzGsELhu6Phu47huqrDleG7teG6vuG7o+G7jkLDguG6vuG7o8OB4bqq4buA4buj4bq+4bqo4buWS0Lhu6PDgHnhur7hu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51Pe+G6ouG7pcOA4bud4buZ4bqnYiRiLTPFqeG7o1Hhu6vhu6Phurrhuqrhu4bhu6Phurrhuqrhu7Hhur7hu6PDgeG7mOG7peG7o+G6qsOVUsOC4bq+4bujw4pC4bq04bq+4buj4bq+w5RC4bujYuG6quG7peG6vuG6quG7o+G6q8So4bq+4buN4buj4bq+4bqq4bue4bq+4bqo4buj4bq+4buxw4rhu6PDk8OV4bul4buN4buj4bqg4buWTMOB4buj4buM4buc4bujw5PDleG7peG6vuG7o+G7jnnDiuG7o8OB4buY4bul4bujJOG7qeG6vuG6qOG7jeG7ozXhuqrFqeG7o+G6vuG7lkrDgeG7o+G7oEpC4bujw4Hhu6fDgeG7o8OB4bqq4buWxKjhur7huqjhu6Phu47DkkThur7huqrhu43hu6PDgOG7nOG7o+G7p+G6vuG7o+G6oOG7s8OV4buj4buO4buW4buj4bqq4buI4buj4buOw5JM4buj4buM4bup4bq+4bujUcOVw73hu47hu43hu6NReVLhu6PDgOG7nOG6vuG6qOG7o8OBxKjhu6Phu4xN4buj4bqqxrDhu6Phu47hu7Phur7huqjhu43hu6MkSOG6vuG6qOG7oyPhu6LDleG7o+G6oOG7q+G7o8OB4buG4buj4buO4bqq4bq2w4rhu6Phur7huqjDlcON4bq+4buj4bq84bucw4Hhu6NP4bqq4bun4buO4buj4buOw5JC4bqk4bq+4buj4bq6QuG6vuG6quG7o+G7juG6si1R4bur4buj4bqqw4xC4buN4buj4buO4bua4bq+4bqo4bujQeG7lkrDgeG7o+G6vnnhur7huqjhu6PDgeG7peG7gOG7o+G6oEtC4buj4buMSeG6vuG6qOG7o+G6vuG6qnnhur7hu6PDgHnhur7hu4/hu5MvT+G7meG7k0/hu6PDgeG6vOG7peG7jOG7jGrhu51PQOG7gMOAUuG7neG7mWLhuqrhu6VS4buj4bqg4buKQuG7o+G6oOG7p+G6vuG6qOG7o+G6uuG6pOG7o+G6vuG6qsO94buO4bujTeG7oyRI4bq+4bqo4bujI+G7osOV4bujw4HhuqpD4bq+4bqq4buj4bq8xanhu6Phur7huqrhu7Xhur7hu6Phu47huqrGoMOB4bujw4Hhu5jhu6Xhu6Phur7huqjhu5ZLQuG7o8OAeeG6vuG7o+G6oOG7lkzDgeG7o+G6vnnhur7huqjhu6Phurzhurbhur7hu4/hu6Mj4bunw4Hhu6Phu47hu7VP4buj4buO4buSw4Hhu6PDgeG7peG6vuG6quG7o+G7juG7p8OB4buj4bq8xrDDgeG7o+G6quG7tcOV4buN4buj4buO4bqq4buS4buj4bqgw4zhur7huqjhu43hu6NP4bqq4buS4buj4buO4bqqw5XDjMOB4buj4bqq4buAxanhur7hu6Phu47hu4DFqeG6vuG7o+G7oMWp4buA4buj4buO4bqqS0Lhu6Phu45C4bqy4buO4buj4bqg4bur4buj4bqg4buWTMOB4buj4buO4bqq4bulUuG7o+G7juG6quG6suG7o0Hhu6/hur7huqjhu6Phur7huqrhu57hur7huqjhu6Phu45C4bqy4bq+4bujQcOM4buj4bq64bqq4buA4bul4buj4bqq4buEw4Hhu6PhurrDmeG7o+G7juG6qsOV4bu14buO4buj4bunT+G7o8OA4buS4bq+4bqo4bujw5LDjOG6vuG6qOG7o8OS4burQuG7o+G7oMWp4buA4buj4buM4bup4bq+4bujUcOVw73hu47hu43hu6Phur554bq+4bqo4bujw4Hhu6Xhu4Dhu6PhuqhC4bun4buj4buOw5LEkOG7o+G6ukLhur7huqrhu6Phu47hurLhu6PhuqrFqeG6vuG6qOG7o+G6quG7huG7peG7j+G7o0BE4bq+4bqq4bujw5PDlXnhur7hu6Phurzhu5bEqOG6vuG6qOG7o+G7juG6quG7nMOB4buj4bqgxrDhu47hu6Nxw7rhu5/hurrhuqgv4bq+4bqo4buWS0Iv4bq+4buxw4rhu43hu6PhuqhC4bun4buj4buOw5LEkOG7o+G7jOG7qeG6vuG7o1HDlcO94buO4buj4bq+SOG6vuG6qOG7oy3hu6Phurx5w4rhu6Phur7huqjhuqpCw4JP4buj4buO4buAxanhur7hu6NR4bur4buj4bqgxrDhu47hu6Nxc+G7o+G7jsOa4buj4bqgw43hur7huqjhu4/hu6NiQuG6tMOK4buj4bq+4bux4bq+4bqo4buj4bqgw73hu47hu6Phurx5w4rhu6Phur7huqjhuqpCw4JP4buj4bqg4buWTMOB4buj4bq64bqq4bulQuG7o+G7juG6quG7p8OB4buj4bqqQsOCw5Xhu6PDk8OV4bup4buN4bujw4FI4bq+4bqo4buj4buO4bunw4Hhu6PDk8OV4bup4bq+4buj4bq8U+G7jeG7o0Hhu6nhu4Dhu6Phu6DDguG7o+G7oMWp4bujT+G6quG7p+G7juG7o+G7jsOSQuG6pOG6vuG7o8OS4bua4bq+4bqo4buj4bqg4buWTMOB4bujw5PDleG7peG6vuG7o+G7jnnDiuG7j+G7o2Lhu4DFqeG6vuG7o1Hhu6vhu6Phu47DksON4bq+4bqo4buj4bqg4buWTMOB4buj4buhceG7n+G6quG7peG7o8OS4bua4bq+4bqo4buj4buO4bu1T+G7o+G7jsOSw5Xhur7huqjhu43hu6Phu6Hhu5/hu6Phur7huqjFqeG6vuG7o8OBeVLhu6NP4bqqeeG6vuG7o+G7juG7p+G6vsOy4bujQeG7qeG7gOG7o+G7oMOC4bujdXDhu5/huqrhu6Xhu6PDkuG7muG6vuG6qOG7o+G7juG7nOG7o+G6vuG6qkLhurbhur7hu4/hu6Ni4bua4buj4bugQsOCw4Hhu6PDgeG6qsOVUuG6pOG6vuG7o8OAxJDDgeG6quG7o+G7jOG7qeG6vuG7o1HDlcO94buO4buN4bujw4Hhu6fDgeG7o8OKSOG7o+G6qkThur7huqrhu6PhurpC4bq+4bqq4buj4buO4bqy4buj4buOw5Lhu6Xhur7huqjhu6Phu47DksawQuG7o0Hhu5ZKw4Hhu6PhuqDhu7PDleG7o+G6qkThur7huqrhu6Phu47huqrFqeG6vuG6quG7o+G7oOG7kOG6vuG6qOG7o+G7jOG7qeG6vuG7o1HDlcO94buO4buj4bqqxanhur7huqjhu6Phuqrhu4bhu6Xhu6Phu47hu7VP4buj4buOw5LDleG6vuG6qOG7o+G6vuG6quG7lsOz4buj4buD4buQ4bq+4bqo4bujw4F5UuG7o+G7seG6vuG7o8OTw5Xhu6nhu43hu6PDgXlS4bujw4FI4bq+4bqo4buj4bq+4bqo4bqqQsOCT+G7o8OAxalC4buj4bq+4bqoxalS4buN4bujw4Hhuqrhu7Hhur7hu6Phur7DlUhC4buj4bq8TOG6vuG7jeG7o0Hhu4Lhu43hu6PhuqhC4bul4bujw4Hhu7PDiuG7jeG7o+G7oOG7kOG6vuG6qOG7o+G6vsOVSELhu6Phu47huqrhu5hS4buj4buM4bup4bq+4buj4bq64bqy4buO4buj4bqqTE/hu6Phu47DksON4bq+4bqo4bujw4F5UuG7o+G7seG6vuG7o8OTw5Xhu6nhu4/hu6Mj4bunw4Hhu6PhuqrDjOG7o8OAeeG6vuG7o+G6oOG7q+G7o8OKxrDhur7huqrhu6PDgMaw4bq+4buj4buOQuG6sk/hu6Phur7huqrhu7Xhur7hu43hu6PGoOG6vuG6qOG7o8OA4buS4bq+4bqo4buj4buOQuG6suG6vuG7o0HDjOG7o+G6uuG6quG7gOG7peG7o+G6quG7hMOB4buj4bq6w5nhu6Phu47huqrDleG7teG7juG7jeG7o8OBSOG6vuG6qOG7o+G6vuG6qOG6qsOC4bujw4pKQuG7o+G7oMWp4buA4buj4buM4bup4bq+4bujUcOVw73hu47hu43hu6Phur7huqpL4buj4bqg4buG4buj4buMSeG7o+G6qsOM4buj4bq6QuG6vuG6quG7o+G7juG6suG7o+G6uuG6quG7p+G7o+G7juG7seG6vuG6qOG7o3Dhu59s4buN4buj4bq+4bqqQuG6tMOV4buj4bq+4bqqxanhu6Phu47DkuG7peG6vuG6quG7o+G6vsag4bul4buj4bqg4bur4buj4bqg4buWTMOB4buj4buO4bqq4bulUuG7o0Hhu6/hur7huqjhu6Phur7huqrFqeG7o1F5UuG7o+G6ukLhurbhur7hu6PDgUnhu43hu6PDisOV4bul4buj4buM4butw4rhu6Phu45C4buj4bugQuG7jeG7o1HhuqLhu6PDiuG7p1Lhu43hu6PDgcOVw4zDgeG7o+G7jEnhur7huqjhu6Phu6Dhu7Hhur7hu6PDikLhur7huqrhu43hu6Phu47hu5bEqELhu6Phu4zhu6fhur7huqjhu6PhuqrEqOG6vuG7j+G7ky9P4buZ4buTT+G7o8OB4bq84bul4buM4buMauG7nU9A4buAw4BS4bud4buZPuG7s+G6vuG7o+G6oHlS4buN4buj4buOw5VS4bqy4bq+4buj4bqg4buAxrDhur7hu6PhuqDhu5ZL4bq+4bqo4buj4bugxanhu4Dhu6Phu47DksOV4bq+4bqo4buj4buOecOK4bujUeG7hsOK4buj4buD4bua4bq+4bujw4DFqULhu6N04buf4bufw4rhu6PhuqDhu6vhu6PhuqDhu5ZMw4Hhu6PhuqDhu4rhu6NB4bq24buj4buOSOG6vuG6qMOy4bujT+G6quG7guG6vuG6qOG7o+G6quG7hMOB4buN4buj4bq+4bqqxanhu6PhuqBC4bq0w5Xhu6PhuqrFqeG6vuG6quG7o2LDkuG7lkvhur7huqjhu6Phu45C4bqkw5Xhu6Phuqrhu4TDgeG7oyRI4bq+4bqo4bujI+G7osOV4buj4bqg4bur4buj4bqg4buWTMOB4buj4bq+eeG6vuG6qOG7o8OBw71P4buj4bq64bqq4bul4bq+4bqo4buj4buOw5Lhu6Xhur7huqjhu4/hu4/hu4/hu6Phuqjhu4ZP4bujT+G6quG7s+G6vuG7o0/huqrhu5LDgeG7o+G7oOG7kuG7o+G6vExC4bujQ8OB4bqq4bujw4Hhu4Dhur7hu6PhuqLDiuG7o+G6vuG6qnnhur7hu6PDgHnhur7hu6PhuqDEkOG7peG7o0/huqrhu5bEqOG6vuG6qOG7jeG7o+G6vMWpw4rhu6Phu47huqrhu6VS4buj4bqg4buKQuG7o8OAQsOC4bq+4bujw4rGsOG7gOG7o8OB4buY4bul4bujUeG7q+G7o+G6vuG6qOG6qsOo4buA4bujw4pC4bq04bq+4buj4bq+w5RC4buP4buTL0/hu5nhu5NP4bujw4Hhurzhu6Xhu4zhu4xq4budT+G7pMOV4buO4bqq4buAw5Lhu53hu5li4bqq4bul4bq+4bqq4bujNeG6qOG7peG7ky9P4buZ

Thanh Nga

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Người “đánh thức” sử thi Hà Nhì

Người “đánh thức” sử thi Hà Nhì
2024-06-13 12:06:00

Đã từng một thời đắm chìm trong làn khói của “nàng tiên nâu”, đẩy cả gia đình vào bờ vực thẳm, nhưng rồi người đàn ông dân tộc Hà Nhì đã bừng tỉnh, quyết tâm cai nghiện thành...

Hữu Đô nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Hữu Đô nỗ lực xây dựng nông thôn mới
2018-05-29 10:12:24

PTĐT-Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã Hữu Đô (huyện Đoan Hùng) đã có nhiều khởi...

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Xuân Viên

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Xuân Viên
2018-05-28 09:49:53

PTĐT-Xác định chuyển dịch cơ cấu kinh tế đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua xã Xuân Viên huyện Yên Lập đã tích cực...

Cựu chiến binh xã Chí Đám thi đua làm giàu

Cựu chiến binh xã Chí Đám thi đua làm giàu
2018-05-23 08:19:29

PTĐT-Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng luôn quan tâm vận động các hội viên mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học -...

Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập ở Thanh Sơn

Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập ở Thanh Sơn
2018-05-21 07:44:06

PTĐT-Thông qua chính sách hỗ trợ sản xuất từ các nguồn vốn của chương trình xây dựng nông thôn mới và từ các nguồn vốn lồng ghép khác đã giúp huyện Thanh Sơn đầu tư hạ tầng nông thôn...

Học đi đôi với hành

Học đi đôi với hành
2018-05-15 07:58:14

Nhằm tạo điều kiện để học sinh vận dụng lý thuyết vào thực tiễn đời sống; khuyến khích các em tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa trải nghiệm thực tiễn và sáng tạo, rèn...

Cự Đồng với công tác chăm sóc người cao tuổi

Cự Đồng với công tác chăm sóc người cao tuổi
2018-05-12 14:48:15

PTĐT-Xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Song, những năm qua, công tác chăm sóc người cao tuổi ở...

Phong trào TDTT ở huyện miền núi Tân Sơn

Phong trào TDTT ở huyện miền núi Tân Sơn
2018-05-10 08:03:11

PTĐT-Là một trong những huyện miền núi gặp nhiều khó khăn của tỉnh, tuy nhiên, nhận đuợc sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của chính quyền địa phương, phong trào...

Thoát nghèo từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi

Thoát nghèo từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi
2018-05-08 07:50:46

PTĐT-Được lãnh đạo xã Khả Cửu (huyện Thanh Sơn) giới thiệu, chúng tôi đến thăm gia đình nông dân Đỗ Văn Thuận, khu Bương-một trong những điển hình thoát nghèo nhờ một phần vốn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long