Cập nhật:  GMT+7
V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZYROG6peG6sWXhu7g44bql4bqxZeG7uG7huqXDo8Op4bu4bmzhuq3DqcOi4bu4w6Lhu4tq4bu4bi424bu4NuG7jyzhu7hzTeG7uXPDieG7uG5s4bq5w6nhurXhu7jhu5HDqeG6teG7uGrDouG6u+G7uMahw63huqXhu7jhu7PhurjGoOG6pOG7tS0jO1cvw6IjWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYV+G6pWXhurXhu7htbDZV4bu2Ly824buwNSzhurlqw6JvbsOi4bq54buwxqHDqS83OW1kbuG6uWovw6k54bubbS89QCUjLyU7NyUjPyNAKipuIz8kJSo/xJEj4buwY2rhurXhu7bhu7gvWFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw4I5LDfhu7ZYw4nhurUh4buj4bu4IyUvI0Dhu6rhu7hubOG6ucOp4bq14bu4xqEs4bql4bu4bmzhur3hu7jhu7PDouG7j+G7uG7huqk2w6Lhu7hzTeG7uXPDieG7uD1APUDhu6rhu7hOw6Lhu5Hhu7hubMO04buJw6nhurXhu7jDvWbhu7jDieG6teG6uSjhuqXhu7jhurXhuqUs4bq54bu4w4nhurVv4buj4bq3w6nhu7hLb+G7gzbhu7jhu7XDtcOp4bq14buq4bu4TmzDtOG7icOp4bq14bu4S28sw6nhu7g2w6Lhu5E24bu4Nizhurnhu7g2MGrhu7jhu65N4bq4RVbhu7hzTeG7uXPDiS3GoOG6peG6r27hu7jDiSxl4buq4bu4ODzhu7hubOG6peG6r2/hu7huMmrhu7jGoSHhu7g2w6Lhu4/hu7hubOG6reG7uOG7s29mNuG7uMOiw6pq4bu4xJExw6nhu7huw6Lhu5Hhu7gl4bu4w4nDouG6u2Xhu7jhu7Phu4fDqeG6teG7uG4uNuG7uMSR4bql4bqjw6nhu7jDqeG6tSHDqcOi4bu4w4Jm4bql4bu4OOG7hcOp4bq14bu44bu34bqlxINv4bu4asOi4buD4bql4bu4c03hu7lzw4nhu7jGocSD4bu4Ni424bu4buG6rcOpw6Lhu7jDom/hu4PDqeG6teG7uOG7o+G7uG7Do+G7uDbhu4fDqeG6teG7uDZmw6nhurXhu7hkw6Izw6nhu7g2MGrhu7jhu65z4buz4buz4bua4bq0LUrDguG7uVbhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljhu7NvZjbhu7jDosOqauG7uDfhuqXhurfDqeG7uGws4bu4NX3DqeG6teG7uMOi4bqtw6nDouG7uG7DouG7kTbhu7hubOG7mTbhu7hub+G7o8Ojw6nhu7jGocOt4bql4bu4beG7meG7uG7Doixl4bu4N+G7meG7uDbhu48s4bu4a28sw6nhu7g2w6Lhu5E24bu4Ni424bu4w6nDtMOtNuG7uHNN4bu5c8OJ4bu4bijhuqXhu7gk4bu4bmzhu43hu7g2Zm7hu7jhu7Nmw6nhurXhu7g44buFw6nhurXhu7hzTeG7uXPDieG7quG7uDgo4bql4bu4N+G6peG6r8Op4bu4Ni424bu4Nmnhu7hrbyzDqeG7uDbDom/hu6PhuqPDqeG7uMOp4bq1IcOpw6Lhu7jhu6Phu7huw6Phu6rhu7jhurXhuqUs4bq54bu4bsOi4buHw6nhurXhu6rhu7jhu51vMG7hu7jDqcOiMmrhu7g2KcOpw6LigKbhu7jGoSHhu7g2Ljbhu7hKw6Lhurvhu7hOZ8Op4bq14bu4TsOiw7Thu7hk4buf4bu4c03hu7lzw4nhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhOKOG6peG7uDZvZjbhu7jDosOqauG7quG7uDYuNuG7uGtvLMOp4bu4NsOi4buRNuG7uHNN4bu5c8OJ4bu44bq1w6LhuqXhu7jDqcOiMsOp4bu4w6nDouG7l8Op4bq14bu4ZMOjbuG7uGtvKeG7uG7huqc2w6Lhu7g24buZNuG7uG4o4bql4bu4Ni424bu4a2/hu4M24bu44bq14bqlLOG7uG7DoiHDqcOi4bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uHNN4bu5c8OJ4bu4xqEh4bu4w6Lhu4tq4bu4bi424bu4w6nhurUh4buj4bu4NiHDqeG6teG7uDbDoltu4bu4NsOi4bqh4bu44bq14bql4buXLOG7uDYuNuG7uDZp4bu4a28sw6nhu7g2w6Jv4buj4bqjw6nhu7jDqeG6tSHDqcOi4bu4NuG7jyzhu7hzTeG7uXPDieG7uG5s4bq5w6nhurXhu7g2b2Y24bu4NsOi4bqlw6PDqeG7uDbDouG7g8Op4bq14bu44buz4bq4xqDhuqThu7UtIzvhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljDveG6o8Op4bu4NijDqcOi4bu4OOG6u+G7quG7uDYuNuG7uMOpw7TDrTbhu7g2w7XDqeG6teG7uDUh4buj4bu4buG6v+G7uMSR4bq54bu4w6nhurUo4bql4bu4xqHEg+G7uG4uNuG7uDhmw6nhurXhu7jDqcOi4bqlxINv4bu4ZVtu4bu4NuG7jyzhu7g34bqpNsOi4bu4NeG6r8Opw6Lhu7g44buD4bql4bu4xqHDreG6peG7uMOp4bq1w7TDrOG6peG7uDcgw6nhu7jGoSHhu7g2ZsOp4bq14bu4OOG7hcOp4bq14bu4N+G6uSzDqcOi4bu4w6nhurXDouG6peG6r2rhu6rhu7jEkSHDqeG7uG3hurvDqeG6teG7uMSRIOG7o+G7uMOpw6LhuqXhurdl4bu4ZcOt4bql4bu4buG6pcOjauG7uG7hu4024bu4NcOyw6nhurXhu7hqw6IubuG7uOG7ieG7uMOpw6LhuqXEg2/hu7jDqWnhuqXhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljhu7NvZjbhu7jDosOqauG7uG7huqXDo8Op4bu4w6Ihw6nDouG7uGThuqXhurFl4bu4OOG6peG6sWXhu7hu4bqlw6PDqeG7uG5s4bqtw6nDouG7uMOi4buLauG7uG4uNuG7uDbhu48s4bu4c03hu7lzw4nhu7hubOG6ucOp4bq14bu44buRw6nhurXhu7hqw6Lhurvhu7jGocOt4bql4bu44buz4bq4xqDhuqThu7UtIzvhu6rhu7g4Wzbhu7g14bql4bqvbuG7uMSRIeG7uMOi4bql4bqvw6nhu7huw6Lhu5k24bu4w6Lhurss4bu4Ni424bu4bS7DqeG6teG7uGThuqXDo8Op4bu4NsOi4bqnw6nDouG7uDbhu48s4bu4c03hu7lzw4nhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljDicOi4bq7ZeG7uDbhu4fDqeG6teG7uG4uNuG7uHPhu7Phu7Phu5rhurQtSsOC4bu54bu4w6nDojBu4bu4bmzhuqfhu7huw6Lhu4fDqeG6teG7uGtvLOG7uG4h4bql4bu4xJHhuqXhuq9v4bu4ZMOiLuG6peG7uMOp4bql4bqvZeG7uDbhu48s4bu4S29y4bu4c03hu7lzw4nhu7jhu5HDqeG6teG7uGrDouG6u+G7uOG7s+G6uMag4bqk4bu1LSM74bu4OMO04buLNuG7uDbDouG6q8Opw6Lhu7ht4buVLOG7uDjhurHhu7huKOG6ueG7uG7Dom8yw6nhu7jEkeG7i+G6peG7uDbDouG6ueG7uMah4bql4bqvNuG7uDjhurvDqeG6teG7uOG6teG6u2rhu7g24buPLOG7uDYuNuG7uDXhuqPDqeG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WE4h4bql4bu4xJHhuqXhuq9v4bu4ZMOiLuG6peG7uMOp4bql4bqvZeG7uMahxIPhu7hEw6Lhurnhu7g34buZ4bu4bmzhu5fhu7jGoTJu4bu4bsO04bu44buj4bu4bsOj4bu4ZMOib+G7uMah4buZNuG7uDbDtcOp4bq14bu4OMO04buLNuG7uG7DouG7h8Op4bq14bu4a28s4bu4bijhuqXhu7g2b2Y24bu4w6LDqmrhu7Dhu7jhu7MuNuG7uMOpw7TDrTbhu7jDqcOiMG7hu7hubOG6p+G7uG7DosOzNuG7uDgz4buj4bu4bsOiIcOpw6Lhu7jEkTJq4bu4xqEh4bu4bcOtZeG7uDbhu4fDqeG6teG7uDXhu4Phu7hl4buRNuG7uDjhurvDqeG6teG7uOG6teG6u2rhu7g2w6Lhurnhu7hEw6Lhurnhu7g34buZ4bu4bmzhu5fhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tlhOw6I54bq54bu4ZMOj4bu4w6LhurkoNsOi4buq4bu4w6Is4bql4bu4biHhuqXhu7jEkeG6peG6r2/hu7hkw6Iu4bql4bu4w6nhuqXhuq9l4bu4w6kh4buj4bu4beG6oeG7uDjDtOG7izbhu7hubOG6rcOpw6Lhu7jEkeG6o8Op4bu4w4Jm4bql4bu4OOG7hcOp4bq14bu44bu34bqlxINv4bu4asOi4buD4bql4bu4c03hu7lzw4nhu7jhu65z4buz4buzVuG7uG5sw7TDrTbhu7hkw6LhuqXhu7g1LuG6ueG7uDYu4bq54bu4Ni424bu4xJE8w6nDouG7uDgo4bq54bu4c03hu7lzw4nhu7huKOG6peG7uMOCZuG6peG7uMOp4bq1w6Lhuqnhu7jhu7MwauG7uDYs4bq54bu4c03hu7lzw4nhu7jEkTHDqeG7uG7DouG7keG7uCQ/4bu44buubsOiLsOp4bq14bu4IyMvPUA9QFbhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljhu7MuNuG7uMOpw7TDrTbhu7jhu505ZeG7uOG7nWFu4buq4bu4NsOi4bq54bu44buf4bu4ZOG6pcOjw6nhu7g44buD4bql4bu4xqHDreG6peG7uEtv4buj4bu4bmzhuq3DqcOi4bu44buRw6nhurXhu7hqw6Lhurvhu7g2w6JvM8Op4bu4NuG7jyzhu7hzTeG7uXPDieG7uMahxIPhu7g2Ljbhu7hu4bqtw6nDouG7uMOib+G7g8Op4bq14bu44buj4bu4bsOj4bu4NuG7h8Op4bq14bu4NmbDqeG6teG7uGTDojPDqeG7uDYwauG7uOG7rk3hurhKVuG7quG7uDfhu5nhu7huw6Ip4bq54bu4RMOib8Op4bq14bu4asOi4buNNuG7uMOi4buF4bql4bu4bmfDqeG6teG7uG7DouG6seG7uHNN4bu5c8OJ4bu4xqEh4bu4RMOj4bu4w6LhurkoNsOi4bu4bmzhuqXhurHDqeG7uGTDoizhuqXhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljhu7NvZjbhu7jDosOqauG7uDjEg+G7uMOp4bq1w6Lhuqnhu7g2Ljbhu7g2aeG7uGtvLMOp4bu4xJHhuqXhuqPDqeG7uGtvLMOp4bu4bj7DqeG6teG7uDbDtMOsw6nhurXhu7hqw6Lhu4PhuqXhu7jDouG7i2rhu7g44bqx4bu4NuG6u+G7uG7DouG6seG7uMOi4bq5IcOp4bu4bjBu4bu4Ni424bu4biHhuqXhu7jEkeG6peG6r2/hu7jDqSHhu6Phu7huw6I54bq54bu4ZMOj4bu4w6LhurkoNsOi4bu4bmzDtMOtNuG7uMOCZuG6peG7uMOp4bq1w6Lhuqnhu7jhu7MwauG7uDYs4bq54bu4c03hu7lzw4nhu7jEkTHDqeG7uG7DouG7keG7uCQ/4buw4bu4c03hu7lzw4nhu7jDqcOiMG7hu7hubOG6p+G7uG4yauG7uG5sb8Op4bq14bu4bsOiIcOpw6Lhu7jEkTJq4bu4RMOi4bq54bu4N+G7meG7uG5s4buX4bu4xqEybuG7uG7DtOG7uGTDom/hu7jGoeG7mTbhu7g24buPLOG7uHNN4bu5c8OJ4bu4xqEh4bu4buG6pcOjauG7uG7hu4024bu4bmws4bq54bu4OGfhuqXhu7jGocSD4bu4ZMOiKeG7uMOpPsOp4bq14bu4ZeG7ieG7uGxmw6nhurXhu7hEw6Lhurnhu7g34buZ4bu4bmzhu5fhu7jDqSHhu6Phu7htLMOp4bq14bu4Nmnhu7g2w6LDo+G7uHNN4bu5c8OJKyThu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljGoMSD4bu4OMSD4bu44budbzBu4bu4bsOiIcOpw6Lhu7jEkTJq4bu4Tmxvw6nhurXhu7huIGXhu7hzTeG7uXPDieG7uOG7kcOp4bq14bu4asOi4bq74bu4xqHDreG6peG7uDYuNuG7uG7huq3DqcOi4bu4w6Jv4buDw6nhurXhu7jhu6Phu7huw6Phu7g24buHw6nhurXhu7g2ZsOp4bq14bu4ZMOiM8Op4bu4NjBq4buq4bu4NeG6r8Opw6Lhu7hubG/hu6PEg8Op4bu4w6nDouG6peG6t2Xhu7hlw63huqXhu6rhu7g2Ljbhu7jDqcO0w6024bu4c03hu7lzw4nhu7g4xIPhu7jDqeG6tcOi4bqp4bu4ZOG6o8Opw6Lhu7hLbyzDqeG7uDbDouG7kTbhu7jhu6Lhu7huw6Phu7hzTeG7uXPDieG7uOG7rk3hurhFw4Lhu7VW4bu4buG6pcOjauG7uG7hu4024bu4bmws4bq54bu4OGfhuqXhu7jGocOt4bql4bu4Ni424bu4NeG6o8Op4bu4xJHhuqXhuqPDqeG7uGtvLMOp4buq4bu4w6lo4bu4xJHhu5k24bu4OOG6seG7uDbhurvhu7huw6LhurHhu7g2w6LhuqfDqcOi4bu4bsOi4buRNuG7uG7DouG7h8Op4bq14bu4NS7hurnhu7huw6Ihw6nDouG7uMSRMmrhu7hObG/DqeG6teG7uG4gZeG7uG4o4bql4bu4w4Jm4bql4bu4w6nhurXDouG6qeG7uOG7szBq4bu4Nizhurnhu7hzTeG7uXPDiS3DicOiMm7hu7jDvSnDqeG7uMSRMcOp4bu4bsOi4buR4bu4PSThu7jhu65uw6Iuw6nhurXhu7gjIy89QD1AVuG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WHNN4bu5c8OJ4bu4w6nDojBu4bu4bmzhuqfhu7hsLOG7uE5v4buj4bqjw6nhu7g14buD4bu4NuG7jyzhu7jEkTzDqcOi4bu4OCjhurnhu7hzTeG7uXPDieG7uMahxIPhu7hkw6Jv4buHw6nhu7hkw6Jn4bu4w4Ihw6nDouG7uMSRLMOp4bq14bu4OOG6peG7uMSRKOG6peG7uHNN4bu5c8OJ4bu4bijhuqXhu7jDgmbhuqXhu7jDqeG6tcOi4bqp4bu44buzMGrhu7g2LOG6ueG7uG17auG7uG7DreG6peG7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu2WErDoi5u4bu4NeG6peG6sW/hu7huKOG6peG7uDZvZjbhu7jDosOqauG7uG5s4bq5w6nhurXhu7jGoSzhuqXhu7hubOG6veG7uOG7s8Oi4buP4bu4bsOqLOG7uMOJw6Lhurtl4bu4c+G7s+G7s+G7muG6tC1Kw4Lhu7nhu6rhu7hOw6Lhu5Hhu7hubMO04buJw6nhurXhu7jDvWbhu7jDieG6teG6uSjhuqXhu7jhurXhuqUs4bq54bu4w4nhurVv4buj4bq3w6nhu7hLb+G7gzbhu7jhu7XDtcOp4bq14bu4OC7DqcOi4bu44bq14bqlLuG7uDYs4bq54bu4xqEs4bql4bu4bmzhur3hu7g24buPLOG7uMOJw6Lhurtl4bu4c+G7s+G7s+G7muG6tC1Kw4Lhu7nhu7hubOG6ucOp4bq14bu4OOG6pcSDb+G7uGrDouG7g+G6peG7uOG7kcOp4bq14bu4asOi4bq74bu4NsOib8Op4bq14bu4NuG7jyzhu7hzTeG7uXPDieG7uG5s4bq5w6nhurXhu7jhu5HDqeG6teG7uGrDouG6u+G7uDfhuqk2w6Lhu7jhu7PhurjGoOG6pOG7tS0jO+G7uG7DosOs4bql4bu44bq14bqlLMOp4bu4a28s4buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYw4nDojDDqeG7uGUow6nDouG7uG7DosOs4bql4bu44bq14bqlLMOp4bu4OMOjw6nhu7jDgmbhuqXhu7jDqeG6tcOi4bqp4bu44buzMGrhu7g2LOG6ueG7uHNN4bu5c8OJ4bu4xJExw6nhu7huw6Lhu5Hhu7gkP+G7uGTDouG7h8Op4bq14bu4NuG6vcOp4bu4w6nDouG6pcSDb+G7quG7uE7DouG7keG7uG5sw7Thu4nDqeG6teG7uMO9ZuG7uMOJ4bq14bq5KOG6peG7uOG6teG6pSzhurnhu7jDieG6tW/hu6PhurfDqeG7uEtv4buDNuG7uOG7tcO1w6nhurXhu7g4xIPhu7jDqeG6tcOi4bqp4bu4Ni424bu4Nmnhu7hrbyzDqeG7uDbDom/hu6PhuqPDqeG7uMOp4bq1IcOpw6Lhu7hubOG7mTbhu7huw6JvZjbhu7jDicOi4bq7ZeG7uDbhu4fDqeG6teG7uG4uNuG7uG7huqXDo2rhu7hu4buNNuG7uGrDouG7g+G6peG7uMOi4buLauG7uDbDoltu4bu4NsOi4bqh4buq4bu4w6LhuqXhuq9v4bu4a28p4bu4OOG6seG7uDbhurvhu7huw6LhurHhu7jDouG6uSHDqeG7uG4wbuG7uDYuNuG7uG0uw6nhurXhu7hk4bqlw6PDqeG7uDbDouG6p8Opw6Lhu7g24buPLOG7uHNN4bu5c8OJ4bu4xqHEg+G7uOG7s+G6uMag4bqk4bu1LSM74bu4bsOiOeG6ueG7uDjDs8Op4bq14bu4ZMOj4bu4w6LhurkoNsOi4bu4OMSD4bu4bCzhu7BXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2anNvbsOi4bq5bOG7tlhOw6I54bq54bu4Tk7hu5zGoMOJVy9qWA==

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long