Cập nhật:  GMT+7
%E1%BA%AAU%E1%BA%BC%E1%BA%B8%E1%BB%90%E1%BB%B0H%21%21%E1%BA%A2%C3%89%3B%C3%BA%C3%9A%28%E1%BB%B0%E1%BB%94%C3%89Bm%E1%BB%A6%3B%E1%BA%B8%28U%2A%C3%9A%E1%BA%B851%E1%BA%B8%E1%BB%B07%E1%BA%B8%E1%BB%92%C3%9A%E1%BB%A0%29%E1%BA%B8%E1%BB%ACJ%E1%BB%90%E1%BA%B8%E1%BB%98%5D%2A%E1%BB%AET%E1%BA%B8%E1%BB%98%C3%9AP%E1%BB%AE%E1%BA%B8%E1%BB%90HV%E1%BA%B8%28U%E1%BB%9E%E1%BA%AA%2FU%E1%BA%BCB%E1%BA%AA%3B%E1%BA%B8%E1%BB%90%E1%BB%B0H%21%21%E1%BA%A2%C3%89%3B%C3%AD%E1%BB%94H%E1%BB%92%C3%89Br%C3%BA%C3%A9%C3%BA%E1%BA%B8-%E1%BA%B8%C3%B3T%C3%8D6%E1%BA%B8%C3%8A%E1%BA%BE%E1%BA%B8-%E1%BB%82%C3%82%E1%BA%B8%E1%BB%AETH6%E1%BA%B8%E1%BB%AAU%C3%9A%E1%BA%B8%3BUI%28%E1%BA%B8U%C3%9AP%E1%BB%AE%E1%BA%B8%E1%BB%AC%40%28%E1%BA%B8%E1%BB%90U%C3%9A%E1%BB%9E%E1%BB%90%E1%BA%B8%E1%BB%92%C3%9A%E1%BB%A0%29%E1%BA%B8%E1%BB%ACJ%E1%BB%90%E1%BA%B83%C3%8DV%E1%BA%B8%E1%BB%98%5D%2A%E1%BB%AET%E1%BA%B8%E1%BB%92O6%E1%BA%B8%E1%BB%98%C3%9AP%E1%BB%AE%E1%BA%B8%E1%BB%90HV%E1%BA%B8%28U%E1%BB%9E%E1%BA%B8%28%C3%8C%C3%9A%E1%BA%B8%E1%BB%AAU%29%E1%BA%B8n%C3%8D%E1%BA%B8%C3%A9%C3%9D%C3%82%E1%BA%B85%E1%BB%88%E1%BA%B8%C4%91HV%E1%BA%B8%C3%BDI%C3%82%E1%BA%B8U%296P%E1%BB%AE%E1%BA%B8nO%E1%BB%AC%E1%BA%B8%C3%BAUHV%C3%82%E1%BA%B83%E1%BB%A6%E1%BA%B8%28.%C3%99%E1%BA%B8%E1%BB%AAUV%E1%BB%8A%E1%BB%AET%E1%BA%B8%E1%BB%90%40%28%E1%BA%B8%E1%BB%84%E1%BA%BE-%E1%BB%84%E1%BB%80%E1%BA%B8%E1%BB%98%5D%2A%E1%BB%AET%E1%BA%B8%E1%BB%92O6%E1%BA%B8%E1%BA%BC%E1%BA%BC%E1%BA%BA%E1%BB%AAx%E1%BA%B8%E1%BB%B0%40%E1%BA%B8%C3%BA.%29%E1%BB%AET%E1%BA%B8%C3%AD%C3%8D%E1%BA%B8-%E1%BA%B8%C3%BAU%7B6%E1%BA%B8xO%E1%BB%AE%C3%82%E1%BA%B8%C3%A9%40%C3%9A%E1%BA%B8s%29%E1%BB%8A%E1%BB%AE%E1%BA%B8%E1%BB%B07%E1%BA%B83%E1%BB%8C%E1%BB%AE%E1%BA%B8U%C3%8D%E1%BB%AEU%E1%BA%B8%E1%BB%B0%5D%25%C3%9A%E1%BA%B8%E1%BB%98%C3%9AP%E1%BB%AE%E1%BA%AA%2F%3BB%E1%BA%AA%3B%E1%BA%B8%E1%BB%90%E1%BB%B0H%21%21%E1%BA%A2%C3%89%3BdV%E1%BB%926%C3%89B%E1%BB%90HV%E1%BA%B8%28U%E1%BB%9E%E1%BA%B8rU%3C%E1%BA%B8%C3%BAUY%E1%BA%B8%E1%BB%98%E1%BB%88%E1%BA%B83%C3%8D%E1%BA%B8%E1%BB%90I%E1%BB%90%E1%BA%B8%3BUX%E1%BB%AET%E1%BA%B8%E1%BB%90U%22%E1%BB%90%E1%BA%B8%E1%BB%AE%C4%A8%E1%BB%AET%E1%BA%B8%E1%BB%98%E1%BB%88%E1%BA%B8%E1%BB%AETH6%E1%BA%B8%E1%BB%B0%E1%BB%8C%3B%E1%BA%B8%28%22%E1%BB%90%E1%BA%B8%E1%BB%98%E1%BB%9E%E1%BB%AE%E1%BA%B8U%C3%9AP%E1%BB%AE%E1%BA%B8%28.%5D%2A%E1%BB%AET%C3%82%E1%BA%B8%E1%BB%B0%E1%BB%A2%E1%BB%AE%E1%BA%B8%3BU%5D%24%E1%BB%AET%E1%BA%B8I%E1%BB%AE%E1%BA%B851%E1%BA%B8%E1%BB%B07%E1%BA%B8%210%E1%BA%B8%E1%BB%90%E1%BB%B6%E1%BA%A4%E1%BA%B8uH%29%E1%BA%B8U%24%E1%BB%AE%E1%BA%B8%E1%BA%BCU%E1%BA%B8%E1%BB%98%E1%BB%B8%E1%BB%AET%E1%BA%B8U%E1%BB%B8%E1%BA%B8%E1%BB%98%E1%BB%88%E1%BA%B8%28U0%E1%BB%90%E1%BA%B8U%C3%9AP%E1%BB%AE%E1%BA%B8T%3A%E1%BA%B8%E1%BB%92%C3%9A%E1%BB%A0%29%E1%BA%B83%C3%8D%E1%BA%B8%E1%BB%92O6%E1%BA%B8%E1%BB%92%C3%9A%E1%BB%A0%29%E1%BA%B83%5D%25%E1%BB%AET%E1%BA%B83%C3%8DV%E1%BA%B8%E1%BB%98%5D%2A%E1%BB%AET%E1%BA%B8%E1%BB%92O6%C3%82%E1%BA%B8T%C3%9A%E1%BB%8A%E1%BB%AC%E1%BA%B8%28U%C3%9AQ%29%E1%BA%B8%E1%BB%AET%296%E1%BA%B8%E1%BB%90%24%E1%BA%B8TO6%E1%BA%B8%210%E1%BA%B8%E1%BB%90%E1%BB%B6%E1%BA%B8%E1%BB%90UV%E1%BA%B8%E1%BB%B0%5D%25%C3%9A%E1%BA%B8%E1%BB%98%C3%9AP%E1%BB%AE%E1%BA%A4%E1%BA%AA%2F%3BB%E1%BA%AA%3B%E1%BA%B8%E1%BB%90%E1%BB%B0H%21%21%E1%BA%A2%C3%89%3BdV%E1%BB%926%C3%89B%E1%BA%AA%C3%9A%E1%BB%ACT%E1%BA%B8%21.%E1%BB%90%E1%BA%A2%C3%89%2F%2F%E1%BB%90%E1%BA%A4%C3%94HV%3BU%29%28UV%E1%BA%A43%E1%BB%AE%2F%E1%BB%92%E1%BB%94%21%E1%BB%AA%28V%3B%2F%E1%BB%AE%E1%BB%944%21%2F%C3%8A%E1%BA%BA%C3%8A%E1%BB%86%2F%E1%BB%80G%E1%BB%92%C3%8A%E1%BA%BC%E1%BB%82%E1%BB%80%E1%BB%82%E1%BA%BCF%28%E1%BA%BC%E1%BB%84%E1%BA%BC%E1%BB%80%E1%BB%82%E1%BA%BC%E1%BB%B0%E1%BA%BC%E1%BA%A4%E1%BB%A8%3BT%C3%89%E1%BA%B8%2FB%C3%A9%5D%26%E1%BB%90%E1%BA%B8%C3%94%C3%9A%E1%BB%9E%28%C3%82%E1%BA%B8%E1%BB%98O6%E1%BA%B8%E1%BB%B0%C3%8D%E1%BA%B8%E1%BB%98%5D%2A%E1%BB%AET%E1%BA%B8%E1%BB%92O6%E1%BA%B8%E1%BB%90HV%E1%BA%B8%28U%E1%BB%9E%E1%BA%B8%E1%BA%BC%E1%BA%BC%E1%BA%BA%E1%BB%AAx%E1%BA%B8%28.%296%E1%BB%A0%E1%BB%AE%E1%BA%B8%28%E1%BB%8A%C3%9A%E1%BA%B8%E1%BB%98%C3%9AP%E1%BB%AE%E1%BA%B8%E1%BB%90UV%E1%BA%B8%E1%BB%90I%E1%BB%90%E1%BA%B8%3BU%7B%E1%BA%B8%28%E1%BB%8A%C3%9A%E1%BA%B8%3F%E1%BA%B8U%296P%E1%BB%AE%E1%BA%B8%C3%BAUH%E1%BB%AEU%E1%BA%B8u%24%E1%BB%AE%C3%82%E1%BA%B8%C3%BAO%E1%BB%AE%E1%BA%B8u%24%E1%BB%AE%C3%82%E1%BA%B8%C3%BAUH%E1%BB%AEU%E1%BA%B8%C3%BAU%7D6%C3%82%E1%BA%B8%C3%BAH%E1%BB%AC%E1%BA%B8%C3%B3%E1%BB%B4%E1%BB%AET%C3%82%E1%BA%B8%C4%91%E1%BB%8E%E1%BB%AC%E1%BA%B8mU%E1%BB%A2%C3%82%E1%BA%B8%E1%BB%B3%E1%BB%A2%E1%BB%AE%E1%BA%B8n%E1%BB%8C%3B%C3%82%E1%BA%B8nO%E1%BB%AC%E1%BA%B8%C3%BAUHV%C3%82%E1%BA%B8%E1%BB%AAU%C3%9A%E1%BA%B8TL%3B%E1%BA%B8%210%E1%BA%B8%E1%BB%90%E1%BB%B6%E1%BA%B8%21%E1%BB%9C%E1%BA%B8%E1%BB%B0%C3%8D%E1%BB%AC%E1%BA%B8U%5D%E1%BA%B8U%C3%9D%E1%BB%AET%E1%BA%B8%28U%C3%9A%E1%BB%9E%28%E1%BA%B8%C3%94%E1%BB%A6%E1%BA%B8%E1%BB%98%C3%9AP%E1%BB%AE%C3%82%E1%BA%B8%E1%BB%90U%C3%8C%E1%BB%AC%E1%BA%B8%E1%BB%90U%E1%BB%8C%3B%E1%BA%B8%28.%E1%BB%A2%E1%BB%AE%E1%BA%B8%E1%BB%98%5D%2A%E1%BB%AET%E1%BA%B8%E1%BB%92O6%E1%BA%B8%E1%BB%92%C3%95%E1%BB%AE%E1%BA%B8%E1%BB%98%E1%BB%9E%E1%BB%AE%E1%BA%B8%E1%BB%AC%C3%93%28%E1%BA%B8%E1%BB%98%C3%9AP%E1%BB%AE%E1%BA%B8%E1%BB%98%40%28%E1%BA%B8%E1%BB%AET%40%28%E1%BA%B8%28.%E1%BB%A2%E1%BB%AE%E1%BA%B8%E1%BB%92%C3%9AP%E1%BB%AE%E1%BA%B8.%40%E1%BB%AET%C3%82%E1%BA%B8%E1%BB%B0%C3%8D%E1%BB%AC%E1%BA%B8%E1%BB%8A%E1%BB%AEU%E1%BA%B8U%5D%3F%E1%BB%AET%E1%BA%B8%E1%BB%98%E1%BB%9E%E1%BB%AE%E1%BA%B8%21%C3%9A%E1%BB%AEU%E1%BA%B8UV%C3%8C%28%E1%BA%B8%E1%BB%90%7DH%E1%BA%B8%E1%BA%BCG%E1%BA%BA%E1%BA%B8%E1%BB%AETU%E1%BB%A4%E1%BB%AE%E1%BA%B8U%40%E1%BA%B8%E1%BB%92O%E1%BB%AE%E1%BA%B8%28.%E1%BB%A2%E1%BB%AE%E1%BA%B8%E1%BB%98%E1%BB%A6H%E1%BA%B8%C3%94%C3%8D%E1%BB%AE%E1%BA%B8%E1%BB%90I%E1%BB%90%E1%BA%B8U%296P%E1%BB%AE%E1%BA%A4%E1%BA%AA%2F%3BB%E1%BA%AA%3B%E1%BA%B8%E1%BB%90%E1%BB%B0H%21%21%E1%BA%A2%C3%89%3BdV%E1%BB%926%C3%89B%E1%BA%AA%C3%9A%E1%BB%ACT%E1%BA%B8%21.%E1%BB%90%E1%BA%A2%C3%89%2F%2F%E1%BB%90%E1%BA%A4%C3%94HV%3BU%29%28UV%E1%BA%A43%E1%BB%AE%2F%E1%BB%92%E1%BB%94%21%E1%BB%AA%28V%3B%2F%E1%BB%AE%E1%BB%944%21%2F%C3%8A%E1%BA%BA%C3%8A%E1%BB%86%2F%E1%BB%80G%E1%BB%92%C3%8A%E1%BA%BC%E1%BB%82%E1%BB%80%E1%BB%82%E1%BA%BCF%28%E1%BA%BC%E1%BB%84%E1%BA%BC%E1%BB%80%E1%BB%82%E1%BA%BC%E1%BB%B0%C3%8A%E1%BA%A4%3B%E1%BB%AET%C3%89%E1%BA%B8%2FB%E1%BA%AA%3BBeV%E1%BA%B8%E1%BB%98W%C3%82%E1%BA%B8%E1%BB%AET%C3%8D%E1%BB%AEU%E1%BA%B8%C3%A9%C3%9AP%E1%BB%AE%E1%BA%B8%E1%BB%B00%E1%BB%90%E1%BA%B8%E1%BB%90%C3%92%E1%BB%AE%E1%BA%B8%28U0%E1%BB%90%E1%BA%B8U%C3%9AP%E1%BB%AE%E1%BA%B8%28.%E1%BB%94V%E1%BA%B8%C3%94%C3%9AQ%E1%BB%AE%E1%BA%B8%E1%BB%90%E1%BB%8A%E1%BB%AEU%E1%BA%B8%C3%94IV%E1%BA%B8%E1%BB%90%C3%93%E1%BB%AC%E1%BA%B8%28U%E1%BB%8A%E1%BA%B8%E1%BB%92%C3%9A%E1%BB%A0%29%E1%BA%B8%28.%E1%BB%A2%E1%BB%AE%E1%BA%B8%E1%BB%90I%E1%BB%90%E1%BA%B8%E1%BB%90%40%28%E1%BA%B8%E1%BB%98%C3%9AP%E1%BB%AE%C3%82%E1%BA%B8%28%C3%8C%C3%9A%E1%BA%B8%E1%BB%90I%E1%BB%90%E1%BA%B83%E1%BB%A6%E1%BA%B8%28.%C3%99%E1%BA%B8%E1%BB%98%C3%93%28%E1%BA%B8%28.%E1%BB%B6%E1%BB%AET%E1%BA%B8%E1%BB%AC%C3%8D%E1%BA%B8%28U%5D%2A%E1%BB%AET%E1%BA%B85%296%E1%BB%A2%E1%BB%AE%E1%BA%B8%E1%BB%90W%E1%BA%B8%E1%BB%AET%5D%2A%C3%9A%E1%BA%B8%28%E1%BB%8C%3B%E1%BA%B8%28.%29%E1%BB%AET%E1%BA%B8%E1%BB%98Q%E1%BA%B8%28U%E1%BB%8A%E1%BA%B8%E1%BB%92%C3%9A%E1%BB%A0%29%E1%BA%A4%E1%BA%B8%C3%A9%E1%BB%B8%E1%BB%AET%E1%BA%B8%28U%2A%C3%9A%C3%82%E1%BA%B8%3BU%E1%BB%B6%C3%9A%E1%BA%B8U%26%3B%E1%BA%B8%E1%BB%90%3E%E1%BB%AET%E1%BA%B8%E1%BB%90U%C3%99%E1%BB%AEU%E1%BA%B8%2C%296%E1%BB%A0%E1%BB%AE%E1%BA%B8%E1%BB%90I%E1%BB%90%E1%BA%B8%E1%BB%98%E1%BB%A6H%E1%BA%B8%3BU%5D%24%E1%BB%AET%E1%BA%B8%28%296%E1%BB%A2%E1%BB%AE%E1%BA%B8%28.%296%E1%BB%A0%E1%BB%AE%C3%82%E1%BA%B8U%5D%25%E1%BB%AET%E1%BA%B8%E1%BB%92%C3%95%E1%BB%AE%E1%BA%B8%E1%BB%AET%5D%2A%C3%9A%E1%BA%B8%28U%E1%BB%8A%E1%BA%B8%E1%BB%92%C3%9A%E1%BB%A0%29%E1%BA%B8%E1%BB%90I%E1%BB%90U%E1%BA%B85H%E1%BA%B8%E1%BB%AAU%29%E1%BA%B830%E1%BB%90%E1%BA%B8%E1%BB%90W%E1%BA%B8%E1%BB%98%5D%2A%E1%BB%AET%E1%BA%B8%E1%BB%92O6%E1%BA%B8%E1%BB%98%C3%9AP%E1%BB%AE%E1%BA%B8%E1%BB%98Q%E1%BA%B8%28.I%E1%BB%AEU%E1%BA%B8%E1%BB%90I%E1%BB%90%E1%BA%B8%210%E1%BA%B8%E1%BB%90%E1%BB%B6%E1%BA%B8%E1%BB%98I%E1%BB%AET%E1%BA%B8%28%C3%9A%E1%BB%9E%E1%BB%90%E1%BA%B8%E1%BB%90W%E1%BA%B8%28UQ%E1%BA%B85%E1%BB%8A6%E1%BA%B8.H%E1%BA%A4%E1%BA%AA%2F%3BB%E1%BA%AA%3B%E1%BA%B8%E1%BB%90%E1%BB%B0H%21%21%E1%BA%A2%C3%89%3B%C3%A0%29%28UV.%C3%89Bs%29%E1%BB%B6%E1%BB%90%E1%BA%B8%C3%A9%C3%8C%C3%9A%E1%BA%AA%2F%3BB

Quốc Đại

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ cảnh báo mưa dông, lốc, sét

Phú Thọ cảnh báo mưa dông, lốc, sét
2024-05-19 17:57:00

baophutho.vn Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực miền núi phía Bắc, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu kết hợp với hội tụ gió lên đến mực...

Ấm tình đồng đội

Ấm tình đồng đội
2020-06-22 07:12:31

PTĐT - Thời gian qua, phát huy tình đồng chí, đồng đội, Hội CCB huyện Tam Nông đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên, quan tâm làm tốt công tác nghĩa tình,...

Gặp mặt “Kết nối yêu thương”

Gặp mặt “Kết nối yêu thương”
2020-06-21 15:11:25

PTĐT - Ngày 21/6, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt “Kết nối yêu thương” nhằm giúp những...

Ba cô gái làng báo Đất Tổ

Ba cô gái làng báo Đất Tổ
2020-06-21 06:01:30

PTĐT - Hơn bảy mươi năm trước, trong số 43 học viên Lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng chỉ có 3 nữ. Dường như ngày ấy, làm báo là công việc chưa phải dành cho phụ nữ?

Báo chí đồng hành với sự phát triển của tỉnh

Báo chí đồng hành với sự phát triển của tỉnh
2020-06-21 05:57:43

PTĐT - Từ khi báo Thanh Niên- tờ báo khởi đầu của nền báo chí cánh mạng Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, xuất bản số báo đầu tiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long