Cập nhật:  GMT+7
4buQPuG7nuG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG6qnvhuqsyJOG7muG7knfhu6Y0POG7nOG7h2Hhu5zhu4Z7LuG6q+G7nHnDmTPhu5w8Pnvhu5zhuqs+OjPhu5w0PnssYuG7nCNZYuG7nFk04buc4bqrxah74bucPVli4buc4bqr4bqt4bq54bq3NDzhu5zhuqs+O+G7nDx74bqxe+G7kC8+4bue4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4bunJMOZI+G7muG7kuG7l+G7pEDhu5zhu4dh4buc4bqpw6zhu5zhu4Z7LuG6q+G7nHnDmTPhu5w94buo4buc4buFYlnhuqvhu5zhuqnhu7BA4bucPHvhu6Y0PuG7nD5iZuG7nEA+4bq54bqvNDzhu5zhu4bhu6Y0POG7nOG6q8Woe+G7nDx7xq974buc4buHw6Hhu5w9XUA+4bucMcOZ4bqtw5nhuqsk4buc4bqr4bqtJuG7nOG6qz474bucPHvhurF74buc4bug4bui4bug4bug4bucLeG7nCN7KDThu5zhuq3DmeG7nOG6teG7nOG6qj7Do+G7nHk+IOG7nHZow5Lhu5zhu4fhu6bhu5w8e8ave+G7nOG7h8Oh4bucPV1APuG7nDBiMHvhuqvhuqli4buc4bqrPjvhu5w8e+G6sXvhu5wt4bucPeG6ueG6s0Dhu5zhuqvDo+G7nEA+4bq7QOG7nOG6q8Woe+G7nELhu4vhu53hu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buQezM84bucQDLDmeG6qeG6qcSo4buae+G7lyQ04bqrJOG6reG7muG7nOG6qeG6q2YyJMSo4bua4buDeyPhuqs+T+G7nFRS4bui4bql4buFw5Phu5w+JHs8PuG6q0/hu5xRw5pS4bql4buFw5Phu5rhu5zhuqnhuq1AxKjhu5ovL0Dhu4zhu7jDmTXhuqU+YuG6qz414buM4buHNC8jJOG6qTHhuqs14bqlLzQk4buD4bqpL+G7oOG7oFFRL+G7nuG7nuG7niPhu57hu6JVUFLhu6BR4bqrUFRSVDJULeG7hzUt4buHeyThuqstNMOZMy0jw5liLeG6q+G6rWI14buMMOG6pTzhu5rhu5zDmTLhuqvEqOG7mnfhu6Y0POG7nOG7h2Hhu5zhu4Z7LuG6q+G7nHnDmTPhu5w8Pnvhu5zhuqs+OjPhu5w0PnssYuG7nCNZYuG7nFk04buc4bqrxah74bucPVli4buc4bqr4bqt4bq54bq3NDzhu5zhuqs+O+G7nDx74bqxe+G7muG7nOG7g3sj4bqrPsSo4buaVFLhu6Lhu5rhu5w+JHs8PuG6q8So4buaUcOaUuG7muG7nC/hu5Lhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buSd+G7pjQ84buc4buHYeG7nOG7hnsu4bqr4bucecOZM+G7nDJ7OjThu5zhuqt7O+G6peG7nD02NOG7nDQ+4buyNOG7nOG6q3s04buc4buHYnvhu5zhuqvhur3hu5xA4bukQOG7nDx7xq974bucPVli4buc4bqnYsOgQOG7nOG6qzvhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4bqq4bqtNTQ84buc4bqr4bqt4buyNOG7nEA+YjQ84bucMTvhuqvhu5w+xag0POG7nFJQMTzDkuG7nDThuqN74bucI2I0POG7nDFiM3vhuqsk4bucNDzhu6Zm4buc4bugw5ov4bue4bui4buc4bqrxah74bucPHvGr3vhu5zhu4fDoeG7nD1dQD7hu5wxw5nhuq3DmeG6qyThu5zhuqvhuq0m4buc4bqrPjvhu5w8e+G6sXvhu5zhu6Dhu6Lhu6Dhu6DDkuG7nCN7KDThu5zhuq3DmeG7nOG6teG7nHY1NGbDmeG7nMOV4bqqPsOj4buceT4g4bucdmjDlMOS4buc4buHYeG7nOG6qcOs4buceTxiZig04buc4bqqPl3hu5zGoXsuYuG7nHdm4bucPeG7qOG7nOG7hWJZ4bqr4buc4bqp4buwQOG7nDx74bumND7hu5xAPns7QOG7nD5iZuG7nEA+4bq54bqvNDzhu5zhu4bhu6Y0POG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5LhuqrFqHvhu5w8e8ave+G7nOG7h8Oh4bucPV1APuG7nDHDmeG6rcOZ4bqrJOG7nOG6q+G6rSbhu5zhuqs+O+G7nDx74bqxe+G7nOG6teG7nHY1NGbDmcOS4buc4buH4bqxe+G7nOG6qcOq4buc4bqrPsOZM+G7nCPDquG7nOG7nuG7jFVT4bue4buc4buH4buyNOG7nD3huqM0POG7nOG7h3s6NOG7nD07NOG7nOG6q+G6veG7nOG7nuG7olLhu5zhuqdiw6BA4bucPHvDmcOS4bucNOG7geG7nOG7h2Hhu5zhuqnDrOG7nHk8YmYoNOG7nOG6qj5d4bucxqF7LmLhu5x3ZuG7nDw24bql4bucM+G7ruG6q+G7nOG6teG7nD7FqDQ84bucUlAxPOG7nDThuqN74bucI2I0POG7nDFiM3vhuqsk4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7knnhu4Hhu5zhu4dh4buc4bqpw6zhu5zhuqvhuq0m4bucQGXDmeG7nOG7hnsu4bqr4bucecOZM+G7nD3hu6jhu5wyw5004bucMuG6ueG6s+G6q+G7nOG7h+G6ueG6s+G6q+G7nOG6p2LDmeG7nEDhu6RA4buc4buHYeG7nOG6qcOs4bucPOG6oTPhu5zhuqzDmUA+JDLhu5zDleG7nTLhu5zhuqjDmTLhu4fDmSM14bqtw5Thu5zhu4fhurF74buc4bqrw63hu5zhuqnDoOG7nFUt4buiw5Lhu5x3NSQ+JOG6reG7nHfDmeG6rXsk4bucw5Xhu5vhurtAw5Thu5zDmi3hu6Lhu5zhu4fhu6bhu5x24buHw5nhuqk0e0A14buHw5nhu5x5ezTDmeG7nMOV4bqoMjXhu4fDmTF7w5nDlOG7nFEt4bue4buM4buc4bule+G7geG7nOG7h+G7gTQ84buc4bqlPjU0POG7nD3huqPDkuG7nEBkNDzhu5zhuqdiZjvhuqvhu5zhuqtYM+G7nEDDmTXDkuG7nMahey5i4bucd2bhu5zhuqt7O+G6peG7nOG6q8SRQOG7nOG7h+G6ueG6s+G6q+G7nOG6p2LDmeG7nEbDmT57w5k1Ynvhu5x2JDR6w5nhu5zDleG7izI8JOG6rXvDmcOU4buc4bq14buc4bu44bukNOG7nDE74bqr4buc4buH4bum4buceSQwM8OZ4bucxakze+G6q3sx4bucw5V4w5nhuq01QMOU4buc4bqr4bqtNTQ84buc4bqr4bqt4buyNOG7nEA+YjQ84bucMTvhuqvDkuG7nDx74bumND7hu5w+Ymbhu5xAPuG6ueG6rzQ84buc4buG4bumNDzhu4zhu5zhu5tYZuG7nDLhu6bhu5wyw5004bucPcOdYuG7nOG6q3s6NOG7nDHDmeG6rcOZ4bqrJOG7nOG7hnsu4bqr4bucecOZM+G7nDx74bumND7hu5w+Ymbhu5xAPuG6ueG6rzQ84buc4buG4bumNDzhu5w8e8ave+G7nOG6q+G6rSbhu5zhuqs+O+G7nDx74bqxe+G7nOG6teG7nDThuqN74bucI2I0POG7nDFiM3vhuqsk4buM4buQL+G6peG7kuG7kOG6peG7nEAyw5nhuqnhuqnEqOG7muG6peG7lTUjZuG7muG7kuG7l8OpNDzhu5zhuqvFqHvhu5w8e8ave+G7nOG7h8Oh4bucPV1APuG7nDHDmeG6rcOZ4bqrJOG7nOG6q+G6rSbhu5zhuqs+O+G7nDx74bqxe+G7nOG6teG7nHY1NGbDmcOS4buc4buHYeG7nOG6qcOs4buceTxiZig04buc4bqkPuG6ueG6rzQ84buc4bqqPsavNeG7nEDDqTQ84bucMjjhuqvhu5zhu4fhu6Y14bucQD5iNDzhu5wxO+G6q+G7nD7FqDQ84bucUVUxPOG7nDThu4Hhu4zhu5zhuqpiZuG7nDQ+ezo0w5Lhu5zhu4dh4buc4bqpw6zhu5zhu4Z7LuG6q+G7nHnDmTPhu5w94buo4bucPSHhu5zhuqs+YsOZ4buc4buLMmbhu5zhu6XDmTQ0w5nhu5zDleG7i3vhu5zhu5fhu7LhuqXDlOG7nEA+WeG6peG7nDQ+4buyNOG7nOG7hyzhu5w0Plvhu4zhu5x5PDXhu6Z74buc4bqtw5nDkuG7nDHDmeG6rcOZ4bqrJOG7nOG7hnsu4bqr4bucecOZM+G7nEA3NOG7nEA24buceTxiZig04buc4bub4bq7QOG7nOG7izQ+4buc4buH4bum4buceTxiZig04buceTw4QOG7nOG6quG6rVgz4bucPHvhu6Y0PuG7nOG7hyXhu5zhu4fhu6Y14bucQD5iNDzhu5wxO+G6q+G7nDThuqN74bucI2I0POG7nDHDmeG6q8OZ4bucQOG7pOG7nDQ+WDThu5wy4bq7w5nhu5zhuqtiw6N74bucQuG7oOG7nuG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhuqrhuq01NDzhu5wxPnvhu5w9NsOS4buc4bu44bqj4bucPcOhe+G7nOG7l+G7pHvhu5zhu6fhuqE0POG7nOG6pD5jQOG7nOG7h+G7puG7nHk8YmYoNOG7nOG6qj5d4bucdnsz4bucw73DmTQ+4bucQMOpNDzhu5w9NcWo4bqr4bucNDzDoXvhu5zhu4dd4bucQMOZNeG7nDQ+WeG6q+G7nOG6q8Woe+G7nDx7xq974buc4buHw6Hhu5w9XUA+4bucMGIwe+G6q+G6qWLhu5zhuqs+O+G7nDx74bqxe8OS4bucI3soNOG7nOG6rcOZ4buc4bqrxah74buc4buX4bukQOG7nOG6qnshYuG7nOG7h+G6ueG6rzQ84buc4bqnYsOgQOG7nOG7i+G6rcOZ4bu44buc4bqqPsOgNDzhu5w0Plnhuqvhu5zDlULhu4vhu53DlOG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhu5U1I2bhu5rhu5Lhu6V7xq974buc4buHw6Hhu5w9XUA+4bucMGIwe+G6q+G6qWLhu5zhuqs+O+G7nDx74bqxe8OS4bucPcOZNDzhu5w94bq54bqzQOG7nOG6q8Oj4bucQD7hurtA4buc4bqrxah74bucQuG7i+G7neG7nOG6q+G6veG7nDQ84bumZuG7nOG7oMOaL+G7nuG7ouG7nD07NOG7nFUv4bue4buew5Lhu5zhuqdiZuG7nOG6q8SR4bucPuG6rzThu5zhu57hu4xS4bui4bui4buc4buH4buyNOG7nD3huqM0POG7nOG7h3s6NOG7nEBlw5nhu5xTUuG7nOG6p2LDoEDhu5w8e8OZ4buM4buc4bub4bqje+G7nOG6q2JmITThu5wwYjB74bqr4bqpYuG7nOG7hnsu4bqr4bucecOZM+G7nEA24buc4bug4bug4buc4buH4buyNOG7nD3huqM0POG7nOG7h3s6NOG7nOG7h+G7puG7nFHhu5w+Ylk04bucMmJmLjThu5zhu4d7OjThu4zhu5zhuqrhuq01NDzhu5w0POG7pmbhu5zhuqs+e+G7nD1ZYuG7nD3DnWLhu5zhuqt7OjTDkuG7nD3huqN74buc4bqrYmYhNOG7nOG7hnsu4bqr4bucecOZM+G7nOG7hWJZ4bqr4buc4bqp4buwQOG7nDx74bumND7hu5wz4bqj4bqr4bucPmJm4bucQD7hurnhuq80POG7nOG7huG7pjQ8w5Lhu5wz4bqj4bqr4bucPmJm4bucQD7hurnhuq80POG7nOG7lcWoQOG7nOG7h+G7puG7nDPhuqPhuqvhu5w+Ymbhu5xAPuG6ueG6rzQ84buc4bub4bqhNDzhu4zhu5Av4bql4buS4buQ4bql4bucQDLDmeG6qeG6qcSo4bua4bql4buVNSNm4bua4buS4buXPns7QOG7nD5iZuG7nEA+4bq54bqvNDzhu5zhu4bhu6Y0POG7nEBlw5nhu5w9NeG7pjThu5zhu4Z7LuG6q+G7nHnDmTPhu5w0PuG6t+G7nEDDoTQ84bucQGXDmeG7nOG7uOG6o+G7nD3DoXvhu5zhu5fhu6R74buc4bun4bqhNDzhu5zhuqQ+Y0Dhu5zhu4fhu6bhu5x5PGJmKDThu5zhuqo+XeG7nHZ7M+G7nMO9w5k0PuG7nOG6teG7nDThuqN74bucI2I0POG7nOG7uHshYuG7nCN7KDThu5w9w6F74bucNMOZM+G7nDThu4Hhu4zhu5zhu5fDqTQ84buc4bq14bucNOG6o3vhu5wjYjQ84bucNOG7pmbDkuG7nEDhu67huqXhu5w9w6F74buc4bqq4bqtw5004buc4buGey7huqvhu5zhu6c14bumNMOS4buceTxiZig04buc4bqqPl3hu5zhuqo+w5k0PuG7nEJmOjThu5w8e+G7pjQ+4bucPmJm4bucQD7hurnhuq80POG7nOG7lcWoQOG7jOG7nOG7hmHhu5zhuqnDrOG7nOG7l+G7pHvhu5zhu6fhuqE0POG7nOG6pD5jQOG7nEDDqTQ84bucPHvhu6Y0PuG7nOG6qz46M+G7nDPhuqPhuqvhu5w+Ymbhu5xAPuG6ueG6rzQ84buc4bub4bqhNDzhu5w04bqje+G7nCNiNDzhu5w9w6B74bucMT7hu6Q0POG7nDTDmTPhu5w+xag0POG7nFHhu6AxPOG7nOG6q+G6rTU0POG7nDQ84bumZuG7nOG7oMOaL+G7nuG7ouG7jOG7kC/huqXhu5Lhu5DhuqXhu5xAMsOZ4bqp4bqpxKjhu5rhuqXhuqg1YuG6rUAk4bua4buS4bqqPiQ14buc4bqq4bqq4buE4buGeeG7kC/huqXhu5I=

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ấn tượng thể thao vùng cao

Ấn tượng thể thao vùng cao
2022-10-25 15:26:00

baophutho.vn Sau hơn một tháng tranh tài sôi nổi (từ 10/9 đến 18/10), Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ IX đã khép lại. Trong kỳ Đại hội này, các VĐV huyện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long