Cập nhật:  GMT+7
eE7DgEHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavb0/hu6zhu5JG4bu5ecOiQE9B4buSw5lPQeG7rOG7qk9Bw4nhu5RB4bqlZeG7m0Fr4bq04buq4buQQeG6peG6tOG7lE0t4buwRuG7lkHhu6jhu67hurRB4bus4buq4bq84buUQeG7hOG6uOG7rkHhu5tPxKjhu6xB4bq54bq04buYQU1Exq9BOOG7luG7quG7rOG7mOG7ruG7lOG7gngvTsOAeXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucav4bqlRuG6tOG7guG7uXlv4buq4bq84buUQeG7hOG6uOG7rkFNTyPhurRB4buGw4nhu65B4buS4bqm4buGQeG7gFJBNuG7luG7quG7ruG7sOG7sE/hurRBOOG7luG7quG7rOG7mOG7ruG7lOG7gkHhu7DDjUHhu5LhuqRB4buC4buMxq9B4buESkE24bq04buUQeG7rFNB4buGTuG7tOG7hkHhu6zhu6rhurzhu5RB4buE4bq44buuQU1P4bq04buWQU4j4buuQeG7qOG7rlDhu4ZB4bus4buKQeG7mOG7luG7lE1B4buY4buuUOG7lEFNQE9B4buSw5lPQeG7rOG7qk9Bw4nhu5RBPeG6pEHhu4bhuqzhu5hBVeG7lEHhu6zDmk9BTuG7ruG6uOG7lEHhu5Lhu64qxKjhu5RBPU/DjOG7lEFr4bq04buq4buQQeG6peG6tOG7lE0t4buwRuG7luG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXl4T+G7mE1B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7lPN0bhu5Thu6xG4buq4bu5QeG7sOG7rCrhu5JGw7rhu7kkT+G7guG7rE7hu6lB4bqwxILDgcavJeG7q0FORk9NTuG7rOG7qUHDg+G6tsOBxq8l4bur4bu5QeG7sOG7quG7hsO64bu5Ly/hu4bhu63hu4DhurThu5bGr07hu67hu6xO4buW4butPeG7lC/hu4JG4buw4buQ4bus4buWxq8v4buURiThu7Av4bqg4bqgw4PhuqIvw4DDgMOA4buCxILDgeG6tsOBw4DhuqDDgOG7rMOAxILDgOG6ouG7ksOAw4Et4buC4busPeG7lC3hu6zhurTGry3huqDhuqLDgMOALeG7gOG7qj3hu6zhu63DlMavTeG7uUHhurThu5Lhu6zDuuG7ucOiQE9B4buSw5lPQeG7rOG7qk9Bw4nhu5RB4bqlZeG7m0Fr4bq04buq4buQQeG6peG6tOG7lE0t4buwRuG7lkHhu6jhu67hurRB4bus4buq4bq84buUQeG7hOG6uOG7rkHhu5tPxKjhu6xB4bq54bq04buYQU1Exq9BOOG7luG7quG7rOG7mOG7ruG7lOG7guG7uUEkT+G7guG7rE7DuuG7ueG6sMSCw4Hhu7lBTkZPTU7hu6zDuuG7ucOD4bq2w4Hhu7lBL3l4L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5b+G7quG6vOG7lEHhu4Thurjhu65BTU/hurThu5ZBTiPhu65BTU8j4bq0QeG7hFJPQeG7rOG7ripK4buUQeG7m0/EqOG7rEHhurnhurThu5hBPcOaT0Hhu4bDieG7rkHhu5Lhuqbhu4ZB4buAUkE24buW4buq4buu4buw4buwT+G6tEE44buW4buq4bus4buY4buu4buU4buCQeG7gk9L4buUQeG7quG6tEHhu6zhu6rhu7LDmuG7hkHhu6xO4buI4buYQS7hurXhurVBN+G7rsavQeG6oMOB4bqg4bqg4butQTnDiSpB4buS4bqkQU1P4bqsT0Hhu4Thurjhu65B4buG4buuUE9B4buGV+G7lE1B4buGWeG6tEFO4buu4bq44buUQeG7kuG7rirEqOG7lEE9T8OM4buUQWvhurThu6rhu5BB4bql4bq04buUTS3hu7BG4buWQT3Dmk9B4buEUk9B4bus4buuKkrhu5RB4buQTk9B4buE4bqoQeG7qOG7rirhu4rhu6xB4buE4buM4buUTkHhu4ZOT+G6tEHhu6zhurQqQeG7sOG6tOG7rkHEgkHhu5Thuqrhu5hBTULhu5RB4buAxqDhu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5N+G7rlLhu4ZB4buE4bq44buuQU1PI+G6tEHhu4Thu5bhuqThu5RB4buo4buuw4nhu5RBw4Lhu5ZB4buE4buiQeG7sOG6tOG7lkE94bqk4buUTUE9w5pPQeG7hFJPQeG7gMag4buUTUHhu5Thu7LDmuG7hkE54bu04buGQeG7rOG7quG7pkHhu6xO4bqk4buUTkHhu6zhu6rhurzhu5RB4buE4bq44buuQU1P4bq04buWQU4j4buuQeG7qOG7rlDhu4ZB4bus4buKQeG7huG7rlBPQeG7hlfhu5RNQeG7hlnhurRB4bug4buUTUFr4bq04buq4buQQeG7rOG7qsOM4buUQeG7huG7slXhu5RNQT3hu4xBTuG7ruG6uOG7lEHhu5Lhu64qxKjhu5RBPU/DjOG7lEHhu6zhu6rhu7Lhu6bhu5RNQeG7rOG7quG7ssOa4buGQeG7kE5PQU7hu4rhu6xBTuG6puG7lEFO4bukxq9B4buEUeG7lE1BPeG6pOG7lkHhu6xOw4Lhu5RNQcOAL+G6oMOB4bqg4bqi4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eeG7m8OSQeG7rE7hu4rhu7FBNuG6tOG7lEHhu6xTQeG7hk7hu7Thu4ZB4bus4buq4bq84buUQeG7hOG6uOG7rkFNT+G6tOG7lkFOI+G7rkHhu6jhu65Q4buGQeG7rOG7ikHhu5jhu5bhu5RNQeG7mOG7rlDhu5RBTUBPQeG7ksOZT0Hhu6zhu6pPQcOJ4buUQT3huqRB4buG4bqs4buYQVXhu5RB4busw5pPQU7hu67hurjhu5RB4buS4buuKsSo4buUQT1Pw4zhu5RBa+G6tOG7quG7kEHhuqXhurThu5RNLeG7sEbhu5ZB4busTuG7oOG7lE1B4buo4buu4bq0QeG7sOG7uEHhu5BPxKjhu5RB4buGxqBB4buw4bu4QU3GoMavQeG7mEThu6xB4buGWeG6tEHhu4RST0Hhu4DGoOG7lE1BTuG6pOG7lE1B4buE4bq64buuQeG7hk7DieG7rkEw4buu4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eW/hu6rhu7Lhu6bhu5RNQeG7kE7hu65BPeG7uOG7hkHhu4ZOw4nhu65BIUFvTsOCT0E2w5Lhu5ROQTjhu7JV4buUTUHFqUFrTsOC4busQeG7rOG7qk9K4buUQcSRT+G7lE5B4buC4buW4bq04buUTkFs4buuUOG7hkHhu6zhu4pB4buGWeG6tEHhu4bDieG7rkHhu5Lhuqbhu4ZB4buAUkE24buW4buq4buu4buw4buwT+G6tEE44buW4buq4bus4buY4buu4buU4buC4buxQeG7gOG6pEFk4buu4buST+G6tEHhurXhurThu6rhu6pB4buGTuG7lkHhu4BP4buK4bus4bupQeKAnDdOVuG7lE1B4bus4bugT0Hhu4Thu7Lhu6Thu4ZB4buAT+G7iuG7rEHhu6pD4buUTUFO4buu4bq44buUQeG7kuG7rirEqOG7lEE9T8OM4buUQWvhurThu6rhu5BB4bql4bq04buUTUFuRuG7lkHhu7DDjUHhu5TGoE9B4buSw5lPQeG7hk5P4bq0QeG7rOG6tCpBPcOaT0Hhu4RST0Hhu6zhu64qSuG7lEHhu5tPxKjhu6xB4bq54bq04buY4butQTdOVuG7lE1B4bus4bugT0Hhu5jhu65Q4buUQU1AT0Hhu5LDmU9B4buG4bqs4buYQVXhu5RBPeG6pEHhu6zhu6pPQcOJ4buUQeG7sMOJ4buuQeG7sELhu4ZB4buUTuG6uOG7rEHhu4Thu4rhu5RB4bug4buUTUE9w5JB4buUTiPhu5RNQeG7hlDhu5RNQU5P4buK4buUQT3huqRB4buExqDhu5RNQU3GoMavQeG7guG6pOG7lE5B4buGTuG7lkHhu4DGoOG7lE1B4buEw4JB4bubT8So4busQeG6ueG6tOG7mOG7rUFv4buq4bq84buUQeG7hOG6uOG7rkFNTyPhurRBOOG7luG7quG7rOG7mOG7ruG7lOG7gkE94bqkQeG7hFJPQeG7rOG7ripK4buUQeG7m0/EqOG7rEHhurnhurThu5hB4buww41B4buS4bqkQeG7guG7jMavQeG7hEpB4buGTlbhu5RNQeG7rOG7oE9B4busTkpBTk/EqOG7lEHhu4RP4buI4buuQeG7hMag4but4oCdeC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGrzbhu5bhu4Iq4bu5eeKAnDdOVuG7lE1B4bus4bugT0Hhu4bDneG7lE1B4buUTuG6vOG7lEHhu6xO4bu04buGQeG7hOG7suG7pOG7hkHhu6zDkuG7lE5BKsOM4buuQeG7guG6pOG7lE5B4buGTuG7lkHhu4DGoOG7lE1B4buEw4JB4bubT8So4busQeG6ueG6tOG7mEHhu5LhuqRB4buG4bu44buGQeG7kD9B4bus4buWQeG7ksOa4buU4butQW/hu64qQeG7lE5Pw4zhu5Thu7FB4bus4bugT0Hhu4ZO4buy4bq0QeG7rE5KQeG7lMagT0Hhu6zhu6rhu7LDmuG7hkE94buIQeG7lE4j4buUTUHhu4bDgk9B4busw4zhu5RB4buww41BTcagxq9B4buYROG7rEHhu6ZB4bus4buq4bq84buUQeG7hOG6uOG7rkHhu4Dhu6ZPQeG7klbhu4ZB4buU4bqkKkHhu4bDguG7hkHhu4RST0Hhu6zhu64qSuG7lEHhu6jhu65Q4buGQU1P4bq0QT3hur7hu5RB4buGTuG7suG6tEHhu4bhu6Dhu5RNQeG7gFBB4buC4bq04buUTkHhu7DDguG7hk5B4bus4buqT8So4buuQeG7rOG6vMav4bux4oCdQeG7hOG6pk9B4buCT8So4buUQeG7hFJPQeG7gMag4buUTUHhu5Thu7LDmuG7hkE54bu04buGQeG7lMagT0Hhu6xOw4zhu5jhu614L8aveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavNuG7luG7girhu7l5b+G7quG7luG7lE1B4buQTk9B4buExqDhu7FBb1Phu5RNQeG7rE7hu7JB4buQJkFlT8OM4buUQeG7hOG7luG6pOG7lEHhu4DGoOG7lE1B4buEw4JB4bubT8So4busQeG6ueG6tOG7mEF24bub4bq14bq1d+G7sUHhu6Dhu5RNQWXDjEHhuqXhu5bhuqRPQS7hu5ROQeG7hk7hu5ZB4buAT+G7iuG7rOG7sUHhu5vhurXhurVB4buww41B4buEw4Lhu5ROQU1Pw4JB4buQ4buK4busQeG7qOG7ruG6rEHhu4ZZ4bq0QU7hu67hurjhu5RB4buS4buuKsSo4buUQT1Pw4zhu5RBa+G6tOG7quG7kEHhuqXhurThu5RNLeG7sEbhu5ZB4buw4bq04buuQU1P4bqsT0Hhu4Thurjhu65BLuG6teG6tUE34buuxq9B4bqgw4HhuqDhuqDhu7FB4bus4bu2QeG7hMagQeG7sMONQeG7hk7Dk+G7lE5B4busTuG7tOG7hkFNQE9B4buUTiPhu5RNQeG7ksOZT0Hhu4bhuqzhu5hBVeG7lOG7sUHhu4bDneG7lE1B4buUTuG7skHhu6xTQeG7hk7hu7Thu4ZB4buUTiPhu5RNQeG7sOG7uEHhu5BPxKjhu5RB4bus4buqT0HDieG7lEHhu4ZOw5Phu5ROQeG7rE7hu7Thu4ZBPcOaT0Hhu5RO4bqkQeG7huG6uuG7mEHhu6jhu67DieG7lEHhu5RN4buyw5lPQeG6peG6pOG7lEFs4buuUOG7huG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXlv4buq4bq84buUQeG7hOG6uOG7rkFNTyPhurRB4buEUk9B4bus4buuKkrhu5RB4bubT8So4busQeG6ueG6tOG7mEE9w5pPQTjhu5bhu6rhu6zhu5jhu67hu5Thu4JB4buE4buy4buk4buGQeG7rFNB4buGTuG7tOG7hkE94bqk4buWQeG7lE3huqQqQeG6osOBL8OAw4BB4buwQsavQeG7rMOaT+G7rUE5w4kqQeG7kuG6pEHhu4Lhu4zGr0Hhu4RKQeG7lE3hu7LDmU9BTsOJ4buYQeG7mFJB4bubT8So4busQeG6ueG6tOG7mEHhu4ZO4bu04buUTUHhu5BP4buK4buUQeG7mFLhu6xB4buEUk9B4buAxqDhu5RNQU7huqThu5RNQeG7hOG6uuG7rkHhu4ZOw4nhu65BMOG7rkHhu7DhurThu5RNQeG7m0/EqOG7rEHhurnhurThu5hB4busTk9B4buE4bq44buuQeG7rOG6pk9B4buww4nhu5RBPeG6vOG7lEHhu4RS4buUTUHDqSxBOcOS4buUTuG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXlv4buq4buW4buUTUHhu6jhu67DgkHhu5BO4bu04buxQeG7hFJPQeG7rOG7ripK4buUQeG7m0/EqOG7rEHhurnhurThu5hB4bus4bu24buUTUHhu4RQT0Hhu4Thurrhu65BZOG7rj1G4buU4bus4buu4buwQXbDgOG6suG6suG6rnfhu7FBLuG7quG7sEbhu5ThurThu5JBduG6oMOBw4DhuqJ3QT3huqRBw6nhurThu5RBN0/hu6wqQXbhuqDDgcOAxIJ34butQThXQeG7kOG7iuG7rEHhu6jhu67huqxB4busTuG7rkHhu4Thu7Lhu6Thu4ZB4buE4buI4buuQeG7quG6uOG7rEHhu4ZOw4zhu5ROQeG7ksSo4buGTuG7sUHhu7Dhu5bhu5RNQT1PxKjhu4ZB4buEUE9B4buE4bq64buuQeG7hsOC4buGQeG7hFBPQeG7rE5ZQeG7hMSQ4buUTUHhu4bhurjGr0FO4bqk4buUTUHhu4Thurrhu65B4busTuG7ikFNT8OaT0Hhu6zhu6rhu6ZB4busTuG6pOG7lE5B4buGVUFOUk9B4busw5Phu4ZOQeG7ksOdKkHhu5BP4buUTkHhu5RNTk/EqOG7mEE94bqkQU7hu5zhu4ZBTuG7ok9B4buEw4Lhu5RNQU1Pw4JB4buGTuG7lkHhu4RST0Hhu6zhu64qSuG7lEHhu5tPxKjhu6xB4bq54bq04buYQeG7rOG7qsOM4buUQeG7hOG6pEHGr07DguG7rEHhu6zhu6pPSuG7lOG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXlv4buq4bq84buUQeG7hOG6uOG7rkFNT+G6tOG7lkFOI+G7rkHhu6jhu65Q4buGQeG7rOG7ikHhu7BCxq9B4busw5pPQeG7rOG7quG7pkHhu6xO4bqk4buUTkHhu4ZVQU5ST0Hhu5BO4bug4buUTUHhu6xOSkHhu6xQ4busQU5V4buUQeG7guG6pOG7lE5B4buGTuG7lkHhu4RST0Hhu6zhu64qSuG7lEHhu5tPxKjhu6xB4bq54bq04buYQeG7qsOo4buUQeG7qOG7rsOJ4buU4buxQeG7rE5AQeG7lE1OT8So4buYQeG7hFJPQU7DkuG7lE5B4bus4buq4buW4buUTUHhu6jhu67DgkHhu6zhu6rDkuG7lE5B4buGTuG7rsOK4buUQeG7gOG7jEHhu4ZO4buWQS7hurXhurVBN+G7rsavQeG6oMOB4bqg4bqgQT3Dmk9B4buYWOG7hkHhu6xPw4zhu65BPeG7oEHhu4Thu4zhu4ZO4buteC/Gr3l4xq9B4buG4buS4bq04buw4buww7rhu7nGr27hu5bhu67hu6rhu4ZG4bu5eW9ORuG7lkFvb+G7o+G7m+G6uXgvxq95

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ấn tượng thể thao vùng cao

Ấn tượng thể thao vùng cao
2022-10-25 15:26:00

baophutho.vn Sau hơn một tháng tranh tài sôi nổi (từ 10/9 đến 18/10), Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ IX đã khép lại. Trong kỳ Đại hội này, các VĐV huyện...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long