Cập nhật:  GMT+7
JeG6uSgu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG7luG6u+G7l2bhurUsKkbEkS7hurHDoOG7kS7hu5U24bqxLuG6seG7nyAuaMOpcOG7jeG6uy7hurYgaSUv4bq5KCol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5HhurjhurUg4bq3LCrhu5Dhu5bhurLhu5YuLS7hurDhu6Fow6kuaOG6uXAuaOG6ueG6u2LGoS5ow6kxaOG6uS7hurYgaS7hu4Xhurkw4bqx4bu4LmjDqXDhu43hursu4buSxqHhuqFoLuG6sOG6ueG6peG7ly7hu5PGoSBoLmjhurtjZ+G7tC7hurIxaC5qaMOpLuG6szQuZuG6o+G7kS7DqeG6uyAu4bqzw6po4bq5LmjhuqvGoS7hurHhurlwIC7hu5fhu5kz4bq7LuG7k8ahIC5mxJEu4bqxw6Dhu5Eu4buVNuG6sS7hu5fhurnDqi7hurfhu50uw6nhursxLsO6xINoLuG6sWnhursuZjEu4buX4buZ4bqnLuG6sWlo4bu4LuG6seG6uXAgLuG6s3Dhu4/hurEu4bqxaeG6uy5mMS5ow6lw4buN4bq7LuG7l+G7mXDDtWjDqS7hu5fhurkxaOG6ueG7uC7hurHhurlwIC7hurNw4buP4bqxLuG7l+G6uSBnLsOp4bq7IC7DujFpLuG6sTDhurEu4bqxamjDqS7DuuG6u2PhurEu4bq5Yy7hu5fhu5nhu4tow6ku4bqx4bufIC7DqeG6uyAu4bqzw6po4bq54bu4LuG6seG7nyAuZjFow6nigKYu4bq44buLLuG7k8ahIGguaOG6u2NnLuG7mTdow6ku4bqxw60u4buX4buZM+G6uy7hu5PGoSAuZsSRLuG6scOg4buRLuG7lTbhurEuZ8Oy4bq7LmfDsuG6uy7hurPhur3hurHhurku4buX4bq5c+G6sS5mMS7hurFpaC7hurHhurkwxqEu4bquMWguw5pww7Now6nhu7gu4buF4bq54bq7LuG6seG6ueG6q+G7ly7hurlsaC5nw7Lhursu4bqzcOG7j+G6sS7hurNpMWgu4buX4bujLsO6w7Lhursu4buXbi7hu5fhurvhuqloQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKkYxLuG7leG6u2jhurku4bq5aTLhu5cuw7o1aC7hurnDrSAu4buX4bq9aC5ow6lww7Row6ku4bqzw61ow6kuw7og4bq7LuG7l+G7mcOsLuG7k8ahIGgu4buX4buZ4buLaMOpLuG7l+G7mWlow6ku4bqz4buN4bq7LuG7lWtow6ku4bqx4bufIC5ow6lw4buN4bq7LuG6tiBp4bu4LmbEkS7hurHDoOG7kS7hu5U24bqxLuG6t+G6u8SRaC7hu5kgLsO6w7Lhursu4buXbmjDqS7hurnhu4/hu5Eu4bqxMOG6sS5maTLhursu4bq5w6po4bq5LmjDqeG6uWMu4buX4bq5xqHhuqPhu5fhu7gu4bq34bq7xJFoLuG7pXDDsmjDqS7hurfDoWguw6nhursgaOG7uC7hu5Dhurnhu5su4buW4bq54buLLuG6s+G6u2NoLuG7l3Qu4buX4buZw6FoLuG7l+G7meG7i2jDqS7DqeG6u8Oy4bq7LuG7l+G6ueG6u2PGoS5nbeG7ly7hu5VrLuG6ucOqaOG6uS4zaOG6uS5nIGjDqS7hurPhuqNnLmjDouG7ly7DujVoLuG6ucOtIC7hu5fhu5nGoeG7p2JoLuG7l+G6uWtow6ku4bqx4bufIC7hurNsaMOpLuG6rzFpLmjDqXDhu43hursu4bq2IGku4buQ4bq54bubLuG7luG6ueG7iy7hu5PGoSAuRsSRLuG6scOg4buRLuG7lTbhurEu4bqx4bufIC5ow6lw4buN4bq7LuG6tiBpLuG7ksah4bqhaC7hurHhurnhuqXhu5cu4bulNC7hu6TGocOhaC7hu5bhurnhu5/hu6fhu7gu4bq5xqHhu6djaC7hu6bhuqloLkbhuqPhu5EuZ8Oy4bq7LuG6s3Dhu4/hurEu4bqubS7DmuG6uC3hu5bhu5bDneG6tkYu4bqxamjDqS5o4bq54bqjaC5mMS7hurbhursu4buVM2guw7o1aC7hurnDrSAu4buR4bq54bq7LsO64bqj4buXLuG7l+G6uWQu4buTxqFr4bqxLsOp4bq7IEAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCol4bq7Z8OpLuG7leG7meG6sVYsLy/hurFA4bqvIGnhu5HhurnGoeG7l+G6uWlAw7poL+G6t+G6teG7leG7heG7l2nhu5EvaOG6tcO54buVLygiPj4vPiLhurchIXs+PCF94buXKH1bfX1dZihA4buD4buRw6ksLi8qJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywq4bquxqFu4bq7LmbEkS7huq824buXLuG6s+G6ocahLsO6w7Lhursuw7rhurtj4bqxLuG7l+G6ueG6oeG7py7hu5YxaS7hu5fhu5nhurVpLuG7l+G7mSBo4bq5LuG7l+G6ueG7jS7DujEu4bqvMeG7py5mxJEuw7rhuqPhu5cuZuG6qWgu4bqvMWgu4buX4bq54buNLuG7l24u4buX4bq74bqpaEAlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCol4bq7Z8OpLuG7leG7meG6sVYsLy/hurFA4bqvIGnhu5HhurnGoeG7l+G6uWlAw7poL+G6t+G6teG7leG7heG7l2nhu5EvaOG6tcO54buVLygiPj4vPiLhurchIXs+PCF94buXKH1bfX1dZilA4buD4buRw6ksLi8qJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywq4bqwaWgu4bq4cMOzaMOpLuG6t3DDsuG6uy7hu5VzLuG6t8SDaC7hurc24buXLuG6seG7nyAu4buX4bq54bqh4bunLuG7ljFpLmjDqWzhursu4bq3w6Fow6ku4buVw7IuZuG6qWguSMOp4buL4bqxLuG6uGkxaMOpQCUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKiXhurtnw6ku4buV4buZ4bqxViwvL+G6sUDhuq8gaeG7keG6ucah4buX4bq5aUDDumgv4bq34bq14buV4buF4buXaeG7kS9o4bq1w7nhu5UvKCI+Pi8+IuG6tyEhez48IX3hu5cofVt9fV1mPEDhu4Phu5HDqSwuLyolL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhu5TDsi7hu5fhu5nDqmjhurku4bqzcOG7j+G6sS7hurfDoWjDqS5nbeG7ly7hurEw4bqx4bq5LuG7l+G6uTFo4bq5LuG7heG6vWjhurlAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywqJeG6u2fDqS7hu5Xhu5nhurFWLC8v4bqxQOG6ryBp4buR4bq5xqHhu5fhurlpQMO6aC/hurfhurXhu5Xhu4Xhu5dp4buRL2jhurXDueG7lS8oIj4+Lz4i4bq3ISF7PjwhfeG7lyh9W319XWY+QOG7g+G7kcOpLC4vKiUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKkBAQOG7l+G7mWlow6ku4buF4bq54bq7LuG6sTDhurEu4buX4bq54bqh4bunLuG7ljFpLsO6MS5ow6lw4buN4bq7LsOp4bq7MS7hu5fhu5lpaMOpLuG6rzNoLuG6s+G7i+G6sS7huq/hu50gLuG6seG6ueG7m0AlL+G7kSol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCol4bq7Z8OpLuG7leG7meG6sVYsLy/hurFA4bqvIGnhu5HhurnGoeG7l+G6uWlAw7poL+G6t+G6teG7leG7heG7l2nhu5EvaOG6tcO54buVLygiPj4vPiLhurchIXs+PCF94buXKH1bfX1dZntA4buD4buRw6ksLi8qJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywq4bqww6Dhu5Eu4bqzw6hoLuG7lTDhurHhurku4bqx4bq5aS7hurFpaC7hurhww7Now6lAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywqJeG6u2fDqS7hu5Xhu5nhurFWLC8v4bqxQOG6ryBp4buR4bq5xqHhu5fhurlpQMO6aC/hurfhurXhu5Xhu4Xhu5dp4buRL2jhurXDueG7lS8oIj4+Lz4i4bq3ISF7PjwhfeG7lyh9W319XWZ9QOG7g+G7kcOpLC4vKiUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuG6sGloLuG6uHDDs2jDqS5o4bq54bqjaC7huq8gaC7hu5HhurnDouG7kS7DujEu4buX4bq5Yi7hurdww7Lhursu4bqvMWgu4buX4bq54buNLuG7l24u4buXamjDqS7hu5Xhuq0uZjFnLuG6s+G6u2LGoS7hu5fhurnhurtjaOG7uC7huq8x4bq7LuG7l+G7mXIu4bqz4bq7YsahLjDhurFAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywqJeG6u2fDqS7hu5Xhu5nhurFWLC8v4bqxQOG6ryBp4buR4bq5xqHhu5fhurlpQMO6aC/hurfhurXhu5Xhu4Xhu5dp4buRL2jhurXDueG7lS8oIj4+Lz4i4bq3ISF7PjwhfeG7lyh9W319XWZbQOG7g+G7kcOpLC4vKiUv4buRKiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuG7lCDGoS5mxJEu4bqxw6Dhu5Eu4buVNuG6sS7hurFpaC7hurhww7Now6ku4bqzcOG7j+G6sS7hurFp4bq7LmYxLmjDqXDhu43hursu4buX4buZcMO1aMOpLuG7l+G6uTFo4bq54bu4LuG6s3Dhu4/hurEu4buX4bq5IGcuw6nhursgLsO6MS7hurEw4bqxLuG6sWpow6kuw7rhurtj4bqxLuG6uWMu4buX4buZ4buLaMOpLuG6seG7nyAuw6nhursgLuG6s8OqaOG6ueG7uC5mMWjDqS7hu6XDrWdAJS/hu5EqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4butxqHhu5fhurlp4buZLCrhurLhurto4bq5LsOa4buhLuKAky7hu5Dhurlww7Now6ku4buW4bq5IGjhurklL+G7kSo=

Đinh Vũ – Phương Thanh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sau những chuyến ly hương

Sau những chuyến ly hương
2019-11-09 08:43:59

PTĐT - Với mong muốn có việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, xuất khẩu lao động đã mở ra “cánh cửa” mới để người lao động có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Tuy...

Tích cực chăm lo cho người nghèo

Tích cực chăm lo cho người nghèo
2019-11-08 07:39:34

PTĐT - Phát huy vai trò là hạt nhân đoàn kết trong nhân dân, Ủy ban MTTQ huyện Cẩm Khê đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long