Cập nhật:  GMT+7
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW084bqu4bu34bqq4buPxIJGSeG7j8ONxKjhurrhu6/hu4/huqbhu7fEqOG7j8ODxJDhuq7hu4/hu6/hu5/hu6/EguG7j+G7iOG6ruG7uUnhu4/hu6/hu6nhuqrhu4/hu4hC4buh4bqq4buPduG6rsOB4bqq4buPw5Thu6Hhu4934buj4buP4buvxILhuq5BxKjhu4/hu6/EguG6uuG6qsOD4buP4buvxIJN4buP4bqqw4PEgsOC4buj4buP4bqmxIJN4bqqw4Phu4/hu63hurpsL8SCw7RtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41JJnjhu6N24buNbXvDg+G7oeG7mOG7j8O0w7Uv4buR4buL4buP4buIcOG6ruG7j+G7r8Sow4rhu6/hu4/EgsSQSeG7j+G7r03hu6Phu4/DouG7mOG7j+G7reG7o+G6quG7j+G7r8SC4bq64bqqw4Phu4/huqbEgk3huqrDg+G7j+G7reG6uuG7j+G7iMSCxKjDiuG7r+G7jybDiuG6ruG7j3fhurzhuqrDg+G7j+G7rHFC4buP4buj4bqq4buPPOG6ruG7t+G6quG7j8SCRknhu4/DjcSo4bq64buv4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu6/Egk3hu493QeG7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu4/hu63hu6Hhuqrhu4/DlEHhu4/DlOG6rsOB4buv4buPd+G6rkHEqOG7j8SCROG7o+G7j+G7r8Sow4rhu6/hu4/hu6/EguG6ruG7ueG6quG7j+G7r8SC4bq64bqqw4Phu4/hu6/Egk3hu4/huqrDg8SCw4Lhu6Phu4/huqbEgk3huqrDg+G7j+G7reG6uuG7j8OU4buh4buP4buI4bq44bqq4buP4buIw4zEkOG6qsOD4buP4buv4buf4buv4buPw43EqOG7mOG7j3fhurLhuqrEguG7j+G7r03hu6Phu49JxILhu59J4buP4bqsxKjhu6nhu4jhu4vhu4/huqHEgkPhu4/huq/hur7huqrDg+G7j+G7iMSCT+G7j+G6puG7lOG7jzzhuq7hu7fhuqrhu4/EgkZJ4buPw43EqOG6uuG7r+G7jyjhu6Phuqrhu49Y4bqs4bqu4buj4buK4buKQuG6quG7j3dy4buP4bqs4bu34bqq4buP4buI4bqu4bu54bqqw4Phu4/huqbhu7fEqOG7j8ODxJDhuq7hu4/hu6/hu5/hu6/hu4/DjcSo4bq64buv4buPw4Phuq7hu6Phu4/hu4jEguG7oeG6qsSC4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu49N4bqqw4Phu4/EgsOK4buP4bqow4rhu4jhu4/hu6/hu5/hu6/EguG7j+G7iOG6ruG7uUnhu4/hu6/hu6nhuqrhu49JxILhurrhuq7hu4/EgkZJ4buPw5Thu6Hhu4934buj4buPduG6rsOB4bqq4buPd8OA4buP4buvxILhuq7hu7nhuqrhu493xanEqOG7j+G7r8SC4bq64bqqw4Phu4/huqxw4bqu4buP4buI4buj4bqu4buPxILEkOG7o+G7j+G7iELhu6Hhuqrhu4/hu6/GsMSo4buP4bqq4buh4buY4buL4buP4bqo4buh4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j8OM4buG4bqu4buPw5Thu6FC4buP4buv4buf4bqu4buP4but4bux4buY4buP4buvTeG7o+G7j+G6psSCTeG6qsOD4buP4but4bq6bC9JbeG7iWwvSW1s4buI4buj4but4bqseOG7j+G7iuG7iOG7mOG6rHjhu4Phu43huqjhu6PDjMOD4bqu4bqqw63hu5FJ4buS4buP4bujxKjhu4hC4buNbWzhu4jDjG1s4buIdm1s4bqu4bqow4Phu4/hu6Phuqzhu4jhu4Phu43hu43hu4/hu4rDjOG7r+G7g+G7jcSC4buI4buIScOtLy924buj4bqqw4Phu69C4bqqw4Phu4rhu6Phuqrhu4nDlOG6qi/hu69Jw5Qv4bqxSeG6rELhu6N2L3t44buQ4buKJULhuqx2eMOML+G7kcO1w7Thu5Uv4buRL8ahL+G7iMSo4buj4bqqZuG7kcO1xILhu6PhuqrEgmbhu5HDteG7iOG7o+G6rmbhu5HDtTxC4bqqdkLhuqrhu4nhuqRJw4Phu43hu4/hu4rhu4jhu5jhuqx44buD4buNxJE/VuG6rybDreG7j+G7lcO04buRSeG7ksOs4buPJlg/Kibhuq/DreG7j+G7k+G7mcO0SeG7kuG7jW1sL+G7iHZtbC/hu4jDjG1s4buIw4xtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41te8ODT+G7hOG6ruG7j3bhu6fhuqrhu49H4buPPELhuqp2QuG6quG7j2rhu6LhuqrEgmvhu4/hu4hPR+G6qsOD4buP4bqqxILhu4Lhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/huqpw4bqq4buP4bqqxILhu6fhuqrhu4/hu69N4buj4buPw5RM4buP4buIxanhuqrhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G6psSCTeG6qsOD4buP4but4bq64buP4bqqxIJ14bqo4buPw5Thu6FC4buP4buIROG7o+G7j+G7ikJw4bqq4buP4but4bufQuG7j+G7iMOM4buhQuG7j0nEgkrhuqrDg+G7j+G7rsSC4bujw4zhuqzhuq544buPJnjhu612QuG7j0fhu4/huqHhu6PDjOG6ruG7iuG7j2rhuqHEguG7n0lr4buJ4buPalHhuqrEgsOt4buP4buiJeG6oWtsL+G7iHZtbC/hu4jDjG1sL+G7iOG7o+G7reG6rHhtbElt4bqhxILhu5/hu4jhu4/hu63huq7DgMSo4buP4but4bu54buP4bqocOG7r+G7j+G7r8Sow4rhu6/hu4/EgsSQSeG7i+G7j+G6uOG6qsOD4buPWOG6rOG6ruG7o+G7iuG7ikLhuqrhu4/hu6/EgkLhu4/hu63huq7hu7nhu4jhu4vhu4/huqrEgsOV4bqqw4Phu4/hu6/EqMOK4buv4buP4buIxanhuqrhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G6psSCTeG6qsOD4buP4but4bq64buPw4PGsOG6quG7j3fhu6fhu5jhu49H4buPe+G6rsODeMOM4bqu4buj4buL4buP4bqh4bujw4zhuq7hu4rhu4/DlOG7oeG7j+G7r+G7n+G7r+G7j8SC4buh4bqqxILhu4/DlOG6ruG7j3Zy4buP4bqo4buj4bqq4buP4buvTeG7o+G7jz/Eg+G7j3dy4buP4buvxIJC4buP4buIxILFqeG7mOG7j8OMxanhu4jhu4/DjMOJ4buPw4zhu6HhuqrDg+G7j8OMdeG6qsOD4buP4buvxIJK4bqqw4Phu4/hu4jhu6Phu49JxIJx4bqu4buP4bqsxKjhurjhuqrhu4/hu69x4bqqxILhu4/Dg+G6ruG7n+G7r+G7i+G7j8ONxKjhu5jhu7nhu4jhu4/hu4jhu6fhuqjhu4/DlOG7oeG7j3dC4buh4bqq4buP4bqm4bu54buI4buJbElt4buN4buuw4rhuqrDg+G7j3fhurzhuqrDg+G7j8ONxKjhurrhu6/hu4/hu4jhu7nhu49JxIJx4bqu4buP4buI4bqu4bu5SeG7j+G7iEzhu6/hu493QuG7oeG6quG7j+G6puG7ueG7iOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buvxKjDiuG7r+G7j+G7r8SC4bqu4bu54bqq4buP4buvxILhurrhuqrDg+G7j+G6rHDhuq7hu4/huqjhurrhuq7hu493eOG7j3bEkOG7o+G7j+G6quG7oeG7mOG7ieG7j+G6r+G6uOG6ruG7j+G7r0Phu4/hu4jEgsOA4buP4butcULhu493ceG6qOG7j8OU4buC4bqu4buP4buv4buf4buv4buP4butcOG6quG7j8OMdeG6qsOD4buPPOG6ruG7t+G6quG7j8SCRknhu4/DjcSo4bq64buv4buPw5Thu7Hhuqrhu4/DjcSo4buY4bu54buI4buP4buI4bun4bqo4buPxIJGSeG7j+G7iOG7n+G7r+G7j+G7r8SCw7rhu4jhu4/hu6/EguG7teG7j8OU4buC4bqu4buP4buv4buf4buv4buP4bqqT+G7guG7r+G7j+G7iMSC4buh4bqqxILhu4/DlOG6ruG7t+G6quG7j3fDgOG7j+G7kuG7p+G7mOG7j3bhu4zhuqrDg+G7j+G6qnPhuqrDg+G7j+G6rOG7jOG7r+G7j0nEgkThuqrDg+G7j+G6qsODw5Lhu6Phu4/DlOG7oeG7j3fFqcSo4buP4buIw4zhu6PhuqrEguG7j+G7r8SC4bq64bqqw4Phu4/huqxw4bqu4buP4buv4buf4buv4buP4bqqxIJD4bqo4buP4bqmxIJN4bqqw4Phu4/hu63hurrhu4/DlOG7oeG7j+G7r8SCTeG7j+G6qsODxILDguG7o+G7j+G7r+G7jOG7r+G7j3dC4buj4bqq4buP4butcELhu4/huqzhu4zhu6/hu43hu4/igJPhu4/huqHEgkPhu4/huq/hur7huqrDg+G7j+G7iMSCT+G7j+G6puG7lOG7jzzhuq7hu7fhuqrhu4/EgkZJ4buPw43EqOG6uuG7r+G7j+G6qsSCxanhuqrhu4/huqhw4bqqxILhu4lsSW3huq/EqOG7mOG7j8OU4bup4buY4buL4buP4bq44bqqw4Phu49Y4bqs4bqu4buj4buK4buKQuG6quG7j+G7r07huqrDg+G7j+G7r3HhuqrEguG7j+G7reG7n0Lhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/DjcSo4bq64buv4buPw4Phuq7hu6Phu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4buIxILDgOG7j8OM4buG4bqu4buPw5Thu6FC4buP4buv4buf4bqu4buP4but4bux4buY4buPdkLhu4/hu6/Egk3hu4/huqrDg8SCw4Lhu6Phu4/huqbEgk3huqrDg+G7j+G7reG6uuG7j8OD4bun4buY4buPw4zhu6Phu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j8ONxKjhu5/hu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buPw5PhuqrDg+G7j0nEgkPhu4/hu6/EguG6ruG7ueG6quG7j3fFqcSo4buP4buvxILhurrhuqrDg+G7j+G6rHDhuq7hu4/hu4jhu6Phuq7hu4/EgsSQ4buj4buP4bqq4buh4buY4buJ4buP4bqvxILhu6Phu5jhu4/DlOG7oULhu493Q+G7i+G7j0nEgnHhuq7hu4/hu4jhuq7hu7lJ4buP4buITOG7r+G7j+G6quG7gOG7j+G6rOG7jOG7r+G7i+G7j+G7iHBC4buPduG7jOG6qsOD4buPw5Thu6Hhu4/hu69N4bqqw4Phu4/hu6/hurrhu4/huqrhuq5B4bqo4buP4buI4bqu4bqq4buPw5Thu6Hhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/DjcSo4buYQeG6quG7j+G7r0Lhuqrhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4vhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/huqrDg8So4buY4bu34bqq4buP4buIdOG7r+G7j+G7iOG6uOG6quG7j+G7iMOMxJDhuqrDg+G7j+G7iMSCeELhu493SuG6qsOD4buP4buIxIJN4buP4buITOG7r+G7j8OU4buh4buPw43EqOG7mOG7j3fhurLhuqrEguG7j+G7r03hu6Phu49JxILhu59J4buP4bqsxKjhu6nhu4jhu4lsSW3huqHEgkPhu4/huq/hur7huqrDg+G7j+G7iMSCT+G7j+G6puG7lOG7jzzhuq7hu7fhuqrhu4/EgkZJ4buPw43EqOG6uuG7r+G7j+G7r07huqrDg+G7j+G6qsSCxanhuqrhu4/huqhw4bqqxILhu4/hu4jEguG7t+G6qOG7j8OMdeG6qsOD4buL4buP4buv4buf4buv4buPw43EqOG6uuG7r+G7j8OD4bqu4buj4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j+G7iMSCw4Dhu493TeG7j+G6psSCceG7j+G6qnPhuqrDg+G7j3fDgOG7j+G7r8SC4bqu4bu54bqq4buPd8WpxKjhu4/hu6/EguG6uuG6qsOD4buP4bqscOG6ruG7j+G7iuG7jOG7j+G7r+G6uOG7j+G6rOG7qUnhu4/hu69N4buj4buP4buvxIJN4buP4bqqw4PEgsOC4buj4buP4bqmxIJN4bqqw4Phu4/hu63hurrhu4/EgkLDuuG7r+G7j+G7r8SC4bq04buP4buIxILhurjhuqrDg+G7j8ONxKjhu6Phu4/EguG7oeG6qsSC4buPd8OK4bqqw4Phu4/DjcSo4bun4bqq4buP4buK4buM4buJ4buP4bqvxIJ4QuG7j+G6uOG6qsOD4buL4buP4bqow4rhu4jhu49JxIJx4bqq4buPw5PhuqrDg+G7j+G7iMSC4buM4buv4buP4buK4buM4buP4buvQ+G7j8SC4bquw4HEqOG7j8ONxKhx4buPScSCceG6ruG7j3bhu4zhu6Phu4/DlOG7oULhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/huqrDg8So4bq84bqq4buP4bqs4buM4buv4buP4buvTeG7o+G7j+G7r8OK4bqqw4Phu4934bq84bqqw4Phu4/DjcSo4bq64buv4buP4buI4bu54buP4bqqQ+G6ruG7j+G7r8SCxKjhuqrDg+G7j8OU4buh4buP4buSeOG6qOG7j+G7knnhu4jhu4/hu4jFqeG7iOG7j+G7r3Hhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/huqbEguG6sOG7o+G7j+G7r3DhuqrEguG7j+G7r03hu6Phu4/DlMWp4bqq4buPd0Hhu4vhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j3dD4buP4buvQ+G7j+G7r3Hhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/huqrEguG7p+G6quG7j+G7iOG6uuG7j+G7iMSo4buYw4Dhuqrhu4/huqjDiuG7j+G7r03hu6Phu4/hu6/hu5/hu6/hu49JxILGsOG6quG7j+G7iOG7juG7j+G6psSCTeG6qsOD4buP4but4bq64buP4bqo4buC4bqu4buJbElt4buNKcSC4bq44bqqw4Phu4/hu69D4buP4bqow4rhu4jhu4/hu4jhuq7hu7fEqOG7j+G7r8SCxKjhu6vhuqrhu4/EgkLDuuG7r+G7j8OD4bquceG6ruG7j0nEguG7n0nhu49JxILhur7hu4/DjcSo4buf4buI4buP4bqq4buhQuG7j3fDgOG7j+G7r8SC4bqu4bu54bqq4buPd8WpxKjhu4/hu6/EguG6uuG6qsOD4buP4bqscOG6ruG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G6qOG6uuG6ruG7j3d44buPdsSQ4buj4buPScSCw5Phu6/hu4/hu4hwSeG7j+G7r03hu6Phu4/hu6/Egk3hu4/huqrDg8SCw4Lhu6Phu4/huqbEgk3huqrDg+G7j+G7reG6uuG7j+G7iMOM4bu34bqq4buP4buIQuG7oeG6quG7j+G7iMSC4bu54buPw4Phuq7hu4Lhuq7hu43hu4/igJPhu4/hurjhuqrDg+G7j1jhuqzhuq7hu6Phu4rhu4pC4bqq4buP4bqqQ+G6ruG7j+G7iMSC4bu34bqo4buJ4buP4bqvxKjhu5jhu4/huqrEguG6ruG7t+G6quG7i+G7j+G6qsSC4buh4buP4bqscuG6qsSC4buPd3BC4buP4buvxalJ4buP4buv4bujQuG7j+G7r03hu6Phu4884bqu4bu34bqq4buPxIJGSeG7j8ONxKjhurrhu6/hu4/hu69O4bqqw4Phu4/huqrEgsWp4bqq4buP4bqocOG6qsSC4buP4buIxILhu4Thuq7hu4934bquw4Dhuqjhu4/EguG6rsOB4bqq4buP4buIcOG6ruG7j+G6rOG7oeG7j8SC4bu54buI4buP4buKw5Phu6/hu4/DjcSo4buj4bqq4buP4buIw4zEkOG6qsOD4buPd8OA4buP4bqmxILhuq7hu7nhuqrhu4/hu6/EgkLhu4/hu4jDkuG6qsOD4buPScSCxrDhuqrhu4/hu4jhu47hu4/huqbEgk3huqrDg+G7j+G7reG6uuG7j8OU4buh4buP4bqqxIJD4bqo4buP4bqmxIJN4bqqw4Phu4/hu63hurrhu4/huqrDg8SCeOG7j3dPRuG7r+G7j+G7iMSC4bq44bqqw4Phu4934bquw4FJ4buP4bqqxIJP4buP4bqqxILhu6PEqOG7j+G7r03hu6Phu4/hu6/hu5/hu6/hu4/huqpP4buC4buv4buP4buIxILhu6HhuqrEguG7j8OU4bqu4bu34bqq4buL4buP4buvTeG7o+G7jzzhuq7hu7fhuqrhu4/EgkZJ4buPw43EqOG6uuG7r+G7j8OU4buh4buP4buv4buf4buv4buP4but4bu34bqq4buPd+G6uuG6ruG7j+G7iOG7n+G7r8Ot4buP4bqvxILhu7nhu4/Dg+G6ruG7guG6ruG7j+G7r0vhuqrDg+G7j+G7iMSC4bq64bqqw4Phu4/huqrEgsWp4buI4buP4buI4bq64buP4buv4bufQuG7j8OU4buh4buP4but4buf4buv4buP4butReG7j+G6qMSQ4bqu4buPxILhu6HhuqrEguG7j3fDiuG6qsOD4buP4buI4buh4bqq4buP4butcELhu4/hu6/Egk3hu4/huqrDg8SCw4Lhu6Phu4/huqbEgk3huqrDg+G7j+G7reG6uuG7iWwvSW1sSW3huq/EgnhC4buPV+G7rsSDZHs=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Liên minh châu Âu tạm hoãn siết chặt trừng phạt Nga

Liên minh châu Âu tạm hoãn siết chặt trừng phạt Nga
2015-02-11 07:57:00

Các nước Liên minh châu Âu (EU) vừa nhất trí sẽ hoãn siết chặt trừng phạt chống lại Nga và lực lượng bán quân sự tại miền Đông Ukraine để chờ kết quả của Hội nghị thượng đỉnh 4 bên...

NATO không kích, tiêu diệt chỉ huy IS ở Afghanistan

NATO không kích, tiêu diệt chỉ huy IS ở Afghanistan
2015-02-10 09:13:00

Cuộc không kích bằng máy bay không người lái của NATO tại Afghanistan ngày 9/2 đã tiêu diệt cựu chỉ huy Taliban, mới đây đã thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long